Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 02. 2021 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 25. 02. 2021 (formát pdf, velikost 1,05 MB)

usnesení č. 1/21

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/21

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- p. Michal Kortyš

- p. David Edlman

- pí Olga Radimecká


usnesení č. 3/21

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pí Alenu Fiedlerovou a p. Vítězslava Hanzla.


usnesení č. 4/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2255/1 ostatní plocha o výměře cca 62 m2 a části p. p. č. 2381/1 ostatní plocha o výměře cca 118 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl za účelem rozšíření zahrady podle stávajícího oplocení. Žadatel J***** Stavební komise a rada města nedoporučují prodej do doby dořešení zástavby sousedních pozemků pro RD a jejich napojení na stávající komunikace a sítě.


usnesení č. 5/21

ZaM nesouhlasí s prodejem st. p. č. 533, st. p. č. 705, st. p. č. 132, st. p. č. 112/1, p. č. 2143/38 ostatní plocha v k. ú. Litomyšl za účelem vybudování objektu pro provoz vlastní zubařské praxe dle žádosti ***** Navrhované pozemky nejsou vhodné pro zamýšlenou výstavbu, některé jsou dle ÚP schválené pro jiné účely. Na pozemku na Havlíčkově ulici by stavba dle ÚP možná byla, ale je zde uzavřená budoucí kupní smlouva.


usnesení č. 6/21

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 1060/7 orná půda o výměře 2.307 m2 a p. p. č. 2330/14 orná půda o výměře 125 m2 oddělených podle geometrického plánu č 3075-222/2020 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za p. p. č. 1088/25 orná půda o výměře 2.906 m2 a p. p. č. 1090/1 orná půda o výměře 1.958 m2 oddělené podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví společnosti umdasch Story Design a.s., IČ 63216281, Moravská 949, Litomyšl. Směna pozemků za účelem rozšíření areálu firmy. Na p. p. č. 2330/1 v katastrálním území Litomyšl bude ve smlouvě sjednáno předkupní právo pro umdasch Story Design a.s., IČ 63216281, Moravská 949, Litomyšl pro účely dalšího rozšíření areálu.


usnesení č. 7/21

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2395/5 ostatní plocha o výměře 120 m2 a p. p. č. 2508/9 ostatní plocha o výměře 288 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod veřejnou zelení v ulici Kpt. Jaroše.


usnesení č. 8/21

ZaM souhlasí se zrušením výhrady zpětné koupě pozemků a předkupního práva k p. p. č. 1272/79 orná půda o výměře 1.465 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel BEZVA MYČKA s.r.o., IČ 07094990, se sídlem Drahobejlova 2433/12, 190 00 Praha. Stavebním úřadem bylo zkolaudováno užívání samoobslužné myčky v průmyslové zóně a tím dle smlouvy kupující splnil svůj závazek k výstavbě a požádal o zrušení výhrady zpětné koupě a předkupního práva.


usnesení č. 9/21

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 680/3 ostatní plocha o výměře 86 m2 v katastrálním území Pazucha. Kupující *****. Kupní cena 490,- Kč/m2 plus DPH, tj. celkem ve výši 42.140,- Kč plus DPH. Stavební komise rady města, rada města i osadní výbor prodej doporučují.


usnesení č. 10/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1272/1 orná půda a části p. p. č. 2312/9 orná půda o výměře cca 1800 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření ruční myčky aut o mycí linku, ruční mytí a kancelář a související komunikace a parkování. Žadatel BEZVA MYČKA s.r.o., Drahobejlova 2433/12, 190 00 Praha. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučuje vhodnější využití celého volného pozemku.


usnesení č. 11/21

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 328/50 ostatní plocha o výměře 367 m2 a p. p. č. 328/51 ostatní plocha o výměře 396 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví města. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 12/21

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 328/39 ostatní plocha o výměře 37 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.295,- Kč. Jedná se o pozemek pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 13/21

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/278 orná půda o výměře 8.296 m2, p. p. č. 207/279 orná půda o výměře 1.550 m2, p. p. č. 207/280 orná půda o výměře 1.449 m2 a p. p. č. 207/281 orná půda o výměře 4.190 m2 v katastrálním území Záhraď oddělených podle geometrického plánu č. 944-12/2019 za účelem výstavby potřebné infrastruktury, řadových domů a rodinných domků v souladu s územním plánem města. Kupující CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha. Kupní cena ve výši 650,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 10,065.250,- Kč bez DPH. Bude uzavřena budoucí kupní smlouva, na základě které vypracuje budoucí kupující a předloží k odsouhlasení nejpozději do 1 roku projekt na výstavbu komunikací a inženýrských sítí a po odsouhlasení a vydání stavebního povolení (nejpozději do 2 let od podpisu budoucí smlouvy) budou pozemky prodány. P. p. č. 207/281 orná půda v katastrálním území Záhraď nebo její část město v případě výstavby a kolaudace všech řadových a rodinných domů dle návrhu developerem dle studie do 2 let od uzavření kupní smlouvy odkoupí za kupní cenu nebo poměrnou část kupní ceny zpět, v případě výstavby a kolaudace všech řadových a rodinných domů dle návrhu developerem do 4 let od uzavření kupní smlouvy odkoupí za polovinu kupní ceny nebo poměrnou část kupní ceny zpět a v případě pozdější kolaudace bezúplatně přijme zpět do svého vlastnictví po vybudování a kolaudaci komunikací a inženýrských sítí za předpokladu, že výstavba infrastruktury proběhne pod dozorem města a veškeré stavební práce na pozemku včetně terénních úprav a výsadby zeleně budou dokončené. Pro případ nedodržení stanovených podmínek a termínů bude v kupní smlouvě sjednáno předkupní právo s věcnými účinky a právo zpětné koupě. Předložená studie bude ještě upravena v oblasti kolem veřejného prostranství a projednána s městskou architektkou.


usnesení č. 14/21

ZaM souhlasí s uzavřením Memoranda o způsobu řešení stavby "D35 Litomyšl-Janov" a zachování kvality prostředí související s výstavbou dálnice D35 na území města Litomyšl a okolních obcí dle přílohy č. 1/MJ/01Z/2021.


usnesení č. 15/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1283/85 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a části p. p. č. 2204/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem statického zajištění svahu a vybudování nového přístupu k RD, případně vybudování parkovacího místa. Žadatel ***** Stavební komise a rada města nedoporučují prodej, jedná se o veřejné prostranství s uloženými inženýrskými sítěmi a s přístupy k RD.


usnesení č. 16/21

ZaM souhlasí s umístěním výrobního a expedičního areálu firmy na výrobu sáčků do vysavačů na části p. p. č. 1272/1 orná půda a části p. p. č. 2312/9 orná půda o výměře cca 3.300 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel VACS FACTORY s.r.o., IČ 03729435, Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl. Stavební komise a rada města doporučují. Pozemek bude zarezervován do 30. 6. 2022 a zájemce vypracuje a předloží k odsouhlasení projektovou dokumentaci pro územní řízení. Poté bude záměr předložen k odsouhlasení prodeje s konkrétním projektem.


usnesení č. 17/21

ZaM souhlasí se záměrem prodeje části p. p. č. 20/1 ostatní plocha a části st. p. č. 346 zastavěná ploch a nádvoří o celkové výměře cca 78 m2 za účelem ucelení pozemku a umožnění budoucí výstavby podzemního parkovacího stání. Pozemek bude prodán ještě před výběrovým řízením na prodej "Kláry" a okolních pozemků. Žadatel společnost KUBÍK a.s., IČ 25928082, U Prašné brány 1090/2, Praha. Budova bývalé márnice bude zbourána na náklady žadatele, bez odstranění stavby nelze pozemek rozdělit. Kupní cena 610 Kč/m2, tj. celkem ve výši 47.580,- Kč. Po vyhotovení geometrického plánu a zveřejnění záměru prodeje pozemku bude prodej předložen ke konečnému schválení zastupitelstvu.


usnesení č. 18/21

ZaM se seznámila s návrhem podmínek zveřejnění záměru prodeje pozemků a budovy "Kláry" dle přílohy č. 2/MJ/01Z/2021 a souhlasí s podmínkami pro prodej "Kláry". Soutěž bude připravena jako soutěž o návrh s minimální kupní cenou. Vyhodnocení bude provedeno radou města na základě odborného stanoviska několika spolupracujících architektů. Záměr prodeje bude předložen ke konečnému schválení zastupitelstvu města.


usnesení č. 19/21

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2021 ze dne 8. 2. 2021, příloha 01/FV/1Z/2021.


usnesení č. 20/21

ZaM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2020 a 110/2020 (poslední rozpočtová opatření roku 2020, příloha 01/FIN/01Z/2021), která v souladu s usnesením ZaM č. 180/18 schválila dne 12. 1. 2021 usnesením č. 29/21 RaM.


usnesení č. 21/21

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 (příloha 04/FIN/01Z/2021) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2020 .......... 64.486,94 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2021 …….. 8.370,96 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 04/FIN/01Z/2021.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2021 (příloha 04/FIN/01Z/2021).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 96.603 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 81.963 tis. Kč Hospodářský výsledek .........… 14.640 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 04/FIN/01Z/2021).


usnesení č. 22/21

ZaM revokuje usnesení č. 52/20 takto: Zastupitelstvo Města Litomyšl schvaluje uzavření: ·         Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2058032371 (dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne Městu Litomyšl investiční úvěr ve výši 572.000,- Kč na pořízení nové kladivové frézy MIDIFORST 175 vč. příslušenství a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru,

·         Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2059032331 (dále jen jako „Smlouva o podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 286.000,- Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře, 

·         Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 2058032371-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě, 

·         Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o zajišťovacím převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva, 

·         Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 2058032371-3 (dále jen jako „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění.

ZaM pověřuje starostu Města Litomyšl podpisem všech výše uvedených smluv a podpisem žádosti o čerpání investičního úvěru a případných dalších souvisejících dokumentů. Smlouvy a žádost jsou přílohami č. 02a,b,c,d,e/FIN/01Z/2021.


usnesení č. 23/21

ZaM schvaluje zrušení bankovního účtu s názvem Blokovaný účet, číslo účtu 5802260309/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. v souvislosti s čerpáním úvěru na investice města dle Smlouvy o úvěru č. 0317033409/LCD ve znění dodatku č. 1. Účet již není využíván.


usnesení č. 24/21

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu (příloha 03/FIN/01Z/2021).


usnesení č. 25/21

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu města v té výši a těm subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 05/FIN/01Z/2021. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/19 se subjekty uvedenými v příloze č. 05/FIN/01Z/2021.


usnesení č. 26/21

ZaM souhlasí s darováním majetku Mateřské škole v Líbánkách dle přílohy č. 1/SSK/01Z/2020.


usnesení č. 27/21

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.2, Z. Kopala 1162, ze dne 15. 11. 2002 uzavřené mezi Městem Litomyšl a *****l. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy  převádějí na *****


usnesení č. 28/21

ZaM schvaluje zvýšení dotace Městským službám Litomyšl s.r.o. na krytí prokazatelné provozní ztráty sportovišť v roce 2021 dle usnesení ZaM č. 142/20 o 100.000 Kč z důvodů nového zajišťování údržby umělé trávní plochy v prostoru letního stadionu. Celková výše dotace po zvýšení je 9.550.000,- Kč. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 29/21

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol a část společného školského obvodu mateřské školy. Příloha č. 1/SSK/1Z/2021.


usnesení č. 30/21

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/2021, o nočním klidu v roce 2021 (příloha č. 01/TAJ/01Z/2021).


usnesení č. 31/21

ZaM schvaluje provedení zrušení a výmazu příspěvkové organizace Zámecké návrší, IČ 71294058, sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, a zároveň schvaluje účetní závěrku ke dni zrušení příspěvkové organizace.


usnesení č. 32/21

ZaM schvaluje, aby členy správní rady organizace Zámecké návrší, z.ú, IČ 27501485, sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, byli jmenování vždy členové RaM v souladu se Zakladatelskou listinou uvedené organizace.


usnesení č. 33/21

ZaM odvolává k 28. 2. 2021 z funkce člena správní rady organizace Zámecké návrší, z.ú, IČ 27501485, sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, Jana Piknu, n*****


usnesení č. 34/21

ZaM tímto k 1. 3. 2021 jmenuje do funkce členů správní rady organizace Zámecké návrší, z.ú, IČ 27501485, sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, tyto členy RaM:

  • Michal Kortyš, *****
  • Petra Benešová, *****
  • Petr Fila, DiS., *****
  • Mgr. Josef Štefl, *****
  • Ing. Josef Černý, *****

usnesení č. 35/21

ZaM schvaluje provedení změny zápisu předmětu činností a předmětu doplňkových činností organizace Zámecké návrší, z.ú, IČ 27501485, sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, do Obchodního rejstříku, a to v souladu s živnostenským oprávněním a schválenou zakladatelskou listinou. 

 


usnesení č. 36/21

ZaM schvaluje předložené aktuální znění Zakladatelské listiny organizace Zámecké návrší, z.ú, IČ 27501485, sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl. 


usnesení č. 37/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-01 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala MOSTRITA a.s., Vyšehradská č.p. 1349/2,Praha 2-Nové Město,128 00 Praha 28 dne 16.12.2020 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/1/2021) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- v těsném okolí pozemku se nachází několik zastavitelných ploch určených pro výrobu a skladování, které dosud nebyly zastavěny,- změna využití plochy by umožňovala výstavbu výrobního areálu a ten by mohl ohrozit nebo minimálně snížit kvalitu obytného a životního prostředí v nedaleké bytové zástavbě,- přibližně 2/3 řešené plochy se nachází na půdách I a II. třídy ochrany,- záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl