Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 02. 2020 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 26. 02. 2020 (formát pdf, velikost 1,03 MB)

usnesení č. 1/20

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/20

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Miroslav Bárta- p. Jan Vavřín


usnesení č. 3/20

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pana Michala Kortyše a pana Leoše Krejčího.


usnesení č. 4/20

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2381/1 ostatní plocha o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem napojení zahrady žadatele na komunikaci. Žadatel ***** Stavební komise a rada města nedoporučují prodej, doporučují ponechat pozemek ve vlastnictví města pro budoucí možné využití.


usnesení č. 5/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2389/13 ostatní plocha o výměře 13 m2, p. p. č. 2395/3 ostatní plocha o výměře 132 m2 a p. p. č. 2584/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod veřejnou zelení v ulici T. G. Masaryka a v ulici Kpt. Jaroše.


usnesení č. 6/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2518/1 ostatní plocha o výměře 317 m2 v katastrálním území Litomyšl včetně 8 ks stromů platanu javorolistého do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod veřejnou zelení v ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 7/20

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2372/83 ostatní plocha o výměře 63 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 610,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 38.430,- Kč. Jedná se o odkoupení zaploceného pozemku na Husovce.


usnesení č. 8/20

ZaM souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1340/4 orná půda o výměře 5210 m2, p. p. č. 1346/42 orná půda o výměře 191 m2 a p. p. č. 2307/6 ostatní plocha o výměře 128 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2952-87/2019 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytových domů a související infrastruktury dle zadávacích podmínek. Kupní cena pozemků celkem ve výši 3,360.000,- Kč bez DPH. Kupující CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha. Studie zpracovaná Architektonickou kanceláří Burian-Křivinka s.r.o.. Bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba domů. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemků a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou do dokončení hrubé stavby budovy. Město bude mít možnost přednostního odkoupení 5 bytů, po zpracování PD bude projednáno odkoupení konkrétních bytů za konkrétní cenu, město buď odsouhlasí a odkoupí nebo odmítne. Město předpokládá bezúplatné převzetí části pozemků včetně inženýrských sítí a komunikací zpět do vlastnictví za předpokladu, že výstavba infrastruktury proběhne pod dozorem města a veškeré stavební práce na pozemku včetně terénních úprav a výsadby zeleně budou dokončené.


usnesení č. 9/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu st. p. č. 249/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 a st. p. č. 278/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod opěrnou zdí u parkánu u piaristického kostela.


usnesení č. 10/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva k p. p. č. 462/1 zahrada o výměře 3653 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Na dobu 10 let bude k pozemku zřízeno věcné právo spočívající v závazku města pozemek nezcizit a nezatížit zástavním právem. Jedná se o pozemek pod částí klášterních zahrad.


usnesení č. 11/20

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1903/44 ostatní plocha o výměře 82 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2972-187/2019, která se nachází za stávajícím oplocením a vjezdovou bránou do areálu firmy. Kupní cena 130,- Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu. Kupující firma Ditera, s.r.o., IČ 01696041, Smetanovo náměstí 99, Litomyšl.


usnesení č. 12/20

ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 3901 m2 odděleného z p. p. č. 1334/2 orná půda podle geometrického plánu č. 2997-26/2020 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1,170.300,- Kč. Pozemek je potřebný k budoucí realizaci parkových úprav v prostoru nad plánovaným domem pro seniory.


usnesení č. 13/20

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 12/30 vzhledem k celku na p. p. č. 1321/13 ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Litomyšl a na p. p. č. 388 trvalý travní porost o výměře 286 m2, p. p. č. 389 trvalý travní porost o výměře 625 m2, p. p. č. 393/2 ostatní plocha o výměře 1264 m2 a na p. p. č. 419 trvalý travní porost o výměře 1611 m2 v katastrálním území Nedošín za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč od *****. Jedná se o pozemky pod komunikací na Mařákově ulici a kolem řeky v místě plánované cyklostezky a lávky u Perštýna.


usnesení č. 14/20

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2418/2 ostatní plocha o výměře 54 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 2992-382/2019 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví ***** za p. p. č. 2419/2 ostatní plocha o výměře 35 m2 oddělenou stejný geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem doplacen ve výši 24.550,- Kč. Jedná se o vypořádání pozemků po zaměření skutečného stavu komunikace po rekonstrukci Partyzánské ulice.


usnesení č. 15/20

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s dárcem LT DEVELOPER s.r.o., který se zavazuje Městu Litomyšl darovat částku ve výši 200.000,- Kč za účelem zajištění náhradního bydlení nájemcům nemovitosti č.p. 485 na stavební parcele č. 64 v katastrálním území Litomyšl. Uvedená nemovitost je určena k demolici v souladu s budoucí kupní smlouvou s LT DEVELOPER.


usnesení č. 16/20

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2020 ze dne 17. 2. 2020 (příloha 01/FV/01Z/2020).


usnesení č. 17/20

ZaM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2019 a 111/2019 (poslední rozpočtová opatření roku 2019, příloha 01/FIN/01Z/2020), která v souladu s usnesením ZaM č. 180/18 schválila RaM.


usnesení č. 18/20

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 (příloha 03/FIN/01Z/2020) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2019 .......... 31.911,29 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2020 …….. 9.478,14 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03/FIN/01Z/2020.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2020 (příloha 03/FIN/01Z/2020).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 86 435,00 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 87 146,00 tis. Kč Hospodářský výsledek .........… -711 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03/FIN/01Z/2020).


usnesení č. 19/20

ZaM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČO 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 02/FIN/01Z/2020. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2020.


usnesení č. 20/20

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na opravu vnějšího pláště kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 21/20

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli (A. Tomíčka 69, Litomyšl, IČ: 60120797) na obnovu a opravu fasády kostela. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 22/20

ZaM souhlasí s poskytnutím účelových dotací z kapitoly 06, org. 0218, dle přílohy č. 01/KCR/01Z/2020. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 6/2019 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v této příloze a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.


usnesení č. 23/20

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 15 tisíc Kč z kapitoly 06, org. 0218 Veterán klubu Litomyšl, z.s.,(Vodní valy 1189, Litomyšl, IČ:013 90 317) na výstavu historických vozidel a diváckou soutěž elegance v rámci Zahájení 9. litomyšlské lázeňské sezóny. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 6/2019 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


usnesení č. 24/20

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 02/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol a část společného školského obvodu mateřské školy. Příloha č. 1/SSK/1Z/2020.


usnesení č. 25/20

ZaM schvaluje Koncepci rodinné politiky města Litomyšl 2020 - 2025. Příloha č. 2/SSK/01Z/2020


usnesení č. 26/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-03 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 23.10.2019 ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/1Z/2020) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 27/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-04 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 15.1.2020 ***** (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/1Z/2020) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 28/20

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/2020, o nočním klidu v roce 2020 (příloha č. 03/TAJ/01Z/2020).


usnesení č. 29/20

ZaM schvaluje poskytnout zastupitelům města (v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněních pozdějších předpisů), mimořádnou odměnu ve výši dle přílohy č. 01/TAJ/01Z/2020. Odměna je poskytnuta za aktivní mimořádnou činnost ve výborech a komisích města, osobní a mimořádnou podporu akcí financovaných z dotací města, mimořádnou činnost starosty, místostarosty a dalších členů zastupitelstva o víkendech, účast na večerních akcích, jednání spolků, zájmových sdružení, sportovních organizací, za mimořádnou a zvláště významnou činnost při získávání finančních prostředků ze státních, evropských a krajských fondů a za mimořádnou spolupráci na přípravě dotačních programů města Litomyšl dle přílohy č. 02/TAJ/01Z/2020.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl