Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 02. 2019 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 21. 02. 2019 (formát pdf, velikost 808,2 KB)

usnesení č. 1/19

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/19

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Josef Štefl - předseda

- pí Dana Kmošková

- Mgr. Olga Radimecká


usnesení č. 3/19

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pí Petru Benešovou a Ing. Josefa Janečka.


usnesení č. 4/19

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 4526/82 ostatní plocha o výměře 2 m2, p. p. č. 4526/83 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p. p. č. 4526/84 ostatní plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 215-839/2018 z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemky pod silnicí II. třídy č. 360 v Pohodlí.


usnesení č. 5/19

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 4526/46 ostatní plocha o výměře 56 m2, p. p. č. 4526/50 ostatní plocha o výměře 24 m2, p. p. č. 4526/53 ostatní plocha o výměře 79 m2, p. p. č. 4526/69 ostatní plocha o výměře 540 m2, p. p. č. 4526/70 ostatní plocha o výměře 522 m2, p. p. č. 4526/73 ostatní plocha o výměře 623 m2, p. p. č. 4526/74 ostatní plocha o výměře 812 m2, p. p. č. 4526/75 ostatní plocha o výměře 49 m2 a p. p. č. 4526/85 ostatní plocha o výměře 17 m2 v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 215-839/2018 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o převod pozemků kolem silnice II. třídy č. 360 (chodníky, místní komunikace, zeleň) po zaměření po provedení rekonstrukce.


usnesení č. 6/19

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 1127/2 ostatní plocha o výměře 56 m2, p. p. č. 1127/7 zahrada o výměře 30 m2 a p. p. č. 4597 ostatní plocha o výměře 72 m2 v katastrálním území Pohodlí, které jsou ve vlastnictví města, za p. p. č. 4526/78 ostatní plocha o výměře 8 m2, p. p. č. 4526/79 ostatní plocha o výměře 9 m2 a p. p. č. 4526/77 ostatní plocha o výměře 23 m2 v katastrálním území Pohodlí oddělené podle geometrického plánu č. 215-839/2018, které jsou ve vlastnictví *****. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 80 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků, tj. celkem ve výši 9.440,- Kč.


usnesení č. 7/19

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2425/6 ostatní plocha o výměře 30 m2 a p. p. č. 2425/8 ostatní plocha o výměře 3 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 215-839/2018 a p. p. č. 2526/3 ostatní plocha o výměře 104 m2 v katastrálním území Pohodlí, které jsou ve vlastnictví města, za p. p. č. 4526/76 ostatní plocha o výměře 17 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Pohodlí, která je ve spoluvlastnictví *****. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 80 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků, tj. celkem ve výši 9.600 Kč.


usnesení č. 8/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1126/2 trvalý travní porost o výměře 47 m2, p. p. č. 1126/3 trvalý travní porost o výměře 34 m2 a p. p. č. 1127/1 zahrada o výměře 328 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 215-839/2018 v katastrálním území Pohodlí. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 36.160,- Kč. Pozemky jsou historicky zaploceny k zahradě kupujících.


usnesení č. 9/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2425/7 ostatní plocha o výměře 30 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 215-839/2018 v katastrálním území Pohodlí. Kupující *****, každá spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 2.652,- Kč. Pozemek je historicky zaplocen k domu kupujících.


usnesení č. 10/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 595/1 zahrada o výměře 519 m2, p. p. č. 600/7 ostatní plocha o výměře 130 m2 a p. p. č. 2190 ostatní plocha o výměře 6 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2915-199/2018 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemku pro výstavbu RD. Kupní cena 450 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP plus DPH, tj. celkem ve výši 300.250,- Kč plus DPH. Kupující *****. Jedná se o pozemek na Mařákově ulici, uprostřed kterého je pozemek ve vlastnictví kupujícího.


usnesení č. 11/19

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 3388/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 1813-80/2005 v katastrálním území Litomyšl zastavěné budovou RD č.p. 1073. Kupní cena 300,- Kč. Kupující *****. Jedná se o pozemek zastavěný RD.


usnesení č. 12/19

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 807/4 trvalý travní porost o výměře 795 m2, části p. p. č. 807/1 trvalý travní porost o výměře cca 200 m2 a části p. p. č. 821/1 o výměře cca 71 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Žadatel *****. Žadatel má pozemky pronajaty na základě nájemní smlouvy ze dne 01. 06. 2001 ve znění pozdějších dodatků. Nájemce žádal o prodej pozemků již v roce 2005, 2009 a 2015.


usnesení č. 13/19

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2019 ze dne 11. 2. 2019 (příloha 01/FV/01Z/2019).


usnesení č. 14/19

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2018 (poslední rozpočtové opatření roku 2018, příloha 03/FIN/01Z/2019), které v souladu s usnesením ZaM č. 180/18 schválila RaM.


usnesení č. 15/19

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 (příloha 04/FIN/01Z/2019) a stanoví tyto hodnoty závazných ukazatelů:- zapojení zdrojů z roku 2018 .......... 43.509,28 tis. Kč - plánovaný zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 .... 8.918,72 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 04/FIN/01Z/2019.

Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2019 (příloha 05a,b/FIN/01Z/2019)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 88.820 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 83.744 tis. Kč Hospodářský výsledek ........ 5.076 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 05a/FIN/01Z/2019)


usnesení č. 16/19

ZaM schvaluje přijetí zápůjčky včetně uzavření smlouvy na akci Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717. Státní fond životního prostřední České republiky vydal Rozhodnutí č. 2017010002 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP, a to poskytnutí podpory formou dotace ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů a formou zápůjčky ve výši 75 % z celkových způsobilých výdajů s ročním úrokem ve výši 0,45 %. Rozhodnutí je přílohou číslo 01/FIN/01Z/2019.


usnesení č. 17/19

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 02/FIN/01Z/2019. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2019.


usnesení č. 18/19

ZaM bere na vědomí majetkový podíl Města Litomyšl v akciové společnosti LIKO SVITAVY a.s., Tolstého 13, Svitavy, IČ 25260715. 


usnesení č. 19/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.465,- Kč/ provozní den MHD Litomyšl společnosti Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278 na krytí prokazatelné ztráty provozu MHD v roce 2019. Hrazeno z rozpočtové kapitoly. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 20/19

ZaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli“ do národního podprogramu „Podpora obnovy místních komunikací“.


usnesení č. 21/19

ZaM souhlasí s darováním majetku Základní škole Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy dle přílohy č. 1/SSK/1Z/2019.


usnesení č. 22/19

ZaM souhlasí s darováním majetku Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy dle přílohy č. 2/SSK/1Z/2019


usnesení č. 23/19

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 02/2019 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Litomyšl


usnesení č. 24/19

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 03/2019 o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Litomyšl.


usnesení č. 25/19

ZaM vydává podle § 84 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/2019, o nočním klidu v roce 2019 (příloha č. 01/TAJ/1Z/2019).


usnesení č. 26/19

ZaM vydává v souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád Zastupitelstva města Litomyšl (evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace JR/1301/Z), příloha č. 02/TAJ/1Z/2019.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl