Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 02. 2018 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 15. 02. 2018 (formát pdf, velikost 843,68 KB)

usnesení č. 1/18

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/18

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- p. Miroslav Bárta

- Ing. Terezie Šmolíková

- p. Petr Fila


usnesení č. 3/18

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

- pí Dana Kmošková

- MUDr. Vladimír Líška


usnesení č. 4/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 887/2 trvalý travní porost o výměře 207 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 616-57/2014 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2, tj. celkem 16.560,- Kč. Pozemek je živým plotem připlocen k rekreačnímu objektu kupujících.


usnesení č. 5/18

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1044/2 (1+1) o podlahové ploše 35,55 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 7. 6. 2006 v budově č. p. 1044 na st. p. č. 2153 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem ve výši id. 3555/104784 vzhledem k celku na společných částech domu č. p. 1044 na st. p. č. 2153 a podílem ve výši id. 3555/104784 vzhledem k celku na st. p. č. 2153 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 167.085 Kč. Kupující *****.


usnesení č. 6/18

ZaM nesouhlasí s prodejem p.p.č. 1004/2 zahrada o výměře 2283 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2602-12/2015 a st.p.č. 2942 o výměře 14 m2 včetně budovy jiné stavby bez č.p. v katastrálním území, části obce a obci Litomyšl, nacházejících se okolo bývalé restaurace na Černé hoře za kupní cenu 441.360 Kč za účelem výstavby rodinného penzionu dle předloženého záměru. Žadatel *****, který s ***** jedná o odkoupení pozemku s objektem bývalé hospody. Prodej pozemku města je možný v případě, že záměr bude upraven dle vyjádření městské architektky.


usnesení č. 7/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2247/4 ostatní plocha o výměře 27 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2728-749/2016 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem 7.273,- Kč. Pozemek je zaměřen podle skutečného stavu oplocení.


usnesení č. 8/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2247/5 ostatní plocha o výměře 10 m2 a p. p. č. 2244/3 ostatní plocha o výměře 11 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2728-749/2016 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města, za p. p. č. 1940/5 orná půda o výměře 26 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****. Směna bez doplatků s tím, že město uhradí související náklady. Pozemky jsou zaměřeny podle skutečného stavu oplocení.


usnesení č. 9/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 207/276 orná půda o výměře 1078 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 915-6/2018 v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814, Zahájská 369, Litomyšl, za díl "a" o výměře 2156 m2 oddělený z p. p. č. 207/1 orná půda podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Záhraď, který je ve vlastnictví města. Směna pozemku určeného k zastavění za pozemek zemědělský v poměru 1:2 bez doplatku. Směněný pozemek bude použit na další směnu pozemků za účelem získání prostoru pro vedení inženýrských sítí a komunikace.


usnesení č. 10/18

ZaM ruší usnesení ZaM č. 34/16 ze dne 19. 4. 2016 z důvodu neuzavření směnné smlouvy.


usnesení č. 11/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 207/276 orná půda o výměře 1078 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 915-6/2018 v katastrálním území Záhraď, kterou získá Město Litomyšl směnou pozemků se ZDCHP Litomyšl, za p. p. č. 207/267 orná půda o výměře 1078 m2 v katastrálním území Záhraď oddělenou geometrickým plánem č. 866-11/2015, která je ve vlastnictví *****. Směna bez doplatků. Městem získaný pozemek bude sloužit v budoucnu k prodloužení inženýrských sítí a zokruhování komunikace.


usnesení č. 12/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2195/5 ostatní plocha o výměře 2 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2778-25/2017 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města, za p. p. č. 619/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. p. č. 3329/3 ostatní plocha o výměře 3 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2778-25/2017 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví *****. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem doplacen ve výši 600 Kč (300 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků). Pozemky zaměřené podle skutečného stavu chodníku a parkovacích stání.


usnesení č. 13/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2143/68 ostatní plocha o výměře 30 m2, p. p. č. 2143/69 ostatní plocha o výměře 9 m2, p. p. č. 2143/70 ostatní plocha o výměře 21 m2, p. p. č. 2143/71 ostatní plocha o výměře 8 m2, p. p. č. 2172/30 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p. p. č. 2143/31 ostatní plocha o výměře 10 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2823-346/2017 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice, za p. p. č. 2172/30 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p. p. č. 2172/31 ostatní plocha o výměře 10 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2823-346/2017 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města. Směna bez doplatků rozdílu v cenách směňovaných pozemků. Jedná se o vypořádání pozemků podle zaměření skutečného stavu křižovatky Zahájská - Havlíčkova.


usnesení č. 14/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 4577/1 zahrada o výměře 2.132 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 208-158/2017 v katastrálním území Pohodlí, která je ve vlastnictví města, za st. p. č. 433 zastavěná plocha o výměře 347 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p., p. p. č. 920/3 ostatní plocha o výměře 853 m2 a p. p. č. 920/43 ostatní plocha o výměře 414 m2 upřesněné podle geometrického plánu č. 207-154/2017 v katastrálním území Pohodlí ve vlastnictví Zemědělského družstva Dolní Újezd, IČ 129488, Dolní Újezd 471. Směna bez doplatků. Při směně bude bezplatně na dobu neurčitou zřízeno věcné břemeno - služebnost pro vlastníka st. p. č. 432 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pohodlí za účelem přístupu a příjezdu na zajištění oprav budovy, která je součástí st. p. č. 432 zastavěná plocha a nádvoří, v rozsahu dle geometrického plánu č. 207-154/2017.


usnesení č. 15/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1161/1 ostatní plocha o výměře 1937 m2 v katastrálním území Pohodlí od *****. Kupní cena 20 Kč/m2, tj. celkem 38.740,- Kč. Jedná se o pozemek v sousedství městského pozemku, na kterém je stromořadí. Část stromů je na hranici pozemků.


usnesení č. 16/18

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2018 ze dne 5. 2. 2018 (příloha 01/FV/01Z/2018).


usnesení č. 17/18

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 (příloha 01/FIN/01Z/2018), které na základě usnesení ZaM č. 139/17 schválila RaM (RaM 31/18) včetně stanovení závazných ukazatelů:- zapojení zdrojů z roku 2016 ...............................42.974,80 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2017 ......... 22.522,40 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách dle přílohy 01/FIN/01Z/2018.


usnesení č. 18/18

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 110/2017 (příloha 02/FIN/01Z/2018), které na základě usnesení ZaM č. 139/17 schválila RaM (RaM 32/18) včetně stanovení závazných ukazatelů:Výnosy podnikatelské činnosti .............. 80.602,14 tis. Kč Náklady podnikatelské činnosti ............. 76.865,40 tis. Kč Celkový hospodářský výsledek ............... 3.736,74 tis. KčHospodářské výsledky jednotlivých kapitol dle přílohy 02/FIN/01Z/2018.


usnesení č. 19/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 (příloha 03/FIN/01Z/2018) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2017 .......... 55.628,37 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 ......... 8.521,33 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03/FIN/01Z/2018. 


usnesení č. 20/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2018 (příloha 04/FIN/01Z/2018).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 94.955 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 83.782 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 11.173 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 04/FIN/01Z/2018)


usnesení č. 21/18

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 05/FIN/01Z/2018. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2018.


usnesení č. 22/18

ZaM souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 40.000 Kč Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera, IČ 04268253, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy na vybudování nové střelnice, kterou by využívali také strážníci městské policie. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05, rezerva RaM. ZaM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.


usnesení č. 23/18

ZaM bere na vědomí majetkový podíl Města Litomyšle v LIKO SVITAVY a.s. k 31. 12. 2017 ve výši 5.174.000,- Kč.


usnesení č. 24/18

ZaM projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města Litomyšl na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. ZaM nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.


usnesení č. 25/18

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci vč. investičního záměru na realizaci akce „Pomník obětem válek - Pazucha“. Žádost je předkládána do programu „Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby“ Ministerstva obrany ČR.


usnesení č. 26/18

ZaM vydává podle § 84 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/2018, o nočním klidu v roce 2018 (příloha č. 01/TAJ/1Z/2018).


usnesení č. 27/18

ZaM vzalo na vědomí rezignaci Ing. Brestové na funkci revizora Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska.


usnesení č. 28/18

ZaM zvolilo pana Miroslava Bártu, bytem Vodní Valy 153, 570 01 Litomyšl revizorem Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl .


usnesení č. 29/18

ZaM schvaluje členství města v Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ: 69153361. Cílem členství je řešení rozvoje kraje a vybraných regionálních projektů a programů Pardubického kraje.


Radomil Kašpar
starosta
Miroslav Bárta
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl