Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 02. 2017 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 28. 02. 2017 (formát pdf, velikost 806,62 KB)

usnesení č. 1/17

ZaM schválilo program jednání.

 


usnesení č. 2/17

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- Lubomír Sršeň- MUDr. Renata Rothscheinová- Ing. Josef Černý

 


usnesení č. 3/17

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:- Ing. Vítězslav Hanzl- p. Miroslav Bárta


usnesení č. 4/17

ZaM přijalo s krajním znepokojením informaci o možné přípravě výstavby odpočivadla pro kamiony v lokalitě Kornice v trase budoucí D35. ZaM se záměrem zásadně nesouhlasí a vyzývá všechny instituce odpovědné za trasování D35, aby od záměru bezodkladně odstoupily.

 


usnesení č. 5/17

ZaM souhlasí se směnou dílu "e" o výměře 0,21 m2 odděleného podle geometrického plánu č. 2636-75/2015 z p. p. č. 184 zahrada v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****, za díly "a" o výměře 51 m2 oddělený z p. p. č. 176/1 ostatní plocha a díl "f" o výměře 2 m2 oddělený z p. p. č. 2247 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl podle stejného geometrického plánu. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 120 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem 13.560,- Kč bez DPH.


usnesení č. 6/17

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2167/5 ostatní plocha o výměře 26 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2758-2/2017 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120,- Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem 8.120,- Kč bez DPH. Jedná se o prodej pozemku předzahrádky u domu č.p. 770 dle stávajícího oplocení.


usnesení č. 7/17

ZaM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0116310022 ze dne 9. 11. 2016. Dodatkem bude aktualizováno označení prodávaných pozemků - p. p. č. 2312/46 orná půda o výměře 2271 m2, p. p. č. 2312/47 orná půda o výměře 2548 m2, p. p. č. 2312/48 orná půda o výměře 39 m2, p. p. č. 2312/49 orná půda o výměře 130 m2 a p. p. č. 2312/50 ostatní plocha o výměře 348 m2 oddělených podle nového geometrického plánu č. 2749-132/2016 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby nového výrobního areálu firmy. Kupující SKM Litomyšl s.r.o., IČ 28773969, Na Lánech 1133, Litomyšl. Nové označení předmětu prodeje po vyhotovení nového geometrického plánu z důvodu potřeby rozdělení pozemků na vynětí ze ZPF. Ostatní podmínky smlouvy beze změn.


usnesení č. 8/17

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 96/2 (1+1) o podlahové ploše 69,29 m2 v budově bytového domu č.p. 96, který je součástí st. p. č. 320/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným podílem id. 170/1000 vzhledem k celku na společných částech domu bytového domu č.p. 96 a na st. p. č. 320/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ***** - nájemci bytu. Kupní cena obvyklá dle znaleckého posudku ve výši 1,450.000,- Kč.


usnesení č. 9/17

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky č. 96/3 (3+1) o podlahové ploše 83,20 m2 v budově bytového domu č.p. 96, který je součástí st. p. č. 320/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem id. 205/1000 vzhledem k celku na společných částech domu bytového domu č.p. 96 a na st. p. č. 320/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m2 v katastrálním území Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 1,200.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 100.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 10/17

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem st. p. č. 783 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2 (bývalá márnice), p. p. č. 783 ostatní plocha o výměře 21.736 m2 (hřbitov) a p. p. č. 936 ostatní plocha o výměře 155 m2 (zeleň a komunikace u hřbitova) v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Římskokatolické farností - proboštství Litomyšl, IČ 47489014, Šantovo náměstí 183, Litomyšl do vlastnictví města. Převod z důvodu demolice stávající márnice a výstavby nového zázemí hřbitova a údržby a oprav hřbitova. Při převodu bude zřízeno věcné břemeno pro farnost pro přístup a příjezd ke kostelu.


usnesení č. 11/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2312/5 orná půda o výměře cca 5500 m2 v katastrálním území Litomyšl dle žádostí společnosti AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, Olomouc za účelem výstavby nového autosalonu a servisu s autorizací Škoda. Odhad nákladů na zainvestování požadovaného pozemku je cca 11 mil. Kč bez DPH, předpokládaná cena prodávaného pozemku 2,75 mil. Kč bez DPH.


usnesení č. 12/17

ZaM souhlasí se směnou: převod Město - Pardubický kraj: díl "m" z p. p. č. 2525, díl "k" z p. p. č. 2525,  díl "d1" z p. p. č. 2524/1, díl "e" z p. p. č. 2191/47, p. p. č. 2389/21, díl "u" z p. p. č. 2515/2 v katastrálním území Litomyšl podle geometrického plánu č. 2702-52/2016 a převod Pardubický kraj - Město: díl "w" z p. p. č. 2141/1, díl "r" z p. p. č. 2191/9, díl "c" z p. p. č. 2191/48, díl "a" z p. p. č. 2191/9, díl "t" z p. p. č. 2389/1, díl "v" z p. p. č. 2141/1, díly "n+p" z p. p. č. 2389/1, díl "f" z p. p. č. 2191/9, díl " h" z p. p. č. 2191/9, díly "j+l" z p. p. č. 2141/1, díly "b1+c1" z p. p. č. 2191/9 v katastrálním území Litomyšl podle geometrického plánu č. 2702-52/2016. Jedná se o vypořádání pozemků pod komunikacemi kraje a chodníky města na Mařákově ulici a ulici T. G. Masaryka. Směna bez doplatku v rozdílu cen směňovaných pozemků.


usnesení č. 13/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2017 ze dne 13. 2. 2017 (příloha 01/FV/01Z/2017).


usnesení č. 14/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016 (příloha 01a,b/FIN/01Z/2017) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2015 ..........................................................17.199,99 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2016 .... 31.226,91 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/01Z/2017)


usnesení č. 15/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2016 (příloha 02a/FIN/01Z/2017).Výnosy podnikatelské činnosti .......83.914,67 tis. Kč Náklady podnikatelské činnosti ......75.150,00 tis. Kč Hospodářský výsledek ................... 8.764,67 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02b/FIN/01Z/2017)


usnesení č. 16/17

ZaM na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2017:

1) schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2017 obsažený v příloze č. 03a/FIN/01Z/2017 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč):

Příjmy roku 2017 ...............................275.131,40Zapojení zdrojů z roku 2016 .................57.033,00Celkové zdroje rozpočtu na rok 2017 ....332.164,40Běžné výdaje .....................................237 908,40Kapitálové výdaje .................................85 246,00Splátky úvěrů vedených v rozpočtu ..........9.010,00Celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 ....332.164,40

2) schvaluje závazné ukazatele, kterými se budou řídit:

a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2016             57.033 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2017           8.464,24 tis. Kč- objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (03b/FIN/01Z/2017)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (03c/FIN/01Z/2017)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:

Příspěvková organizace                Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Centrum sociální pomoci .......... 3 5072. Městská galerie ....................... 3 4113. Smetanův dům ....................... 4 9954. Městská knihovna ................... 4 1155. I. mateřská škola ...................... 9766. II. mateřská škola ..................... 8547. III. mateřská škola .................... 6958. I. základní škola ...................... 1 8149. II. základní škola ..................... 1 46510. III. základní škola - škola ........ 1 616III. základní škola - sport. hala ........  90011. Základní umělecká škola ...........  10012. Dům dětí a mládeže .................  43713. Zámecké návrší ...................... 3 330

3) ukládá radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),

b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů.

4) ukládá radě města zajistit provedení rozpisu schváleného rozpočtu dle dispozic v dokumentu, který je přílohou č. 03d/FIN/01Z/2017.


usnesení č. 17/17

ZaM schvaluje přijetí úvěrového rámce na investice města Litomyšl v letech 2017 - 2019 od České spořitelny, a.s. ve výši 100 mil. Kč (příloha 04/FIN/01Z/2017). Úvěr bude čerpán do 31. 12. 2019, splatnost úvěru je 20 let od data uzavření smlouvy o úvěru, první splátka jistiny úvěru 31. 7. 2019, splátky pravidelně měsíčně. Úroková sazba bude pevná na 20 let ve výši 1,25 % p.a., ve smlouvě o úvěru bude uvedena možnost změnit na žádost města druh úrokové sazby. Banka nepožaduje zajištění úvěru a nezpoplatňuje sjednání úvěru, vedení úvěrového účtu, rezervaci zdrojů, nedočerpání úvěru, příp. změnu podmínek ani předčasné splátky úvěru. ZaM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782.

 


usnesení č. 18/17

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v příloze č. 05/FIN/01Z/2017. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v příloze č. 05/FIN/01Z/2017 a pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.


usnesení č. 19/17

ZaM bere na vědomí velikost majetkového podílu Města Litomyšle ve společnosti LIKO Svitavy a.s. 


usnesení č. 20/17

ZaM schvaluje dodatek č. 1, smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 8, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10.2001. Dodatkem se převádí veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na *****


usnesení č. 21/17

ZaM revokuje své usnesení č. 21/2012 ze dne 21.2.2012 a podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje starostu pana Radomila Kašpara jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 územního plánu Litomyšl.

 


usnesení č. 22/17

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 01/2017, o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Litomyšl (příloha č. 01/TAJ/04R/2017).


usnesení č. 23/17

ZaM konstatuje, že Město Litomyšl je schopno svými orgány zabezpečit řádný výkon  státní správy svěřený  obcím zákonem č. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, a to pro všechny obce, které spadají do správního obvodu města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.).

ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv (příloha č.02/TAJ/01Z/2017 - vzor veřejnoprávní smlouvy) se všemi výše uvedenými obcemi (pokud o to obce samy požádají), na výše uvedený výkon státní správy. Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. 


usnesení č. 24/17

ZaM na základě návrhu starosty města pověřuje podle § 3 odst. (2) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů (příloha č. 01/STA/1Z/2017) při řízení městské policie strážníka městské policie pana Mgr. Tomáše Rádka. Pan Mgr. Rádek předložil v souladu se zákonem, negativní lustrační osvědčení (příloha č.02/STA/1Z/2017).


usnesení č. 25/17

ZaM pověřuje pana Michala Kortyše, jako člena zastupitelstva města, k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle §11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


usnesení č. 26/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 23. 1. 2017 dle přílohy č. 01/MV/1Z/2017.


usnesení č. 27/17

ZaM bere na vědomí rezignaci p.  Michala Kortyše na funkci člena dozorčí rady obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČO 28791002.


usnesení č. 28/17

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenování Ing. Josefa Janečka***** novým členem dozorčí rady obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČO 28791002.


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl