Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 02. 2015 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 24. 02. 2015 (formát pdf, velikost 224,26 KB)

usnesení č. 1/15
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Marek Novohradský
- pí Petra Benešová
- p. Radek Pulkrábek


usnesení č. 3/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:
- p. Miroslav Bárta
- p. Vojtěch Stříteský


usnesení č. 4/15
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 597/1 orná půda o výměře 1363 m2 a p. p. č. 597/2 orná půda o výměře 1266 m2 a dále spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 464/26 vodní plocha o výměře 41 m2, na p. p. č. 464/44 orná půda o výměře 211 m2, na p. p. č. 498 orná půda o výměře 1079 m2, na p. p. č. 500 orná půda o výměře 1669 m2 a na p. p. č. 595/6 orná půda o výměře 5140 m2 v katastrálním území a obci Stradouň z vlastnictví Centra sociální pomoci Města Litomyšle, IČ 194387, Zámecká 500, Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 5/15
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 207/110 orná půda o výměře 45 m2 a p.p.č. 207/120 ostatní plocha o výměře 5 m2 v katastrálním území Záhraď od *****. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 3.500 Kč. Jedná se o pozemky pod místní komunikací a zelení v ulici Osevní.


usnesení č. 6/15
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1599/44 orná půda o výměře 261 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví ***** za díl "a" o výměře 261 m2 z p.p.č. 1599/37 orná půda oddělený geometrickým plánem č. 2596-1/2015 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města. Směna z důvodu vypořádání pozemku ***** v zahradě MŠ.


usnesení č. 7/15
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 76 ostatní plocha o výměře 102 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 12.240 Kč. Jedná se o pozemek mezi komunikací a pozemky ve vlastnictví rodiny kupující.


usnesení č. 8/15

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3554/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2437-230/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2 plus DPH, tj. celkem 600 Kč plus DPH. Kupující *****. Jedná se o pozemek města zastavěný přístavbou vstupního objektu u administrativní budovy č.p. 322 na Partyzánské ulici.


usnesení č. 9/15

ZaM schvaluje zakládací listinu a statut Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.


usnesení č. 10/15
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2015 ze dne 2. 2. 2015 (příloha 01a/FV/01Z/2015) a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2015 (příloha 01b/FV/01Z/2015).


usnesení č. 11/15

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 (příloha 01a/FIN/01Z/2015) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2013 .............................................................. 16.094,95 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2014 .......... 14.278,85 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01b/FIN/01Z/2015.


usnesení č. 12/15

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2014 (příloha 02a/FIN/01Z/2015).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 79.784,69 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 60.720,20 tis. Kč
Hospodářský výsledek ................. 19.064,49 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02b/FIN/01Z/2015).


usnesení č. 13/15

ZaM schvaluje rozpočet na rok 2015 takto (údaje v tis. Kč):

celkové příjmy 255 923,50
schválené úvěry 7 600,00
financování ze zdrojů roku 2014 29 630,60
Celkové zdroje 293 154,10
běžné výdaje 187 721,10
kapitálové výdaje 95 063,00
splátky úvěrů 10 370,00
Celkové výdaje 293 154,10
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - příloha 03/FIN/01Z/2015) 


usnesení č. 14/15

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se budou řídit:
a) rada města:
- zapojení zdrojů z roku 2014         29.630,60 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků
a účelových fondů k 31.12.2015       9.432,40 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (04a/FIN/01Z/2015)
- hospodářský výsledek na jednotlivých kapitolách jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (04b/FIN/01Z/2015)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:

Příspěvková organizace  Výše příspěvku    (v tis. Kč)
1. Centrum sociální pomoci   2 710
2. Městská galerie   2 496
3. Smetanův dům   4 613
4. Městská knihovna   3 603
5. I. mateřská škola      936
6. II. mateřská škola      739
7. III. mateřská škola      710
8. I. základní škola   2 060
9. II. základní škola   1 570
10. III. základní škola - škola   1 788
  III. základní škola - sport. hala   1 024
11. Základní umělecká škola      245
12. Dům dětí a mládeže      400
13. Zámecké návrší   2 307


usnesení č. 15/15
ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018 (příloha 05/FIN/01Z/2015).


usnesení č. 16/15

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 06/FIN/01Z/2015. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v příloze č. 06/FIN/01Z/2015 o poskytnutí dotací ve výši dle téže přílohy.


usnesení č. 17/15
ZaM schvaluje smlouvu s Komerční bankou, a.s. o revolvingovém úvěru ve výši 10.000.000 Kč. Nová smlouva nahradí stávající smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99000178659 z 28. 12. 2010 uzavřenou na dobu neurčitou, a to z podnětu Komerční banky, a.s., která smlouvy tohoto typu vyměňuje v souvislosti s novými ustanoveními občanského zákoníku. Banka v nové smlouvě upravila úrokovou sazbu na 0/N PRIBOR + 0,30 % p.a. a cenu za spravování úvěrového účtu na 150 Kč měsíčně (snížení sazeb), jiné podmínky se nemění. Smlouva je přílohou číslo 07/FIN/01Z/2015. ZaM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.


usnesení č. 18/15
ZaM stanoví v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),
b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů.


usnesení č. 19/15

ZaM bere na vědomí velikost majetkového podílu Města Litomyšle ve společnosti LIKO Svitavy a.s.dle přílohy č. 01/MH/01Z/2015 (vyjádření ze dne 02.01.2015).


usnesení č. 20/15
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 01/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litomyšl.


usnesení č. 21/15

ZaM souhlasí s realizací akce „Dokončení odpočinkové zóny - Jindrova zahrada v Litomyšli" předloženého do programu Národní podpora cestovního ruchu. Cílem etapy je dokončení odpočinkového místa určeného jak rezidentům, tak i návštěvníkům Litomyšle. Max. výše dotace je 50% z uznatelných nákladů akce. Projekt je předkládán v režimu de minimis. Projekt bude realizován v případě schválení finančního příspěvku. Předpokládané náklady akce 1.844.040,- Kč vč. DPH 21%, předpokládaná výše dotace 922.020,- Kč. 


usnesení č. 22/15

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, že výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města bude od 01.03.2015 poskytována ve výši:- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.500 Kč/měsíc+200 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 1.700 Kč - neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (400 Kč/měsíc + 200 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 600,-KčV souladu s ustanovením § 77 odst. (2) písm. b) zákona se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.


usnesení č. 23/15
ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 02.02.2015.


usnesení č. 24/15

ZaM v návaznosti na usnesení č. 193/14 ze dne 09.12.2014 rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) a § 118 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že mediální výbor bude mít pět členů.


usnesení č. 25/15

ZaM schvaluje, že volba členů mediálního výboru nebude probíhat podle jednacího řádu Zastupitelstva města Litomyšl, ve znění pozdějších změn (článek 6, příloha č. 1, volební řád pro volbu orgánů města Litomyšle Zastupitelstvem města Litomyšle), ale tajnou volbou s analogickým využitím článku 8 výše uvedené přílohy č.1 k jednacímu řádu. Volba předsedy proběhne aklamací následně po zvolení všech členů výboru.    


usnesení č. 26/15

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:
Lubomír Sršeň, předseda
Mgr. Martin Klejch, člen
Ing. Pavel Chadima, člen


usnesení č. 27/15

ZaM zvolilo tajnou volbou tyto členy mediálního výboru:

  • Mgr. Petr Hanus (nominace Nestraníci)
  • Ing. Marek Novohradský (nominace ČSSD)
  • p. David Edlman (nominace SNK Generace 89)
  • Ing. Josef Janeček (nominace ODS)

Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl