Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 02. 2014 sál Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 25. 02. 2014 (formát pdf, velikost 272,01 KB)

usnesení č. 1/14

ZaM bere na vědomí, že paní Věra Chaloupková složila v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Složení slibu potvrdila podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 2/14
ZaM schvaluje program jednání.


usnesení č. 3/14

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Radomil Kašpar
- pí Alena Červinková
- Ing. Jaromír Odstrčil


usnesení č. 4/14

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Vladimír Líška Ph.D.
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 5/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 3170/6 ostatní plocha o výměře 6 m2 a p.p.č. 2138/26 ostatní plocha o výměře 3 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2445-93/2013 v katastrálním území Litomyšl. Pozemky jsou zastavěné budovou č.p. 51 na ulici A. Tomíčka. Kupní cena 300 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu plus DPH. Kupující *****


usnesení č. 6/14
ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 80 m2 odděleného z p.p.č. 992 trvalý travní porost geometrickým plánem č. 670-97/2013 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupní cena 80 Kč/m2 plus 1/4 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. Kupující *****. ZaM nesouhlasí s prodejem ***** dle jeho žádosti. Pan ***** nevlastní žádné navazující pozemky. ZaM se seznámilo s dopisem ***** a souhlasí s postupem dle usnesení RaM č. 657/13.


usnesení č. 7/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 992/2 trvalý travní porost o výměře 22 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 670-97/2013 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupní cena 80 Kč/m2 plus 1/4 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. Kupující *****. ZaM se seznámilo s dopisem ***** a souhlasí s postupem dle usnesení RaM č. 657/13.


usnesení č. 8/14

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 992/3 trvalý travní porost o výměře 119 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 670-97/2013 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupní cena 80 Kč/m2 plus 1/4 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. Kupující *****. ZaM se seznámilo s dopisem ***** a souhlasí s postupem dle usnesení RaM č. 657/13.


usnesení č. 9/14

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1336/4 orná půda o výměře 350 m2 a p.p.č. 1336/5 orná půda o výměře 350 m2 oddělených geometrickým plánem číslo 2125-39/2009 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytových domů B2 a B3 dle projektu pro územní řízení zpracovaného Ateliérem Krátký, Nikoly Tesly 5, Praha a společností KIP spol. s. r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2256-64 se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha. U projektu bude možné při zachování vnějšího vzhledu budovy upravit vnitřní uspořádání a případně zvýšit počet bytových jednotek. Kupní smlouvy budou uzavřeny vždy po kolaudaci společných částí bytového domu a minimálně 5 bytových jednotek v domě, kupní cena 2,240.000 Kč plus DPH. ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby bytových domů na p.p.č. 1336/4 orná půda o výměře 350 m2 a na p.p.č. 1336/5 orná půda o výměře 350 m2 oddělených geometrickým plánem číslo 2125-39/2009 v katastrálním území Litomyšl a převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a podlicenční smlouvy. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou 50 měsíců.pro společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha.


usnesení č. 10/14

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3550 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2422-547/2013 v katastrálním území Litomyšl z důvodu legalizace stavby garáže na tomto pozemku zápisem do katastru nemovitostí. Kupní cena 300 Kč/m2 plus DPH. Kupující *****.


usnesení č. 11/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 3279/4 ostatní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2459-7/2014 ze spoluvlastnictví ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek pod chodníkem v Jateční ulici.


usnesení č. 12/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 3279/3 ostatní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2459-7/2014 z vlastnictví manželů Jiřího ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek pod chodníkem v Jateční ulici.


usnesení č. 13/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 3279/2 ostatní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2459-7/2014 z vlastnictví ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek pod chodníkem v Jateční ulici.


usnesení č. 14/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 3279/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2459-7/2014 z vlastnictví manželů ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek pod chodníkem v Jateční ulici.


usnesení č. 15/14
ZaM souhlasí s odpisem pohledávky za nájemné za rok 2001 ve výši 40.940,- Kč za panem Milošem Luňáčkem - LUMITOUR, IČ 45568529, Rohozná 390, 569 72. Konkurz byl zrušen Krajským soudem v Hradci Králové pro nedostatek majetku úpadce.


usnesení č. 16/14
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 174/13 ze dne 10.12.2013: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1336/9 orná půda o výměře 350 m2 oddělené geometrickým plánem číslo 2414-88/2013 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytového domu B4 dle projektu pro stavební řízení zpracovaného Ateliérem Krátký, Nikoly Tesly 5, Praha a společností KIP spol. s. r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2500-64 se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha. U projektu bude možné při zachování vnějšího vzhledu budovy upravit vnitřní uspořádání a případně zvýšit počet bytových jednotek. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci společných částí bytového domu a minimálně 5 bytových jednotek, kupní cena 1,610.000 Kč plus DPH. ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby bytového domu na p.p.č. 1336/9 orná půda o výměře 350 m2 oddělené geometrickým plánem číslo 2414-88/2013 v katastrálním území Litomyšl a převodu práv a povinností ze stavebního povolení a podlicenční smlouvy. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou 50 měsíců.


usnesení č. 17/14
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 97/13 ze dne 25.6.2013: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/55 orná půda o výměře 3286 m2, p.p.č. 1272/56 ostatní plocha o výměře 1502 m2, p.p.č. 1272/57 ostatní plocha o výměře 148 m2 a p.p.č. 1275/11 zahrada o výměře 639 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2465-24/2014 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy, v dalších etapách výrobně-montážní haly a skladu. Kupující PHATEC s.r.o., IČ 28772041, Dolní Újezd 634, 569 61 Dolní Újezd. Kupní cena 350 Kč/m2 plus DPH, tj. celkem 1,951.250,- Kč plus DPH. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a plánovací smlouva, prodej pozemků se uskuteční po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba Areálu PHATEC. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemků na dobu určitou 54 měsíců a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou 54 měsíců.


usnesení č. 18/14

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 182/13 ze dne 10.12.2013: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/14 ostatní plocha o výměře 2503 m2 a p.p.č. 2312/30 orná půda o výměře 1190 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2466-25/2014 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby administrativní budovy a prodejního skladu. Kupující STYLE PLUS s.r.o., IČ 27545423, U Školek 1196, Litomyšl. Kupní cena 500 Kč/m2 plus DPH, tj. celkem 1.846.500,- Kč plus DPH. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a plánovací smlouva, prodej pozemků se uskuteční po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba administrativní budovy a prodejního skladu STYLE PLUS. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemků na dobu určitou 54 měsíců a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou 54 měsíců.


usnesení č. 19/14

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 137/13 ze dne 17.9.2013: ZaM souhlasí s prodejem 1266/12 orná půda o výměře 3.644 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2460-6/2014 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby výrobní haly na zpracování železa, kovoobráběčství, výrobu ocelových konstrukcí a zámečnictví. Kupující KOVO Litomyšl s.r.o., IČ 27511952, se sídlem Smetanovo náměstí 103, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2 plus DPH, tj. celkem 1.275.400,- Kč plus DPH. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a plánovací smlouva, prodej pozemků se uskuteční po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba výrobní haly KOVO Litomyšl. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemku na dobu určitou 54 měsíců a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou 54 měsíců.


usnesení č. 20/14

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1064/3 trvalý travní porost o výměře 20 m2 a p.p.č. 1067/21 ostatní plocha o výměře 10 m2 oddělených geometrickým plánem č. 2463-19/2014 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 120 Kč/m2 plus DPH. Kupující *****


usnesení č. 21/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2330/4 orná půda o výměře 117 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2464-44/2014 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření areálu firmy a vybudování parkoviště. Kupní cena 300 Kč/m2 plus DPH. Kupující STORY DESIGN, a.s., IČ 63216281, Moravská 949, Litomyšl. Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno pro přístup k navazujícím pozemkům.


usnesení č. 22/14
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1589/14 ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2428-124/2013 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků tohoto pozemku - vlastníků bytových jednotek v domech č.p. 929 a č.p. 930 na ulici T.G.Masaryka. Kupní cena 70 Kč/m2. Pozemek byl oddělen podle skutečného stavu oplocení, na části pozemku je přístupový chodník k zadnímu vchodu budovy úřadu.


usnesení č. 23/14
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2014 ze dne 3. 2. 2014 (příloha 01/FV/01/2014). Finanční výbor projednal a doporučuje ZaM schválit návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017.


usnesení č. 24/14
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2013 (příloha 01a,b/FIN/01/2014) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012 .............. 8.700,09 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013 .......... 10.900,71 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/01/2014)


usnesení č. 25/14
ZaM schvaluje rozpočet Města Litomyšl na rok 2014 takto (údaje v tis. Kč):

celkové příjmy 304 618,60
z toho předpokládané úvěry         7 600,00
schválené úvěry 0,00
financování ze zdrojů roku 2013 20 468,50
Celkové zdroje 325 087,10
běžné výdaje 169 325,10
kapitálové výdaje 144 703,00
splátky úvěrů 11 059,00
Celkové výdaje 325 087,10
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - příloha 02/FIN/01/2014) 

usnesení č. 26/14

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se budou řídit:
a) rada města:
- zapojení zdrojů z roku 2013    20.468,5 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků
a účelových fondů k 31.12.2014  9.905,3 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (03a/FIN/01/2014)
- hospodářský výsledek jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (03b/FIN/01/2014)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:

Příspěvková organizace Výše příspěvku (v tis. Kč)
1. Centrum sociální pomoci 2 666
2. Městská galerie 2 022
3. Smetanův dům 4 446
4. Městská knihovna 3 421
5. I. mateřská škola 698
6. II. mateřská škola 770
7. III. mateřská škola 760
8. I. základní škola 2 050
9. II. základní škola 1 627
10. III. základní škola-škola 1 818
III. základní škola-sport. hala 1 051
11. Základní umělecká škola 280
12. Dům dětí a mládeže 400
13. Zámecké návrší 1 731


usnesení č. 27/14
ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017 (příloha 04/FIN/01/2014).


usnesení č. 28/14

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze 05/FIN/01/2014.


usnesení č. 29/14

ZaM revokuje usnesení č. 49/2010 takto: ZaM schvaluje přijetí úvěrového rámce maximálně do výše 170 mil. Kč, s dobou splatnosti nejpozději do 31.12.2029. Čerpání zahájeno v roce 2009. V souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, každá úvěrová smlouva na jednotlivé akce podléhá schválení ZaM. (příloha 06/FIN/01/2014)


usnesení č. 30/14

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení zastupitelstvem města v případě úhrady:
- výdajů vzniklých v souvislosti s řešením nepředvídatelných událostí, např. havárie, živelné pohromy,
- vynucených výdajů, např. úhrady povolení, pokut, příp. penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a to max. do výše 1 mil. Kč.
ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším zasedání.


usnesení č. 31/14

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),
b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů.


usnesení č. 32/14
ZaM bere na vědomí velikost majetkového podílu Města Litomyšle ve společnosti  LIKO Svitavy a.s.


usnesení č. 33/14

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-20 na změnu územního plánu Litomyšl, který podalo Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská č.p. 369, Zahájí, 570 01  Litomyšl dne 5.12.2013 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/1/2014) takto: návrh se doporučuje k prověření ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 34/14

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-21 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 5.12.2013 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/1/2014) takto: návrh se doporučuje k prověření ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 35/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-22 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali ***** dne 18.12.2013 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/1/2014) takto:
- výše uvedený návrh je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky,
- výše uvedený návrh je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování (§18 odst. 2 a 4 stavebního zákona) a se zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (viz články)
(122) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich:
e) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
a
(133) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území;).
- město Litomyšl má vymezen dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, vymezení požadované plochy bez jakékoliv návaznosti na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu uprostřed uzavřených zemědělsky obhospodařovaných ploch je v rozporu s požadavkem na účelné využití a prostorové uspořádání této lokality, proto se návrh zamítá.


usnesení č. 36/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-23 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala FORTECH, spol. s r.o., Ropkova č.p. 51,570 01  Litomyšl-Město dne 14.1.2014 (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/1/2014) takto:
-  výše uvedený návrh je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s Politikou územního rozvoje České republiky, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
- návrhu vyhovět a ve změně územního plánu pro daný pozemek a přilehlý areál Českých Radiokomunikací a.s. (plocha TI) prověřit úpravu výškové regulace pro stavby stožárů sloužících pro elektronická komunikační zařízení


usnesení č. 37/14
ZaM bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu Litomyšl týkající se změny funkční regulace v plochách SKOL-2 podaný f. Invest Real Service s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, PSČ 13000 z důvodu neodstranění nedostatků návrhu.


usnesení č. 38/14
ZaM souhlasí se zapojením správního území města Litomyšl do území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. na období 2014 - 2020, se zahrnutím správního území města Litomyšl do strategie rozvoje území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 2014 - 2020 a s následnou realizací strategie ve správním území města.


usnesení č. 39/14

ZaM ukládá RaM, aby na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, připravila k vydání obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Litomyšl, a navržené znění vyhlášky předložila na nejbližším ZaM ke schválení.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl