Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 02. 2013 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 19. 02. 2013 (formát pdf, velikost 275,68 KB)

usnesení č. 1/13
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Miroslav Bárta
- pí Alena Červinková
- Mgr. Zdeněk Zitko


usnesení č. 3/13

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Mgr. Jaromír Kroužil
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 4/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 201/15 ostatní plocha o výměře 58 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2339-112/2012 za účelem rozšíření zahrady. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP.


usnesení č. 5/13
ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 8 m2 ze st.p.č. 86/1 zastavěná plocha a nádvoří a dílů "b+d" o výměře 4 m2 ze st.p.č. 86/2 zastavěná plocha a nádvoří oddělených podle geometrického plánu č. 795-115/2012 v katastrálním území Záhraď ve vlastnictví ***** za díl "f" o výměře 12 m2 z p.p.č. 114/1 ostatní plocha a díl "c" o výměře 0,07 m2 z p.p.č. 467/12 ostatní plocha oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví města. Směna bude provedena bez doplatků. Jedná se o vypořádání pozemků pod chodníkem na ulici V.K.Jeřábka.


usnesení č. 6/13

ZaM souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši id. 592/1000 vzhledem k celku na st.p.č. 421/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a na st.p.č. 421/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2325-90/2012 v obci a katastrálním území Litomyšl. Jedná se o část pozemku pod přesahem 2. NP a část pod přístupovým schodištěm do 2. NP. Kupující *****. Kupní cena 300 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení geometrického plánu.


usnesení č. 7/13

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 421/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2325-90/2012 v obci a katastrálním území Litomyšl. Jedná se o část pozemku na dvoře navazujícího na objekt ve vlastnictví kupující. Kupující *****. Kupní cena 300 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení geometrického plánu. V souvislosti s prodejem kupující opraví část fasády přízemí domu č.p. 1168 kolem prodávaného pozemku. Při prodeji bude upraveno stávající věcné břemeno na st.p.č. 421/2 v souladu se skutečným stavem objektu č.p. 1164 v rozsahu podle geometrického plánu a bude zřízeno věcné břemeno průchodu a průjezdu i na prodávané st.p.č. 421/5 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2325-90/2012.


usnesení č. 8/13

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/10 vzhledem k celku na p.p.č. 1318/12 ostatní plocha o výměře 319 m2, na p.p.č. 1318/14 ostatní plocha o výměře 39 m2, na p.p.č. 1320/6 orná půda o výměře 3832 m2 a na p.p.č. 1321/3 zahrada o výměře 1847 m2 v katastrálním území Litomyšl od pana ***** za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 1,479.065 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města.


usnesení č. 9/13

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 37/12 ze dne 24.4.2012: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/15 orná půda o výměře 3011 m2 a st.p.č. 3532 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 571 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy, vzorkové prodejny a skladu. Kupující *****. Kupní cena 400 Kč/m2, tj. celkem 1,432.800,- Kč. Revokace z důvodu zápisu stavební parcely spolu s budovou do katastru nemovitostí.


usnesení č. 10/13

ZaM v návaznosti na usnesení ZaM č. 150/12 ze dne 11.12.2012 souhlasí s uzavřením smlouvy o zrušení předkupního práva s ***** na zrušení předkupního práva ke st.p.č. 844 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2, p.p.č. 871/2 zahrada o výměře 1061 m2, p.p.č. 871/7 trvalý travní porost o výměře 251 m2 a dle geometrického plánu č. 642-50/2012 oddělené p.p.č. 857/5 trvalý travní porost o výměře 3045 m2 a p.p.č. 892 trvalý travní porost o výměře 155 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Na p.p.č. 857/6 trvalý travní porost o výměře 3844 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 642-50/2012 bude předkupní právo zachováno pro případný budoucí převod na dalšího vlastníka.


usnesení č. 11/13
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012 (příloha 01a,b,c/FIN/01/2013) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2011                           3.784,96 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových 
  fondů k 31.12.2012                                       9.804,74 tis. Kč
- závazný ukazatel objem výdajů na jednotlivých kapitolách
  po provedených změnách k 31.12.2012


usnesení č. 12/13

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 11.02.2013 a schvaluje upravený plán práce finančního výboru na rok 2013. Finanční výbor projednal a doporučuje ZaM:
- schválit návrh rozpočtu na rok 2013
- schválit rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016
(příloha 01a,b/FV/01/2013)


usnesení č. 13/13

ZaM schvaluje rozpočet Města Litomyšl pro rok 2013 takto (údaje v tis. Kč):

celkové příjmy 432 050,70
z toho předpokládané úvěry 0,00
schválené úvěry 4 500,00
financování ze zdrojů roku 2012 12 552,70
Celkové zdroje 449 103,40
běžné výdaje 164 245,40
kapitálové výdaje 274 924,00
splátky úvěrů 9 934,00
Celkové výdaje 449 103,40
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - příloha č. 02/FIN/01/2013)


usnesení č. 14/13

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit:
a) rada města:
- zapojení zdrojů z roku 2012                         12.552,70 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků 
   a účelových fondů k 31.12.2013                   7.048,10 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách a hospodářský výsledek
  (03a,b/FIN/01/2013)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:

Příspěvková organizace   Výše příspěvku (v tis. Kč)
1. Centrum sociální pomoci  2 470
2. Městská galerie  1 738
3. Smetanův dům  4 446
4. Městská knihovna  3 390
5. I. mateřská škola  736
6. II. mateřská škola  754
7. III. mateřská škola  735
8. I. základní škola  2 020
9. II. základní škola   1 584
10. III. základní škola - škola  1 818
  III. základní škola - sport. hala  1 026
11. Základní umělecká škola  200
12. Dům dětí a mládeže  400
13. Zámecké návrší  800


usnesení č. 15/13

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze 04/FIN/01/2013.


usnesení č. 16/13
ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016. (příloha 05/FIN/01/2013)


usnesení č. 17/13

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení zastupitelstvem města v případě úhrady:
- výdajů vzniklých v souvislosti s řešením nepředvídatelných událostí, např. havárie, živelné pohromy, 
vynucených výdajů, např. úhrady povolení, pokut, příp. penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a to max. do výše 1 mil. Kč.
ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším zasedání.


usnesení č. 18/13

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2013 (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),
b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů. 


usnesení č. 19/13
ZaM bere na vědomí výši majetkového podílu Města Litomyšl ve společnosti LIKO Svitavy a.s. k 31.12.2012 v hodnotě 5.174.000 Kč.


usnesení č. 20/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportu dle přílohy č. 1/SSK/1/2013.


usnesení č. 21/13

ZaM  souhlasí s poskytnutím dotace pro Litomyšlskou nemocnici a.s., J. E. Purkyně 652 Litomyšl, IČ: 27520579 na nákup videokolonoskopu CF - Q 165L v částce 500 tis. Kč. Hrazeno za kap. 05, org. 0239, pol. 5901.


usnesení č. 22/13

ZaM rozhodlo návrh zadání změny č.2 územního plánu Litomyšl zpracovat a projednat až po vydání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1.


usnesení č. 23/13

ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podanému návrhu č. Z2-1 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 2/VUP/1/2013.


usnesení č. 24/13
ZaM revokuje usnesení číslo 171/12 ze dne 11.12.2012 takto: ZaM rozhodlo pojmenovat ulici v části obce Lány jako "A. Sautera" v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 4/VUP/1/2013.


usnesení č. 25/13
ZaM rozhodlo pojmenovat ulici v části obce Zahájí jako "Václava Boštíka" v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 5/VUP/1/2013.


usnesení č. 26/13
ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 03.12.2012.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl