Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 02. 2012 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 21. 02. 2012 (formát pdf, velikost 269,92 KB)

usnesení č. 1/12

ZaM schvaluje program jednání.


usnesení č. 2/12

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Radomil Kašpar
- Ing. Josef Janeček
- p. Radek Pulkrábek


usnesení č. 3/12

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Vojtěch Stříteský
- pí Petra Benešová


usnesení č. 4/12
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 733/1 trvalý travní porost o výměře 2697 m2 a dle geometrického plánu č. 591-46/2011 oddělených dílu "e" o výměře 512 m2 z p.p.č. 733/2 trvalý travní porost, dílu "a" o výměře 170 m2 a dílu "d" o výměře 1823 m2 z parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 732, dílu "b" o výměře 188 m2 a dílu "c" o výměře 44 m2 z parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 733 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem rozšíření a ucelení pozemků k nemovitosti Budislav č.p. 109 a vybudování rybníčku. Kupní cena 80 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu. Kupující *****.


usnesení č. 5/12
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2361/7 ostatní plocha o výměře 212 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2255-113/2011 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemku po zaměření skutečného stavu chodníku v místě křižovatky I/35 a komunikace II/358.


usnesení č. 6/12
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 1514/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující *****. Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví kupujícího.


usnesení č. 7/12
ZaM souhlasí s odkoupením pozemků – p.p.č. 600/1 ostatní plocha o výměře 3256 m2, p.p.č. 600/5 ostatní plocha o výměře 2625 m2, p.p.č. 600/111 ostatní plocha o výměře 400 m2, p.p.č. 600/112 ostatní plocha o výměře 1500 m2, p.p.č. 600/113 ostatní plocha o výměře 522 m2 a p.p.č. 600/114 ostatní plocha o výměře 1096 m2 v katastrálním území Litomyšl v lokalitě kolem areálu Městských služeb v bývalé cihelně od *****. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 1.127.880 Kč.


usnesení č. 8/12

ZaM pozastavuje v souladu s poslední větou usnesení ZaM č. 195/10 ze dne 16.12.2010 a v návaznosti na rozpočet města schvalování poskytování příspěvků na zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domů v roce 2012.


usnesení č. 9/12
ZaM projednala návrh společnosti CIMBRIA HMD, s.r.o., IČ 15036723, Mařákova 1088, Litomyšl ze dne 10.2.2012. ZaM i nadále souhlasí s usnesením ZaM č. 57/11 ze dne 12.5.2011 na prodej pozemků pro I. etapu výstavby "Výrobního areálu CIMBRIA HMD" dle projektu zpracovaného společností K I P spol. s r.o. v únoru 2011 pod č. zak. 2540-62. ZaM souhlasí s rezervací části p.p.č. 2312/5 orná půda o výměře cca 1,5 ha v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby II. etapy výrobního areálu. Pozemek pro II. etapu bude převeden bezplatně s podmínkou, že město nebude provádět výstavbu infrastruktury pro výstavbu II. etapy výrobního areálu a společnost zvýší počet zaměstnanců o nejméně 50 osob.


usnesení č. 10/12

ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 6.2.2012. Finanční výbor projednal a doporučuje ZaM:
- schválit návrh rozpočtu na rok 2012
- schválit rozpočtový výhled na roky 2013 - 2015
- schválit samostatné usnesení týkající se možnosti navýšení příjmů města
(příloha 01/FV/1/12)


usnesení č. 11/12
ZaM ukládá radě města na základě iniciativního návrhu FV/05/1/12 v souladu se zák. 128/2000 Sb., projednat možnost navýšení příjmů města zvýšením nájemného v městských bytech min. o 20 %, max. o 30 % a prověřit další možné zdroje příjmů.


usnesení č. 12/12

ZaM vzalo na vědomí doručený dokument ze dne 20.02.2012 "Námitka k schválenému rozpočtu města Litomyšl na rok 2012", podaný předsedkyní osadního výboru Pazucha Mgr. Markétou Šmídovou. ZaM ukládá RaM tuto námitku projednat.


usnesení č. 13/12

ZaM schvaluje rozpočet města Litomyšl pro rok 2012 takto:
celkové příjmy                                                        365.169,10 tis. Kč
z toho předpokládané úvěry                                         5.603,00 tis. Kč
schválené úvěry                                                       12.000.00 tis. Kč
financování ze zdrojů roku 2011                                    8.162,00 tis. Kč
Celkové zdroje                                                                  385.331,10 tis. Kč
běžné výdaje                                                          156.778,10 tis. Kč
kapitálové výdaje                                                     217.577,00 tis. Kč
splátky úvěrů                                                            10.976,00 tis. Kč
Celkové výdaje                                                                  385.331,10 tis. Kč
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby- příloha č. 04/FIN/01/12)


usnesení č. 14/12

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit:

a/ rada města:

 

 

 

zapojení zdrojů z r. 2011

 

 8.162,00 tis. Kč

zůstatek rozpočtových prostředků a účelových  fondů k 31.12.2012

b/ příspěvkové organizace zřízené městem :

 

Příspěvková organizace

 

výše příspěvku

 

 

 

 

                                       v tis. Kč

1.

Centrum sociální pomoci

2.585

2.

Městská galerie

 

1.770

3.

Smetanův dům

 

4.400

4. Městská knihovna

 

                          3.170

5.

I. mateřská škola

 

749

6.

II. mateřská škola

 

864

7.

III. mateřská škola

 

765

8.

I. základní škola

1.925

9.

II. základní škola

1.539

10.

III. základní škola

1.899+1.060                               2.959

11.

Základní umělecká škola

200

12.

Dům dětí a mládeže

400

 

 

c/ objem výdajů na jednotlivých kapitolách (viz příloha 5/FIN/01/2012)

  5.427,70 tis. Kč


usnesení č. 15/12

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze 06/FIN/01/12.


usnesení č. 16/12
ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 - 2015. (příloha 7/FIN/01/12)


usnesení č. 17/12

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení zastupitelstvem města v případě úhrady:
- výdajů vzniklých v souvislosti s řešením nepředvídatelných událostí, např. havárie, živelné pohromy, 
- vynucených výdajů, např. úhrady povolení, pokut, příp. penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů. 
ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším zasedání.


usnesení č. 18/12

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2012 /přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty/.
b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů. 


usnesení č. 19/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011(příloha 01/FIN/1/12) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      4.584,16 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2011                              9.339,24 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 31.12.2011 (příloha 02/FIN/1/12)
- objem nákladů na jednotlivých kapitolách k 31.12.2011 (příloha 03/FIN/1/12)


usnesení č. 20/12

ZaM rozhodlo o pořízení změny č.1 územního plánu Litomyšl podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZaM určilo pana Michala Kortyše za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem. ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání.


usnesení č. 21/12
ZaM rozhodlo o pořízení změny č.2 územního plánu Litomyšl podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZaM určilo pana Michala Kortyše za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem. ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání, jehož nedílnou součástí bude i požadavek na vymezení koridoru pro rychlostní komunikaci R35 pouze v jedné variantě.


usnesení č. 22/12

ZaM schválilo toto usnesení: Město Litomyšl se ztotožňuje se závěry posudku RNDr. Vladimíra Ludvíka z prosince 2011 ve věci posouzení záměru "Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Město Litomyšl vítá, že tyto závěry respektují republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, mimo jiné i požadavek na umísťování tras rychlostních silnic v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.


usnesení č. 23/12

ZaM bere na vědomí informaci odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl o odmítnutí návrhu ***** na pořízení změny územního plánu Litomyšl (změna využití pozemků parc. č. 210/1, 214/3 a 213 v katastrálním území Záhraď za účelem výstavby rodinných domů) z důvodu neodstranění nedostatků návrhu ve stanovené lhůtě.


usnesení č. 24/12
ZaM bere na vědomí vyrozumění LIKO Svitavy a.s., IČ: 25260715, o počtu akcií a výši majetkového podílu 5.174.000 Kč Města Litomyšle v této akciové společnosti k 31.12. 2011 dle přílohy 04/MH/01/2012. 


usnesení č. 25/12

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.14, Z. Kopala 1162, ze dne 15. 11. 2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 10.7. 2007.  Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a dodatku č.1 převádějí na *****.


usnesení č. 26/12
ZaM schvaluje seznam akcí hrazených z Programu regenerace v r. 2012. Hlavní akcí letošního roku bude rekonstrukce střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů. Příjemcem dotace (70 % z Programu, 20 % z rozpočtu města) bude Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, IČ:47489014. Doplňkovou akcí bude rekonstrukce objektu MŠ čp. 95 na Jiráskově ulici ve vlastnictví města (50 % z Programu, 50 % z rozpočtu města).


usnesení č. 27/12

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 01/12, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn.


usnesení č. 28/12

ZaM ukládá RaM zajistit ve zpravodaji města Lilie prostor k prezentaci názorů a postojů volebních stran, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu.

 


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl