Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 02. 2011 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 24. 02. 2011 (formát pdf, velikost 212,07 KB)

usnesení č. 1/11
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Vojtěch Stříteský
- Mgr. Zdeněk Zitko
- Mgr. Josef Štefl


usnesení č. 3/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Renata Rothscheinová
- Dana Kmošková


usnesení č. 4/11
ZaM schvaluje Programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2010 - 2014.


usnesení č. 5/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 383/7 ostatní plocha o výměře 305 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 477-753/2010 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení vlastnických vztahů po zaměření skutečného stavu křižovatky místní komunikace Na Lánech se silnicí III/36016.


usnesení č. 6/11
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 376/107 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.p.č. 383/5 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.p.č. 383/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p.p.č. 387/3 ostatní plocha o výměře 188 m2 v katastrálním území Nedošín, které jsou ve vlastnictví města, za p.p.č. 376/158 ostatní plocha o výměře 705 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 520-73/2010 a p.p.č. 376/159 ostatní plocha o výměře 71 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 521-6/2011 v katastrálním území Nedošín, které jsou ve vlastnictví společnosti Saint-Gobain Vertex, s.r.o., IČ 12661, Sokolovská 106, Litomyšl. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem doplacen částkou ve výši 70 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.


usnesení č. 7/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 582/18 ostatní plocha o výměře 181 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl oddělené dle geometrického plánu č. 519-748/2010 z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod silnicí III. třídy č. 36016 v ulici Na Lánech.


usnesení č. 8/11

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání spoluvlastnického práva a převodu vlastnického práva k nemovitostem. Předmětem vypořádání spoluvlastnického práva budou p.p.č. 1318/1 orná půda, p.p.č. 1318/3 orná půda, p.p.č. 1320/2 orná půda a p.p.č. 1320/3 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl. Tyto nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví Města Litomyšl, jehož ideální spoluvlastnický podíl na nemovitostech činí ideální 3/10 vzhledem k celku a *****, jehož ideální spoluvlastnický podíl na nemovitostech činí ideálních 7/10 vzhledem k celku. Podílové spoluvlastnictví bude vypořádáno tak, že se Město Litomyšl stane výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 1318/1 orná půda, p.p.č. 1318/13 orná půda, p.p.č. 1320/2 orná půda, p.p.č. 1320/3 ostatní plocha a p.p.č. 1320/19 orná půda oddělených dle geometrického plánu č. 2183-561/2010 v katastrálním území Litomyšl. Město Litomyšl dále úplatně převede díly "j", "n", "r", "x" a "c1" z p.p.č. 2287/3 v katastrálním území Litomyšl oddělené dle geometrického plánu č. 2183-561/2010 do vlastnictví pana Janeckého za úplatu ve výši 95.900 Kč splatnou před podpisem dohody. Na základě takto uzavřené dohody o vypořádání spoluvlastnického práva a převodu vlastnického práva k nemovitostem se tak ***** stane výlučným vlastníkem p.p.č. 1318/3 orná půda, p.p.č. 1318/4 orná půda, p.p.č. 1318/5 orná půda, p.p.č. 1318/6 orná půda, p.p.č. 1318/7 orná půda, p.p.č. 1318/8 orná půda, p.p.č. 1318/9 orná půda, p.p.č. 1318/10 orná půda, p.p.č. 1318/11 orná půda, p.p.č. 1320/7 orná půda, p.p.č. 1320/8 orná půda, p.p.č. 1320/9 orná půda, p.p.č. 1320/10 orná půda, p.p.č. 1320/11 orná půda, p.p.č. 1320/12 orná půda, p.p.č. 1320/13 orná půda, p.p.č. 1320/14 orná půda, p.p.č. 1320/15 orná půda, p.p.č. 1320/16 orná půda, p.p.č. 1320/17 ostatní plocha a p.p.č. 1320/18 orná půda oddělených dle geometrického plánu č. 2183-561/2010 v katastrálním území Litomyšl, přičemž na vzájemné vypořádání vztahů vyplývajících ze spoluvlastnického práva bude ***** povinen před podpisem dohody o vypořádání spoluvlastnického práva a převodu vlastnického práva k nemovitostem uhradit Městu Litomyšl částku ve výši 810.201 Kč. Tím bude podílové spoluvlastnictví k výše uvedeným pozemkům zcela vypořádáno. Vypořádání bude provedeno z důvodu přípravy stavby zainvestování pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Sluneční terasa. Převody podílů dle přílohy č. 1/MJ/1/11.


usnesení č. 9/11
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 129/10 ze dne 14.9.2010: ZaM souhlasí se směnou dílů "n" + "o" + "p" o celkové výměře 375 m2 z p.p.č. 231/24 orná půda, dílu "b" o výměře 136 m2 z p.p.č. 231/27 orná půda a p.p.č. 231/27 orná půda o výměře 683 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle, za p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví *****, za účelem vymezení veřejného prostoru a ucelení stavebních pozemků v lokalitě pro RD. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 157.920 Kč bude městu uhrazen v termínu nejpozději do 31.12.2011.


usnesení č. 10/11

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 130/10 ze dne 14.9.2010: ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny Na Prokopu - 2. etapa" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v srpnu 2009 pod číslem zakázky 2248/1-64 na p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území Záhraď od *****. Inženýrské sítě a komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 2.090.132 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny Na Prokopu - 2. etapa" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v srpnu 2009 pod číslem zakázky 2248/1-64 na p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území Záhraď ***** po jejich bezúplatném převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být provedena v roce 2011. Při poskytnutí dotace bude proveden zápočet její části proti rozdílu v cenách směňovaných pozemků ve výši 157.920 Kč dle předchozího usnesení. Poskytnutí této dotace je vázáno na schválení potřebného objemu finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011.


usnesení č. 11/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010/RČ (příloha 01/FIN/01/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2009                                                      19.033,32 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                               2.167,48 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 31.12.2010 (příloha 02/FIN/01/11)


usnesení č. 12/11
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 31.1.2011.


usnesení č. 13/11
ZaM schvaluje rozpočet města pro rok 2011 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši                                 415.188,00 tis. Kč
z toho předpokládané úvěry ve výši                             12.839,00 tis. Kč
financování ze zdrojů roku 2010 ve výši                         1.887,20 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši                                             417.075,20 tis. Kč
běžné výdaje ve výši                                               233.421,20 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši                                         167.372,00 tis. Kč
splátky úvěrů ve výši                                                16.282,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši                                            417.075,20 tis. Kč
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - příloha č. 3/FIN/01/11)


usnesení č. 14/11

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit:

a/ rada města:

 

 

 

zapojení zdrojů z r. 2010

 

 1.887,20 tis. Kč

zůstatek rozpočtových prostředků a účelových  fondů k 31.12.2011

b/ příspěvkové organizace zřízené městem :

 

Příspěvková organizace

 

výše příspěvku

 

 

 

 

                                       v tis. Kč

1.

Centrum sociální pomoci

2.328

2.

Městská galerie

 

1.564

3.

Smetanův dům

 

3.899

4. Městská knihovna

 

                          3.254

5.

I. mateřská škola

 

749

6.

II. mateřská škola

 

864

7.

III. mateřská škola

 

785

8.

I. základní škola

1.925

9.

II. základní škola

1.539

10.

III. základní škola

1929+967                              2.896

11.

Základní umělecká škola

240

12.

Dům dětí a mládeže

407

 

 

c/ objem výdajů na jednotlivých kapitolách (viz příloha 4/FIN/01/11)

  12.036,20 tis. Kč


usnesení č. 15/11

ZaM v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)schvaluje poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze 5/FIN/01/11.


usnesení č. 16/11
ZaM schvaluje zapojení prostředků z Fondu dlouhodobého rozvoje ve výši 7.000.000 Kč na financování akcí kapitoly 04 – odbor rozvoje a investic (akce 1132 – Rekonstrukce ČOV Nedošín a 1133 -  Rozšíření kanalizace).


usnesení č. 17/11

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení zastupitelstvem města v havarijních případech. ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším zasedání.


usnesení č. 18/11

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2011 /přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty/.
b) úhrady pokut, příp. penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
c) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů. 

 


usnesení č. 19/11
ZaM bere na vědomí vyrozumění LIKO Svitavy a.s., IČ: 25260715, o počtu akcií a výši majetkového podílu 5.174.000 Kč Města Litomyšle v této akciové společnosti k 31.12. 2010. 


usnesení č. 20/11
ZaM navrhuje 1. místostarostu Radomila Kašpara jako zástupce Města Litomyšle v představenstvu obchodní společnosti LIKO SVITAVY a.s. 


usnesení č. 21/11
ZaM schváluje udělování plné moci vedoucímu odboru místního a silničního hospodářství, ing. Pavlu Jiráňovi, pro zastupování Města Litomyšle na jednáních valné hromady společnosti LIKO Svitavy a.s. v současném volebním období.


usnesení č. 22/11

ZaM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl a *****, kterou se s účinností ke dni 28.2.2011 promíjí nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. IV., odst. 3) smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 5.12. 2002 a smluvní pokuty dle čl. X. nájemní smlouvy č. 1161/19 ze dne 30.9.2002 ve výši 200 tis. Kč a vzájemně se započítávají pohledávka ***** za Městem Litomyšl ve výši 226.000,- Kč jako nárok na vrácení zálohy na kupní cenu předmětného bytu a závazky ***** za Městem Litomyšl ve výši 124.798,21 Kč za dlužné nájemné, úrok z prodlení, smluvní pokutu a náklady soudního řízení. Po vzájemném zápočtu se použije zbylá část pohledávky ***** za Městem Litomyšl jako předplacené nájemné za užívání předmětného bytu.


usnesení č. 23/11

ZaM schvaluje zrušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č.19, Z. Kopala 1161, uzavřené dne 5.12. 2002 mezi Městem Litomyšl a ***** dohodou ke dni 28.2.2011, a dále revokuje usnesení ZaM č.146/10 ze dne 14.9. 2010. 


usnesení č. 24/11
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/11, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy 01/MH/01/2011. 


usnesení č. 25/11

ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí (sídlo: Bří Šťastných 1000, Litomyšl, IČO: 75115662) ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2011, který bude použit na spolufinancování projektu "Českomoravské pomezí - pět barevných světů". Příspěvek bude uhrazen na základě vystavené faktury na kofinancování dotace na výše jmenovaný projekt.


usnesení č. 26/11
ZaM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Česká Třebová a Vysoké Mýto (příloha č. 1/KCR/1/2011). Předmětem smlouvy je spolupráce na finančním zajištění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomyšl poskytne ze svého rozpočtu (kap. 18, org. 257) na kofinancování projektu částku ve výši maximálně 39.000 Kč.


usnesení č. 27/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na provoz sportovním  oddílům a organizacím dle přílohy č. 1/SK/1/2011.


usnesení č. 28/11
ZaM zamítá žádost ***** na změnu regulačního plánu "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl v rozsahu změny koeficientu intenzity zastavění pozemku parc.č. 241 a 441 z 0,5 na 0,57 (odst. L.7. opatření obecné povahy č. 2/2008).


usnesení č. 29/11
ZaM schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2011 (příloha 7/FIN/01/11).


usnesení č. 30/11
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 17.1.2011 a 31.1.2011.


usnesení č. 31/11

ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 1, který zní: Kontrola plnění usnesení RaM a ZaM.


usnesení č. 32/11

ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 2, který zní: Kontrola usnesení RaM a ZaM v letech 2000 – 2010 související se vztahy s firmou Vodovody s.r.o.


usnesení č. 33/11

ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 3, který zní: Kontrola rozdělování dotací, které poskytuje město právnickým a fyzickým osobám.


usnesení č. 34/11

ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 5, který zní: Kontrola obsahu a dodržování smlouvy s firmou Petr Horák – COMERS Svitavy na výrobu lokálního televizního programu.


usnesení č. 35/11

ZaM schvaluje znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. dle předloženého návrhu č. 01/ST/01/2011. ZaM pověřuje starostu města, aby podepsal zakládací listinu společnosti Smetanova Litomyšl o.p.s. formou notářského zápisu.


usnesení č. 36/11

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města:
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.568 Kč/měsíc + 232 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 1.800 Kč
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (380 Kč/měsíc + 120 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 500 Kč
V případě souběhu několika funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Odměna bude poskytnuta ode dne účinnosti nařízení vlády č. 375/2010 Sb., tj. od 1.1.2011.


Michal Kortyš
starosta města
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl