Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 02. 2010 v seminárním sále Evropského školicího centra v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/10

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/10

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- p. Vojtěch Stříteský
- MUDr. David Večeřa


usnesení č. 3/10

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Miroslav Brýdl
- p. Ladislav Könyü


usnesení č. 4/10

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 924/5 trvalý travní porost o výměře 1649 m2, p.p.č. 924/6 trvalý travní porost o výměře 77 m2 a p.p.č. 2497/8 vodní plocha o výměře 142 m2 v katastrálním území Litomyšl a dle geometrického plánu č. 738-9/2009 oddělené p.p.č. 445/31 orná půda o výměře 4481 m2 v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví ***** za st.p.č. 2969 o výměře 14 m2, st.p.č. 2970 o výměře 8 m2, st.p.č. 2971 o výměře 15 m2, st.p.č. 2972 o výměře 14 m2, st.p.č. 2973 o výměře 17 m2, st.p.č. 2974 o výměře 16 m2, st.p.č. 2975 o výměře 15 m2, st.p.č. 2976 o výměře 17 m2, st.p.č. 2977 o výměře 6 m2, st.p.č. 2978 o výměře 6 m2, st.p.č. 2979 o výměře 6 m2, st.p.č. 3018 o výměře 17 m2, st.p.č. 3019 o výměře 19 m2, st.p.č. 3020 o výměře 23 m2, st.p.č. 3021 o výměře 12 m2, st.p.č. 3022 o výměře 13 m2 a dle geometrického plánu č. 2107-14/2009 oddělenou p.p.č. 816/4 zahrada o výměře 6131 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města s tím, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle ZP ve výši 477.470 Kč bude Městu Litomyšl ***** doplacen.


usnesení č. 5/10
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 200/9 orná půda o výměře 77 m2, p.p.č. 200/29 ostatní plocha o výměře 148 m2 a st.p.č. 384 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v katastrálním území Záhraď od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky pod chodníkem a trafostanicí v ulici Peciny.


usnesení č. 6/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1936/70 orná půda o výměře 95 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 100 Kč/m2. Pozemek je zaplocen a užíván jako zahrada na základě nájemní smlouvy z roku 1994 a dříve od roku 1983 na základě dohody o dočasném užívání.


usnesení č. 7/10
ZaM souhlasí s odkoupením podílu id. 1/3 vzhledem k celku od ***** a podílu id. 1/3 vzhledem k celku ***** z p.p.č. 1092 orná půda o výměře 9054 m2 a p.p.č. 1109 orná půda o výměře 3465 m2 v katastrálním území Litomyšl za cenu 30 Kč/m2, tj. celkem za 250.380 Kč za oba podíly. Město Litomyšl již vlastní podíl id. 1/3 vzhledem k celku těchto pozemků.


usnesení č. 8/10
ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy ***** do průmyslové zóny Benátská - sektor I. Firma žádá o 2.500 m2 za účelem výstavby v první etapě provozních hal k výrobní činnosti (textilní, keramická a drobná truhlářská výroba, montáž a expedice) a ve druhé etapě administrativy a prodejny a rozšíření výrobních ploch. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 9/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 207/127 ostatní plocha o výměře 33 m2 v katastrálním území Záhraď a obci Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 100 Kč/m2. Jedná se o zaplocený pozemek na ulici Portmanka.


usnesení č. 10/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 7 m2 a dílu "c" o výměře 1 m2 oddělených z p.p.č. 2175/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl podle geometrického plánu č. 2128-783/2009 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení vlastnických vztahů po zaměření skutečného stavu parkoviště na Zámecké ulici.


usnesení č. 11/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2191/66 ostatní plocha o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2126-779/2009 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení vlastnických vztahů po zaměření skutečného stavu komunikace propojení Mařákovy ulice a ulice Z. Kopala.


usnesení č. 12/10
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1050/21 v budově č.p. 1050 na st.p.č. 2139 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným podílem id. 53/1000 vzhledem k celku na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území Litomyšl a podílem id. 53/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy č.p. 1050 na st.p.č. 2139 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město formou uzavření kupní smlouvy po uhrazení části kupní ceny ve výši 61.202 Kč s tím, že zbytek kupní ceny bude hrazen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 3.380 Kč (95 měsíců). Jedná se o 3 % úrok. Kupující *****z důvodu zdravotního stavu nájemce bytu - její matky. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo pro město za stejnou kupní cenu a zástavní právo k převáděné bytové jednotce a souvisejícím podílům na společných částech domu a pozemku do doby uhrazení celé kupní ceny.


usnesení č. 13/10
ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 115,117/09/RČ a 116/09/HČ. Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu nebo plánu, případně dotace poskytnuté do 31.12.2009. Tímto RO nedochází ke změně závazných ukazatelů schválených ZaM 15.12. 2009, č. usn. 193/09 (příloha 1/FIN/01/10).


usnesení č. 14/10
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 28.1.2010. (příloha 2/FIN/01/10)


usnesení č. 15/10

ZaM schvaluje rozpočet města pro rok 2010 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši                                 383.387,70 tis. Kč
financování z úvěrů ve výši                                        50.600,00 tis. Kč
financování ze zdrojů roku 2009 ve výši                        11.319,10 tis. Kč
celkové zdroje ve výši                                             445.306,80 tis. Kč
běžné výdaje ve výši                                              221.245,80 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši                                        212.106,00 tis. Kč
výdaje z financování ve výši                                      11.955,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši                                445.306,80 tis. Kč
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - viz příloha č. 3/FIN/01/10)


usnesení č. 16/10

ZaM schváluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit:

a/ rada města:

 

 

 

zapojení zdrojů z r. 2009

 

 11.319,10 tis. Kč

zůstatek rozpočtových prostředků a účelových  fondů k 31.12.2010

b/ příspěvkové organizace zřízené městem :

 

Příspěvková organizace

 

výše příspěvku

 

 

 

 

v tis. Kč

1.

Centrum sociální pomoci

4.417

2.

Městská galerie

 

1.591

3.

Smetanův dům

 

3.988

4.

Technické služby

 

                             34.440

5.

I. mateřská škola

 

954

6.

II. mateřská škola

 

854

7.

III. mateřská škola

 

693

8.

I. základní škola

1.791+585

2.376

9.

II. základní škola

1.377+599

1.976

10.

III.základní škola

1.882+1.009

                               2.891

11.

Základní umělecká škola

300

12.

Městská knihovna

3.388

13.

Dům dětí a mládeže

432

  9.881,70 tis. Kč

 

 


usnesení č. 17/10

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze 4/FIN/01/10.


usnesení č. 18/10
RaM projednala a doporučuje ZaM schválit rozpočtový výhled na období 2011 - 2013 dle přílohy č. 5/FIN/01/10.


usnesení č. 19/10

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2010 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami, paragrafy a účty/.
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
c) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů. 


usnesení č. 20/10

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení zastupitelstvem města v havarijních případech. ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším zasedání.


usnesení č. 21/10
ZaM vyslovuje poděkování PhDr. Milanu Skřivánkovi, Jiřímu Lammelovi a Pavlu Vopálkovi za vynikající práci na knize "Litomyšl 1259 - 2009 město kultury a vzdělávání". ZaM schvaluje PhDr. Skřivánkovi peněžitý dar ve výši 30.000 Kč. Hrazeno z rozpočtové rezervy kap. 05.


usnesení č. 22/10

ZaM schvaluje bezúplatný převod požárního vozidla CAS 32 T 815, inv. č. 203 a 4 ks dýchacích přístrojů Saturn S71 včetně tlakových láhví inv. č. 1532, 1111, 1520, 1521 vše od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do majetku města. Materiál bude k dispozici jednotce SDH JPO II v Litomyšli.


usnesení č. 23/10

ZaM souhlasí s tím, že provoz školního stravování ve školních jídelnách na adrese Základní škola Zámecká 496, Litomyšl a Základní škola U Školek 1117, Litomyšl zajistí v období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2016 EUREST - zařízení školního stravování, spol. s r. o., se sídlem: U Pergamenky čp. 1145/12, 170  00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 25607341.


usnesení č. 24/10

ZaM souhlasí s poskytnutí dotace pro TJ Jiskra Litomyšl, IČ: 15034526, U Plovárny 1061, Litomyšl na podporu účasti mladších a starších žáků fotbalového oddílu TJ Jiskra Litomyšl na mezinárodním fotbalovém turnaji ve městě Levoča. Částka 5.000 Kč bude hrazena z kapitoly 08. 


usnesení č. 25/10

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč Litomyšlské nemocnici, a.s., J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, IČ 27520579 na vybavení LSPP. Bude hrazeno z rezervy kap. 05. 


usnesení č. 26/10

ZaM rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným Městské služby Litomyšl s.r.o. se sídlem Litomyšl, Litomyšl - Město, Mařákova 376, PSČ 570 01.


usnesení č. 27/10

ZaM schvaluje zakladatelskou listinu této společnosti s ručením omezeným ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení č. 01/ST/01/10.


usnesení č. 28/10

ZaM navrhuje, aby se prvními jednateli společnosti stali Ing. Karel Kalousek, ***** a Michal Kortyš, ***** a dále, aby se členy první dozorčí rady stali
- Ing. Pavel Chadima, *****- Ing. Pavel Jiráň, *****- Radomil Kašpar, ***** 
- Ing. Miroslav Nádvorník, *****- Ing. Věroslav Valenta, *****


usnesení č. 29/10

ZaM zmocňuje starostu města pana Michala Kortyše k podpisu notářského zápisu obsahujícího zakladatelskou listinu o založení společnosti s ručením omezeným Městské služby Litomyšl s.r.o.


usnesení č. 30/10

ZaM pověřuje pana Michala Kortyše a Ing. Karla Kalouska vypracováním návrhu stanov obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o. a dále vypracováním návrhu smlouvy mezi touto obchodní společností a městem o zajištění služeb pro město, včetně ceníků těchto služeb, podnikatelského záměru s ekonomickou rozvahou.


usnesení č. 31/10

ZaM bere na vědomí memorandum "Stop větrníkům na Svitavsku".


usnesení č. 32/10

ZaM nedoporučuje RaM udělit panu Skřiváčkovi výjimku z platného ceníku pro stání vozidel na dobu časově omezenou dle nařízení města č. 8/04 pro rok 2010 a pravidel prodeje parkovacích permanentek na 2 osobní vozidla.


usnesení č. 33/10

ZaM doporučuje RaM vydat ceník parkovaného pro rok 2011 se dvěma sazbami - cena základní permanentky ve výši 1.000 Kč a zlevněné permanentky ve výši 500 Kč pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm nebo vlastnící nemovitosti ve zpoplatněných zónách.


Michal Kortyš
starosta města
Miroslav Brýdl
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl