Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 03. 02. 2009 v sále Zámeckého pivovaru

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/09

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/09

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný 
- Vojtěch Stříteský
-  Mgr. Jaromír Kroužil


usnesení č. 3/09

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Radomil Kašpar
- MUDr. Jan Joukl


usnesení č. 4/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2035/22 ostatní plocha o výměře 68 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2047-31/2008 za účelem rozšíření zahrady před výstavbou nového oplocení. Kupující manželé Vojtěch a Drahoslava Nedošínští, Zahájská 184, Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP. Při prodeji pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch Města Litomyšle na vedení stávající kanalizace po tomto pozemku.


usnesení č. 5/09
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 757/4 ostatní plocha o výměře 112 m2, p.p.č. 1315/1 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.p.č. 1316/12 ostatní plocha o výměře 1004 m2, p.p.č. 1346/21 ostatní plocha o výměře 578 m2, p.p.č. 1346/36 ostatní plocha o výměře 64 m2, p.p.č. 2140/36 ostatní plocha o výměře 26 m2, p.p.č. 2141/13 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 2205/9 ostatní plocha o výměře 884 m2, p.p.č. 2389/4 ostatní plocha o výměře 723 m2 a 2395/1 ostatní plocha o výměře 133 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníky, místními komunikacemi a parkovištěm.


usnesení č. 6/09
ZaM schvaluje schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z OP ŽP na projekt "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl  - Nedošín, Lány" s celkovými náklady a 5% rezervou  ve výši 180.547.588 Kč bez DPH. Předpokládaná výše celkové dotace činí 75 % uznatelných nákladů (uznatelné náklady jsou vyčísleny na 176.315.484,- bez DPH), tj. 132.236.613,- Kč. ZaM schvaluje dofinancování projektu ze strany Města Litomyšle do výše 48.310.976 Kč .

 


usnesení č. 7/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 01/09, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.  


usnesení č. 8/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 02/09, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely.


usnesení č. 9/09
ZaM schvaluje dodatek č. 6, kterým se mění směrnice č. 1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu.


usnesení č. 10/09

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města :
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.990,-Kč/měsíc+310,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 2.300,-Kč 
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (460,-Kč/měsíc + 40,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 500,-Kč
V souladu s ustanovením § 2 odst. (2) nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se odměna poskytne od 1.3.2009.


usnesení č. 11/09

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 02 e-Government do obcí - Czech POINT, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě (předpokládaná výše způsobilých nákladů 68.450 Kč, max. předpokládaná dotace 85% ze způsobilých výdajů). Zastupitelstvo města se zavazuje, že z rozpočtu města bude financovat rozdíl mezi náklady a poskytnutou dotací na projekt (zapracováno do rozpočtu roku 2009). ZaM schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště CzechPOINT.


usnesení č. 12/09

ZaM konstatuje, že Město Litomyšl je schopno svými orgány  zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti na úseku obecného stavebního úřadu pro obec Němčíce a její katastrální území. ZaM souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Němčice na výše uvedený výkon přenesené působnosti (smlouva na dobu neurčitou). 


usnesení č. 13/09
ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/08, které zahrnuje dotace z Pardubického kraje poskytnuté v prosinci 2008. Tímto RO nedochází ke změně závazných ukazatelů schválených ZaM 16.12. 2008, č. usn. 165/08.


usnesení č. 14/09
ZaM souhlasí s tím, aby byla příspěvkové organizaci Smetanův dům obratem zaslána částka 220.000 Kč jako záloha na zvýšené výdaje související s oslavami 750 let povýšení Litomyšle na město.   


usnesení č. 15/09

ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádných záloh z kapitoly 08 takto:

organizace

částka v Kč

účel

příjemce

 

2263

 

50 000

 

činnost


TJ Jiskra Litomyšl,
U Plovárny 1061, IČO: 15034526

 

2263

 

100 000

 

provoz

 

TJ Jiskra Litomyšl,
U Plovárny 1061, IČO: 15034526

 

2263

 

100 000

 

činnost


HC Litomyšl, Prokešova,
IČO: 49325256

 

2263

 

150 000provoz


HC Litomyšl, Prokešova,
IČO: 49325256


usnesení č. 16/09

ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádné zálohy z příspěvku na rok 2009 pro II. MŠ Litomyšl, 17. listopadu , Litomyšl v částce 100.000 Kč.


usnesení č. 17/09
ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádné zálohy z příspěvku na rok 2009 (platy a odvody) příspěvkové  organizaci Centrum sociální pomoci, Zámecká 500, Litomyšl ve výši 1.480.000,- Kč. Důvodem je opožděná dotace MPSV, která bude poskytnuta nejdříve v měsíci březnu.  


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl