Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 11. 03. 2008 v sále Lidového domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/08

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/08

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Dana Kmošková
- Otokar Karlík


usnesení č. 3/08

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu
-  Ing. Miroslav Brýdl
-  Vladimír Šauer


usnesení č. 4/08
ZaM schvaluje "Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008-2015".


usnesení č. 5/08
ZaM schváluje podání žádosti o dotaci do 2. výzvy Regionálního operačního programu (tzv. ROP NUTS II SV), Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst na realizaci projektu Krytý plavecký bazén v Litomyšli (celkové náklady 130 mil. Kč bez DPH,  předpokládaná dotace cca 50% ze způsobilých výdajů). ZaM schváluje realizaci a následný provoz tohoto projektu, včetně spolufinancování.


usnesení č. 6/08

ZaM schvaluje, že Město Litomyšl dofinancuje rozdíl mezi náklady a poskytnutou dotací na projekt Krytý plavecký bazén v Litomyšli. Celkové náklady jsou (dle propočtu v projektové dokumentaci pro územní řízení) ve výši 130 mil. Kč bez DPH včetně projektové dokumentace. Odpovědnou osobou za realizaci projektu je Michal Kortyš, starosta města.


usnesení č. 7/08

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod na realizaci projektu Odkanalizování místních částí města Litomyšl vč. rekonstrukce vybraných částí stávající kanalizace . Jedná se o doplnění a vložkování kanalizační sítě. Celkové předpokládané náklady na akci činí 50 mil. Kč bez DPH, předpokládaná výše dotace 80%. ZaM schvaluje realizaci a následný provoz tohoto projektu včetně spolufinancování.

 


usnesení č. 8/08

ZaM schvaluje, že Město Litomyšl dofinancuje rozdíl mezi náklady a poskytnutou dotací na projekt  Odkanalizování místních částí města Litomyšl vč. rekonstrukce vybraných částí stávající kanalizace. Jedná se o doplnění a vložkování kanalizační sítě. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 50 mil. Kč bez DPH.Odpovědnou osobou za realizaci projektu je Michal Kortyš, starosta města.


usnesení č. 9/08

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci z Norských fondů na realizaci projektu  "Kostel sv. Anny v Litomyšli  - smuteční síň (sakrální, ekumenická, profánní) ", celkové náklady  cca 9 mil. Kč bez DPH, předpokládaná dotace cca 8 mil. Kč. ZaM schvaluje realizaci tohoto projektu včetně spolufinancování.


usnesení č. 10/08

ZaM schvaluje, že Město Litomyšl dofinancuje rozdíl mezi náklady a poskytnutou dotací na projekt Kostel sv. Anny - smuteční síň (sakrální, ekumenická, profánní) . Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 9 mil.Kč bez DPH. Odpovědnou osobou za realizaci projektu je Michal Kortyš, starosta města.


usnesení č. 11/08

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. výzvy Regionálního operačního programu (tzv. ROP NUTS II SV), Oblast podpory 3.1. Cestovní ruch na realizaci projektu Centrum Stadion v Litomyšli (celkové náklady 34 mil. Kč bez DPH, předpokládaná dotace  40% ze způsobilých výdajů). ZaM schvaluje realizaci a následný provoz tohoto projektu, včetně spolufinancování.


usnesení č. 12/08

ZaM schvaluje, že Město Litomyšl dofinancuje rozdíl mezi náklady a poskytnutou dotací na projekt Centrum stadion Litomyšl. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 34 mil.Kč bez DPH. Odpovědnou osobou za realizaci projektu je Michal Kortyš, starosta města.


usnesení č. 13/08

ZaM revokuje usn. č. 167/07 ze dne 11. 12. 2007 takto: ZaM schvaluje přijetí úvěrového rámce maximálně do výše 150 mil. Kč v letech 2008 - 2011 s dobou splatnosti 20 let dle předložené přílohy. Čerpání bude zahájeno v roce 2008. V souladu s § 85 zákona č.  128/2000 Sb., v platném znění, bude každá úvěrová smlouva na jednotlivé akce předložena ZaM ke schválení.


usnesení č. 14/08

ZaM schvaluje rozpočet města na rok 2008 v této vý?i:
Celkové příjmy rozpočtu ve vý?i                                314 047,50 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu                                         343 533,40 tis. Kč
Schodek rozpočtu                                                   29 485,90 tis. Kč
Schodek rozpočtu ve vý?i 29.485,90 tis. Kč je kryt financováním (příloha č. 1)


usnesení č. 15/08
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.2.2008. 


usnesení č. 16/08

ZaM schvaluje závazné ukazatele dle přílohy č. 2, kterými se bude řídit:
a) Rada města
b) příspěvkové organizace zřízené městem


usnesení č. 17/08

ZaM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem 128/2000 Sb., v platném znění,  poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2008 v té vý?i fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze č. 3.


usnesení č. 18/08

ZaM schvaluje rozpočtový výhled na období 2009-2010 (příloha č. 4).  


usnesení č. 19/08

ZaM schvaluje zapojení finančních prostředků z fondu dlouhodobého rozvoje ve výši 7.800.000 Kč na financování:
- dotace vlastníkům bytových jednotek v lokalitě U Školek       -  2,8 mil. Kč
- inženýrské sítě "Městské vily"                                          -   2,4 mil. Kč
- uzavření pavlačí u bytových domů A2 + A3                        -   2,6 mil. Kč  


usnesení č. 20/08

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2008 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy/.
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu města vždy na nejbližším zasedání.


usnesení č. 21/08

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/07. Tímto rozpočtovým opatřením nedochází  ke změně závazných ukazatelů, schválených ZaM usnesením č.  164/07 (příloha č. 5).


usnesení č. 22/08

ZaM schvaluje v souladu s § 6, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,  účtování o podnikatelské činnosti s účinností od 1. 7. 2008. Od tohoto data se město současně stane plátce DPH.


usnesení č. 23/08

ZaM souhlasí s umístěním firmy PRAKTIK TEXTIL s.r.o., IČ 27468020, se sídlem T. G. Masaryka 906, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor D u silnice I/35. Firma žádá o cca 3.000 m2 za účelem výstavby provozní budovy na výrobu textilu (cca 300m2), skladových prostor (cca 900 m2) a administrativní budovy (cca 300m2). V provozu by bylo zřízeno asi 30 pracovních míst. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 24/08
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 207/158 orná půda o výměře 138 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu číslo 696-176/2007 od firmy JOHNY s.r.o., IČ 252578304, se sídlem Okružní 237, Litomyšl. Město na převedeném pozemku vybuduje prodloužení komunikace, které bylo plánováno již v roce 1999 a nebylo provedeno z důvodu nemožnosti převedení dotčených pozemků do vlastnictví Města a prodlouží stávající přípojky inženýrských sítí pro RD na p.p.č. 207/3 za hranice převedeného pozemku. Realizace komunikace nejpozději do konce roku 2010.


usnesení č. 25/08
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3430/2 o výměře 1 m2, dílu "a" z p.p.č. 2401/1 ovocný sad o výměře 39 m2 a dílu "b" z p.p.č. 2401/1 ovocný sad o výměře 2 m2, které jsou dle geometrického plánu číslo 1994-25/2007 sloučeny do p.p.č. 2401/9 ovocný sad o nové výměře 1554 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 700 Kč/m2. Kupující manželé Jaroslav a Monika Machovi, Na Řetízku 1177, Litomyšl. Pozemek Města byl z části zastavěn budovou a z části zaplocen při výstavbě domu č.p. 1177.


usnesení č. 26/08
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu st.p.č. 2238/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 151 m2 v katastrálním území Litomyšl a p.p.č. 401/101 ostatní plocha o výměře 48 m2 v katastrálním území Nedošín do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod částí nadchodu u Smetanova domu a pozemek pod chodníkem na Sokolovské ulici.


usnesení č. 27/08
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1614/35 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.p.č. 1614/39 ostatní plocha o výměře 22 m2, p.p.č. 1655/18 ostatní plocha o výměře 5 m2, p.p.č. 1655/19 ostatní plocha o výměře 289 m2, p.p.č. 1702/5 ostatní plocha o výměře 56 m2, p.p.č. 2156/6 ostatní plocha o výměře 78 m2, p.p.č. 2156/7 ostatní plocha o výměře 22 m2, p.p.č. 2278/7 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.p.č. 2389/9 ostatní plocha o výměře 47 m2, p.p.č. 2389/17 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.p.č. 2394/6 ostatní plocha o výměře 19 m2, p.p.č. 2394/7 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.p.č. 2395/4 ostatní plocha o výměře 207 m2, p.p.č. 2395/11 ostatní plocha o výměře 112 m2, p.p.č. 2566/1 ostatní plocha o výměře 142 m2, p.p.č. 2566/3 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.p.č. 2567/1 ostatní plocha o výměře 349 m2, p.p.č. 2569/1 ostatní plocha o výměře 5 m2, p.p.č. 2574/1 ostatní plocha o výměře 111 m2, p.p.č. 2575/1 ostatní plocha o výměře 160 m2 a p.p.č. 2577/1 ostatní plocha o výměře 165 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníky na ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 28/08
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0106310018 ze dne 30. května 2007, uzavřené se společností PLS Invest s.r.o., IČ 27476740, Havlíčkova 1118, Litomyšl, jako budoucím kupujícím. Smlouva se týká budoucího prodeje p.p.č. 2187/66 ostatní plocha o výměře 318 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1887-160/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby budovy občanské vybavenosti navazující na novou výpravní budovu autobusového nádraží v Litomyšli. Tímto dodatkem č.1 převede dosavadní budoucí kupující veškerá práva a povinnosti budoucího kupujícího vyplývající z této smlouvy na nastupujícího budoucího kupujícího, který tak vstoupí na jeho místo, přičemž Město Litomyšl s tímto převodem práv a povinností bude souhlasit. Nastupujícím budoucím kupujícím bude společnost ELEKTROMONT LTS s.r.o., IČ 64792021, se sídlem Sokolovská 113, 570 01 Litomyšl. Dosavadní budoucí kupující a nastupující budoucí kupující v dodatku shodně prohlásí, že jsou mezi sebou před podpisem tohoto dodatku č.1 finančně vypořádáni a nemají v souvislosti s převodem práv a povinností vůči sobě žádných dalších nároků. Před podpisem tohoto dodatku č. 1 dosavadní budoucí kupující převede na nastupujícího budoucího kupujícího vlastnické právo k budově rozestavěné na p.p.č. 2187/66 ostatní plocha o výměře 318 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1887-160/2006 v katastrálním území Litomyšl.


usnesení č. 29/08

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky číslo 66/4 (5+1) o podlahové ploše 182,15 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 22.1.2008 v budově č.p. 66 na st.p.č. 389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným podílem 372/1000 na společných částech domu č.p. 66 na st.p.č. 389 a podílem 372/1000 vzhledem k celku st.p.č. 389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 2.200.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 25.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 100.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl, v termínu stanoveném dražební vyhlákou.


usnesení č. 30/08
ZaM souhlasí s prodejem 4 bytových jednotek vymezených v prohlá?ení vlastníka ze dne 22.1.2008 v budově č.p. 66 na st.p.č. 389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2 v katastrálním území a obci Litomy?l, části obce Litomy?l-Město spolu s příslu?ným podílem na společných částech domu č.p. 66 na st.p.č. 389 a podílem na st.p.č. 389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2 v katastrálním území a obci Litomy?l stávajícím nájemníkům a jejich rodinným příslu?níkům:

číslo bytu

typ

podl. plocha

podíl na sp.pr. a poz.

kupní cena kupující
66/1 2+1 69,23 m2 141/1000 692.300 Kč Marie Vaisová
66/2 2+1 93,38 m2 190/1000 933.800 Kč Ing. Bohuslav a Mgr. Ivana Pulgretovi
66/3 2+1 71,85 m2 147/1000 718.500 Kč Jaroslava Musílková (id. 1/2), Petr Musílek (id. 1/4), Kamil Musílek (id. 1/4)
66/5 2+1 73,53 m2 150/1000 735.300 Kč Bohuslav a Dana Kopečtí

Kupní cena 50 % ceny obvyklé dle ocenění, tj. 10.000 Kč/m2. Při prodeji bytů bude zřizováno předkupní právo s věcnými účinky na dobu 10 let za stejnou kupní cenu, za jakou byly byty prodávány.


usnesení č. 31/08

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/42 orná půda o výměře 3.239 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2016-3/2008 za účelem výstavby areálu stavební firmy. Kupující ČERNÝ, spol. s r.o., IČ 62063537, se sídlem Strakovská 1091, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 1.133.650 Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu.


usnesení č. 32/08

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1266/12 orná půda o výměře 3.002 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2016-3/2008 za účelem výstavby areálu firmy. Kupující Fortech, spol. s r.o., IČ 48155811, se sídlem Ropkova 51, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 1.050.700 Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu.


usnesení č. 33/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 830/4 trvalý travní porost o výměře 5 m2 a p.p.č. 857/21 ostatní plocha o výměře 213 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělených podle geometrického plánu číslo 517-49/2008 za účelem ucelení pozemků k výstavbě rekreačího objektu. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující manželé Jaromír a Hana Lněničkovi, Sluneční 886, Litomyšl.


usnesení č. 34/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1936/79 zahrada o výměře 127 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupující manželé Ing. Jindřich a Marie Vavřínovi, Hrnčířská 267, Litomyšl. Pozemek je více než 20 let zaplocen a užíván kupujícími jako zahrada.


usnesení č. 35/08
ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 6 na infrastrukturu vybudovanou v souvislosti s výstavbou bytových domů U ?kolek s firmou PLS Invest s.r.o., IČ 27476740, se sídlem Havlíčkova 1118, Litomy?l na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní kupní ze dne 1.6.2006.


usnesení č. 36/08

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 767 zahrada o výměře 171 m2 a p.p.č. 3233 ostatní plocha o výměře 314 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu číslo 2014-2/2008 za účelem výstavby modlitebny Sboru Církve bratrské v Litomyšli dle projektu zpracovaného Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Nabyvatel Sbor Církve bratrské v Litomyšli, IČ 65687523, Nádražní 526, Litomyšl. Náklady související z bezúplatným převodem bude hradit nabyvatel. Bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na bezúplatný převod pozemků, ve které bude zakotveno odsouhlasení všech postupných fází projektu Městem, odsouhlasení zahájení výstavby Městem až po předložení zajištění financování stavby a vlastní převod pozemků se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby.


usnesení č. 37/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1260/1 orná půda o výměře 3549 m2 v katastrálním území Litomy?l od pana Miroslava Zindulky, Sebranice 328 za cenu 80 Kč/m2. Jedná se o pozemek v průmyslové zóně Benátská.


usnesení č. 38/08
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1655/27 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.p.č. 2581/1 ostatní plocha o výměře 235 m2, p.p.č. 2583/1 ostatní plocha o výměře 35 m2, p.p.č. 2590/2 ostatní plocha o výměře 18 m2 a p.p.č. 3169 ostatní plocha o výměře 99 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníky a místní komunikací na ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 39/08
ZaM schváluje odpis pohledávky na nájemném z bytu ve vý?i 97.952,- Kč za panem Milanem Rafaelem, T.G. Masaryka 1136.


usnesení č. 40/08
ZaM schvaluje realizaci Programu prevence kriminality v roce 2008, včetně vyčlenění finančních prostředků na jeho dal?í realizaci v minimální vý?i 20 % celkových nákladů na projekty programu.


usnesení č. 41/08

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města :
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.910,-Kč/měsíc+290,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 2.200,-Kč 
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města - 440,-Kč/měsíc 
V souladu s ustanovením § 2 odst. (2) nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se odměna poskytne od 1.4.2008.


usnesení č. 42/08

ZaM revokuje své usnesení č. 187/07 ze dne 11.12.2007 takto: ZaM nesouhlasí se zařazením návrhu pana Milana Láznického, bytem Mařákova 1107, Litomy?l, na vyjmutí pozemku parc.č. 746 a st.p.č. 661 v k.ú. Litomy?l z územního plánu do návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ Litomy?l. Plocha označena jako Z5.


usnesení č. 43/08

ZaM projednalo ve smyslu § 64 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednalo návrh zadání regulačního plánu "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" v  Litomyšli včetně vyhodnocení k němu uplatněných požadavků a schválilo zadání tohoto regulačního plánu v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.


usnesení č. 44/08

ZaM vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2007 a zápis z jednání kontrolního výboru dne 30. 1. 2008.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl