Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 02. 2007 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/07

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/07

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Karel Kalousek
- MUDr. David Večeřa
- Mgr. Vladimír Novotný


usnesení č. 3/07

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
-  Mgr. Jaromír Kroužil
-  Radomil Kašpar


usnesení č. 4/07
ZaM bere na vědomí zánik mandátu členky zastupitelstva pí Aleny Červinkové. Mandát zanikl dne 15.2.2007, kdy starosta města obdržel písemnou rezignaci. 


usnesení č. 5/07

ZaM bere na vědomí, že přítomný člen zastupitelstva pan Antonín Hurt složil v souladu s ust. § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  slib. Složení slibu potvrdil podle § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 6/07

ZaM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007 a stanovuje tyto závazné ukazatele, jimiž se budou povinni řídit: 
a/ rada města:

zapojení zdrojů z r. 2006 33.244,80 tis. Kč
zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2007 7.174,90 tis. Kč

b/ příspěvkové organizace zřízené městem:

Příspěvková organizace výše příspěvku
v tis. Kč
1. Centrum sociální pomoci 4.187
2. Městská galerie 1.681
3. Smetanův dům 3.721
4. Technické služby 32.685
5. I. mateřská škola 965
6. II. mateřská škola 802
7. III. mateřská škola 923
8. I. základní škola (1976+558) 2.632
9. II. základní škola (1770+1441) 3.216
10. III.základní škola (1745+743) 2.488
11. Základní umělecká škola 360
12. Městská knihovna 3.427
13. Dům dětí a mládeže 506

c/ další příjemci /právnické a fyzické osoby/ dotací nebo darů z rozpočtu:

Zůstatky prostředků na dotace a dary  na jednotlivých kapitolách a organizacích budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města na příštích zasedáních.

Kap. org. položka Částka v tis. Kč účel příjemce /RČ,IČ,adresa/
02 507 5212 235 na provoz veřej. WC Milena Vorlíčková, P. Bezruče 48, Litomyšl, IČ 47490977
02 242 6351 60 sběr. dvůr Litomyšl Mikroregion Svitavsko, IČ 70892261
02 242 6351 1389 Likvidace BRKO Mikroregion Litomyšlsko, Litomyšl, IČO 70906696
02 242 5213 100 nákup kontejnerů LIKO SVITAVY, a.s., T.G. Masaryka 35, IČ 25260715
02 257 5193 328 ztráta v MHD Zlatovánek, s.r.o., Polička, IČ 15036278
06 417 5212 50 nein.dotace na vydáv. TRSU ViA alta vydav.a naklad.,Mgr. Hudeček Tisová - IČ 42917131
06 223 5221 1000 operní festival Smetan. Litomyšl Smetan. Litomyšl o.p.s, Jiráskova 133, Litomyšl-IČ 25918260
06 223 5213 100 pokr.oprav židovského hřbitova Matana a.s, M.Štupartská 1/646,Praha - IČ 41691211
06 250 5223 150 příspěvek na provoz Lid.domu Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, litomyšl - IČ 47489839
06 3217 5212 150 příspěvek na činnost Music club Kotelna,Bartoš,Kpt.Jaroše 1124,LIT - IČ 63611295
06 408 5212 640 dotace na činnost Infor.centrum B.Brýdlová,Smetanovo nám.72, Li-IČ 66284961
07 231 5222 20 pořádání okresních soutěží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - IČ 64209776
07 231 5321 50 činnost jednotky JPO III Obec Čistá - IČ 00276545
07 231 5321 5 údržba hasicí techniky Obec Budislav - IČ 00276511
07 231 5222 0,525 činnost SDH Litomyšl-město
07 231 5222 0,875 činnost SDH Litomyšl-Lány
07 231 5222 1,,26 činnost SDH Litomyšl-Kornice
07 231 5222 0,98 činnost SDH Litomyšl-Nedošín
07 231 5222 0,84 činnost SDH Litomyšl-Suchá
07 231 5222 0,98 činnost SDH Litomyšl-Pazucha
07 231 5222 1,855 činnost SDH Litomyšl-Nová Ves
07 231 5222 2,31 činnost SDH Litomyšl-Pohodlí
07 239 5212 10 zásobování potravinami integ. obcí Jaroslav Horyna, Horní Sloupnice 71, 565 53 Sloupnice - IČ 44464908
14 0284 5222 20 na činnost osobní asistence Salvia,M.Horákové 16 ,Svitavy, IČ 70911592
14 0284 5223 30 na činnost stacionáře a poradny Farní charita ,Vrchlického 22,Polička, IČ 49325515
14 0000 5339 360 na dokončení zased.místnosti Nemocnice,J.E.Purkyně 652,Litomyšl,IČ 00193861
14 0284 5222 30 činnost PC Atlas Sdr. na pomoc ment.postiženým,T.G.M.590,Litomyšl, IČ 71244581
14 0284 5222 50 příspěvek na činnost Naděje,pob.Litomyšl,M.Kuděje 14,Litomyšl, IČ 57093103
04 1119 6313 51 plynovod M.Kuděje-příspěvek VČP VČP a.s., Pražská 702, Hradec Králové 500 04, IČ 60108789
04 1063 6313 40 inž. sítě ul. Polní - příspěvek VČE ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, IČ 27232425
04 1063 6313 50 inž. sítě ul. Polní - příspěvek VČP VČP a.s., Pražská 702, Hradec Králové 500 04, IČ 60108789
04 1064 6313 95 inž. sítě Nedošín - příspěvek VČE ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, IČ 27232425
04 1110 6313 831 inž. sítě zona Benátská-příspěvek VČP VČP a.s., Pražská 702, Hradec Králové 500 04, IČ 60108789

usnesení č. 7/07

ZaM schvaluje  rozpočtový výhled na období 2008-2010 (příloha č. 1).


usnesení č. 8/07

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/06. Tímto rozpočtovým opatřením nedochází  ke změně závazných ukazatelů, schválených ZaM , č. usn. 162/06 (příloha č. 2).


usnesení č. 9/07

ZaM pověřuje Radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2007 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy/. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu města vždy na nejbližším zasedání. 


usnesení č. 10/07

ZaM bere na vědomí předložený zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.2.2007.


usnesení č. 11/07

ZaM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 3,000.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci, IČ 194387, Zámecká  500, Litomyšl. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně na základě žádosti dlužníka na účet č. 196386311/0300, ČSOB a.s.. Dlužník vrátí půjčku na účet města do 10ti dnů po obdržení dotace z Pardubického kraje, nejpozději do 31.12.2007.


usnesení č. 12/07

ZaM schvaluje v souladu s ust. § 84, odst. 2), písm. x), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj?ích předpisů, poskytování cestovních  náhrad členům zastupitelstva obce dle Směrnice města č. 02/07 Poskytování a účtování cestovních náhrad.


usnesení č. 13/07

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 48/06: ZaM souhlasí s prodejem budovy bez č.p. na st.p.č. 317/2 a st.p.č. 317/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v katastrálním území Litomyšl za cenu dle znaleckého posudku 90.710,- Kč. Kupující pan Vilém Nonn ml., V.K.Jeřábka 28, Litomyšl. Jedná se o skladiště, které zůstalo po demolici objektu na st.p.č. 317 a které navazuje na budovu ve vlastnictví pana Nonna. 
ZaM dále souhlasí s výkupem st.p.č. 309/2 o výměře 20 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví pana Viléma Nonna st., Portmanka 939, 570 01 Litomyšl za cenu dle znaleckého posudku 6.280,- Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací před stejnou budovou v Růžové ulici. 


usnesení č. 14/07
ZaM souhlasí s odepsání pohledávky ve výši 41.150,- Kč za pronájem autobusového nádraží v Litomyšli z důvodu využívání menšího náhradního autobusového nádraží v období srpen až listopad 2006. ČSAD Ústí nad Orlicí uhradilo část dlužného nájemného za 2. pol. roku 2006 ve výši 70.000,- Kč.


usnesení č. 15/07
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 2243/6 orná půda o výměře 930 m2, která je ve vlastnictví Města, za p.p.č. 2090/3 ostatní plocha o stejné výměře, která je ve vlastnictví ZDCHP Litomyšl, IČO 48154814, Zahájská 369, 570 01 Litomyšl, vše v katastrálním území Litomyšl za účelem umožnění výsadby zeleně kolem silnice na výjezdu z Litomyšle navazující na připravovanou zeleň před ZDCHP.


usnesení č. 16/07
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 401/91 orná půda o výměře 14719 m2 v katastrálním území Nedošín od paní Evy Macákové, T.G.Masaryka 929, Litomyšl za cenu 155 Kč/m2. Jedná se o pozemek za Husovou čtvrtí navazující na pozemky ve vlastnictví Města. Po změně územního plánu by mohlo toto území sloužit jako rozvojová plocha.


usnesení č. 17/07
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3409/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 1885-70/2006. Kupující manželé Oldřich a Jaroslava Dvořákovi, Dukelská 983, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. Jedná se o pozemek zastavěný garáží u okrasných školek při výjezdu na Osík.


usnesení č. 18/07
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 340/2 zahrada o výměře 505 m2 v katastrálním území Záhraď , části obce Suchá za účelem roz?íření zahrady. Kupující pan Petr Zavoral, Komenského náměstí 1049, 570 01 Litomy?l. Kupní cena 40 Kč/m2.


usnesení č. 19/07
ZaM souhlasí s prodejem částí p.p.č. 207/107 zahrada v katastrálním území Záhraď a obci Litomyšl, které jsou dle geometrického plánu číslo 657-21/2006 odděleny a nově označeny jako p.p.č. 207/153 zahrada o výměře 47 m2 (kupující manželé Oldřich a Květoslava Sýkorovi, V.K.Jeřábka 117, Litomyšl), p.p.č. 207/154 zahrada o výměře 19 m2 (kupující Václav Lipavský), p.p.č. 207/155 zahrada o výměře 12 m2 (kupující Dvořáková Ivanka, Končinská 236, Litomyšl a Ludmila Walterová, V.K.Jeřábka 121, Litomyšl), p.p.č. 207/156 zahrada o výměře 60 m2 (kupující manželé Jindřich a Mgr. Miroslava Přílučíkovi, Osevní 277, Litomyšl) v katastrálním území Záhraď . Jedná se o zaplocené části pozemku města na ulici Osevní. Kupní cena 70 Kč/m2 + podíly nákladů na gp.


usnesení č. 20/07

ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření s povodňovým fondem v roce 2006.


usnesení č. 21/07
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 384/2 zahrada o výměře 436 m2 v katastrálním území Záhraď, části obce Suchá za účelem rozšíření zahrady. Kupující manželé Zdeněk a Božena Brůnovi, Trstěnická 956, Litomyšl. Kupní cena 40,- Kč/m2. Jedná se o pozemek, který měli kupující pronajatý od PF ČR a který Město nyní od PF ČR bezúplatně získalo.


usnesení č. 22/07

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 43/06: ZaM souhlasí s prodejem dílu b1 z p.p.č. 2187/26 ostatní plocha o výměře 570 m2, dílu ch1 z p.p.č. 2187/31 ostatní plocha o výměře 308 m2, dílu s1 z p.p.č. 2187/30 ostatní plocha o výměře 124 m2, dílu e2 z p.p.č. 2187/10 ostatní plocha o výměře 112 m2 a dílu e4 z p.p.č. 2187/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, které jsou sloučeny do st.p.č. 3429 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl dle geometrického plánu č. 1887-160/2006, dále dílu f1 z p.p.č. 2187/26 ostatní plocha o výměře 5 m2, dílů (h1 + l1) z p.p.č. 2187/31 ostatní plocha o společné výměře 51 m2 a dílu c2 z p.p.č. 2187/10 ostatní plocha o výměře 6 m2, které jsou dle geometrického plánu č. 1887-160/2006 sloučeny do p.p.č. 3220 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl, dále dílu e1 z p.p.č. 2187/26 ostatní plocha o výměře 276 m2, dílu g1 z p.p.č. 2187/31 ostatní plocha o výměře 157 m2 a dílu z1 z p.p.č. 2187/10 ostatní plocha o výměře 10 m2, které jsou sloučeny do p.p.č. 2187/31 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl dle geometrického plánu č. 1887-160/2006, na kterých byl postaven supermarket s přístřeškem a zásobovacím dvorem a dále prodejem st.p.č. 3428 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m2 a p.p.č. 2187/25 ostatní plocha o výměře 520 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených dle geometrického plánu č. 1887-160/2006, na kterých byla postavena výpravní budova a zastřešené první nástupiště autobusového nádraží.  Kupující společnost BILLA s.r.o., IČO 00685976, Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy. Kupní cena 10 mil Kč. Podmínky prodeje podle uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách. Důvodem revokace je upřesnění prodávaných částí pozemků po zaměření skutečného stavu po výstavbě.


usnesení č. 23/07

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 42/06: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2187/66 ostatní plocha o výměře 318 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1887-160/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby budovy občanské vybavenosti navazující na novou výpravní budovu autobusového nádraží v Litomyšli. Charakter stavby musí odpovídat architektonické studii zpracované architektonickou kanceláří RAW Brno. Bude se jednat o dvoupodlažní objekt přístupný ze dvou výškových úrovní - z ulice T.G. Masaryka a z autobusového nádraží, který bude bezprostředně navazovat na zastřešení prvního nástupiště autobusového nádraží. Kupní cena 700 Kč/m2. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej se uskuteční po kolaudaci stavby. Kupující PLS Invest s.r.o., IČO 27476740, Havlíčkova 1118, Litomyšl zajistí výstavbu pro konečné nájemce dle podmínek při zveřejnění (využití objektu: pekárna, občerstvení, cukrárna + kavárna, květiny + dárkové předměty, ovoce + zelenina, kadeřnictví, tabák + noviny).


usnesení č. 24/07

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace Českému rybářskému svazu, Místní organizaci Litomy?l, IČ 13586360 ve vý?i 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských). Tuto dotaci poskytne Město Litomy?l účelově, a to na pokrytí části kupní ceny za odkoupení nemovitostí v obci Mora?ice, katastrálním území Řikovice u Litomy?le, a to budovy čp. 2, část obce Vi?ňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 199 zahrada, parc. č. 201 zahrada a parc.č. 202/1 zahrada.


usnesení č. 25/07

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s Michalem Pincem a Věrou Pincovou,  oba trvale bytem Višňáry 2, Morašice, kterou účastníci narovnají spor, který vznikl tím, že u vodní nádrže, vybudované Městem Litomyšl na základě stavebního povolení ze dne 29.11.2004, právní moc dne 4.1.2005, č.j. ŽP/VH/907/2004/Ra, vydaného Městským úřadem v Litomyšli, odborem životního prostředí, na pozemcích 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 165, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 174, 177/2, 466/5, 467/1, 467/2, 469/2, 472/1, 472/7, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 472/12, 472/14, 472/18, 472/19, 472/20, 472/21 a 472/22 v k.ú. Řikovice u Litomyšle dochází k průsakům dnem vodní nádrže a podložím hráze, přičemž tyto průsaky ovlivňují množství vod ve sklepě budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a dále množství a jakost vod ve studni na pozemku p.p.č. 199 zahrada v tomtéž katastrálním území. Na základě této dohody o narovnání nebude Město Litomyšl povinno poskytnout manželům Pincovým žádné peněžité či nepeněžité plnění. Uzavřením dohody o narovnání budou narovnána veškerá vzájemná práva, týkající se všech právních vztahů mezi účastníky, které mezi účastníky v minulosti vznikly na základě průsaků vod z vodní nádrže, zvýšení hladiny vod na nemovitostech v obci Morašice, katastrálním území Řikovice u Litomyšle, a to budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60, parc.č. 199, parc. č. 201 a parc.č. 202/1 a ovlivnění jakosti vod ve studni nacházející se na parcele č. 199 zahrada v k.ú Řikovice u Litomyšle.

Tímto narovnáním se manželé Pincovi vzdají veškerých nároků z titulu náhrady škody a ušlého zisku vůči Městu Litomyšl, přičemž Město Litomyšl s tímto vzdáním se nároků bude souhlasit a veškeré nároky z titulu náhrady škody a ušlého zisku tak zaniknou. Toto narovnání se bude týkat veškerých právních vztahů mezi účastníky, které mezi účastníky vznikly. Tímto narovnáním budou veškeré vztahy mezi účastníky zcela a definitivně vypořádány, přičemž žádný z účastníků nebude mít vůči dalšímu účastníku žádných dalších nároků.


usnesení č. 26/07

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace Českému rybářskému svazu, Místní organizaci Litomyšl, IČ 13586360 ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských). Tuto dotaci poskytne Město Litomyšl účelově, a to na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí betonové podlahy ve sklepě budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a s vybudováním drenážní vrstvy spolu s odvodněním přebytků vod do vodopisné sítě.


usnesení č. 27/07

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Oprávněným z věcného břemene bude Město Litomyšl. Povinným z věcného břemene bude Český rybářský svaz, Místní organizace Litomyšl, IČ 13586360. Věcné břemeno omezí Český rybářský svaz, Místní organizaci Litomyšl jako vlastníka nemovitostí v obci Morašice,  katastrálním území Řikovice u Litomyšle, a to budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60, parc.č. 199, parc. č. 201 a parc.č. 202/1 ve prospěch Města Litomyšle tak, že bude povinen strpět průsak vody dnem a podložím hráze vodní nádrže, vybudované Městem Litomyšl na základě stavebního povolení ze dne 29.11.2004, právní moc dne 4.1.2005, č.j. ŽP/VH/907/2004/Ra, vydaného Městským úřadem v Litomyšli, odborem životního prostředí, na pozemcích 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 165, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 174, 177/2, 466/5, 467/1, 467/2, 469/2, 472/1, 472/7, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 472/12, 472/14, 472/18, 472/19, 472/20, 472/21 a 472/22 v k.ú. Řikovice u Litomyšle. Jedná se o průsak vody do nemovitostí v obci Morašice, katastrálním území Řikovice u Litomyšle, a to budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60, parc.č. 199, parc. č. 201 a parc.č. 202/1, a to nad úroveň podlahy sklepa budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a nad úroveň stavebních základů tohoto objektu. 

Věcné břemeno bude sjednáno bezúplatně, a to na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene nebude povinen nést přiměřené náklady na zachování a opravy zatížených nemovitostí. Smlouva bude uzavřena až poté, kdy se Český rybářský svaz, Místní organizace Litomyšl, IČ 13586360 stane vlastníkem nemovitostí v obci Morašice, katastrálním území Řikovice u Litomyšle, a to budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60, parc.č. 199, parc. č. 201 a parc.č. 202/1.


usnesení č. 28/07

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitostem s věcnými účinky s Českým rybářským svazem, Místní organizací Litomyšl, IČ 13586360, jako povinným. Předkupní právo bude zřízeno k nemovitostem v obci Morašice,  katastrálním území Řikovice u Litomyšle, a to budově čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60, parc.č. 199, parc. č. 201 a parc.č. 202/1 ve prospěch Města Litomyšl jako oprávněného s věcnými účinky.

Obsahem takto zřízeného předkupního práva bude závazek povinného pro případ, že by chtěl uvedené nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, nejdříve tyto nemovitosti nabídnout ke koupi Městu Litomyšl, a to za cenu dle aktuálního znaleckého posudku. Nabídne-li povinný nemovitosti oprávněnému ke koupi, je oprávněný povinen sdělit písemně povinnému do tří měsíců, zda nabídku přijímá. Kupní cenu bude oprávněný povinen uhradit povinnému do deseti dnů ode dne, kdy bude oprávněnému katastrálním úřadem doručena kupní smlouva s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva pro oprávněného na základě této kupní smlouvy ke kupovaným nemovitostem. Předkupní právo vznikne vkladem do katastru nemovitostí a bude trvat do 31.12.2057. Předkupní právo bude zřízeno bezúplatně.

Smlouva bude uzavřena až poté, kdy se Český rybářský svaz, Místní organizace Litomyšl, IČ 13586360 stane vlastníkem nemovitostí v obci Morašice, katastrálním území Řikovice u Litomyšle, a to budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60, pozemku st.p.č. 60, parc.č. 199, parc. č. 201 a parc.č. 202/1.


usnesení č. 29/07

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1044/5 (1+1 o podlahové plo?e 35,55 m2) vymezené v prohlá?ení vlastníka ze dne 7.6.2006 v budově č.p. 1044 na Komenského náměstí spolu s příslu?ným podílem 3555/104784 na společných částech domu č.p. 1044 na st.p.č. 2152 a podílem 3555/104784 na st.p.č. 2152 v katastrálním území Litomy?l paní Antonii Hnátové, Komenského nám. 1044, Litomy?l, která v současné době uplatňuje nárok na přechod nájmu uvedeného bytu po své sestře a je vedeno soudní jednání za účelem vyklizení bytu. Prodej se nebude řídit směrnicí č.1/05 o prodeji bytů na Komenském náměstí. Kupní cena bude 9.400,- Kč/m2, tj. celkem 334.170,- Kč. 


usnesení č. 30/07

ZaM souhlasí s prodejem 18 bytových jednotek vymezených v prohlášení vlastníka v budově č.p. 1043 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1043 na st.p.č. 2152 a podílem na st.p.č. 2152 v katastrálním území Litomyšl stávajícím nájemcům v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí. V případě prokázání, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných podmínek dle směrnice pro nájemce odprodán.

číslo bytu

typ

podl. plocha

podíl na sp.pr. a poz.

cena

1043/1

2+1

56,50

5650/104220

265.550,-

1043/2

1+1

34,60

3460/104220

162.620,-

1043/3

3+1

82,60

8260/104220

388.220,-

1043/4

2+1

56,50

5650/104220

265.550,-

1043/5

1+1

34,60

3460/104220

162.620,-

1043/6

3+1

82,60

8260/104220

388.220,-

1043/7

2+1

56,50

5650/104220

265.550,-

1043/8

1+1

34,60

3460/104220

162.620,-

1043/9

3+1

82,60

8260/104220

388.220,-

1043/10

2+1

56,50

5650/104220

265.550,-

1043/11

1+1

34,60

3460/104220

162.620,-

1043/12

3+1

82,60

8260/104220

388.220,-

1043/13

2+1

56,50

5650/104220

265.550,-

1043/14

1+1

34,60

3460/104220

162.620,-

1043/15

3+1

82,60

8260/104220

388.220,-

1043/16

2+1

56,50

5650/104220

265.550,-

1043/17

1+1

34,60

3460/104220

162.620,-

1043/18

3+1

82,60

8260/104220

388.220,-

 

 

 

 

4,898.340,- Kč


usnesení č. 31/07

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 2428/7 trvalý travní porost o výměře 77 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby skladu pro truhlářské výrobky dle předloženého projektu. Kupní cena 300,- Kč/m2. ZaM dále souhlasí s prodejem části p.p.č. 2428/7 trvalý travní porost a části p.p.č. 2425/3 o výměře 91 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby zpevněné plochy pro stání automobilů zaměstnanců a zákazníků firmy dle předloženého projektu. Kupní cena 150,- Kč/m2. Kupující pan Lukáš Vajrauch, Benátská 1008. Litomyšl. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po kolaudaci stavby. 


usnesení č. 32/07
ZaM schvaluje  přijetí finančního daru ve výši 200.000,- Kč od fmy Kubík a.s., IČO 25928082, na ošetřování městské zeleně.


usnesení č. 33/07
ZaM souhlasí s odpisem pohledávky Technických služeb města Litomyšle vůči SALVA GRUP, spol. s.r.o. ve výši 483.809,82 Kč (nominální pohledávka 486.823,20 byla na základě rozvrhového usnesení Krajského soudu uspokojena částkou 3.013,38 Kč).  


usnesení č. 34/07

ZaM souhlasí s odpisem pohledávky k 31.12. 2006 na nájemném za byty 
Jméno                    byt                          důvod                        vý?e
Broulíková               Sluneční 627             nevymahatelné              21.850,- Kč


usnesení č. 35/07

ZaM souhlasí s odpisem pohledávek k 31.12. 2006 na nájemném za byty 
Jméno                    byt                          důvod                        vý?e
Rafael M    T.G. Masaryka 1136(dříve 586)    nevymahatelné            64.695,- Kč
Bořuta M.                T.G. Masaryka 1134     nevymahatelné           49.561,- Kč
Kočková  V.             T.G. Masaryka 586      nevymahatelné            20.785,- Kč
Podmínkou odpisu pohledávek je uzavření kupní smlouvy na uvedený byt se současným nájemcem.


usnesení č. 36/07
ZaM schvaluje bezplatné přijetí protipovodňových opatření nebo jejich části v Litomy?li (řeka Loučná, poldr U nemocnice, poldr Primátorská hráz, poldr Průmyslová zóna), která budou vybudována správcem povodí Povodí Labe s.p. na základě studie proveditelnosti - Agroprojekce Litomy?l, s.r.o., 12/2006. O majetek se bude Město Litomy?l starat s péčí řádného hospodáře.


usnesení č. 37/07

 ZaM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl a společností První litomyšlská stavební, spol. s r.o., se sídlem v Litomyšli, Havlíčkova 1118, PSČ: 570 01, IČ: 15034682dle předložené přílohy.


usnesení č. 38/07

ZaM schvaluje podmínky pro uzavření smlouvy o půjčce mezi Městem Litomyšl jako věřitelem a společností První litomyšlská stavební, spol. s r.o., se sídlem v Litomyšli, Havlíčkova 1118, PSČ: 570 01, IČ: 15034682 (dále jen PLS) jako dlužníkem.Předmětem půjčky bude peněžitá částka ve výši 4,000.000,- Kč. Půjčka bude účelová, přičemž dlužník bude zavázán celou půjčenou peněžní částku použít na úhradu části svého závazku vůči firmě Ing. Roman Václavík - Ingenia dřevostavby, IČ 14571919, se sídlem Linhartovy 81, 793 95  Město Albrechtice. Dlužník bude zavázán splatit věřiteli celou přijatou půjčku ve výši 4,000.000,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíckorunčeských) měsíčně, splatných vždy do každého prvního dne v měsíci,  počínaje měsícem dubnem 2007 až do úplného zaplacení dluhu s tím, že vedle takto sjednaných pravidelných měsíčních splátek bude sjednána ještě jedna mimořádná splátka ve výši 300.000,- Kč (slovy : třistatisíckorunčeských), splatná do 15.12.2007,  to vše pod ztrátou výhody splátek. Dlužník bude mít právo bezúročnou půjčku předčasně splatit,  pro případ prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % denně.  Dlužník se zavazuje ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy udělit formou notářského zápisu souhlas k vykonatelnosti všech nároků věřitele vůči dlužníkovi.


usnesení č. 39/07
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace na posilování navázaných vztahů mezi partnerskými městy ve výši 60.000,- Kč. Příjemcem dotace bude Litomyšl - Europe club se sídlem Smetanovo náměstí 72, Litomyšl (IČO 60125675), dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, org. 406, položka 5222.     


usnesení č. 40/07
ZaM bere na vědomí zprávu "Stav požární ochrany v Litomyšli v roce 2006"


usnesení č. 41/07

ZaM souhlasí s poskytnutí dotací sportovním organizacím na provoz takto:

kap

org.

položka

dotace v tis.Kč

 

účel

příjemce/IČO,RČ/

08

 

2263

5222

270

( již byla poskytnuta záloha 45 )

na provoz

HC Litomyšl, Prokešova

Litomyšl

ICO 49325256

 

2263

5222

130

na provoz

Volejbalový klub, T.G. Masaryka 985, Litomyšl,IČO:49325272

 

2263

5222

660

( již byla poskytnuta záloha 50 )

na provoz

TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČO: 15034526

 

2263

5222

190

na provoz

TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl

IČO 60125781usnesení č. 42/07

ZaM souhlasí s poskytnutí dotací sportovním organizacím na činnost takto:

kap

org.

položka

dotace v tis.Kč

 

účel

příjemce/IČO,RČ/

 

2263

5222

120

( již byla poskytnuta záloha 45 )

na činnost

HC Litomyšl, Prokešova

Litomyšl

ICO 49325256

 

2263

5222

56

na činnost

Volejbalový klub, T.G. Masaryka 985, Litomyšl,IČO:49325272

 

2263

5222

283

 

na činnost

TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČO: 15034526

 

2263

5222

83

na činnost

TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl

IČO 60125781


usnesení č. 43/07

ZaM schvaluje pojmenování nové ulice "J.Matičky" v lokalitě Prokop v rozsahu dle přiložené situace.


usnesení č. 44/07
ZaM schvaluje pojmenování nových ulic "Průmyslová" a Svitavská" a prodloužení ulice "Moravská", vše v oblasti průmyslové zóny Benátská v rozsahu dle přiložené situace.


usnesení č. 45/07

ZaM schvaluje programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2006 - 2010.


usnesení č. 46/07

ZaM vzalo na vědomí písemnost občanů nazvanou " Petice za přeložení silnice", ve které uživatelé a majitelé bytů v domech čp. 1106-10, 1111-13, 1114-16 ul. Mařákova požadují přeložení silnice č. II/359 (Litomyšl - Osík)


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl