Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 02. 2006 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/06
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/06

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- MUDr. Simona Leníčková
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 3/06

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Karel Kalousek
- Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 4/06
ZaM souhlasí s pravidly pro poskytování příspěvků v roce 2006 na zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domků ve výši maximálně 180.000,- Kč bez DPH/stavební pozemek, přičemž podíl města na zainvestování nepřesáhne 30% rozpočtových nákladů dle předložené projektové dokumentace. Příspěvek nebude poskytován v případě, že se jedná pouze o zainvestování přípojek a přístupových komunikací ke stavebním pozemkům, tedy když zainvestováním nevzniká veřejná komunikace a veřejné distribuční soustavy inženýrských sítí. Podmínkou je bezúplatný převod infrastrukturou dotčených pozemků, vybudované kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace do majetku města.


usnesení č. 5/06
ZaM revokuje usnesení číslo 86/05 ze dne 22.9.2005 takto: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 797 trvalý travní porost o výměře 186 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené dle geometrického plánu číslo 453-49/2004 a prodejem p.p.č. 788/16 trvalý travní porost o výměře 1547 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené dle geometrického plánu číslo 473-51/2005. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující RNDr. Antonín Kratochvíl, V Průčelí 1651/10, Praha 11. Jedná se o zaplocenou část pozemku, kterou měl žadatel pronajatou od Pozemkového fondu a při podání žádosti o koupi bylo zjištěno, že se jedná o historický majetek města.


usnesení č. 6/06
ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím polní komunikace V VI na p.p.č. 204 orná půda, 427/10 orná půda a 481 orná půda v katastrálním území Záhraď v délce 2161 m a ?ířce 3,5 m v koruně, se dvěma výhybnami, jedním trubním propustkem a ozeleněním v celkové účetní hodnotě 5.046.878,60 Kč od ČR - Ministerstva zemědělství, odboru Zemědělská agentura a pozemkový úřad Svitavy, IČO 00020478, Milady Horákové 10, Svitavy. Jedná se o polní cestu navazující na Lidickou ulici a končící u Suché vybudovanou Pozemkovým úřadem v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Záhraď.


usnesení č. 7/06
ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 1270/9 zahrada o výměře 191 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené dle geometrického plánu číslo 1834-730/2005 od pana Miroslava Němce, U Školek 992, Litomyšl. Jedná se o pozemek na Trstěnické ulici, na kterém se bude stavět komunikace a inženýrské sítě pro 4 stavební pozemky na RD. Město na tomto pozemku vybuduje komunikaci a veřejné osvětlení v případě, že pan Němec vybuduje a bezúplatně převede do majetku města kanalizaci a vodovod a dále vybuduje a předá příslušným správcům plynovod a vedení NN.


usnesení č. 8/06

ZaM souhlasí se směnou st.p.č. 75 o výměře 159 m2 a p.p.č. 306 zahrada o výměře 128 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví paní Evy Pakostové, 17.listopadu 852, Litomyšl, za st.p.č. 525/1 o výměře 181 m2 a p.p.č. 590/7 zahrada o výměře 513 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1858-10/2006 v katastrálním území Litomyšl, které jsou v majetku města. Jedná se o pozemek nad Loučnou mezi Smetanovým domem a kotelnou, který je potřebný pro přístup ke kotelně v případě přestavby skladu na kino nebo jiný víceúčelový objekt, a pozemek města na Mařákově ulici. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude vyrovnán provedením zemních a stavebních prací v hodnotě 284.900,- Kč (rozdíl výměr směňovaných pozemků x 700,- Kč/m2) na stavbě propojení vodovodů Mařákova-Dukelská a pěší komunikace včetně schodů po p.p.č. 590/2, která zůstane v majetku města, případně na jiné stavbě do konce roku 2007.
ZaM souhlasí se změnou stávajícího schváleného územního plánu sídelního útvaru města Litomyšle na st.p.č. 525/1 o výměře 181 m2 a p.p.č. 590/7 zahrada o výměře 513 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1858-10/2006 v katastrálním území Litomyšl z funkčního využití louky, pastviny na funkční využití obytná zástavba nízkopodlažní - rodinné domy. Tato změna bude zahrnuta do návrhu zadání nového územního plánu.


usnesení č. 9/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 103/1 zahrada o výměře 232 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zřízení zahrady. Kupující manželé MUDr. David Večeřa a MUDr. Svatava Večeřová, T.G. Masaryka 805, Litomyšl. Kupní cena pozemku dle znaleckého posudku 89 Kč/m2 + vybudovaná opěrná zeď  30.000,- Kč.


usnesení č. 10/06
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 198/6 ostatní plocha o výměře 8 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělené podle geometrického plánu číslo 1804-89/2005 od paní P. Tobkové, Dolní Újezd 474. Jedná se o pozemek pod novou komunikací v ulici M. ?vabinského. Kupní cena 70,- Kč/m2.


usnesení č. 11/06
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 93/05 ze dne 22.9.2005: ZaM souhlasí s odkoupením vybudované kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na p.p.č. 158/10, p.p.č. 231/22 a p.p.č. 231/27 v katastrálním území Záhraď podle projektové dokumentace vypracované firmou KIP s.r.o., zak.č. 1868-61 za částku 1.120.000,- Kč od paní Marie Faltysové, V.K.Jeřábka 19, Litomyšl. Kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení budou odkoupeny městem po dokončení, zkolaudování a předání všech inženýrských sítí příslušným správcům a podobně budou městem odkoupeny komunikace a zpevněné plochy na uvedených pozemkových parcelách po dokončení jejich stavby a kolaudaci za částku 880.000,- Kč. Vše by mělo být dokončeno do konce roku 2007.


usnesení č. 12/06

ZaM souhlasí s podmínkami při prodeji pozemků v první části průmyslové zóny Benátská:
A) Budou se uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kdy při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě zaplatí zájemce zálohu na kupní cenu ve výši 1/2 kupní ceny. Ve smlouvě bude sjednáno, co postaví a v jakém termínu. Pokud to splní, po kolaudaci stavby se uzavře vlastní kupní smlouva a doplatí se druhá polovina kupní ceny. Pokud ne, od smlouvy o budoucí smlouvě se odstoupí a proti vrácení zálohy na kupní cenu se započtou případné škody a smluvní pokuty za porušení smlouvy.
B) Základní kupní cena bude činit 350 Kč/m2, v pásu cca 60 m zastavění kolem silnice I/35 bude kupní cena zvýšená 500 Kč/m2.
C) do 1. kola jednání o obsazení první části průmyslové zóny jsou zařazeni HRG (cca 8500 m2), Pfahnl Backmittel (cca 5000 m2), Jaroslav Flach (cca 3000 m2), Jiří Macek (cca 1500 m2) - všichni základní kupní cena 350 Kč a MH servis - Hanč (cca 2000 m2) - zvýšená kupní cena 500 Kč/m2. Tito zájemci vypracují projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem.


usnesení č. 13/06

ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 125/05 ze dne 9.6.2005 takto: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 1628/1 orná půda a částí p.p.č. 2279/1 orná půda, které jsou dle geometrického plánu číslo 1779-8/2005 odděleny a sloučeny do nové p.p.č. 1628/17 orná půda o výměře 525 m2 a nové p.p.č. 1628/18 orná půda o výměře 832 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby dvou bytových domů dle soutěžního návrhu arch. Krátkého s firmou PLS Invest s.r.o., IČO 27476740, Havlíčkova 1118, Litomyšl. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytových domů a kupní cena bude podle znaleckého posudku 94 030,- Kč za p.p.č. 1628/17 a 149.010,- Kč za p.p.č. 1628/18.
ZaM dále souhlasí s tím, aby související zpevněné plochy mimo budovy, vodovodní řady, kanalizační stoky, otevřený příkop na vedení deštové vody a veřejné osvětlení, které vybuduje PLS Invest při stavbě bytových domů jako související infrastrukturu dle projektu firmy KIP, byly městem odkoupeny za částku 3.243.040,- Kč (záloha na kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč bude poskytnuta v roce 2006 po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na inženýrské sítě a zpevněné plochy a zbytek bude doplacen po kolaudaci při uzavření vlastní kupní smlouvy). Důvodem změny jsou účetní a daňové problémy při převodu pozemků za 1,- Kč, dotaci na sítě a bezúplatném převodu inženýrských sítí a zpevněných ploch.


usnesení č. 14/06

ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření s povodňovým fondem v roce 2005.


usnesení č. 15/06
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 2191/43 ostatní plocha o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomy?l od pana Miloslava Bulvy, Smetanovo náměstí 49, Litomy?l. Kupní cena 70 Kč/m2, t.j. 2030 Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Mařákova.


usnesení č. 16/06
ZaM souhlasí s výkupem dílu "a" o výměře 108 m2 z p.p.č. 133/1 ovocný sad v katastrálním území Záhraď od paní Drahu?e Tyrlové, V háji 1068, 170 00 Praha 7 - Hole?ovice. Jedná se o část pozemku v ulici M. Kuděje, která byla zastavěna opěrnou zdí při stavbě kanalizace a přípravě roz?íření komunikace v této ulici. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 7560,- Kč.


usnesení č. 17/06
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 130/9 trvalý travní porost o výměře 90 m2 v katastrálním území Záhraď od pana Miroslava Beny, Ale?ova 664, 537 01 Chrudim. Jedná se o parcelu, která vznikla zaměřením skutečného stavu nové komunikace z ulice Matěje Kuděje ke Staré plovárně. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 6300,- Kč.


usnesení č. 18/06
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 130/8 trvalý travní porost o výměře 24 m2 v katastrálním území Záhraď od manželů Bartošových, Lánská 77, Litomyšl. Jedná se o parcelu, která vznikla zaměřením skutečného stavu nové komunikace z ulice Matěje Kuděje ke Staré plovárně. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 1680,- Kč.


usnesení č. 19/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 534/4 ostatní plocha o výměře 85 m2 oddělené dle geometrického plánu číslo 1833-111/2005 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady. Kupující Miroslav Jůza, U náhonu 264, Litomyšl. Kupní cena 70,- Kč/m2. Jedná se o 3 m široký pruh pozemku kolem domu a části zahrady kupujícího, která by byla nově oplocena a sloužila pro přístup do vlastní zahrady.


usnesení č. 20/06
ZaM souhlasí s prodejem nemovitého majetku včetně příslu?enství a vybavení v areálu okrasných ?kolek dle přílohy č. 1. Kupující ?kolky Litomy?l s.r.o., IČO 15034143, T.G.Masaryka 506, 570 01 Litomy?l. Kupní cena 23.000.000,- Kč.


usnesení č. 21/06
ZaM schváluje převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č.28, Z.Kopala 1155/2 na paní Drahoslavu ?tursovou, U ?kolek 989, Litomy?l.


usnesení č. 22/06
ZaM schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č.3, Z. Kopala 1161 na pana Pavla Čermáka, Okružní 254, Litomyšl.


usnesení č. 23/06

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit financování investiční akce "Průmyslová zóna Benátská - inžnýrské sítě"ve výš 12,000.000 Kč z investičního úvěru s dobou splatnosti 5 let. RaM doporučuje ZaM pověřit finanční výbor vyhodnocením nabídek  od těchto bankovních domů - České spořitelny, a. s., ČSOB,  a. s., GEMB, a. s., ČMZRB a.s. a  Komerční banky, a. s..


usnesení č. 24/06

ZaM pověřuje RaM schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2006 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy/. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu města vždy na nejbližším zasedání.


usnesení č. 25/06

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 6.2.2006. 


usnesení č. 26/06

RaM projednala a doporučuje ZaM schválit rozpočtový výhled na období 2007-2009. 


usnesení č. 27/06

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit příděl do Fondu rozvoje a rezerv v roce 2006 ve vý?i ve vý?i 500.000 Kč. Zůstatek na tomto fondu nesmí klesnout pod 3,000.000 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na poskytnutí dotací ve vý?i 50.000 Kč prvním majitelům bytů v lokalitách U ?kolek a U Nemocnice na úhradu nákladů spojených s financováním bytových potřeb. Schváleno zastupitelstvem města dne 17. 2. 2005, č. usn. 17/05.


usnesení č. 28/06

ZaM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2006 a stanovuje tyto závazné ukazatele, jimiž se budou povinni řídit:

a/ rada města:

 

 

 

 

zapojení zdrojů z r. 2005

 

 5.724,20 tis. Kč

 

zůstatek rozpočtových prostředků a účelových  fondů k 31.12.2006

23.192,35 tis. Kč

 

 

b/ příspěvkové organizace zřízené městem :

 

Příspěvková organizace

 

výše příspěvku

 

 

 

 

v tis. Kč

1.

Centrum sociální pomoci

13.620

2.

Městská galerie

 

1.552

3.

Smetanův dům

 

3.574

4.

Technické služby

 

                                28.539

5.

I. mateřská škola

 

815

6.

II. mateřská škola

 

652

7.

III. mateřská škola

 

807

8.

I. základní škola

1848+558

2. 406

9.

II. základní škola

1502+1441

2. 943

10.

III.základní škola

1430+672

                                  2.102

11.

Základní umělecká škola

610

12.

Městská knihovna

2.819

13.

Dům dětí a mládeže

476

 

c/ další příjemci /právnické a fyzické osoby/ dotací nebo darů z rozpočtu:

Zůstatky prostředků na dotace a dary na jednotlivých kapitolách a organizacích budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města na příštích zasedáních.

 

kap.

org.

položka

částka

účel

příjemce /RČ,IČ,adresa/

08

2263

5222

270

na provoz

HC Litomyšl, Mařákova 376, Litomyšl, IČO: 49325256

08

2263

5222

190

na provoz

TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl, IČO: 60125781

08

2263

5222

660

na provoz

TJ Jiskra, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČO: 15034526

08

2263

5222

180

na provoz

Volejbalový klub, T.G.Masaryka 985,Litomyšl, IČO:49325272

02

507

5212

235

na provoz veřej. WC

Milena Vorlíčková, P. Bezruče 48, Litomyšl, IČO 47490977

02

242

6351

642,7

sběr. dvůr Litomyšl

Mikroregion Svitavsko, IČO 70892261

02

242

5213

500

rekultivace skládky Mal. Dolce

TRAMON, s.r.o., T.G. Masaryka 906, Litomyšl, IČO 48172022,

02

242

5213

100

nákup kontejnerů

LIKO SVITAVY, a.s., T.G. Masaryka 35, IČO 25260715

06

223

5221

1000

operní festival Smetan. Litomyšl

Smetan. Litomyšl o.p.s, Jiráskova 133, Litomyšl-IČO25918260

06

223

5213

100

pokr.oprav židovského hřbitova

Matana a.s, M.Štupartská 1/646,Praha - IČO 41691211

06

250

5223

150

příspěvek na provoz Lid.domu

Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl - IČO 47489839

06

3217

5212

100

příspěvek na činnost

Music club Kotelna,Bartoš,Kpt.Jaroše 1124,LIT - IČO63611295

06

408

5212

640

dotace na činnost

Infor.centrum B.Brýdlová,Smetanovo nám.72, Li-IČO 66284961

06

218

5212

100

přísp.na depozitář obrazů L.Jan.

Mgr. A.M.Janda, Osík 220

07

239

5212

6

zásobování potravinami Suché

Michael Pikna, Příčná 169, Litomyšl - IČ 45560714

06

250

6323

280

Oprava opěrné zdi proboštsví

Římskokatol.farnost-probošt.Litomyšl,Šantovo 183,IČ47489014

06

250

6323

135

Rekonstr.topení v modlitebnách

Nábož.obec Církve husitské ,Toulovcovo n.151, IČO 64209628

14

0

5223

800

dotace na činnost

Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl - IČO 47489839

14

0

6359

1000

výměna oken dětského oddělení

Nemocnice Litomyšl, IČ 00193861

08

2263

5222

70

na činnost

Volejbalový klub, T. G. Masaryka 985, Litomyšl, IČO 49325272

08

2263

5222

240

na činnost

TJ Jiskra, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČO 15034526

08

2263

5222

50

na činnost

TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl, IČO 60125781

08

2263

5222

100

Mistrovství Evropy juniorů v sálové cyklistice

Cyklo Stratílek Sport klub, Smetanovo nám. 91,Litomyšl, IČO 601212697


usnesení č. 29/06

ZaM schvaluje smlouvu č. 01/06 o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.000.000,- Kč firmě Profistav s.r.o. IČO 45534870. Touto půjčkou bude pokryt časový nesoulad mezi zhotovením akce Malá vodní nádrž Višňáry a poskytnutím dotace ze státního rozpočtu ve výši 3.366.000,- Kč v roce 2006.  Firma vrátí půjčku na účet města do 5ti dnů po úhradě faktury v minimální výši 2.000.000 Kč za provedené práce na této akci.  Nebude-li částka v tomto termínu připsána na účet města, uhradí dlužník za každý den zpoždění penále ve výši 5 promile z dlužné částky. 

 


usnesení č. 30/06
ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/05, které bylo schváleno RaM dne 10.1.2006, č. usn. 24/06. Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně závazných ukazatelů stanovených ZaM dne 8.12.2005, č. usn. 137/05.


usnesení č. 31/06

ZaM bylo seznámeno se třemi variantami ře?ení provozu kina v Litomy?li (rekonstrukce stávajícího kina Sokol a dvě varianty přestavby části bývalé kotelny na ul Kpt. Jaro?e).


usnesení č. 32/06

ZaM schvaluje poskytnutí dotace na realizaci protihlukových opatření na objektu hotelu Dalibor v souvislosti s výstavbou přilehlé okružní křižovatky. Dotaci ve výši 200.000,- Kč obdrží společnost Finance Kapital spol. s r.o., Brno, IČ 63478382. Dotace ale bude poskytnuta pouze v případě, že dojde k prokazatelnému navýšení hluku. Město Litomyšl po dohodě s právním zástupcem výše uvedené firmy JUDr. Pavlem Holubem, zajistí kvalitativně srovnatelná měření před a po realizaci okružní křižovatky. V případě, že realizací okružní křižovatky dojde k navýšení hluku, jež přesáhne povolenou hranici, Město Litomyšl poskytne výše uvedenou dotaci.


usnesení č. 33/06

ZaM schvaluje seznam přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro období 2006 - 2010:
Alena Martínková, ul. 17 Listopadu 845, Litomy?l
Ing. Stanislav Novák, Na Lánech 80, Litomy?l
Ladislav Syrový,9. května 818, Litomy?l
Mgr. Vladimír Novotný, 9. května 808, Litomy?l
Ing. Terezie ?molíková, Jabloňová 314, Litomy?l
Vojtěch Stříteský, Z. Kopala 1180/7, Litomy?l


usnesení č. 34/06

ZaM bylo seznámeno s dopisem "Petice za zachování dětských jeslí v Litomyšli".


usnesení č. 35/06
ZaM zvolilo v souladu se statutem "Výročních Cen Města Litomyšle" tajným hlasováním laureáty za rok 2005 v  kategoriích: Student roku, Podnikatel roku, Sportovec roku, Cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku, Zvláštní cena za přínos městu. Výsledky voleb jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí usnesení ZaM.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl