Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 17. 02. 2005 Sál zámeckého pivovaru

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/05

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/05

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

     - Mgr. Vladimír Novotný

     - MUDr. Libor Vylíčil

     - p. Vojtěch Stříteský


usnesení č. 3/05

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

     - p. Jaromír Kroužil

     - Ing. Josef Janeček


usnesení č. 4/05

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 543/1 ostatní plocha, dle GP 449-98/2004 nově označené jako p.p.č. 543/4 ostatní plocha o výměře 30 m2 a části p.p.č. 549/1 ovocný sad, dle GP 449-98/2004 nově označené jako p.p.č. 549/3 ovocný sad o výměře 112 m2 v k.ú. Nedošín. Kupující paní Lenka Raunigrová, Stupkova 2/1459, Praha 7. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o ucelení pozemků žadatelky po odkupu realizovaném v loňském roce.


usnesení č. 5/05

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 1614/1 orná půda, dle GP 1777-6/2005 nově označené jako p.p.č. 1614/41 orná půda o výměře 294 m2 od spoluvlastníků paní Heleny Jenšové, Na Malé Šárce 800, 164 00 Nebušice, Praha 6 a paní Ireny Filipi, Komenského náměstí 1048, 570 01 Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. ZaM souhlasí se záměrem budoucího prodeje půdního prostoru v budově č.p. 62 na Smetanově náměstí na st.p.č. 395 v katastrálním území Litomyšl za cenu dle ZP po rozdělení budovy na jednotky a zpracování projektu vestavby půdního bytu za účelem výstavby půdního bytu manželům Josefovi a Ireně Filipi, Komenského náměstí 1048, 570 01 Litomyšl. Po splnění všech potřebných náležitostí bude tento prodej předložen ke schválení zastupitelstvu.


usnesení č. 6/05

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod budovy č.p. 3 na st.p.č. 257/3, budovy bez č.p. na st.p.č. 3280, st.p.č. 257/3 o výměře 642 m2 a st.p.č. 3280 o výměře 446 m2, vše v katastrálním území a obci Litomyšl do majetku Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10, Pardubice, IČO 00216275, v případě, že Institut restaurování a konzervačních technik bude transformován jako fakulta této university.


usnesení č. 7/05

ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření s povodňovým fondem v roce 2004.


usnesení č. 8/05

ZaM po projednání návrhu rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby schvaluje rozpočet na rok 2005 a stanovuje  tyto závazné ukazatele, jimiž se budou povinni řídit:

 

a) rada města
zapojení zdrojů z r. 2004 26 049,9 tis. Kč
zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12. 2005 9 503,5 tis. Kč

b) příspěvkové organizace zřízené městem
Příspěvkové organizace Výše příspěvku v tis. Kč
1 Centrum sociální pomoci 12.423
2 Městská galerie 1.590
3 Smetanův dům 3.659
4 Technické služby 25.069
5 I. mateřská škola 705
6 II. mateřská škola 516
7 III. mateřská škola 684
8 I. základní škola 1750+535 2. 285
9 II. základní škola 1469+1268 2. 737
10 III. základní škola 1524+440 1.964
11 Základní umělecká škola 660
12 Městská knihovna 2.686
13 Dům dětí a mládeže 360

c) další zájemci /právnické a fyzické osoby/ dotací nebo darů z rozpočtu
Zůstatky prostředků na dotace a dary na jednotlivých kapitolách a organizacích budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva  města na příštích zasedáních.

kap. org. položka dotace v Kč účel příjemce /IČ, RČ/
14 § 4318 5223 600.000 rozšíření domácí péče a respitní péče pro nemocné a zdr. postižené Farní charita Litomyšl, Kpt. Jaroše 392, Litomyšl, IČ 47489839
14 § 3522 5339 1.000.000 příspěvek na komunikace Nemocnice Litomyšl, J.E. Purkyně 652, IČ 00193861
08 2263 5222 100.000 na činnost Hokejový klub Litomyšl, Prokešova 42, IČ 49325256
08 1029 5221 300.000 na činnost IRKT, o.p.s., Jiráskova 3, IČ 49325256
08 2263 5222 150.000 na činnost TJ Jiskra Litomyšl, U plovárny 1061, IČ 15034526


usnesení č. 9/05

ZaM schvaluje Rozpočtový výhled města Litomyšl na r.  2005 - 2008. 


usnesení č. 10/05

ZaM pověřuje Radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2005 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy/. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu města vždy na nejbližším zasedání.


usnesení č. 11/05

ZaM schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 2.1. 2003  na byt č.1 v objektu Z. Kopala 1162, uzavřené mezi Městem Litomyšl a panem Lubomírem Heřmanem, Z.Kopala 1162, dodatkem č.1 výše uvedené smlouvy na manžele Václava a Lenku Klusoňovi, Sokolovská 1, Litomyšl


usnesení č. 12/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotace na provoz TJ Jiskra Litomyšl ve výši 47.000,- Kč.


usnesení č. 13/05

ZaM schvaluje přijetí daru na ošetřování městské zeleně ve výši 200.000,- Kč od firmy Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, Praha 1.


usnesení č. 14/05

ZaM schvaluje odpuštění pohledávky města ve výši  31.211,- Kč vůči panu Radomíru Borkovi, Na Lánech 475, Litomyšl.


usnesení č. 15/05

ZaM  souhlasí se zrušením usnesení ZaM  č. 140/04 ze dne 16. 12. 2004.


usnesení č. 16/05

ZaM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města :

ü      neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - 1.640,-Kč/měsíc

ü      neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města - 370,-Kč/měsíc

ü      neuvolněný člen zastupitelstva města vykonávající funkci 2. místostarosty - podle přílohy č.1 sloupce 7 ve výši 6.230,-Kč/měsíc a sloupce 9 "příplatek podle počtu obyvatel" ve výši 5.370,-Kč/měsíc (je možno až 18.319,60 Kč)

Účinnost od 1.1.2005.


usnesení č. 17/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotací na úhradu nákladů spojených s financováním bytových potřeb ve výši 50.000 Kč prvním majitelům bytů v bytových domech  v lokalitách U Školek, pozemková parcela č. 1628/1 orná půda a 2279/1 orná půda a v lokalitě U Nemocnice, pozemková parcela č. 1336 orná půda, 1330/15 orná půda a 2307/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Litomyšl. Podmínkou pro poskytnutí dotace je předložení výpisu z listu vlastnictví k uvedenému bytu a trvalý pobyt v témže bytě. Žádost o dotaci je možné předložit  nejpozději do 6ti měsíců po kolaudaci uvedených bytových domů.

Finanční prostředky na poskytnutí dotace budou získány z prodeje majetku města (bytů a pozemků).


usnesení č. 18/05

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č.1/2005, kterou se mění vyhláška města č.9/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství s tím, že v čl. 1 byla výška psa stanovena na 30 cm.


usnesení č. 19/05

ZaM pověřuje kontrolní výbor kontrolou nájemních smluv za pronájem nemovitostí uzavřených městem Litomyšl. Výběrem smluv, které budou předmětem kontroly, ZaM pověřilo radu města. Termín do 30. 11. 2005.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl