Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 02. 2004 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/04

ZaM  schválilo program jednání.


usnesení č. 2/04

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Vladimír Novotný

- MUDr. Eliška Leichterová

- Dana Kmošková


usnesení č. 3/04

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

- Vojtěch Stříteský

- MVDr. Pavel Růžička


usnesení č. 4/04

ZaM   po projednání návrhu rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby schvaluje  rozpočet na rok 2004 a stanovuje tyto závazné ukazatele, jimiž se bude povinně řídit dle přílohy č. 1.

a/ rada města:

 

 

 

 

zapojení zdrojů z r. 2003

 

 

13 647,7 tis. Kč

zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2004

 

 9 158,3  tis. Kč

 

 

 

 

 

 

b/ příspěvkové organizace zřízené městem :

 

 

Příspěvková organizace

 

výše příspěvku

 

 

 

 

 

v tis. Kč

 

1.

Centrum sociální pomoci

11 694,00

 

2.

Městská galerie

 

1 590,00

 

3.

Smetanův dům

 

3 156,00

 

4.

Technické služby

 

20 595,00

 

5.

I. mateřská škola

 

835,00

 

6.

II. mateřská škola

 

644,00

 

7.

III. mateřská škola

 

722,00

 

8.

I. základní škola

1684+569

2 253,00

 

9.

II. základní škola

1400+1051

2 451,00

 

10.

III.základní škola

1474+302

1 776,00

 

11.

Základní umělecká škola

330,00

 

12.

Městská knihovna

2 432,00

 

13.

Dům dětí a mládeže

339,00

 

 

c/ další příjemci /právnické a fyzické osoby/ dotací nebo darů z rozpočtu:

Zůstatky prostředků na dotace a dary  na jednotlivých kapitolách a organizacích  budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města na příštích zasedáních.

 

 

kap.

org.

položka

dotacev tis.Kč

účel

příjemce/IČO/

 

 

 

 

 

 

06

3217

5212

190

provoz Rockového klubu

Music club Kotelna, K. Jaroše 1124, Litomyšl, IČO 63611295

 

0250

6323

80

oprava a údržba omítky

Církev československá husitská, Toulovcovo nám., IČO 64209628

 

O223

5221

1000

pořádání festivalu SL

Smetanova Litomyšl, o.p.s.,Jiráskova 133, IČO 25918206

 

O250

5223

100

provoz Lidového domu

Farní charita Litomyšl,K.Jaroše 392, IČO 47489839


usnesení č. 5/04

ZaM souhlasí, aby město Litomyšl v roce 2004 neprovozovalo vlastní hospodářskou činnost .


usnesení č. 6/04

ZaM pověřuje Radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2004 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy/. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu města vždy na nejbližším zasedání.


usnesení č. 7/04

ZaM schvaluje žádost o poskytnutí příslibu investičního úvěru ve výši 5 mil. Kč na dofinancování investiční akce Černá hora - Zimní stadion. Smlouva o poskytnutí úvěru bude uzavřena s Českou spořitelnou a.s.. Cena úvěru bude stanovena aktuálně při podpisu úvěrových smluv. Doba splatnosti 5 let, zajištění úvěru rozpočtem města.


usnesení č. 8/04

ZaM schvaluje dodatek č. 1/04  ke Smlouvě o půjčce č. 22/99 uzavřenou mezi Městem Litomyšl a Proboštským úřadem v Litomyšli v tomto znění:

K 31. 12. 2003 z celkové částky půjčky 500.000 Kč bylo splaceno na účet města  300.000 Kč. Dlužník  se  zavazuje do 31. 12. 2004 splatit dalších  50.000 Kč na účet města Litomyšl č. 1222-926591/0100 KB Litomyšl, a. s.  Zbývající částka ve výši 150.000 Kč se ponechává organizaci  jako dotace

usnesení č. 9/04

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/03 a stanovuje tyto závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2003:

ˇ         Zapojení zdrojů z roku 2002 ve výši                                24.419,6 tis. Kč

ˇ         Zůstatek prostředků účelových fondů a FRR k 31.12.2003     9.300,6 tis.Kč

(viz příloha č. 2)


usnesení č. 10/04

ZaM schvaluje  převod  práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 27 v objektu Z. Kopala 1155 ze dne 31.10. 2001, uzavřené mezi Městem Litomyšl a paní Romanou Peřinovou, Portmanka 209, Litomyšl, dodatkem č.1 výše uvedené smlouvy  na pana Petra Průžka, Pohodlí 21, Litomyšl.


usnesení č. 11/04

ZaM schvaluje  převod  práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 8 v objektu Z. Kopala 1162 ze dne 15.11.2002, uzavřené mezi Městem Litomyšl a ing. Miroslavem Klejchem, Trávník 1987, Česká Třebová, dodatkem č.1 výše uvedené smlouvy  na pana Dušana Štefla, Sokolovská 96, Litomyšl.


usnesení č. 12/04

ZaM schvaluje nevyhlášení výběrového řízení na rozdělení FRB pro rok 2004 a vrácení bezúročné půjčky ve výši 3.200.000,- Kč v termínu do 31.3. 2004 podle pokynů MMR ČR ze dne 7.4. 2003.


usnesení č. 13/04

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 1/04, kterou se zrušuje OZV  č.4/95, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Litomyšle ve znění OZV č. 1/01 a 1/03.


usnesení č. 14/04

ZaM schvaluje zapojení prostředků Fondu rozvoje bydlení vedeného Českou spořitelnou Litomyšl do rozpočtu města. Splátky finančních prostředků použitých v letech 2001, 2002, 2003 a 2004 městem Litomyšl na opravy městského bytového fondu přestanou být počínaje 1.4. 2004 spláceny.


usnesení č. 15/04

ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření z FRB a povodňovým fondem v roce 2003.


usnesení č. 16/04

ZaM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litomyšl a příspěvkovou organizací Smetanův dům na telefonní systém v hodnotě 44.937,- Kč, tiskárnu EPSON 850 v pořizovací ceně 24.500,- Kč, počítač AT 286 v pořizovací ceně 51.496,- Kč, povýšení ceny budovy Smetanova domu čp. 53 o cenu vestavěné kuchyňské linky v bytě o 60.000,- Kč tj. na 22.963.066,- Kč.


usnesení č. 17/04

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litomyšl a Městskou galerií Litomyšl na digitální fotoaparát CANON EOS 300 DKit v celkové hodnotě 47.240,- Kč.


usnesení č. 18/04

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace organizaci MATANA a. s. Malá Štupartská 1/646 , 110 00 Praha 1, IČO 41691211 -  oprava židovské hřbitova, Org. 223, pol.5213, 100.000,- Kč.


usnesení č. 19/04
ZaM schvaluje  uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem  Litomyšl  a  III. mateřskou školou na  odsavač par  v celkové pořizovací ceně 58 800,- Kč. 


usnesení č. 20/04

ZaM schvaluje  uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem  Litomyšl  a  Domem dětí a mládeže, Litomyšl  na PC - IBM -  v celkové pořizovací ceně 56.177,- Kč. 


usnesení č. 21/04

ZaM schvaluje dotace sportovním organizacím takto:

Kap.

org.

položka

dotace v tis.Kč

účel

příjemce/IČO/

08

2263

5222

320

na činnost

TJ Jiskra, U Plovárny 1061, Litomyšl

IČO 15034526

 

2263

5222

120

na činnost

Hokejový klub, Prokešova 42, Litomyšl, IČO 49325256

 

2263

5222

90

na činnost

TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl  IČO 60125781

 

2263

5222

70

na činnost

Volejbalový klub, Trstěnická 932, Litomyšl, IČO 49325272


usnesení č. 22/04

ZaM schvaluje dodatek článku 2 zřizovací listiny II. mateřské školy Litomyšl. Úplné znění čl. 2 :

Hlavní účel a předmět činnosti

Organizace zabezpečuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytváří podmínky pro individuální osobnostní rozvoj, přispívá ke zvýšení sociálně-kulturní úrovně dítěte předškolního věku, zajišťuje péči postiženým dětem, zejména s vadami řeči, a tím vytváří základní předpoklady pro další vzdělávání. Při své činnosti se řídí zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 35/1992 Sb., o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje stravování dětí a pracovníků organizace dle vyhlášky 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí organizace :  speciální třída pro děti s vadami řeči

                                    jídelna mateřské školy


usnesení č. 23/04

ZaM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zainvestování pozemků určených k výstavbě rodinných domů v k. ú. Lány u Litomyšle (ul. Kornická) mezi Městem Litomyšl a společností Viamon s.r.o. Podrobné podmínky budou upřesněny ve smlouvě. Finanční podíl města bude investován do 31. 12. 2006 za podmínek, že částka poskytnutá městem nepřesáhne 180 tis. Kč /pozemek pro RD a celkový podíl města nepřesáhne 30% rozpočtových nákladů  investice dle  předložené projektové dokumentace.


usnesení č. 34/04

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 385 - ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Lány u Litomyšle, označené v GP č. 390-74/2003 jako díl "e". Kupní cena 600 Kč/m2. Kupující manželé Olivovi, Mariánská 1097, Litomyšl.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl