Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 02. 2003 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/03
ZaM schválilo program jednání


usnesení č. 2/03

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

             - Mgr. Vladimír Novotný

             - Ing. Karel Kalousek

             - Dana Kmošková

 


usnesení č. 3/03

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

            - Vojtěch Stříteský

           - Ing. Pavel Kusý


usnesení č. 4/03

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2002 (příloha č. 1) a stanovuje tyto závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2002:

  • Zapojení zdrojů z roku 2001 ve výši                                             12.949,47 tis. Kč
  • Zůstatek prostředků účelových fondů a FRR k 31.12.2002                         17.777,53 tis.Kč                            

usnesení č. 5/03

ZaM po projednání návrhu rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby schvaluje rozpočet na rok 2003 a stanovuje  tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně bude řídit:

a/ rada města:
zapojení zdrojů z r. 2002 25 184,00 tis. Kč
zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2003  8 536,00 tis. Kč
Rozpočet provozní investiční

Celkem v tisících  Kč

Zdroje účel.fondů a FRR z r.2002

33 720,00

Příjmy roku 2003 217 857,50 30 196,00 248 053,50
Zapojení zdrojů z r. 2002 25 184,00
Celkem příjmy r.2003

273 237,50

Celkem výdaje r. 2003 188 207,50 85 030,00 273 237,50
Zůstatek účel. fondů a FRR k 31.12.2003

8 536,00

 

 

b/ příspěvkové organizace zřízené městem : příspěvek na činnost
Příspěvková organizace výše příspěvku
v tis. Kč
1. Centrum sociální pomoci 11 107
2. Muzeum a galerie 3 602
3. Smetanův dům 3 063
4. Technické služby 21 546
5. I. mateřská škola

835

6. II. mateřská škola 644
7. III. mateřská škola 692
8. I. základní škola 1 979
9. II. základní škola 2 245
10. III.základní škola 1 542
11. Základní umělecká škola 330
12. Městská knihovna 2 116
13. Dům dětí a mládeže 369

c/ další příjemci /právnické a fyzické osoby/ dotací nebo darů z rozpočtu:
Zůstatky prostředků na dotace a dary  na jednotlivých kapitolách a organizacích  budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města na příštích zasedáních.
kap. Org. položka přísp.v tis.Kč účel příjemce/IČO/ účel
O4 1020 5499 131 oprava zdi Tomíčková ul. Manželé Večeřovi, T.G.M.805,Litomyšl
1020 6313 2000 Průchod poštou Česká pošta, a. s., Pce 47114983
1020 6359 700 Internát VOŠP a SPGŠ VOŠP a SPGŠ Litomyšl, 62062381
08 2261 5222 250 Provoz TJ Jiskra Litomyšl, 15034526
2261 5222 60 Provoz TJ Sokol Litomyšl,60125781
2261 5222 100 Provoz Hokejový klub Litomyšl 49325256
1029 5221 500 provoz IRKT Litomyšl, 25257331
06 3217 5212 190 Provoz Rockového klubu Milan Bartoš, Litomyšl, 63611295
O223 5212 90 provoz Portmonea

Nakladatelství Paseka, L.Horáček,

10176152
O218 5213 100 opravy  židovského hřbitova Matana a.s., Praha 41691211
O223 5221 1000 pořádání festivalu SL Smetanova Litomyšl, o.p.s.25918206
O223 5229 120 pořádání festivalu MSL Hudební mládež ČR,41692535
O250 5229 100 provoz Lidového domu Farní charita Litomyšl, 47489839
6323 400 opravy opěrných zdí

Proboštský úřad Litomyšl, 47489014

O409 5229 180 Podpora regionu Mikroregion Litomyšlsko,70906696
O409 5229 104 sdružení za účelem společné propagace Česká inspirace, HK, 60085126
0417 5212 50 Vydávání oblastního čtrnáctideníku Via Alta, Tisová 20, 42917131

 Příspěvky nad 50.000 Kč budou příjemcům poskytnuty ve dvou  splátkách


usnesení č. 6/03

ZaM souhlasí s následujícím přesunem v návrhu rozpočtu města na r. 2003:

    z kap.04, org. 1052 - rekonstrukce I. základní školy                    -1 mil. Kč

    na kap. 04, org. 1113 - rek. stadionu - hřiště, oplocení, střecha + 1 mil. Kč

                                       dotace z Pardubického kraje                  0,5 mil. Kč

    tedy kap. 04, org. 1113 - celkový náklad 14,5 mil. Kč

           kap. 04, org. 1052 - celkový náklad 15,8 mil. Kč


usnesení č. 7/03

ZaM souhlasí, aby město Litomyšl v roce 2003 neprovozovalo vlastní hospodářskou činnost.


usnesení č. 8/03

ZaM pověřuje Radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2003 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy/. Přehled všech takto provedených  rozpočtových změn bude předložen  zastupitelstvu města vždy -na nejbližším zasedání.


usnesení č. 9/03

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 405/3 o výměře 230 m2 v k.ú. Záhraď (Suchá), kterou vlastník přilehlé nemovitosti již léta užívá jako zahradu. Kupující manž. Hrdličkovi, 9. května 794, Litomyšl. Kupní cena vycházející ze ZP 80,- Kč/m2.


usnesení č. 10/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 189/6 o výměře 59  m2 v k.ú. Záhraď (pruh o šíři 3 m v délce 20 m podél p.p.č. 198/4), nově ozn. 198/7,  za účelem vybudování otevřeného přístřešku na dvě osobní auta. Kupující vlastník přilehlé nemovitosti manž. Štikovi, Portmanka 180, Litomyšl. Kupní cena 100,- Kč/m2.


usnesení č. 11/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1940/2 o výměře 559 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující vlastník přilehlé nemovitosti manž. Kmínkovi, Družstevní 88, Litomyšl. Kupní cena vycházející ze ZP 80,- Kč/m2.


usnesení č. 12/03

ZaM souhlasí se změnou usn. č. 163/02 z 10.12.2002 týkající se výkupu části p.p.č. 631 v k.ú. Litomyšl. Vzhledem ke změně vlastníka daného pozemku se jedná o výkup od firmy KOMFI Litomyšl s.r.o., Partyzánská 515. (dříve Kovopol a.s. Police nad Metují). Podmínky výkupu beze změny.


usnesení č. 13/03

ZaM souhlasí se změnou usn. č. 15/02 z 28.2.2002 týkající se výkupu části p.p.č. 1233/16 a 1233/4 o celkové výměře  3650 m2 v k.ú. Litomyšl (pro komunikaci v PZ Benátská) Vzhledem ke změně vlastníka daných pozemků se jedná o výkup od firmy Holcim beton a.s. Semtín 102, Pardubice (dříve Transbeton IPS s.r.o. Praha). Podmínky výkupu beze změny.


usnesení č. 14/03

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím pozemků od PF ČR dle z.č. 95/1999 Sb. - pro bydlení:

    k.ú. Litomyšl  - p.p.č. 1628/1 - 3632 m2, p.p.č. 627 - 211 m2

    k.ú. Lány u Litomyšle - p.p.č. 222 - 313 m2, p.p.č. 228/1 - 18050 m2

    a úplatné přijetí pozemků dle z.č. 95/1999 Sb.:

    k.ú. Litomyšl - p.p.č. 1668 - 8610 m2, p.p.č. 1662/2 - 11593  m2


usnesení č. 15/03

ZaM souhlasí se změnou usn. č. 99/00 z 27.9.2000 a 140/01 z 11.12.2001 týkajících se převodu pozemků mezi městem Litomyšl a Nemocnicí Litomyšl (směna -cesty v areálu nemocnice, cesty a pozemky u internátu nemocnice, dar nemocnici - zahrada za nemocnicí). Vzhledem k tomu, že od 1.1.2003 je vlastníkem předmětných pozemků místo Nemocnice Litomyšl Pardubický kraj, budou smlouvy o stejném obsahu uzavřeny s Pardubickým krajem.


usnesení č. 16/03

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 2/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Litomyšle č. 4/95, O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Litomyšle. Vyhláškou je umožněno poskytování větších půjček na opravy střech a dodatečnou izolaci proti spodní vodě u bytových domů.


usnesení č. 17/03

ZaM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na rozdělení prostředků z FRB pro rok 2003 ve výši 1.000.000,- Kč. Výběrové řízení bude omezeno na pouze na bytové domy postavené panelovou technologií.


usnesení č. 18/03

ZaM schvaluje použití finančních prostředků FRB ve výši 2.000.000,- Kč na opravy bytového fondu města Smetanovo nám. 49, 55, 66, 69, 96, Zahájská 63, Vognerova 64, 67, 71, 72, J. Žižky 715, Sluneční 627, Suchá 43. Použité prostředky budou postupně vraceny zpět do fondu v osmi pravidelných ročních splátkách s úrokovou sazbou 4 % počínaje rokem 2003. Režim čerpání a splácení bude řešen směrnicí města.


usnesení č. 19/03

ZaM schvaluje způsob plnění podmínek hospodaření s prostředky FRB v letech 1994 až 2003 dle přílohy "Plnění podmínek návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu".


usnesení č. 20/03

ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření s FRB a povodňovým fondem v roce 2002 dle příloh.


usnesení č. 21/03

ZaM souhlasí  s revokací návrhu zadání změn II.ÚPNSÚ Litomyšl:

"Návrh zadání změn II.ÚPNSÚ Litomyšl zůstává v platnosti s výjimkou podnikatelské zóny "Za Keralitem" - od rozšíření zóny se upouští".


usnesení č. 22/03

ZaM schvaluje smlouvu o výpůjčce s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích. Předmětem výpůjčky jsou sochy Olbrama Zoubka ve vlastnictví města Litomyšl podle dodatku č. 2 k darovací smlouvě ze dne 25. 7. 1998 uzavřené mezi Olbramem Zoubkem a Městem Litomyšl.


usnesení č. 23/03

ZaM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Muzeem a galerií Litomyšl a Městem Litomyšl o převodu soustavy regálové a skříňové techniky v celkové hodnotě 98.154,-Kč.


usnesení č. 24/03

ZaM předává Muzeu a galerii Litomyšl do výpůjčky vybavení čajovny v MaG v celkové pořizovací hodnotě 65 647,- Kč.

- barový pult                            14 762,- Kč

- zázemí barového pultu           18 275,- Kč                                                                                

- barová deska                          6 615,- Kč

- police na knihy                         5 978,- Kč

- vybavení sociálního zařízení    17 644,- Kč

- police 2x                                 2 373,- Kč


usnesení č. 25/03

ZaM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města :

    neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města     

    1.460,-Kč
    neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena

    zastupitelstva města        330,-Kč
    Měsíční odměna se poskytuje ode dne 1.1.2003.


usnesení č. 26/03

ZaM schvaluje programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2002 - 2006.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl