Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 02. 2002 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/02
ZaM schválilo program jednání


usnesení č. 2/02

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

- ing. Jan Janeček

- ing. Jaroslav Tměj

- ing. Libor Hradil


usnesení č. 3/02

Zam po projednání návrhu rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby schvaluje rozpočet na rok 2002 a stanovuje tyto závazné ukazatele jimiž se povinně bude řídit

a, rada města
zapojení zdrojů z roku 2001 22 719 tis. Kč
zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12. 2001   8 008 tis. Kč

Rozpočet provozní investiční celkem v tisích Kč
Zdroje účel.fondů a FRR z r.2001 30 727,00
Příjmy roku 2002 180 166,00 57 526,00 237 692,00
Zapojení zdrojů z r. 2001 22 719,00
Celkem příjmy r.2002 260 411,00
Celkem výdaje r. 2002 260 411,00 101 064,00 260 411,00
Zůstatek účel. fondů a FRR k 31.12.2002 8 008,00
Viz Příloha 1)

b/ příspěvkové organizace zřízené městem : příspěvek na činnost
organizace výše příspěvku
v tis. Kč
1. Centrum sociální pomoci 9 260
2. Muzeum a galerie 3 310
3. Smetanův dům 2 855
4. Technické služby 19 339
5. I. mateřská škola 797
6. II. mateřská škola 639
7. III. mateřská škola 630
8. I. základní škola 1 980
9. II. základní škola 1110+514 1 624
10. III.základní škola 1220+342 1 562
11. Základní umělecká škola 210
Celkem příspěvky 42 206

 

c/ další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu:
Zůstatky příspěvků na jednotlivých kapitolách a organizací, budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města na příštích zasedáních

kap

org položka přísp.v tis.Kč účel příjemce/IČO/
O7 O231 5321 5 oprava techniky SDH Budislav obec Budislav
13 O218 5212 90 provoz Portmonea nakladatelství Paseka, L.Horáček
5213 150 opravy býv. Židovského hřbitova Matana a.s., Praha
5221 25 pořádání Majáles Majáles Litomyšl, o.p.s.
5221 20 činnost pěveckého sboru Vlastimil o.p.s. Litomyšl
5222 17 činnost Sdružení pro pomoc ment.postiž
5222 8 činnost Sdružení zdravotně postižených
5222 5 činnost Konfederace politických vězňů
5222 25 organizace setkávání part.měst Litomyšl Evropa klub
5222 6 činnost Kroužek Jihočechů v Litomyšli
5222 50 činnost a úpravy základny Junák - Svaz skautů a skautek
5222 1,8 činnost Český svaz bojovníků za svobodu
5222 15 činnost Sbor paní a dívek
5222 7 akce pro děti A - klub Pohodlí
5222 15 činnost Mužský pěvecký sbor Litomyšl
5222 25 činnost a tábory Pionýrská skupina M.Sedláčkové
5222 10 rozvíjení zájmu o vědu a tech Klub malých debrujárů Litomyšl
5222 5 činnost Svaz diabetiků Litomyšl
5222 10 oslavy 120 let tratě do Chocně Společnost žel. DKV Č.Třebová
5222 9 pořádání fest. Trstěnický faun Občanské sdruž. Faun Trstěnice
5222 5 divadelní představení pohádky Zámecký divadelní spolek Milislav
5222 5 pořádání výběrového závodu MR Kynologický klub Litomyšl
5222 7 pořádání výstavy fotografií Fotoklub Litomyšl
5222 10 činnost Spolek leteckých modelářů
5229 30 činnost Nadační fond LSO
5229 20 přehlídka filmů Litomyšlská lilie Filmový klub Litomyšl
5229 130 pořádání festivalu MSL Hudební mládež ČR
5229 90 provoz Lidového domu Farní charita Litomyšl
5229 35 organizace hudebních kurzů Sdružení pro pořádání kurzů
5321 15 pořádání Putování za studánkami obec Vlčkov
5339 10 zahraniční výměny studentů VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
5339 25 pořádání mat. olympiády Gymnázium Litomyšl
O250 5223 80 provoz domu pro opuštěné děti Naděje Litomyšl
6323 500 opravy opěrných zdí Římskokatolická církev
6323 150 oprava přístupové cesty Církev bratrská
6323 50 oprava farní budovy Církev československá husitská
2261 5222 364 provoz TJ Jiskra Litomyšl
5222 105 provoz a činnost TJ Sokol Litomyšl
5222 140 provoz a činnost Hokejový klub Litomyšl
5222 91 provoz Volejbalový klub Litomyšl
5222 7 činnost DTC Duathlon Triathlon Club Lit.
5222 3 cesta družstva do Rodenu Šachový oddíl TJ Jiskra Litomyšl
5222 3 činnost Lady Fitnes Litomyšl
5222 2 pořádání turnaje v malé kopané FC Butterfly Litomyšl
5222 40 provoz sauny budoucí provozovatel sauny
6322 100 oprava sociálního zařízení v Sok TJ Sokol Litomyšl
O8 1217 5222 10 příspěvek na činnost Mateřské centrum  64211959
O8 1029 5229 500 příspěvek na činnost IRKT o.p.s.   252 573 31
10 O260 5194 3 věcné ceny na soutěž Českomor.myslivecká jednota Svitavy
6 409 5229 110 dotace na ministerstvech a granty z EU Mikroregion Litomyšlsko
6 409 5229 104 sdružení za účelem společné propagace Česká inspirace, HK, IČO:60085126
6 409 5229 45 metodická pomoc při získ. grantů z EU RRA PK, Pardubice, IČO:69153361
6 409 5229 35 podpora v oblasti cestovního ruchu UNESCO - sídlo v Olomouci
6 409 5229 35 společná propagace Mezinár.sdr.měst UNESCO,Kanada
6 409 5229 30 podpora místních cyklotras Krajem S+M, Polička, IČO:68211384
6 409 5229 18 Svaz měst a obcí - na činnost Svaz měst a obcí
6 409 5229 17 na podporu společných projektů Euroreg.Glacensis,IČO:64224619
6 409 5229 12 na výstavbu a propagaci dálk. cyklotrasy Sdruž.obcí, Janov
6 409 5229 12 lobby organizace historických měst SHS ČMS, Praha,IČO:65992466
6 417 5212 50 vydávání oblastního čtrnáctideníku Via alta, Tisová 20, IČO:42917131
13 250 6323 50 Dokončení oprav Církev evangelická

Příspěvky nad 50 000,- Kč budou příjemcům poskytnuty ve dvou splátkách.

 


usnesení č. 4/02
Zam souhlasí, že město Litomyšl v roce 2002 nebude provozovat hospodářskou činnost.


usnesení č. 5/02

Zam ukládá městu zhodnocovat volné finanční prostředky v roce 2002 využíváním bankovních produktů tak, aby nebyla narušena likvidita města (termínované vklady, pokladniční poukázky, směnky a dluhopisy). Realizací pověřuje finanční odbor po projednání s předsedou finančního výboru.


usnesení č. 6/02
Zam pověřuje radu města schvalováním rozpočtových organizací v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2002 (přesuny mezi kapitolami a organizacemi, položkami a paragrafy)


usnesení č. 7/02

ZaM souhlasí s použití případných navýšených příjmů v roce 2002  na realizaci těchto stavebních  akcí v následujícím pořadí  (upřesnění a doplnění rozpočtu města str. 32):

1.       Průchod do Oseckého údolí                                          náklad cca          700 tis. Kč

2.      Schody Benátská                                                                                       400 tis. Kč

3.      Rekonstrukce soc.zařízení v Okrasných školkách - II.etapa                   2.000 tis. Kč

4.       Základní umělecká škola - dokončení oprav                                              500 tis. Kč

5.      CSP - rekonstrukce 2. patra budovy DD2 - vybudování oddělení

          pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou - podmíněno získáním

          dotace od státu                                                                                       1.500 tis. Kč


usnesení č. 8/02

ZaM souhlasí s prodejem části st.p.č. 109 o výměře 1523 m2 a budovy stojící na této parcele čp. 86, st.p.č. 154 o výměře 61 m2 a st.p.č. 155 o výměře 101 m2 v k.ú. Záhraď (Vlkov). Prodej současným nájemcům - manželé Hanákovi a pí Juklová, všichni bytem Vlkov 86, Litomyšl. Prodej za celkovou cenu 50.000,- Kč do id. spoluvlastnictví.


usnesení č. 9/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 600/2 o výměře 644 m2 v k.ú. Litomyšl (okolo čp. 519 - u TS) Kupující vlastník domu čp. 519,  p. J. Horáček, Lánská 76, Litomyšl, kupní cena   72,- Kč/m2 + náklady na GPL 2.998,- Kč, tj. celkem 50.806,- Kč.


usnesení č. 10/02

ZaM souhlasí s výkupem části  p.p.č. 2343/2 o výměře 904 m2 v k.ú. Litomyšl (náhon od Markova mlýna - cesta). Výkup od spoluvlastníků - Marek Zdeněk Benátská č.p.1017 Litomyšl, Láf Zdeněk Kotíkova č.p.193, 509 01 Nová Paka, Láf Petr RNDr.  Opatovická 24, č.p.156, Praha 1, Láf Jiří č.p.2, Jarošov, Kroupová Ilona Rubínová č.p.1922, Turnov. Výkup  za cenu 7,- Kč/m2 -  náklady na GPL 4.510,- Kč, tj. celkem 1.818,- Kč.


usnesení č. 11/02

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s manželi Edlmanovými, kteří uzavřeli s městem Litomyšl smlouvu o sdružení finančních prostředků na inž. sítě v lokalitě Družstevní, a ani město ani Edlmanovi nedodrželi veškerá ujednání. Na základě této dohody nebudou mít smluvní strany vůči sobě již žádné další pohledávky a závazky.


usnesení č. 12/02

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 761/5 o výměře 25 m2 a části p.p.č. 761/1 o výměře 105 m2, nově ozn. jako p.p.č. 761/6 v k.ú. Litomyšl, celkem 130 m2. Pozemky tvoří zahradu přilehlého domu . Kupní cena 72,- Kč/m2 + náklady na GPL 2.998,- Kč, tj. celkem 12.358,- Kč. Kupující manž. Kazdovi, Moravská 312, Litomyšl.


usnesení č. 13/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 223/11 o výměře 116 m2 v k.ú. Lány u Litomyšle (nově ozn. P.p.č. 223/15) za účelem rozšíření zahrady. Kupující p. V. Kuře, Na Lánech 109, Litomyšl. Kupní cena 54,- Kč/m2 + náklady na GPL 3.019,- Kč tj. celkem 9.283,- Kč.


usnesení č. 14/02

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 1260/1 o výměře cca 188 m2 v k.ú. Litomyšl, nacházející se v páteřní komunikace pro PZ Benátská. Prodávající p. Miroslav Zindulka, Sebranice 328. Kupní cena 60,- Kč/m2, tj.celkem cca 11.280,- Kč.


usnesení č. 15/02

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 1233/2 o výměře cca 704 m2 a části p.p.č. 1233/4 o výměře cca  2204 m2 v k.ú. Litomyšl (celkem cca 2908 m2),  nacházející se v páteřní komunikaci pro PZ Benátská. Prodávající Transbeton IPS s.r.o., Toužimská 100, Praha 9. Kupní cena 35,- Kč/m2 (celkem cca 101.780,- Kč). Město Litomyšl se v této souvislosti zavazuje, že provede na své náklady úpravy vyvolané budováním komunikace - nové oplocení areálu Transbetonu IPS s.r.o. včetně příjezdů,  přípojky inž. sítí.


usnesení č. 16/02

ZaM souhlasí se změnou usn. ZaM č. 66/00 z 8.6.2000, týkající se smluv o budoucích kupních smlouvách mezi vlastníky přilehlých pozemků v k.ú. Záhraď a Městem Litomyšl v souvislosti s převodem pozemků od PF ČR. ZaM souhlasí s tím, že  níže uvedené pozemky nebudou od PF ČR odkoupeny a s vlastníky, kteří o to požádají, nebudou následné kupní smlouvy realizovány.


usnesení č. 17/02

Parcela            m2

208/4

353

207/60

446

207/72

416

207/86

366

207/87

375

207/88

340

207/89

322

207/69

384

207/68

384

207/67

387

207/71

434

207/113

341

207/126

16

 

 ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 189 o výměře 528 m2 v k.ú. Řikovice pro výstavbu rybníka. Výkup od manželů Novákových, Řikovice 10 za cenu 6,- Kč/m2, tj. celkem 3.168,- Kč.


usnesení č. 18/02

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 2058 o výměře 6394 m2, p.p.č. 2056 o výměře  3389 m2, p.p.č. 2061 o výměře 230 m2 v k.ú. Litomyšl (les za Růžovým rybníkem a ZDCHP, dle ÚP zde povede obchvat Litomyšle). Výkup za cenu 100.000,- Kč. Prodávající p. J. Heyduk, Smetanovo nám. 86, Litomyšl.


usnesení č. 19/02

ZaM souhlasí s výkupem části d) pozemkové parcely č. 401/20 v k.ú. Nedošín o výměře 183 m2 od p. doc. Přemysla Paichla, Zahradní 8, Plzeň (nové označení podle GP 401/111), části c) p.p. č. 401/19 v k.ú. Nedošín o výměře 205 m2 od p. Karla Kopeckého, Nedošín 27 (nové označení podle GP 401/110) a části a) p.p. č. 401/17 v k.ú. Nedošín o výměře 263 m2 od spoluvlastníků p. Františka Voříška, Nedošín 100 a p. Anny Valentové, Nedošín 33 (nové označení podle GP 401/108). Vše za cenu 25 Kč/m2, celkem 16.275 Kč. Takto získaný pozemek bude využit na dokončení výstavby pásu zeleně podél cesty Štít - Šibeniční vrch


usnesení č. 20/02

ZaM souhlasí s tím, že v případě směny pozemků p.p.č. 158/2 o výměře cca 3257 m2 v k.ú. Záhraď, která je ve vlastnictví pí M. Faltysové, V.K. Jeřábka 19, Litomyšl za část p.p.č. 231/3 a část p.p.č. 231/5, kterou město získá směnou od Ing. M. Kašpara, Bohuňovice 26, tj. celkem 3268 m2, poskytne 1.000.000,- Kč na výstavbu trafostanice, pokud bude provedeno zainvestování dané lokality pro výstavbu RD pí Faltysovou do 31.12.2003.


usnesení č. 21/02

ZaM schvaluje nevyhlášení výběrového řízení na rozdělení FRB v roce 2002. Prostředky fondu budou využity na opravy městského bytového fondu.


usnesení č. 22/02

ZaM schvaluje použití prostředků FRB v roce 2002 v hodnotě 3.000.000,- Kč na opravy  městského bytového fondu  Benátská 290, Šantovo nám. 154, Vognerova 64, 67, 72, Zahájská 63. Použité finanční prostředky budou postupně vraceny zpět do fondu v osmi pravidelných ročních splátkách s úrokovou sazbou 4 % počínaje rokem 2003. Režim čerpání a splácení prostředků bude řešen směrnicí MěÚ.


usnesení č. 23/02

.ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření s FRB a Povodňovým fondem v roce 2001.


usnesení č. 24/02

ZaM  souhlasí  s  bezúplatným   převodem   majetku města  Litomyšle v  celkové hodnotě

      3  210 491,- Kč  příspěvkovým organizacím města Litomyšle dle přílohy č. 2

 

I.                     mateřská škola                        38 220,- Kč

II.                   mateřská škola                      139 811,- Kč

III.                  mateřská škola                      128 930,- Kč

I.                     základní škola                        521 877,- Kč

II.                   základní škola                        694 984,- Kč

III.                  základní škola                        243 872,- Kč

Základní umělecká škola                     48 434,- Kč

Centrum sociální pomoci                  753 979,- Kč

Smetanův dům                                  640 384,- Kč


usnesení č. 25/02

ZaM souhlasí s poskytnutí částky  90 000,- Kč jako provozní zálohy  na rok 2002 Základní škole U Školek , Litomyšl, a tímto  zkrácení příspěvku roku 2001 na celkovou částku  1.027.000,- Kč.


usnesení č. 26/02

ZaM  souhlasí  s poskytnutím  výtěžku z akce "Stonožka" v  celkové částce 38.560.- na  zakoupení přístrojového vybavení pro ortoptické oddělení Nemocnice Litomyšl


usnesení č. 27/02

ZaM   souhlasí   odstoupit  od  kupní  smlouvy  č. 2/00   ze   dne 21. 6. 2000   uzavřené s akademickým malířem Bohdanem Kopeckým na prodej obrazu "Děkanský chrám"  olej. Kupní cena  200 000,- Kč  bude  vrácena  na účet města č. 19-926 591/0100 KB  Litomyšl  var. symbol 506 a tyto finanční prostředky budou zapracovány do rozpočtu.


usnesení č. 28/02

ZaM souhlasí se zvýšením částky na činnost osadních výborů a jednotek Sboru dobrovolných hasičů na 35,- Kč/osoba/rok.

      Částky pro jednotlivé osadní výbory:

Kornice - 5.145,- Kč, Nedošín - 8.750,- Kč, Pohodlí - 10.150,- Kč, Nová Ves - 4.340,- Kč, Pazucha - 4.305,- Kč a Suchá - 3.080,- Kč.   

Částky pro jednotlivé Sbory dobrovolných hasičů:

Litomyšl město - 840,- Kč, Litomyšl Lány - 875,- Kč, Kornice - 1.260,- Kč, Nedošín - 1.190,- Kč, Pohodlí - 1.715,- Kč, Nová Ves - 1.785,- Kč, Pazucha - 1.120,- Kč a Suchá - 700,- Kč.


usnesení č. 29/02

ZaM bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2001

 


usnesení č. 30/02

ZaM souhlasí s navrženými kandidáty na přísedící Okresního soudu ve Svitavách na volební období 26.3.2002 až 26.3.2006. Jsou to:

Milan Dvořák, Zahájská 98,

Alena Martinková, 17.listopadu 845,

Ing. Stanislav Novák, Na Lánech 80,

Ladislav Syrový, 9.května 818,

Karel Šplíchal, Dukelská 979,

Jaroslav Theimer, Družstevní 39.


usnesení č. 31/02

ZaM schvaluje směrnici č. 1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu.


usnesení č. 32/02

ZaM souhlasí s tím, aby byla uskutečněna v pořadí již druhá změna ÚPNSÚ. Předmětem změny je rozšíření podnikatelské zóny "Za Keralitem" na přibližně  dvojnásobek plochy  oproti stávajícímu stavu.


usnesení č. 33/02

ZaM  bere na vědomí :

- Zprávu revizní komise z kontroly hospodaření Mikroregionu Litomyšlsko ze dne 31.1.2002       - Závěrečný účet Mikroregionu k 31.12.2001

      Předložené materiály byly projednány a schváleny na jednání valné hromady Mikroregionu

      dne 20.2.2002


usnesení č. 34/02

ZaM schvaluje přistoupení obce ke smlouvě o spolupráci obcí podle § 46 odst. 2 písm. a) a § 48 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na projektu "Rozvoj podnikání, občanského života a cestovního ruchu v Mikroregionu Litomyšlsko".


usnesení č. 35/02

ZaM  souhlasí ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů delegovat pana ing. Miroslava Brýdla, Lidická 913, Litomyšl jako zástupce Města Litomyšl na valné hromadě obchodní společnosti SPORT LITOMYŠL, s.r.o., IČ 62029843, U Plovárny 1152, Litomyšl, přičemž pověřuje Ing. Miroslava Brýdla, aby jménem a v zastoupení Města Litomyšl jako společníka této obchodní společnosti činil veškeré právní  úkony.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl