Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 01. 2001 v sále hotelu Zlatá hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/01
ZaM schválilo program jednání


usnesení č. 2/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

ing. Jan  Janeček

Ing. Libor Hradil

p. Michal Kortyš


usnesení č. 3/01

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jednací řád v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva města (příloha č. 1).


usnesení č. 4/01

ZaM souhlasí s tím, aby Čs. rybářský svaz jménem města (na základě plné moci) dojednával uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na výkup pozemků o celkové  výměře 6,0362 ha v k.ú. Řikovice od jednotlivých vlastníků za cenu do celkové výše 450.000,- Kč, potřebných pro výstavbu rybníka. Řádné kupní smlouvy budou s vlastníky uzavřeny po získání státní dotace a v případě uzavření smluv se všemi vlastníky pozemků v daném území.


usnesení č. 5/01

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení finančních prostředků  na r. 2001 - 2002 a úpravě dalších vztahů souvisejících s výstavbou a provozem integrovaného sportovního areálu Černá hora  v Litomyšli  - školní hřiště, atletické sektory, šatny, tribuna dle studie arch. Buriana. Celkové náklady cca 33 mil. Kč, předpokládaná dotace státu 17 mil. Kč. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Litomyšl, VOŠP a SPGŠ Litomyšl a ČSTV - TJ Jiskra Litomyšl případně dalším právním subjektem např. MŠMTV.


usnesení č. 6/01

ZaM souhlasí s tím, aby se prodej cest v areálu skládky Malinové dolce  o výměře 5.431 m2 uskutečnil dle ceny vycházející ze  ZP zpracovaného k datu před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu této skládky, tj. k 10/94. Cena dle znaleckého posudku č. 2708-018-2001 je 16.293 Kč.


usnesení č. 7/01

ZaM souhlasí s prodejem části st.p.č. 112/1 pod stávající nově postavenou zdí nově ozn. 3170/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Litomyšl (roh Tomíčkovy a Zahájské ul.). Kupní cena 40,-Kč/m2, kupující L. Matějka, Prokešova 900, Litomyšl.


usnesení č. 8/01

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 2143/14 o výměře 774 m2 v k.ú. Litomyšl (u IPB) od spoluvlastníků (p. Coufal + 3) za cenu 300,-Kč/m2.


usnesení č. 9/01
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 600/101 o výměře 18 m2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby garáže. Stavebník zajistí v max. možné míře stávající svah opěrnou zdí, což bude doloženo projektem a zajištěno tím, že opěrná zeď bude muset být postavena jako první etapa stavby. Kupní cena  80,- Kč/m2, kupující A.Fousek, Komenského nám. 1039, Litomyšl


usnesení č. 10/01

ZaM souhlasí s prodejem id. 1/4 p.p.č. 388 o celkové výměře 171 m2 v k.ú. Litomyšl (Vodní Vale, u čp. 63) předem známému zájemci - vlastníkovi další id. 1/4 -PhDr. J. Jirouškovi,  Muchova 6, Praha. (Podíl na pozemku město získalo tím, že původní majitel emigroval.) Kupní cena bude vycházet z odborného posouzení znalce t.j. 65 Kč/m2.


usnesení č. 11/01

ZaM souhlasí se zrušením usnesení MěZ č. 104/00 za dne 27.9.2000. (prodej pozemku na autobusovém nádraží a společné zainvestování tohoto území s p. Hančem a p. Stratílkem)


usnesení č. 12/01

ZaM souhlasí se schválením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků p.p.č. 395/2 o výměře 2961m2, 395/7 o výměře 760m2, a část st. p.č. 4/2 (pod stodolou) vše v k.ú. Nedošín panu Hančovi za účelem výstavby prodejního a servisního střediska Mercedesu. Navrhovaný způsob úhrady cca 764.200 Kč (t.j. 200 Kč/m2):

1.      Kupní cena pozemku cca 382.100 Kč (100 Kč/m2) s tím, že pozemek bude zatížen věcným břemenem umožňujícím přístup majiteli (případně správci) kanalizační sítě  k městské kanalizaci za účelem oprav, údržby případně rekonstrukce. Úhrada po kolaudaci stavby.

2.      Částku 382.100 Kč (100 Kč/m2) p. Hanč daruje Městu Litomyšl pro účely zdravotnictví. Úhrada ihned - před vydáním stavebního povolení.

3.      Stavba musí být zkolaudována do 31. 12. 2002.


usnesení č. 13/01

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 1/01, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/95 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Litomyšle.


usnesení č. 14/01

ZaM  schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB pro rok 2001. Půjčky budou omezeny pouze na titul 02 a 54 dle OZV č. 4/95 ve znění novely č.1/01 - zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění ve stávajícím domě a na žadatele z integrovaných obcí.  Na takto přidělené půjčky bude z FRB vyčerpáno maximálně 500.000 Kč.


usnesení č. 15/01

ZaM  schvaluje čerpání prostředků z FRB ve výši 3.000.000,- na opravy městského bytového fondu Smetanovo nám.čp.96, Smetanovo nám.čp. 49, Smetanovo nám. čp. 61, Smetanovo nám. čp. 62, Benátská čp. 290. Takto vyčerpané prostředky budou vráceny zpět do fondu v osmi pravidelných ročních splátkách s úrokovou sazbou 4 % počínaje rokem 2002.


usnesení č. 16/01

ZaM bere na vědomí právu o hospodaření s FRB a Povodňovým fondem v roce 2000.


usnesení č. 17/01

ZaM  ruší usnesení Městského zastupitelstva č.112/91 ze dne 21.11. 1991, kterým se občanům integrované obce Kornice poskytoval bezplatný odvoz a ukládání odpadů na skládku.


usnesení č. 18/01

ZaM  schvaluje dlouhodobou zápůjčku minimálně na dobu 20-ti let sádrového modelu Mistra Jana Husa od J. Mařatky Náboženské obci církve Československé husitské v Doudlebách.


usnesení č. 19/01

ZaM schvaluje poskytnutí zálohového příspěvku na pořádání 43. ročníku Smetanovy Litomyšle ve výši 300.000 Kč. příspěvek bude součástí rozpočtu na r. 2001.


usnesení č. 20/01

ZaM schvaluje zahájení rekonstrukce bytu v domě čp. 96, Smetanovo nám. podle výběrového řízení a rekonstrukci prostor v přízemí zámeckého pivovaru v sekci A. Tyto akce budou součástí rozpočtu města roku 2001.


usnesení č. 21/01

ZaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR pro bytovou výstavbu u nemocnice - obytný dům A2, A3 - celkem 38 bytů.

a)      financování podle modelu roku 2000 - bytový dům A4

b)      financování podle podmínek Státního fondu rozvoje bydlení


usnesení č. 22/01

ZaM souhlasí se změnou žádosti  na MMR o poskytnutí dotace na výstavbu bytového domu A4, a to snížení počtu bytů z původních 35 na 34 dle upraveného projektu. Výstavba byla zahájena v r. 2000, termín dokončení 12/2001.


Miroslav Brýdl
starosta
Josef Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl