Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 03. 2000 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/00

MěZ schválilo program jednání.

 


usnesení č. 2/00

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

        ing. Jan Janeček

        MUDr. Simona Leníčková

        ing. Jaroslav Tměj

       


usnesení č. 3/00

MěZ schvaluje  vyúčtování výsledků  hospodaření a závěrečný účet města za rok 1999:                                                                  

Zdroje k 1. 1. 1999                                61 005 961,00  Kč  

Příjmy roku 1999                                214 354 385,00  Kč  

Výdaje roku 1999                               -239 680 352,00  Kč                                    

Stav zdrojů k 31. 12. 1999                     35 679 994,00  Kč  

                                                                      

Zůstatky finančních prostředků na základním běžném účtu z roku 1999 převést do fondu rozvoje a rezerv a zapojit do financování rozpočtových potřeb roku 2000.  


usnesení č. 4/00

MěZ schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 1999 a jejich rozdělení do fondů podle přiloženého návrhu.


usnesení č. 5/00

MěZ schvaluje rozpočet Města Litomyšl na rok 2000: (v tis. Kč)                            

 

Volné finanční zdroje města k 1. 1. 2000

 

 

 

stav v Kč

 

 

 

 

 

 

ZBÚ-KB,IPB,ČS

 

23 495 179

 

 

 

Konto Kopal-ZBÚ KB

 

337 624

 

 

 

FRR:

 

 

 

 

 

 

ČSOB

 

 

17 576

 

 

 

TV /ČSOB/

 

748 738

 

 

 

CA

 

 

716 362

 

 

 

IPB

 

 

246 566

 

 

 

IPB - TV

 

 

240 605

 

 

 

KB

 

 

318 603

 

 

 

Účty fondů:

 

 

 

 

 

ČS - Povodňový fond

 

120 261

 

 

 

ČS - Fond rozvoje bydlení

 

1 337 882

 

 

 

KB -Sociální fond

 

972 603

 

 

 

KB-Fond oprav spol. prostor

1 301 484

 

 

 

Celkem

 

 

29 853 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem zdroje r.2000/tis.Kč/

29 854

 

 

 

Příjmy roku 2000

 

190 226

 

 

 

Výdaje roku 2000

 

-205 174

 

 

 

Zůstatek zdrojů k 31.12.2000

14 906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2000 /v tis. Kč/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provozní

investiční

Celkem

 

Zdroje k 1. 1. 2000

 

 

 

29 854,00

 

Příjmy roku 2000

 

154 624,00

35 602,00

190 226,00

 

Zapojení FRR

 

 

 

14 948,00

 

Celkem příjmy

 

 

 

205 174,00

 

Výdaje roku 2000

 

130 424,00

74 750,00

205 174,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek zdrojů k 31.12.2000

 

14 906,00

 


usnesení č. 6/00

MěZ schvaluje prodej  230 ks akcií společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a. s., za navrhovanou            cenu 180,- Kč za kus.                                                           


usnesení č. 7/00
MěZ schvaluje žádost o odpis nevyúčtovatelných pohledávek  TS Litomyšl za roky 1994 - 1998 ve výši 124.802,36 Kč.             


usnesení č. 8/00
MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 25.000,- Kč na opravu chodníku u obchodního centra firmy SAVOS na Strakovské  ulici za dodržení podmínek stanovených městskou architektkou.              


usnesení č. 9/00
MěZ schvaluje zprávu auditora o hospodaření Města Litomyšl za rok 1999 a souhlasí s nápravnými opatřeními k dopisu. Kontrolou pověřuje kontrolní komisi města.    


usnesení č. 10/00
MěZ schvaluje usnesení městské rady, že Město Litomyšl v roce 2000 nebude provozovat hospodářskou činnost.                          


usnesení č. 11/00
MěZ schvaluje podmínky pro udělování příspěvků na opravy fasád v městské památkové rezervaci a dále schvaluje poskytnutí příspěvků pro rok 1999.    


usnesení č. 12/00

MěZ souhlasí s prodejem nově vzniklé p.p.č. 919/3 o výměře 802 m2 v k.ú. Budislav pro výstavbu rekreační chaty. Prodej jedinému zájemci p. Ing. Fr. Zimovi, Čelakovského 6/II. Vysoké Mýto. Kupní cena 30,- Kč/m2 + náklady na GPL (celkem 30.564,- Kč). Zbylá část p.p.č. 919/3 díl "f" o výměře 15 m2, tvořící cestu, bude prodána Obci Budislav za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 13/00

MěZ souhlasí s bezplatným přijetím pozemků od PF ČR dle z.č. 95/1999 Sb. o celkové výměře 22781 m2 - pro bydlení či veřejně prospěšné stavby.


usnesení č. 14/00

MěZ souhlasí se změnou usn. 22/98 týkající se prodeje pozemků nově ozn. 2428/7 a 2425/3 v k.ú. Litomyšl p. L. Vajrauchovi, Benátská 1008, Litomyšl takto: Prodej zastavěné části p.p.č. 2428/7 po dokončení  výstavby garáže vedle stávající garáže na stejné úrovni. Kupní cena 300,- Kč/m2, kupující L. Vajrauch, Benátská 1008, Litomyšl - smlouva o budoucí kupní smlouvě.


usnesení č. 15/00

MěZ souhlasí s prodejem st.p.č. 1281 o výměře 22 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupní cena 4.120,- Kč (dle ZP 193-4/200 + náklady na zhotovení ZP), kupující manž. Popelkovi, 17. listopadu 851, Litomyšl.


usnesení č. 16/00

MěZ souhlasí s výkupem id. 1/2 z p.p.č. 1274 o celkové výměře 11957 m2, (tomuto podílu odpovídá část o výměře 5978 m2) za cenu 80,- Kč/m2, tj. celkem 478.240,- Kč od Ing. Z. Malce, Tučkova 22, Brno. - podnikatelská zóna Benátská.


usnesení č. 17/00

MěZ souhlasí s výkupem id. 1/2 z p.p.č. 1275/6 o celkové výměře 3666 m2, (tomuto podílu odpovídá část o výměře 1833 m2) za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 91.650,- Kč od M. Dostála, Fučíkova 1766, Č. Třebová - podnikatelská zóna Benátská.


usnesení č. 18/00

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 1090 o celkové výměře 16803 m2 za cenu 60,-Kč/m2, tj. celkem 1.008.180,- Kč od oprávněných dědiců - podnikatelská zóna za Benzinou.


usnesení č. 19/00

MěZ souhlasí s výkupem ideálních 7/36 z p.p.č. 1340, kterým odpovídá 2324 m2 v k.ú. Litomyšl (naproti nemocnici) za cenu 150,- Kč/m2, tj. 348.600,- Kč. Prodávající p. Jaromír Prager, Na Poříčním právu 4, Praha 2.


usnesení č. 20/00

MěZ souhlasí se směnou p.p.č. 921/2 o výměře 315 m2 v k.ú. Litomyšl (cesta u Primátorské hráze), která je ve vlastnictví p. R. Kunce, T. Novákové 74, Litomyšl za p.p.č. 2231/1 o výměře 123 m2 v k.ú. Litomyšl (uprostřed zahrady za stodolou p. Kunce), která je ve vlastnictví města. Směna bez dalších doplatků, náklady hrazeny napůl.


usnesení č. 21/00

MěZ souhlasí prodej části p.p.č. 13/3 o výměře 163 m2, části p.p.č. 13/1 o výměře 112 m2 a st.p.č. 74 o výměře 155 m2 v k.ú. Kornice (pod a u prodejny bývalé Jednoty). Kupní cena dle ZP 3478/68/03/00 (46.500,- Kč) + náklady na zhotovení ZP+GPL, celkem 53.824,- Kč, kupující firma VBV Plast s.r.o. Litomyšl.


usnesení č. 22/00

MěZ souhlasí se zřízením věcného břemena přístupu a příjezdu přes p.p.č. 574/2 (vlastník Město Litomyšl) ve prospěch vlastníka p.p.č. 574/3 v k.ú. Litomyšl (manž. Danielovi). Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 12.000,- Kč na dobu určitou, do doby vybudování trvalé přístupové a příjezdové cesty k p.p.č. 574/3.


usnesení č. 23/00

MěZ souhlasí se stavbou na pozemcích města p.p.č. 2187/25, 21887/29, 2515/4, 2187/19 v k.ú. Litomyšl (část autobusového nádraží) - výstavba prodejny sportovních potřeb dle projektu Arch. M. Brixe. Po dokončení stavby a jejího geometrického zaměření bude zastavěný pozemek prodán majiteli budovy - p. H. Stratílkovi.


usnesení č. 24/00

MěZ souhlasí na žádost starosty obce Tržek s posunutím katastrální hranice v lokalitě mezi obcí Tržek a Nedošínským hájem cca o 50 - 60 m. Obec Tržek v této lokalitě chce provést výstavbu rodinných domků.


usnesení č. 25/00

MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku na výstavbu plynové přípojky pro CARNOVA,s .r.o. ve výši 231.840,- Kč. Plynová přípojka byla vybudována firmou CARNOVA v ceně 423.992,- Kč a je nyní v majetku firmy Východočeská plynárenská, a.s. a jsou z ní napojeny rodinné domky čp. 42 a čp. 102 v integrované obci Nedošín. Příspěvek byl stanoven v hodnotě části odvodů za odnětí ze ZPF vyměřené firmě CARNOVA, jejímž příspěvkem bylo Město Litomyšl. Tímto usnesením se revokuje usnesení MěZ č. 136/99 ze dne 14.12.1999.


usnesení č. 26/00

MěZ schvaluje dodatek smlouvy mezi EKO-KOM, a.s. a Městem Litomyšl, kterým se plnění některých povinností vyplývajících ze smlouvy převádí na LIKO Svitavy, a.s.


usnesení č. 27/00

MěZ schvaluje zplnomocnění, kterým Město Litomyšl zplnomocňuje firmu LIKO Svitavy, a.s. zastoupenou ing. Františkem Holcem k výkonu závazků obce vyplývající ze Smlouvy o spolupráci s EKO-KOM, a.s.


usnesení č. 28/00

MěZ schvaluje způsob plnění pravidel Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu - zapojení 50% příjmů z prodeje bytů a bytových domů do investiční výstavby DPS II, bytový dům A1 ul. J.E.Purkyně. K 30.11.1999 bylo město povinno proinvestovat  24.031.554,- Kč. Celková výše investic je 52.000.000,- Kč (viz příloha - vývoj FRB).


usnesení č. 29/00

MěZ vzalo na vědomí zprávu o hospodaření s FRB a povodňovým fondem v roce 2000.


usnesení č. 30/00

MěZ revokuje usnesení MěZ  128/99 a nahrazuje  jej následujícím:

MěZ souhlasí se zrušení Jednotného předškolního zařízení Litomyšl jako samostatné právnické osoby a souhlasí se zřízením tří nástupnických organizací s právní subjektivitou, a to I. mateřské školy,  Jiráskova 94-95,  II. mateřské školy 17. listopadu 905, III. mateřské školy, Lidická 1056.


usnesení č. 31/00

MěZ schvaluje  bezúplatné převody drobného hmotného investičního majetku a drobného hmotného majetku z Města Litomyšl na tyto organizace:

 

organizace

převáděný předmět

pořizovací cena

 

CSP

zařízení kuchyně DD

168 384,50

 

CSP

vybavení II. DPS

746 370,00

 

III. ZŠ

vybavení školy

1 057 847,00

 

III. ZŠ

vybavení školy

3 593 773,00

 

III. ZŠ

vybavení tělocvičny

2 149 884,30

 


usnesení č. 32/00

MěZ souhlasí se zařazením Školní jídelny U Skolek 1117 pod II. ZŠ v Litomyšli.


usnesení č. 33/00

MěZ souhlasí s rozdělením finančních prostředků na kulturní a ostatní aktivity:

T. Ondrůšek - festival alternativní kultury Trstěnický faun                                  5.000,- Kč

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Litomyšl - činnost               17.000,- Kč

VOŠ a SOŠT Litomyšl - zahraniční výměna studentů                            5.000,- Kč

Sdružení zdravotně postižených v ČR - ZO Litomyšl - činnost                          8.000,- Kč

Konfederace politických vězňů ČR - činnost                                         5.000,- Kč

Litomyšl Evropa klub - organizace setkávání partnerských měst                      70.000,- Kč

Kroužek Jihočechů Litomyšl - činnost                                                   6.000,- Kč

F. Doležal - festival rockových skupin Rockový kotel Strakov                        20.000,- Kč

Nadace Majáles Litomyšl - uspořádání Majáles 2000                         25.000,- Kč

Skautské středisko Litomyšl - činnost, úpravy základny                                  60.000,- Kč

Český svaz bojovníků za svobodu Litomyšl - činnost                            2.000,- Kč

Julie a spol. - L. Kodym - výstava ČTVRT (25 let činnosti) v Muzeu  20.000,- Kč

Sbor paní a dívek Litomyšl - činnost                                                   15.000,- Kč

Mužský pěvecký sbor Litomyšl - činnost                                                        15.000,- Kč

Divadelní spolek Milislav - nové představení v zámeckém divadélku    10.000,- Kč

A - klub Pohodlí (sdružení maminek) - činnost                                                 3.000,- Kč

Smíšený pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl - činnost, účast na soutěži    20.000,- Kč

Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru - činnost                       25.000,- Kč

Dechový orchestr Smetanova domu - vesty                                                    10.000,- Kč

Krizové centrum pro mládež a děti KROK Svitavy - linka důvěry                     3.000,- Kč

M. Kotlárová - praktická škola výtvarných umění Litomyšl - činnost   10.000,- Kč

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc - osobní asistence P. Dvořákové      5.000,- Kč

Pionýrská skupina M. Sedláčkové Litomyšl - činnost, tábor                10.000,- Kč

Klub malých debrujárů Litomyšl - činnost, celorepublikové setkání      10.000,- Kč

Muzeum antického sochařství a architektury Litomyšl - konference     15.000,- Kč

Taneční studio Nikoly Půlkrábkové - zrcadla                                        2.500,- Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami - klub Jóga Litomyšl              3.500,- Kč

Středisko rané péče Olomouc - péče o zrakově postižené děti                          1.000,- Kč

Celkem                                                                                                        401.000,- Kč


usnesení č. 34/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na podporu sportovních aktivit:

TJ Jiskra Litomyšl                                                                                          330.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl                                                                                          105.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl                                                                                 150.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl                                                                                90.000,- Kč

Celkem                                                                                                          675.000,- Kč


usnesení č. 35/00

MěZ vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 1999


usnesení č. 36/00

MěZ schvaluje vstup Města Litomyšl do Organizace měst světového kulturního dědictví (The Organization of World Heritage Cities) a dále uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 1.057 USD.


usnesení č. 37/00

MěZ vzalo na vědomí, že Mgr. Martinu Dubovicovi, ing. Aleně Kindové a ing. Jiřímu Zagorovi ke dni 12.3.2000 uplynulo funkční období ve správní radě společnosti Smetanova Litomyšli, o.p.s. Město Litomyšl ve smyslu článku X., odst. 8) zakládací listiny společnosti navrhuje tyto nové členy správní rady Smetanovy Litomyšle, o.p.s.:

Ing. Jiří Zagora, 570 01  Litomyšl, Jateční 155

Ing. Jiří Stříteský, 530 02  Pardubice, Sladkovského ul. 1826

Mgr. Miloslav Kučera, 533 53  Pardubice, Semtínská 274.


usnesení č. 38/00

MěZ vzalo na vědomí, že ing. Liboru Svobodovi ke dni 12.3.2000 uplynulo funkční období v dozorčí radě společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. Město Litomyšl ve smyslu článku XVIII., odst. 8) zakládací listiny společnosti navrhuje na novou členku dozorčí rady Smetanovy Litomyšle, o.p.s. Danu Krouželovou, 530 02  Pardubice, Železničního pluku 1623.


usnesení č. 39/00

MěZ souhlasí s nákupem CT přístroje a následným bezplatným zapůjčením Nemocnici v Litomyšli. Předpokládaná cena přístroje je do 16 mil. Kč. Finanční krytí nákupu je 3 mil. Kč z volných zdrojů města v roce 2000 a půjčkou města.

Finanční prostředky budou zajištěny půjčkou od finančního ústavu případně leasingem na základě vyhodnocení nabídek těchto ústavů. MěZ schvaluje uzavření úvěru na dobu 6 let. (Celková cena za CT přístroj bude do 21. mil. Kč, tj. jistina a splátky úroků).

Podmínky smlouvy o zápůjčce schválí MěR, eventuelní odkup CT přístroje Nemocnicí Litomyšl schválí MěZ.


usnesení č. 40/00

MěZ souhlasí se zahájením nezbytných zemních prací na pozemcích parc. č .457/1 a parc. č. 457/2  v k.ú Litomyšl ve vlastnictví tiskárny Augusta v rozsahu, který zajistí minimální poškození přístupových cest v Klášterních zahradách. V případě, že by došlo k dohodě s tiskárnou Augusta o prodeji pozemku za částku 1 mil. Kč, zbudují se následně objekty dle schválené projektové dokumentace. Dále MěZ souhlasí s odstraněním zděného přístavku firmy Augusta v zadní části objektu tiskárny na náklady města.


usnesení č. 41/00

MěZ souhlasí se založením bytového družstva pro výstavbu nájemních domů a garáží v lokalitě u nemocnice. Město Litomyšl nebude členem bytového družstva. Vztah k bytovému družstvu bude upraven "smlouvou o sdružení investorů", která bude registrována na Ministerstvu pro místní rozvoj.


usnesení č. 42/00
MěZ vzalo na vědomí zvýšení ceny stočného v Litomyšli


usnesení č. 43/00

MěZ žádá přednostu Okresního úřadu Svitavy, senátora a poslance Parlamentu ČR Mgr. Jiřího Brýdla, Mgr. Radko Martínka, Václava Nájemníka, Pavla Severu o získání chybějících 10 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce kuchyně a jídelny Nemocnice v Litomyšli.


usnesení č. 44/00

MěZ rozhodlo tajným hlasováním a následně hlasováním veřejným potvrdilo následující laureáty Cen Města Litomyšle za rok 1999:

Student roku               Jiří Bláha

Sportovec roku           Marta Lněničková, Iva Němcová, Petra Šestáková, Martina Šilhanová

Podnikatel roku         Miroslav Kubík (in memoriam)

Cena za přínos litomyšlské společnosti         Miroslav Sobotka

Cena za přínos městu Miroslav Brýdl, Michael Beneš, Dobroslav Líbal, Vladimír Uher, Aleš Vošahlík a všichni ostatní, kteří se zasloužili o zápis do UNESCO.


usnesení č. 58/00

MěZ souhlasí se změnou  usn. MěZ 94/97 týkající se prodeje části p.p.č. 69/3 v k.ú. Kornice pí Ehrenbergerové, Kornice 40. Místo prodeje MěZ souhlasí se zveřejněním  pronájmu jeho části - cca 75 m2.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl