Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 02. 1999 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/99

MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 2/99

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

        Ing. Jan Janeček

        Vladimír Novotný

        Ing. Pavel Kusý


usnesení č. 3/99

MěZ vydává v souladu s ust. § 43 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jednací řád městského zastupitelstva v Litomyšli s rozšířením o doplňky v § 4 a 5.


usnesení č. 4/99

MěZ schvaluje Programové prohlášení městského zastupitelstva v Litomyšli pro volební období 1998 - 2002 po zapracování připomínek.


usnesení č. 5/99

MěZ nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 1545/2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby 3 garáží a s tím, že kupující budou vybráni losem. Kupní cena za jednu parcelu 300,- Kč/m2. MěZ vrací záležitost k projednání MěR.


usnesení č. 6/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 200/1 v k.ú. Záhraď o výměře 122 m2. Kupní cena 40,- Kč/m2, kupující manž. Věnečkovi, Lidická 103, Litomyšl.


usnesení č. 7/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 1932 v k.ú. Litomyšl o výměře 115 m2. Při komunikaci musí zůstat pruh ve vlastnictví města v šíři 3 m (od obrubníku). Zbývající část parcely nacházející se za živým plotem bude užívána za údržbu. Živý plot zůstane zachován. Kupní cena 40,-Kč/m2, kupující J. Kopecký, J. Formánka 327, Litomyšl.


usnesení č. 8/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 979/1, 978, 1034/2 a 977 o celkové výměře 958 m2 v k.ú. Budislav. Kupní cena 15,-Kč/m2, kupující p. F. Doležal, Smetanovo nám., Litomyšl.


usnesení č. 9/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 2372/71 v k.ú. Litomyšl (Husovka) o výměře cca 30 m2 manž. Kovářovým, J. Žižky 699, Litomyšl. Na parcele bude zřízeno věcné břemeno přístupu k sítím. Pro potřeby budoucího chodníku zůstává ve vlastnictví města pruh široký 1,7 m. Kupní cena 40,- Kč/m2.


usnesení č. 10/99
MěZ souhlasí se směnou části p.p.č 2498 o výměře cca 8 m2 za část p.p.č. 2633 o výměře cca 20 m2. Kupní cena za rozdílnou výměru 40,- Kč/m2, kupující S. Pravcová, J. Formánka, Litomyšl


usnesení č. 11/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 798/1, 798/2 a 802/2 v k.ú. Budislav o výměře cca 650 m2. Kupní cena 30,- Kč/m2, kupující manž. Pleskotovi, Žichlínek 178, Lanškroun.


usnesení č. 12/99

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 270/3 o výměře 198 m2 v k.ú. Nedošín. Kupní cena 40,- Kč/m2, kupující P. Vopálka, Nedošín 58, Litomyšl.


usnesení č. 13/99

MěZ souhlasí s výkupem částí p.p.č. 1330/2 PK o výměře 65 m2 a 3 m2 od Nemocnice Litomyšl. Kupní cena dle znaleckého posudku. Parcely se nacházejí pod budovou obytného domu A1 a trafostanice.


usnesení č. 14/99

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 1448/4 o výměře 1472 m2, 2296/3 o výměře 1086 m2, 1350/6 o výměře 539 m2 (cesty v areálu skládky Malinové dolce). Kupní cena dle znaleckého posudku, kupující firma Tramon s.r.o. Litomyšl.


usnesení č. 15/99
MěZ souhlasí s výkupem st.p.č. 74 o výměře 156 m2 v k.ú. Kornice (pod bývalou prodejnou Jednoty) od OkÚ Svitavy za cenu znaleckého posudku


usnesení č. 16/99

MěZ souhlasí s výkupem části bývalého náhonu p.p.č. 1089/3 o výměře 1185 m2, 1079/2 o výměře 426  m2, 1080/2 o výměře 448 m2 a 1080/3 o výměře 72 m2 v k.ú. Hrádek od ZOD Zálší. Kupní cena bude hrazena formou zřízení věcného břemene (užívání cesty) ve prospěch ZOD Zálší na p.p.č. 1145/2 o výměře 2246 m,2, která je v majetku Města Litomyšl.


usnesení č. 17/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 1328/2 o výměře 76 m2 v k.ú. Hrádek od Obce Hrádek, za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 18/99

MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ 101/98 - prodej části p.p.č. 893/1 v k.ú. Budislav. Část této parcely bude prodána Obci Budislav - 319 m2, část p. Dostálovi Vysoké Mýto - 219 m2 a část p. Zerzánovi, Vysoké Mýto- 4314m2. Kupní cena 15,- Kč/m2 pro všechny kupující.


usnesení č. 19/99

MěZ souhlasí s výkupem/směnou částí parcel, které jsou součástí místních komunikací v Litomyšli a jsou v soukromém vlastnictví. Za tyto parcely budou nabízeny části p.p.č. 231/1 v k.ú. Záhraď jako náhradní pozemky.


usnesení č. 20/99

MěZ souhlasí s finančním vyrovnáním s p. K. Jelínkem, Komenského nám. 1048, Litomyšl za bývalou studnu nacházející se pod chodníkem v p.p.č. 1555/8 v k.ú. Litomyšl. Cena ve výši 50%  znaleckého posudku.


usnesení č. 21/99
MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši skutečných nákladů (cca 300.000,- Kč) na technologii nové trafostanice v souvislosti s přeložkou trafostanice č. 619 Osická fortna, Litomyšl jako sdružené investice VČE Hradec Králové, Města Litomyšl a firmy Kubík. Trafostanice bude převedena bezplatně do majetku VČE Hradec Králové.


usnesení č. 22/99

MěZ odkládá rozhodnutí o zřízení věcného břemene užívání p.p.č. 457/1 a 457/2 v k.ú. Litomyšl, které jsou součástí klášterních zahrad ve prospěch Města Litomyšl od stávajících spoluvlastníků (Augusta, a.s. tiskárna zal. 1503  a p. L. Šperl, Praha) za nájemné na dobu 100 let ve výši 3.000.000,- Kč na příští zasedání MěZ.


usnesení č. 23/99

MěZ schvaluje dar společnosti Vertex, a.s. Litomyšl dle darovací smlouvy R 20/B24-223/98/Še (požární vozidlo CAS 32-T 815, požární stříkačka PPS 12, kompresor 1 JSK 50 SV a požární stříkačka DS 16). Požární technika bude převedena na SDH Suchá (PPS 12) a SDH Nedošín (ostatní).


usnesení č. 24/99

MěZ vzalo na vědomí stav požární ochrany v Litomyšli v roce 1998 a nastínění úkolů roku 1999.


usnesení č. 25/99

MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 3/99 o místních poplatních s těmito pozměňovacími návrhy :

1. Čl. 6 "Sazba poplatku" zní :

(1) a) ze psa chovaného v integrovaných obcích Pohodlí, Nová Ves, Pazucha, Suchá, Nedošín      150,- Kč

2.  V Čl. 14 "Sazby poplatku" odst. 1 písm. d) se nevypouští ustanovení

 "za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení    50,-Kč/m2/měsíc"

3. Čl. 21 "Sazby poplatku"

nezměněn

4. V Čl. 22 "Osvobození" se mění písm. a) takto : 

"a) akce jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, pokud organizátor akce prokáže, že do 3 týdnů od pořádání akce celý výtěžek převedl na charitativní nebo veřejně prospěšné účely"

5. Čl. 34 "Účinnost" zní :  

" Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.1999"


usnesení č. 26/99

Měz schvaluje (ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů), poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům městského zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena městské rady ve výši 1.100,- Kč.


usnesení č. 27/99

MěZ schvaluje bezplatný převod kabelu nízkého napětí trafostanice u II. základní školy do budovy vlastní školy  a do stravovacího pavilonu v pořizovací hodnotě 112.169,- Kč (dle stavového přehledu účtů k 06/1998 č. 025904 1286 Elektrorozvody NN - II. ZŠ, 02120, RCP 112169) na Východočeskou energetiku, a.s. Hradec Králové. Jde o kompenzaci nákladů za podíl VČE, a.s. Hradec Králové na financování investičních akcí města v roce 1997 a 1998 (I. etapa rekonstrukce historického jádra města, ul. T. Novákové, Lidické, kabel do průmyslové zóny v Mařákově ul.).


usnesení č. 28/99

MěZ jmenuje do školské rady:

Radomila Kašpara - za MěZ

Vladimíra Novotného - za pedagogické pracovníky

Ing. Libora Hradila - za rodiče


usnesení č. 29/99

MěZ souhlasí se vstupem Města Litomyšl do zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska, Euroregion Glacensis, zároveň souhlasí s obsahem statutu výše uvedeného sdružení.


usnesení č. 30/99

MěZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků v k.ú. Nedošín - st.p.č. 162, 176/1, 177/2, 178/2, 179, 180, 181, p.p.č. 590/7, 590/11, 591/4, 591/8, 592, 593, 594 a 595, tvořící nedílný celek s ČOV, na základě výjimky ze zákona č. 92/91 Sb. §47 b) od firmy MILNEA, s.p. v likvidaci.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl