Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 03. 1998 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/98
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 2/98

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
ing. Pavel Kusý
ing. Pavel Jiříček
MUDr. Petr Suk


usnesení č. 3/98
Měz schvaluje hospodářský výsledek a závěrečný účet hospodaření města Litomyšl roku 1997:

Celkové příjmy

268,689.760,-- Kč

Celkové výdaje

357,094.830,-- Kč

Hospodářský výsledek

-70,405.070,-- Kč

Schodek hospodaření ve výši 70,405.070,-- Kč byl kryt použitím prostředků z fondu rozvoje a rezerv.
Finanční zdroje města Litomyšl:
Základní běžný účet

25.352.295,61 Kč

finanční prostředky FRR

47.652.763,21 Kč

Obchodovatelné cenné papíry

50.478.411,54 Kč

Volné zdroje ostatních účel. fondů

8.210.883,05 Kč

Ostatní likvidní aktiva (poskytnuté půjčky)

26.067.399,90 Kč

Neobchodovatelné akcie

11.376.000,00 Kč


usnesení č. 4/98
MěZ schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 1998 v tomto rozsahu (v tis. Kč):

Provozní

Investiční

Celkem

Příjmy

120182

9300

129482

Dotace na investice

48300

48300

Výdaje

114251

152625

266876

Výsledek

+ 5931

- 95025

- 89094

          Zdroje krytí schodku rozpočtu ř. 1998:
Schodek rozpočtu 89.094 tis. Kč bude kryt v plném rozsahu FRR.

usnesení č. 5/98
MěZ schvaluje navýšení celkového rozpočtu pro rok 1998 ve prospěch investiční dotace pro Nemocnici v Litomyšli na nákup přístrojového vybavení (ultrazvuk) ve výši 2,5 mil. Kč.


usnesení č. 6/98
MěZ souhlasí se zahájením výstavby kabelové televize na území Města Litomyšle. Dále MěZ pověřuje MěR ve spolupráci s finanční komisí k výběru investora na základě dalších upřesňujících jednání a nabídek firem INTES INVEST, s. r. o. Česká Třebová a INTES, a. s. Pardubice. V případě, že by se vhodný investor nenašel MěZ souhlasí, aby v lokalitách (Zaháj, Záhraď, L8ny, Husova čtvrť a Fugnerova čtvrť), kde v současné době probíhají zemní práce SPT Telecomu, byly položeny kabelové rozvody pro multifunkční využití z vlastních zdrojů Města ve výši cca 10,5 mil Kč s financování z FRR.


usnesení č. 7/98
MěZ ukládá dopracovat studii využití rozestavěného objektu šaten zimního stadionu a úprav okolí s vyčíslením nákladů jako podklad pro rozhodnutí o zařazení této stavby do plánu dalšího období.


usnesení č. 8/98
MěZ schvaluje přechodnou finanční výpomoc 1. litomyšlské stavební společnosti na úrovni vynaložených stavebních nákladů jako dodavateli výstavby III. základní školy včetně tělocvičny. Tato přechodná finanční výpomoc se poskytuje na financování investičních výdajů do doby, než město obdrží státní dotaci. Jakmile bude státní dotace uvolněna, budou faktury dodavatel uhrazeny z těchto zdrojů a finanční výpomoc bude městu společností do 5 dnů vrácena.

a) smlouva ze dne 20. ledna 98

4.307.486,00 Kč

b) smlouva ze dne 3. března 98

2.355.108,00 Kč


usnesení č. 9/98
MěZ schvaluje změnu přechodné finanční výpomoci ve výši 300.000,-- Kč, která byla schválena usn. MěZ č. 119/96 ze dne 19. 9. 1996, na příspěvek určený k financování nákupu přístrojového vybavení pro Nemocnici Litomyšl.


usnesení č. 10/98
MěZ zmocňuje pro rok 1998 městskou radu a předsedu finanční komise k rozhodování o dočasném uložení volných finančních prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem za účelem dosažení dalších příjmů tak, aby nebyla narušena likvidita města. Realizací pověřuje finanční odbor.


usnesení č. 11/98
MěZ bere na vědomí snížení hodnoty portfolia spravovaného společností Atlantik, a. s. o 8 mil. Kč. Za tyto volné finanční prostředky byla nakoupena směnka ČSOB, a. s..


usnesení č. 12/98
MěZ zmocňuje pro rok 1998:
a) starostu ke schvalování rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) městskou radu ke schvalování rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč
c) městskou radu ke schvalování rozpočtových opatření nad 1 mil. Kč po projednání ve finanční komisi.


usnesení č. 13/98
V souladu s usnesením MěZ č. 139/97 MěZ souhlasí s prodejem akcií VČP v počtu
2 698 ks v ceně 1.300,-- Kč/akcie. Kupující SPP Bohemia, a. s. Hodonín.


usnesení č. 14/98
MěR souhlasí s rozdělením finančních prostředků z Programu regenerace takto:
                                                                                   v mil. Kč

Objekt Využití Vlastník Charakteristika obnovy Stát Obec Vlastník
Zám. pivovar Jiráskova 133 byt B. Smetany archiv, byty obec fasáda, statika, odvodnění

1,5

1,5

0

Měšť dům Smet. nám 37 prodejna část. nevyužit obec fasáda, interiér, krov, střecha, statika

3,75

3,75

0

Měšť dům Smet. nám. 127 prodejna bydlení FO fasáda - sgrafita, krov, střecha, interiér, okna

0,5

0,1

0,4

Úřednický dům Jiráskova 134 bydlení obec pokračování celkové rekonstrukce

1

1

0

Úprava rozočtu bude provedena k 30. 6. 1998.

usnesení č. 15/98
MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ č. 126 ze dne 18. 12. 1997 - prodej p. p. č. 1024/4 v k. ú. Budislav firma STAVOM, Jar. Vomáčka takto:
v případě, že nádrž nebude v uvedeném termínu realizována (zkolaudována), vrátí kupující pozemek zpět prodávajícímu. Prodávající vrátí pouze kupní cenu sníženou o částku odpovídající nákladům na uvedení pozemku do původního stavu.


usnesení č. 16/98
MěZ souhlasí se zrušením části usn. MěZ č. 128 z 18. 12. 1997 - prodej části p. p. č. 994/1 v k. ú. Budislav manž. Kynclovým vzhledem k tomu, že se koupě vzdali. Nahrazuje ho tímto textem: částo o mýměře 542 m2, kupující P. Jireček, Pohodlí, za účelem výstavby chaty za cenu 30,-- Kč/m2.


usnesení č. 17/98
MěZ souhlasí s prominutím úhrady úroků z prodlení z nezaplacené kupní ceny na dům čp. 8 Tomíčkova ul. Litomyšl koupený pí Husárovou, Dolní Újezd s podmínkou, že bude dodržen dohodnutý splátkový kalendář. (Splacená částka celkem 73.376,-- Kč). V případě že nebude dodržen, budou paní Husárové účtovány úřoky z prodlení od 15. 7. 1994 do doby takovéhoto porušení a dojde k odsoupení od smlouvy s tím, že dosud zaplacená částka propadně ve prospěch Města.


usnesení č. 18/98
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 919/2 o výměře cca 400m2 v k. ú. Budislav za účelem výstavby chaty. Kupní cena 30,-- Kč/m2, kupující pí M. Bogdanová, A. Tomíčka 48, Litomyšl.


usnesení č. 19/98
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 871/1, 857/17, 845/3 dle geom. plánu zhotoveného firmou Geodézie Svitavy, cca 750 m2, v k. p. Budislav s tím, že mezi parcelami 871/1 a 871/4 musí zůstat volný pruh šíře min. 5 m pro případnoubudou komunikaci. Kupní cena 30,-- Kč/m2, kupující manž. Královi, Litomyšl.


usnesení č. 20/98

MěZ souhlasí s prodejem částí p. p. č. 893/1 v k. ú. Budislav dle geometrického plánu. Kupní cena 30,-- Kč/m2, kupující p. Horák, Vysoké Mýto - 1 076 m2 k rozšíření zahrady, p. Dostál, Vysoké Mýto - 773 m2 k výstavbě chaty, ing Banzet, Litomyšl - 414 m2 k rozšíření zahrady, p. Jireček, Pohodlí - 212 m2 k rozšíření zahrady, cesta, Obec Budislav - 655 m2 cesta (bezplatný převod).


usnesení č. 21/98
MěZ souhlasí s prodejem částí p. p. č. 2531/3 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Litomyšl. Kupní cena činí 70,-- Kč/m2. KUpující p. J. Daňsa, Mařákova 286, Litomyšl.


usnesení č. 22/98
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 2429/1 dílu "c" o výměře 48 m2, p. p. č. 2428/1 dílu "i" o výměře 427 m2 - tvořících novou p. p. č. 2428/7, dále p. p. č. 2425/1 dílu "k" o výměře 76 m2, p. p. č. 2429/8 dílu "a" o výměře 1 m2 a p. p. č. 2424 dílu "o"o výměře 1 m2 - tvořících novou p. p. č. 2425/3, vše v k. p. Litomyšl. Prodej bude s podmínkou, že na pozemcích nedojde k žádné další výstavbě. Kupní cena 40,-- Kč/m2, kupující p. Vajrauch, Benátská 1008, Litomyšl.


usnesení č. 23/98
MěZ souhlasí s prodejem následujích parcel v k. ú. Litomyšl za účelem rozšíření zahrad za cenu 40,-- Kč/m2. Kupující:
 - p. p. č. 1952/10 - 168 m2 - manž. Mlejnkovi, Družstevní 300, Litomyšl
 - p. p. č. 1952/11 - 166 m2 - manž. Půlkrábkovi, Družstevní 299, Litomyšl
 - p. p. č. 1952/12 - 186 m2 - manž. Šorfovi, Družstevní 298, Litomyšl
 - p. p. č. 1952/13 - 99 m2 - manž. Sotonovi, Družstevní 297, LItomyšl
 - p. p. č. 1917/5 - 30 m2 - manž. Hurychovi, Družstevní 301, Litomyšl


usnesení č. 24/98
MěZ souhlasí s rozšířením usnesení MěZ č. 130/97  o p. p. č. 384/2 - PK o výměře 80 m2 v k. ú. Nedošín. (Za účelem rozšíření závodu Vertex, a. s. Litomyšl.)


usnesení č. 25/98
MěZ souhlasí s tím, aby trafostanice v majetku Města Litomyšl v pořizovací hodnotě 4.722.402,-- Kč byly bezplatně převedeny na VČE, a. s. Hradec Králové. Tyto trafostanice v současné době provozuje dle zvláštních předpisů VČE. Jako kompenzaci inv.  nákladů  provede VČE, a. s. Hradec Králové rekonstrukci sítě NN v ulici Lidické, Terezy Novákové a Bratří Pátů v Litomyšli v rozp. hodnotě cca 2,5 mil. Kč. O úhradě zemních prací bude dále jednáno.


usnesení č. 26/98
MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 1/98 "O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj".


usnesení č. 27/98
MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města LItomyšl č. 3/98 "O stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných Městem Litomyšl".


usnesení č. 28/98
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem investičního majetku příspěvkových organizací Města Litomyšle, který podlého odepisování, do majetku Města k. 1. 1. 1998.


usnesení č. 29/98
MěZ schvaluje půjčku ve výši 300.000,-- Kč dle vyhlášky č. 2/97 manželům Joštovým, Jateční 169, Litomyšl. Jedná se o dům čp. 52 v Nedošíně poškozený povodní v roce 1997.


usnesení č. 30/98
MěZ schvaluje půjčku ve výši 108.595,-- Kč dle vyhlášky č. 2/97 pro manžele Hadovi, Mařákova 345, Litomyšl. Jedná se o dům poškozený povodní v roce 1997.


usnesení č. 31/98
MěZ schvaluje sezman žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 1998.


usnesení č. 32/98
MěZ souhlasí s návrhem komise ve složení ing. Brýdl, Mgr. Kadidlová, ing. Dvořák na rozdělení finančních příspěvků z kapitoly 07 - ostatní kulturní činnost.

T. Ondrůšek - Trstěnický faun

2.000,-

ZUŠ Litomyšl - jednotné oblečení žesť. kvintetu

10.000,-

Sdružení pro pomoc mentálně postižených Litomyšl

20.000,-

Kroužek Jihočechů

6.000,-

Asociace malých debrujárů

2.000,-

Pionýrská skupina M. Sedláčkové při III. ZŠ

10.000,-

Junák Litomyšl - činnost

12.000,-

Nadace litomyšlského symfonického orchestru

20.000,-

Konfederace politických vězňů

5.000,-

Rockový kotel Strakov - F. Doležal

20.000,-

Dechový orchestr Smetanova domu

30.000,-

Litomyšl Evropa klub

45.000,-

Český svaz bojovníků za svobodu Litomyšl

1.500,-

Zámecký spolek VOTRUŽÁK

15.000,-

Spolek vozíčkářů TREND Olomouc

15.000,-

Šraitr Stagency - nájemné zkušebny skupiny Gambrinus

15.000,-

Nadace Majáles Litomyšl

8.000,-

Junák Litomyšl - oprava havarijního stavu soc. zařízení Posekanec

50.000,-

Holding Českomoravská plem. unie - Nár. výstava hosp. zvířat (Unichov)

25.000,-

Sdružení zdravotně postižených Litomyšl

5.000,-

SPgŠ Litomyšl - seminář pedagog. a nepedagog. veřejnosti o nových směrech ve školství

3.000,-

CELKEM 319.500,-

usnesení č. 33/98
MěZ souhlasí se seznamem přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro období
1998 - 2002:
Alena Martínková, ul. 17. listopadu 845, Litomyšl
Milan Dvořák, Zahájská 98, Litomyšl
ing. Stanislav Novák, Na Lánech 80, Litomyšl
Jaroslav Jiráček, Jaselská 732, Litomyšl
Jaroslav Theimer, Družstevní 39, Litomyšl
Karel Šplíchal, Dukelská 979, Litomyšl


usnesení č. 34/98
MěZ souhlasí s tím, aby se Město Litomyšl podílelo na založení "Sdružení prezidentských měst" spolus městy Levoča (Slovensko), Lancut (Polsko), Keszthely (Maďarsko) a Piran (Slovinsko). Sdružení bude založeno za účelem vytvoření jednotného turistického programu. 


usnesení č. 35/98
MěZ souhlasí s poskytnutím návratné půjčky ZO TSČ Litomyšl v částce do 150.000,-- Kč za účelem nákupu pozemků p. p. č. 930/4, 960/2, 960/3, 960/4, 960/5, 1813, 1814, 2046 v k. ú. Litomyšl o celkové ploše 8 917 m2 za účelem autokempinku a výstavby sportovní haly. Město odkoupí část zmiňovaných pozemků o výměře
cca 3 750 m2 od sdružení v úhrnné částce 150.000,-- Kč pro vlastní investiční záměry. Poskytnutá půjčka může být použita výhradně na nákup pozemků od státu. Závazek města, jenž vznikne při koupi zájmových pozemků, bude uhrazen proti pohledávce z tit. poskytnuté půjčky.


usnesení č. 36/98
MěZ odložilo na příští zasedání projednání umístění prodejny Mercedes v prostoru autobusového nádraží.


usnesení č. 37/98
MěZ vzalo na vědomí zprávu o hospodaření s majetkem města v roce 1997, ktrá obsahuje i informace z období let 1991 - 1997.


usnesení č. 38/98
MěZ vzalo na vědomí:
 - informace Policie ČR a Městské policie o bezpečnostní situaci ve městě a okolí
 - výsledek soutěže na rekonstrukci Klášterních zahrad
 - informace o průběhu jednání se zástupci majitel domů a obchodníků na náměstí týkajícícho se rekonstrukce Smetanova náměstí
 - informace o stávající situaci Nemocnice v Litomyšli


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl