Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 03. 1997 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/97
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 2/97
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - p. Jaroslav Metyš
 - ing. Pavel Jiříček
 - PhDr. Jiří Podařil


usnesení č. 3/97
MěZ schvaluje vyúčtování hospodaření a závěrečný účet hospodaření města Litomyšl za r. 1996.

Celkové příjmy

274.333.000,-- Kč

Celkové výdaje

251.798.000,-- Kč

Hospodářský výsledek

22.535.000,-- Kč

Nevyčerpaná dotace OÚ na soc. dávky

- 1.401.000,-- Kč

Hospodářský výsledek po odvodu

+ 21.134.000,-- Kč


Dosažený hospodářský výsledek města ve výši 21.134.000,-- Kč se převádí do fondu rozvoje a rezerv.

Závěrečný účet hospodaření města Litomyšl:
Základní běžný účet

22.780.926,65 Kč

Fond rozvoje a rezerv

180.872.314,01 Kč

Fond oprav privatizovaných domů

3.311.414,74 Kč

Celkem

206.964.655.10 Kč

Nevyčerpané fin. prostředky od OÚ

- 1.400.550,-- Kč

Zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 1996

205.564.105,10 Kč

 

usnesení č. 4/97
MěZ schválilo částky poskytnuté jako příspěvky nadacím, spolkům a společenským organizacím uvedeným v příloze č. 1. Tyto prostředky byly při úpravách rozpočtu na rok 1996 schváleny v souhrnných částkách bez jmenovitého uvedení ve výši 1.433.500,-- Kč.


usnesení č. 5/97
MěZ schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za r. 1996 a souhlasí s návrhem na jejich vypořádání.


usnesení č. 6/97
MěZ schvaluje návrh rozpočtu města Litomyšl na r. 1997.

Celkové příjmy ve výši 190.428.700,-- Kč
Celkové výdaje ve výši 263.849.000,-- Kč
Z toho:
Příjmy provozního rozpočtu

120.376.700,-- Kč

Provozní výdaje

101.521.000,-- Kč

Kapitálové příjmy

70.052.000,-- Kč

Kapitálové výdaje

162.328.000,-- Kč


Zdroje rozpočtu 1997:
Přebytek provozního rozpočtu roku 1997

18.855.700,-- Kč

Přebytek roku 1996

21.134.000,-- Kč

Saldo investičního rozpočtu

- 92.276.000,-- Kč

potřeba dofinancování výdajů roku 1997 z FRR

52.286.300,-- Kč


usnesení č. 7/97
MěZ ukládá ředitelům příspěvkových organizací přepracovat rozpočty tak, aby výše příspěvku odpovídala schválenému rozpočtu města a tento rozpočet předat do 5. 4. 1997 na sekretariát starosty.
Smetanův dům a Muzeum a galerie města Litomyšl uvedou v příloze seznam plánovaných akcí s uvedením termínů a vyčíslením nákladů.
Základní školy ZUŠ a Předškolní zařízení předloží celkový rozpočet organizace.


usnesení č. 8/97
MěZ bere na vědomí uložení mimorozpočtových prostředků města do těchto finančních produktů u těchto bankovních domů (stav k 5. 2. 1997):

Banka produkt částka výnos danění na dobu
KB a. s. dep. směnka 50 mil Kč

9,9 %

0 %

neurčitou
Creditanstalt
a. s.
běžný účet 51 mil. Kč

10,04 %

0 %

neurčitou
IPB a. s. dep. směnka 25 mil. Kč

10,25 %

0 %

do 2. 4.

usnesení č. 9/97
MěZ schvaluje nákup obligací pro město Litomyšl v Československé obchodní bance a. s. Svitavy za dočasně volné mimorozpočtové prostředky ve výši 49 mil. Kč. 


usnesení č. 10/97
MěZ schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Litomyšl a akciovou společností Atlantik portfolio management o správě portfolia cenných papírů za účelem zhodnocení volných mimorozpočtových prostředků. Počáteční aktiva portfolia obsahují peněžní prostředky ve výši 25.000.000,-- Kč a budou investovány do akcií, dluhopisů a hotovosti v tomto základním složení: akcie 65%, dluhopisy 30%, a hotovost 5%. Možnost případných odchylek je předmětem smlouvy.


usnesení č. 11/97
MěZ zmocňuje městskou radu a předsedu finanční komise k tomu, aby mezi jednotlivými zasedáními městského zastupitelstva finanční odbor realizoval dočasné uložení volných finančních prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem za účelem dosažení dalších příjmů tak, aby nebyla narušena likvidita města.


usnesení č. 12/97
MěZ zmocňuje v r. 1997:
a) starostu ke schvalování rozpočtových opatření do výše 100.000,-- Kč
b) městskou radu ke schvalování rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč
c) městskou radu ke schvalování rozpočtových opatření nad 1 mil. Kč po projednání ve finanční komisi.
Tyto rozpočtové změny budou následně na nejbližším zasedání předloženy MěZ ke schválení dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, §36, odst. 2


usnesení č. 13/97
MěZ souhlasí s výkupem st. p. č. 74 o výměře 148 m2 v k. ú. Kornice a st. p. č. 186 o výměře 184 m2 v k. ú. Nedošín (parcely pod bývalými prodejnami Jednoty v Kornicích a Nedošíně) od OkÚ Svitavy za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 14/97
MěZ souhlasí s výkupem p. p. č. 200/1 o výměře 471 m2 a 200/28 o výměře 884 m2 v k. ú. Litomyšl od pí. B. Jůvové, České Heřmanice, Borová 27, za 100,-- Kč/m2 za účelem získání veřejné komunikace v lokalitě "Osevní".


usnesení č. 15/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1939/27 v k. ú. Litomyšl o velkové výměře 169 m2 za cenu 40,-- Kč/m2 manželům Jirouškovým, bytem Litomyšl, Končinská 235.


usnesení č. 16/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1131/1 o výměře 296 m2, p. p. č. 2234 o výměře 65 m2 a p. p. č. 1132/1 o výměře 379 m2v k. ú. Pohodlí za cenu 40,-- Kč/m2, panu Kleinerovi, bytem Pohodlí čp. 64.


usnesení č. 17/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1288/10 o výměře 1090 m2 v k. ú. Pohodlí manželům Pelcovým, bytem Pohodlí čp. 10 za cenu 65,--Kč/m2.


usnesení č. 18/97
MěZ souhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 1550/8 o výměře 99 m2 v k. ú. Litomyšl s předkupním právem na zbývající část manž. Klazarovým, Smenatovo nám. 104, Litomyšl za cenu 40,-- Kč/m2.


usnesení č. 19/97
MěZ souhlasí se změnou usnesení MěZ ze dne 17. 9. 1992 týkajícího se prodeje níže uvedených parcel v k. ú. Litomyšl. Vzhledem k tomu, že kupní smlouvy nebyly z důvodu vysoké kupní ceny dosud realizovány, souhlasí s prodejem za ceny dle znaleckých posudků ve výši 40,-- Kč/m2.
 - p. p. č. 1936/42 - 13 m2 a 1936/41 díl "e" - 1 m2 dle geom. plánu 881-198/92 - manž. Vackovi
 - p. p. č. 1936/41 díl "a" - 23 m2, 1936/46 díl "b" - 23 m2 a 1936/44 díl "c" - 26 m2 dle geom. plánu 881-198/92 - p. Josef Vojta
 - p. p. č. 1939/47 - 74 m2 - manželé Karlíkovi
 - p. p. č. 1936/69 - 88 m2 - manželé Dvořákovi


usnesení č. 20/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 228 - louka o výměře 2 730 m2 a p. p. č. 4757/8 - ostatní plocha o výměře 103 m2 v k. ú. Dolní Sloupnice za účelem vybudování čističky odpadních vod a kanalizace Obecnímu úřadu ve Sloupnici za cenu 10,-- Kč/m2.


usnesení č. 21/97
MěZ souhlasí s výkupem pozemků od p. Jar. Jiráčka a pí. Vlasty Lipavské, na kterých je od r. 1991 zbudován vrt BT-2 v k. ú. Benátky o celkové výměře 436 m2, tj. od pí. V. Lipavské díl "e" z parcely č. 705 o výměře 80 m2 a díl "c" z parcely č. 420 o výměře 128 m2 za cenu 150,-- Kč/m2. Do doby soudního rozhodnutí o dědictví pozemku ve prospěch p. Jar. Jiráčka bude s ním uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě pro město Litomyšl. Důvodem výkupu je vydání vodohospodářského rozhodnutí k odběru podzemní vody ze zdroje BT-2.


usnesení č. 22/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 182/1 o celkové výměře 369 m2 v k. ú. Litomyšl za účelem výstavby 7-mi garáží, za cenu 300,-- Kč/m2. Kupujícími budou:
1. Vomočilovi, Zahájská 346, Litomyšl
2. Sýkora Vojtěch, Zahájská 45, Litomyšl
3. Soukup Josef, Družstevní 83, Litomyšl
4. Jandíkovi, Jabloňová 303, Litomyšl
5. Ing. V. Slepička, Družstevní 41, Litomyšl
6. Soukup Ludvík, Zahájská 35, LItomyšl
7. Hadašová Alena, Zahájská 345, Litomyšl
8. Ing. Z. Dočkal, J. Formánka 340, Litomyšl - jako náhradník


usnesení č. 23/97
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 95, st. p. č. 133/2 o výměře 91 m2 a přilehlé zahrady p. č. 527/3 o výměře 503 m2 v k. ú. Nedošín dle geom. plánu č. 339-476/96. Prodej se uskuteční za cenu znaleckého posudku ve výši 464.100,-- Kč. KUpující bude p. L. Könyu, na Lánech 95, Litomyšl.


usnesení č. 24/97
MěZ souhlasí s doplněním usnesení MěZ č. 108/1995 týkající se smluv pro půdní vestavby: Kupní cena bude činit 400,-- Kč/m2 podlahové plochy dané prohlášením vlastníka zpracovaným firmou VK Consult.


usnesení č. 25/97
MěZ souhlasí s tím, že předmětem směnné smlouvy s První lit. stavební s. r. o. Litomyšl bude i p. p. č. 2143/14 díl "a" o výměře 350 m2 v k. ú. Litomyšl jako náhrada za pozemky, které nebylo možné směnit dle "Dohody o budoucí směnné smlouvě" ze dne 30. 10. 1992. MěZ souhlasí s převzetím domu čp. 1123 a stavební parcely č. 810 pod domem.


usnesení č. 26/97
MěZ souhlasí se zrušením usnesení MěZ č. 23/1995  - prodej části p. p. č. 1123 v k. ú. Jehnědí manž. Dvořáčkovým.


usnesení č. 27/97
MěZ schvaluje vyhodnocení soutěže na prodej pozemků v zóně U nemocnice vyhlášené dne 21. 11. 1996 dle soutěžních podmínek schválených MěZ (usn. č. 160/96). Na základě vyhodnocení předložených materiálů budou pozemky pro výstavbu bytových domů A2 a A3 přiděleny První litomyšlské stavební spol. s. r. o., Smetanovo nám. 77, která se jako jediná zúčastnila soutěže.


usnesení č. 28/97
MěZ souhlasí se záměrem zajistit výstavbu 4 - 6ti bytů v lokalitě u nemocnice v domech A2 a A3, které bude stavět dodavatelským způsobem První lit. stavební spol. s. r. o.. Financování bude řešeno z prostředků města s využitím hypotečních úvěrů. Byty budou sloužit pro zajištění personálních posil v nemocnici a v dalších institucích důležitých pro město.


usnesení č. 29/97
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem objektu čp. 508 LDN Nemocnice Litmyšl (sv. Klára) od státu na město Litomyšl. Město Litomyšl poskytne příspěvek Nemocnici Litomyšl ve výši odhadní ceny budovy. Příspěvek bude určen z jedné poloviny na úhradu provozního dluhu nemocnice a z druhé poloviny na zlepšení především sociálního prostředí pacientů. Ve smlouvě bude zakotveno uvolnění objektu LDN max. do dvou let po podpisu smlouvy o bezúplatném převodu.
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků od státu o rozloce cca 10 000 m2 na město Litomyšl pro rodinnou vytovou výstavbu. Za tyto pozemky poskytne město příspěvek ve výši 300,-- Kč/m2. Příspěvek bude určen z jedné poloviny na úhradu provozního dluhu nemocnice a z druhé poloviny na investice pro Nemocnici Litomyšl.
Zajistí-li okresní úřad Svitavy přímý odkup objektu LDN a pozemků městem Litomyšlí, město Litomyšl odkoupí jak objekt tak pozemky jen v případě, že finanční prostředky takto získané státem budou použity celé pro Nemocnici v Litomyšli za stejných podmínek, jak je uvedene při bezúplatném převodu.


usnesení č. 30/97
MěZ bere na vědomí zprávu kontrolní komise ze dne 11. 12. 1996 o kontrole nápravných opatření k auditu o hospodaření za rok 1995 na MěÚ v Litomyšli s konstatováním, že zjištěné závady byly odstraněny.


usnesení č. 31/97
MěZ schvaluje výsledek výběrového řízení na čerpání Fondu rozvoje bydlení v r. 1997 dle článku Iv., odst. 6 vyhlášky města Litomyšl o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" ze dne 9. 2. 1995.


usnesení č. 32/97
MěZ souhlasí se zrušením usnesení městského zastupitelstva v Litomyšli č. 131/96 (odstoupení p. Sekla od půdní vestavby) a č. 98/96 (pronájem vysavače na psí exkrementy).


usnesení č. 33/97
MěZ schvaluje dodatek k vyhlášce č. 8/95 "O zřízení parkoviště v prostorách Smetanova, Toulovcova a Šantova náměstí a ul. B. Němcové v Litomyšli", kde do úvodní věty za slova "v pozdějším znění"se vkládají slova: "a dle ustanovení §23, odstavec 1 a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích".


usnesení č. 34/97
MěZ souhlasí s obsazením bytu č. 35 v domě A1 v lokalitě U nemocnice p. Josefem Králem ve smyslu jeho dopisu ze dne 19. 2. 1997. MěZ vzalo v úvahu skutečnost, že další náhradníci v pořadí nabídku na uvedený byt neakceptovali.


usnesení č. 38/97
MěZ schvaluje krácení provozních výdajů města a organizací jím zřízených za měsíce 06 - 12/97 o 5% kromě odboru městského stavitele, Rockového klubu a Informačního centra.

Kapitola snížení o Kč
01 - majetkoprávní odbor

136 000,--

02 - komunální hospodářství

466 000,--

03 - výstavba

103 000,--

05 - finanční odbor

78 000,--

06 - organizační odbor

42 000,--

07 - správa

586 000,--

08 - sociální odbor

625 000,--

10 - městské lesy

280 000,--

11 - městská policie

74 000,--

Celkem

2 390 000,--


usnesení č. 47/97
MěZ souhlasí se zrušením předkupního práva, zakotveného v kupní smlouvě ze dne 3. 12. 1993 na prodej čp. 441 na Havlíčkově+ ul Litomyšl uzavřené s p. J. Jirouškem, Končinská 235, Litomyšl.


Miroslav Brýdl
starosta
Jiří Tmej
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl