Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 06. 03. 1996 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/96
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 2/96
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - PhDr. Jiří Podařil
 - František Mencák
 - Jaroslav Metyš


usnesení č. 3/96
MěZ vyslechlo dopis MUDr. Bernáta, ve kterém žádá o uvolnění z místa člena městského zastupitelstva.


usnesení č. 4/96
MěZ schvaluje vyúčtování hospodaření města Litomyšl a organizací jím řízených a založených za r. 1995. Příjmy ve výši 189.762.600,-- Kč a výdaje ve výši 173.316.400,-- Kč.


usnesení č. 6/96
MěZ souhlasí s odročením placení daně z převodu nemovitostí z roku 1996 na rok 1997 z prodaných bytů, podílů na domech ve výši 4.665 tis. Kč na základě schváleného rozpočtu  na r. 1996. Pokud se bude vyvíjet příjmová část rozpočtu vyšší než plánovaná, část daně bude splacena v r. 1996.


usnesení č. 7/96
MěZ schvaluje prominutí splátky půjčky Junáku Litomyšl ve výši 150.000,-- Kč.


usnesení č. 8/96
MěZ schválilo prodloužení splátky půjčky ve výši 700.000,-- Kč pro Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou do 31. 12. 1998, s dílčími splátkami: 250 tis. Kč do 30. 6. 1996, 250 tis. Kč do 30. 6. 1997, 200 tis. Kč do 31. 12. 1998.


usnesení č. 9/96
MěZ schvaluje změnu vratného příspěvku ve výši 350 tis. Kč z r. 1994 pro Proboštský úřad Litomyšl na nevratný určený na rekonstrukci kostela Povýšení sv. kříže.


usnesení č. 10/96
MěZ schvaluje hospodaření města Litomyšl a organizací jím řízených a založených v rozpočtovém provizoriu ve výši upraveného rozpočtu na r. 1995 do schválení rozpočtu na r. 1996.


usnesení č. 11/96
MěZ schvaluje bezúplatný převod akcií na město Litomyšl:
VČE a. s. Hradec Králové ve výši 6 948 ks á 1.000,-- Kč
VČP a. s. Hradec Králové ve výši 2 698 ks á 1.000,-- Kč


usnesení č. 12/96
MěZ souhlasí se zrušením smlouvy o předkupním právu u domu čp. 440 na Havlíčkově ulici jež byl prodán městem Litomyšl v r. 1993 p. Filipu Brýdlovi, Svitavy (vnuk p. Sýkory).


usnesení č. 13/96

MěZ souhlasí s výkupem pozemků od Okresního úřadu Svitavy st. 186 o výměře 184 m2 v k. ú. Nedošín, st. 74 o výměře 148 m2 v k. ú. Kornice a p. p. č. 1303 ost. pl. o výměře 186 m2 v k. ú. Litomyšl.


usnesení č. 14/96
MěZ souhlasí s převodem soukromě vybudované kanalizační přípojky u čp. 279 na Mařákově ulici od pana Štindla na město Litomyšl za úplatu ve výši 24.534,-- Kč.


usnesení č. 15/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 913 louka o výměře 499 m2 a p. p. č. 914 louka o výměře 126 m2 v k. ú. Budislav za cenu 10,-- Kč/m2 ing. arch. Jiřímu Banzetovi, Smetanovo nám. 21, Litomyšl.


usnesení č. 16/96

MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 689/2 ost. plocha o výměře 781 m2 a p. p. č. 69 pastvina o výměře 2 820 m2 a p. p. č. 692 ost. plocha o výměře 173 m2 vše v k. ú. Budislav panu ing. Ctiradu Šplíchalovi, bytem Budislav čp. 110 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 19.170,-- Kč.


usnesení č. 17/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 961 zahrada o výměře 791 m2 v k. ú. Budislav paní Haně Skoumalové, bytem ul. 28. pluku 41, Praha 10 za cenu znaleckého posudku ve výši 7.360,-- Kč.


usnesení č. 18/96

MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1024/5 louka o výměře 1 243 m2 v k. ú. Budislav Odborovému svazu KOVO ZO při TOSu Svitavy za cenu BPEJ 4,60 Kč/m2.


usnesení č. 19/96
MěZ schvaluje vyhlášku města č. 10/95 o revizi údajů katastru nemovitostí v k. ú. Lány a Záhraď a vyhlášku č. 2/96 o revizi údajů katastru nemovitostí v k. ú. Litomyšl a Nedošín.


usnesení č. 20/96
MěZ revokuje usnesení č. 125/91, 126/91, 14/92, 15/92 týkající se prodeje čp. 70, 71 a 762 firmě Senquar Litmyšl a usnesení č. 94/95 týkající se výkupu pozemků od p. Nápravníka.


usnesení č. 21/96
MěZ souhlasí se směnou pozemku města část p. p. č. 887 o výměře 130 m2 a části p. p. č. 885 pastvina o výměře 4 m2 za pozemek p. p. č. 886/2 ost. plocha o výměře 47 m2 ve vlastnictví pana Karla Jelínka  vše v k. ú. Budislav s tím, že rozdíl v m2 bude městu Litomyšl doplacen ve výši 10,-- Kč/m2.


usnesení č. 22/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 488/1 orná půda o výměře 1118 m2. p. p. č. 488/2 orná půda o výměře 1075 m2 a p. p. č. 488/3 orná půda o výměře 1363 m2 vše v k. ú. Budislav panu Jiřímu Bulvovi, Poříčí čp. 26 za cenu dle BPEJ  v celkové výši cca 23.000,-- Kč.


usnesení č. 23/96
MěZ revokuje usnesení č. 68/95 o prodeji čp. 9, Tomíčkova ul. manž. Moučkovým a č. 119/95 o prodeji čp. 9, Tomíčkova ul. manž. Brýdlovým. V obou případech nebyl prodej uskutečněn a proto bude uskutečněna dražba domu.


usnesení č. 24/96
MěZ schválilo prodej hal v Nedošíně (2x zateplená hala, 1x nezateplená hala a 3x přístřešek) firmě Senquar za cenu ve výši 5 mil. Kč vč. pozemků pod halami a bezprostředně souvisejících za předpokladu, že firma Senquar zaplatí výše uvedený obnos při podpisu kupní smlouvy.


usnesení č. 25/96
MěZ souhlasí s prodejem poze2mků v k. ú. Litomyšl
p. p. č. 1929/1 zahrada o výměře 999 m2
p. p. č. 1929/36 zahrada o výměře 253 m2
st. č. 779/2 zast. plocha o výměře 305 m2
p. p. č. 1929/37 zahrada o výměře 820 m2
firmě Alteron na jejichž nemovitosti shora uvedené navazují, nebude-li do konce uzávěrky závažných připomínek.


usnesení č. 26/96
MěZ vyslechlo informaci Mgr. Kovářové týkajícíc se usnesení MěZ č. 130/95 o tom, že občané, kteří budou splátkovat kupní cenu RD městu Litomyšl, budou zavázáni kupní smlouvou uzavřít pojištění nemovitosti.


usnesení č. 27/96
MěZ souhlasí s prodloužením termínu prodeje rodinného domu do prosince roku 1996 p. Pavlu Horskému, Peciny 201 za předpokladu složení nevratné jistiny 30.000,-- Kč, která propadne ve prospěch masta v případě nerealizace prodeje. V případě, že bude prodej realizován, bude tato částka započítána do kupní ceny.


usnesení č. 28/96
MěZ souhlasí s prodloužením lhůty pro akceptování nabídky manželům Javůrkovým, Peciny 198 do 14. 5. 1996.


usnesení č. 29/96
MěZ souhlasí s prodloužením termínu prodeje rodinného domu manž. Rothscheinovým, Osevní 212 do záři 1996, manž. Pavlišovým, Peciny 205 do června 1996, manž. Pavlišovým, Vlkov 127 do června 1996, manž. Drápalíkovým, Peciny 202 do října 1996 za předpokladu složení nevratné jistiny 30.000,-- Kč, která propadne ve prospěch města v případě nerealizace prodeje. V případě, že bude prodej realizován, bude tato částka započítána do kupní ceny.


usnesení č. 30/96
MěZ schválilo znění "Směrnice města o podmínkách obsazování nájemních bytů" v domě A1 v nové výstavbě v lakalitě "U nemocnice" a to formou složení zálohy nájemného. Tímto způsobem budou obsazeny tyto byty:

velikost počet bytů typ bytů
K+2P

12

E, K
K+1P

17

D, G
OK

  8

B

usnesení č. 31/96

MěZ souhlasí se zněním souborného stanoviska ke konceptu územního plánu sídelního útvaru Litomyšle ze dne 1. 3. 1996. 


usnesení č. 32/96
MěZ souhlasí podmíněně s umístěním zóny pro výrobu a služby v lokalitě za Keralitem v souladu s konceptem ÚP a to pro přísně regulovaný výběrový lehký průmysl s tím, že garantem pro výběr a umístění jednotlivých provozeven budou vyjádření příslušných veřejnoprávních orgánů. Zpracovatel bude jednat se všemi odpůrci zóny, zapracuje jejich možné připomínky a požadavky a výsledné řešení předloží k odsouhlasení MěZ formou dodatku ke konceptu ÚP.


usnesení č. 33/96

MěZ souhlasí s umístěním golfových hřišť přednostně na Černé hoře nebo případně v Nedošíně, konečná varianta bude zvolena po jednáních s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasena v dodatku ke konceptu ÚP.


usnesení č. 34/96

MěZ souhlasí se silničním obchavatem města tak, jak je navržen v konceptu ÚP s tím, že obě dvě varianty jsou považovány za krajní polohy a výsledné řešení bude mezi nimi. Konečná varianta bude zvolena po jednáních s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasena v dodatku ke konceptu ÚP.


usnesení č. 35/96

MěZ schvaluje vyhlášku města č. 1/96, kterou se vydává provozní řád městského tržiště (tržní řád) a podmínky prodeje zboží na veřejně přístupných místech mimo prostory tržiště.


usnesení č. 36/96

MěZ schvaluje přijetí těchto žádostí o koupi podílu na domě nebo bytové jednotky podaných po termínu stanoveném Směrnicí města Litomyšle k prodeji bytových domů:
 - pí. Libuše Bubnová, ul. 17. listopadu 831 (vlastní podíl na domě)
 - pí. Jaroslava Lázeňská, ul. 17. listopadu 845 (vlastní podíl na domě)
 - p. Josef Greňa, ul. 9. května 807 (vlastní podíl na domě)
 - pí. Jarmila Embacherová, ul. 17. listopadu 830 (vlastní podíl na domě)
 - pí. Marie Pekařová, ul. 17. listopadu 831 (vlastní podíl na domě)
 - p. Miroslav Kroupa, ul. 17. listopadu 1001 (žádá o podíl na domě pí. Stránikové, Fučíkova ul. 826, vnuk)
 - pí. Franková, Trstěnice 104 (žádá o podíl na domě pí. Kolouškové, Dukelská 970, vnučka)
 - p. Jaroslav Ptáček, Dukelská 595 (žádá o podíl na domě pí. Ptáčkové, Dukelská 973, vnuk)
 - p. Zdeněk Motyčka, ul. 9. května 813 (vlastní podíl na domě)
 - p. Samek, T. G. M. 706 (vlastní podíl na domě)
 - p. Erich Greňa, ul. 9. května 807 (žádá o podíl na domě pí. Novákové, ul. 9. května 807)
 - p. Silvius Greňa, ul. 9. května 807 (žádá o podíl na domě p. Nedomy, ul. 9. května 807)
 - p. Josef Greňa, ul. 9. května 807 (žádá o podíl na domě pí. Poláčkové, ul. 9. května 807)
 - p. Jaroslav Macek, Dukelská 971 (vlastní podíl na domě)
 - pí. Eva Průchová, Dukelská 928 (žádá o podíl na domě manž. Štefkových, 17. listopadu 830, dcera)
 - p. Václav Brom, ul. 9. května 818 (vlastní podíl na domě)
 - manž. Kubovi, ul. 9. května 804 (vlastní bytová jedntka) 


usnesení č. 37/96
MěZ schvaluje dodatek č. 3 k "Směrnici města Litomyšl k prodeji bytových domů", kde v článku V., odst. 11 se na konci odstavce vypouští tečka a připojují se slova "a základn ceny (nevztahují se na vydražené byty)."


usnesení č. 38/96

MěZ schvaluje změnu "Směrnice města Litomyšl k prodeji bytových domů" takto:
a) v čl. V., odst. 10 se ruší výše další zálohy 20 % a nahrazuje se rozmezím 10 - 20 % dále se ruší částka 12 % o kterou bude zvýšen neuhrazený zbytek kupní cen y a nahrazuje se částkou 8 %.
b) do čl. V. se vkládá odst. 16 ve znění: Podmínkou přijetí nabídky zprostředkovatelem je složen zálohy ve výši 3.000,-- Kč. V případě odstoupení od akceptace nabídky propadá tato částka ve prospěch města.
c) doplnění přílohy č. 3, index K1: Stáří domu se počítá k roku první nabídky.
d) v čl. VI:, odst. 2: Směrnice má platnost do 31. 12. 1996.


usnesení č. 39/96

MěZ schvaluje změnu v "Zásadách prodeje rodinných domů v majetku města Litomyšl" a to:
a) v odst. 8 větu "Neuhrazený zbytek kupní ceny bude zvýšen o částku odpovídající
8 % místo původních 12%". Zbytek věty se nemění.
b) v odst. 3: V případě platby v hotovosti bude poskytnuta sleva 15 % z ceny nájemního domu.
c) odst. 8: při splátkovém prodeji je povinen kupující zaplatit 20 - 30 % kupní ceny v hotovosti při podpisu kupní smlouvy.


usnesení č. 40/96
MěZ vzalo na vědomí rozhodnutí městské rady o poskytnutí bezplatné právní pomoci občanům města Litomyšl sociálně slabým a starším 60-ti let na základě jejich žádosti, která podléhá schválení MěR a mají platnou nájemní smlouvu, platí pravidelně nájemné a jejichž původní byt byl prodán v rámci prodeje bytů z majetku města a jsou v soudním sporu s novým majetelem.


usnesení č. 41/96
MěZ schvaluje dodatek k vyhlášce města č. 8/95 "O zřízení parkoviště" v čl. 3 doplnit nový odstavec ve znění: Bezplatně obdrží známky k vylepení do aut MěÚ, organizace a zařízení městem zřízená, nadace se sídlem v Litomyšli a po jedné známce Městské úřady Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň a OkÚ Svitavy.


usnesení č. 42/96
MěZ souhlasí s bezplatným převodem alikvotní části společných prostor v domě čp. 822 na ul. 9. května manž. Kadlecovým (půdní vestavba) dle poměru mýměr podlahových ploch. Alikvotní část stavební parcely pod domem se prodá dle čl. III, odst. 1 a přílohy č. 2 "Směrnice města k prodeji bytových domů".


usnesení č. 43/96
MěZ schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci města Litomyšl as platností od 1. 1. 1996.


usnesení č. 44/96
MěZ souhlasí s odepsáním služebního automobilu Městské policie Škoda Favorit SYC 79-38 z majetku města likvidací přes autobazar.


usnesení č. 45/96
MěZ souhlasí s prodejem 3 ks plynových přípojek za cenu 1.000,-- Kč/1 ks a to:
STL plynová přípojka J. E. Purkyně č. 918
NTL plynová přípojka Tyršova ul. č. 269, 270
NTL plynová přípojka Smetanovo nám. 66


usnesení č. 46/96
MěZ souhlasí se zasláním nabídkového listu nájemníkům, kteří ještě nepožádali o koupi vlastního podílu na domě a o jejich podíl nebylo požádáno do 6. 3. 1996. Zájemcii o koupi vlastního podílu na domě mohou uplatnit požadavek do 30. 4. 1996 u firmy VK Consult.


usnesení č. 47/96
MěZ vzalo na vědomí informaci PhDr. Podařila o připravovaných oslavách 5. výročí podpisu smlouvu mezi městem Litomyšl a městem Roden v Holandsku.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl