Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 02. 1995 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/95
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 3/95
MěZ schválilo tyto členy do volební komise:
 - MUDr. Joukl Jan
 - Ing. Hanžl Vítězslav
 - Novotný Vladimír


usnesení č. 4/95

MěZ vyslechlo dopis od dr. Rothscheina na odstoupení svého mandátu za člena MěR a MěZ.


usnesení č. 5/95

MěZ ověřilo mandát MVDr. Kudrny jako náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle zákona č. 152/94 Sb §45 odst. 5.


usnesení č. 6/95
MVDr. Kudrna a p. Mencák složili a podepsali slib.


usnesení č. 7/95
MěZ zvolilo MVDr. Kudrnu za člena Městské rady počtem 18 hlasů.


usnesení č. 8/95
MěZ zvolilo Ing. Tmeje Jiřího jako II. zástupce starosty na poloviční úvazek od 1. 2. 1995 počtem 18 hlasů.


usnesení č. 9/95
MěZ schválilo "Programové prohlášení" na roky 1995 - 1998 vč. připomínek a dodatků.


usnesení č. 10/95
MěZ revokuje usnesení MěZ č. 4/94 ze dne 24. 2. 1994 a souhlasí s bezúplatným převodem budovy soc. zařízení se stavební p. č. 2247 o výměře 261 m2 v k. ú. Litomyšl na SOU zahradnické v Litomyšli s podmínkou zpětného bezúplatného převodu budovy na města, přestane-li sloužit potřebám SOU zahrad.


usnesení č. 11/95
MěZ souhlasí s výkupem budovy bývalého řetitelství Vertex čp. 51  v Ropkově ul. vč. stavební plochy za 10 - 12 mil. Kč a zmocňuje MěR k jednání o konečné ceně.


usnesení č. 12/95
MěZ souhlasí s výkupem domu čp. 683 se st. p. č. 954 a zahradou 2372/54 v k. ú. Litomyšl od paní Melšové, za dohodnutou cenu 250 000,-- Kč.


usnesení č. 13/95

MěZ souhlasí s výkupem 19 355 m2 pozemků za Domem s pečovatelskou službou od pí. Samotanové za předem dohodnutou cenu 125,-- Kč/m2 ve dvou splátkách.


usnesení č. 14/95
MěZ souhlasí s bezúplatým převodem budovy Pedagogické školy vč. stavební plochy na ČR - Střední pedagogickou školu s podmínkou  zpětného bezúplatného převodu na město Litomyšl, nebudou-li nemovitosti sloužit Pedagogické škole.


usnesení č. 15/95
MěZ souhlasí s výkupem 5 m2 od manželů Jungrových a pana Šedivého ke st. p. č. 257 na Jiráskově ul. 3 a se směnou s ing. Hanzlem dle přiloženého geometrického plánu.


usnesení č. 16/95

MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 1297/9 cca 200 m2 v k. ú. Litomyšl manž. Konývkovým za cenu dle znal. posudku.


usnesení č. 17/95
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 113/10 o výměře 53 m2 v k. ú. Lány panu Bartošovi za cenu znalec. posudku.


usnesení č. 18/95
MěZ souhlasí s prodejem čp. 16 na Pohodlí za polovinu ceny znaleckého psudku a to 311.213,-- Kč p. Kleinerovi a p. Kopeckému.


usnesení č. 19/95

MěZ schválilo tajným hlasováním počtem 15 hlasů prodej čp. 176 se st. č. 272 v k. ú. Litomyšl za cenu znaleckého posudku manželům Kovářovým bytem Budislav 11. 


usnesení č. 20/95
MěZ souhlasí s prodejem části parcel v k. ú. Litomyšl o celkové výměře 43 m2 Silnicím a. s. Litomyšl dle geometrického plánu za cenu dle platných předpisů.


usnesení č. 21/95
MěZ souhlasí s prodejem st. č. 160/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Nedošín firmě FDH a. s. za 300,-- Kč/m2.


usnesení č. 22/95
MěZ souhlasí s prodejem poloviny domu čp. 587 na ul. T. G. Masaryka paní Anně Balogové, Sokolovská čp. 545 za cenu 20.000,-- Kč s podmínkou převzetí závazků ze stávající nájemní smlouvy.


usnesení č. 23/95
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 1133 v k. ú. Jehnědí manž. Dvořáčkovým cca
1 300 m2 za cenu dle znaleckého posudku.


usnesení č. 24/95
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem obytných domů ve vlastnictví státu na město Litomyšl.


usnesení č. 25/95
MěZ souhlasí s výkupy pozemků za Keralitem pro průmyslovou zónu za cenu 50 - 70,-- Kč/m2 a zmocňuje MěR k jednání v případě ceny vyšší.


usnesení č. 26/95
MěZ souhlasí s převzetím Domova a pečovatelskou službou do majetku města Litomyšle a případnou zástavní smlouvou.


usnesení č. 27/95
MěZ schvaluje hospodařit do schválení rozpočtu pro rok 1995 podle rozpočtového provizoria tj. pdle rozpočtu I/VI 94 + 10% předpokládané inflace, mzdové prostředky podle II/IV 1994 a čerpání výdajů 1/12 měsíčně. Hospodaření dle rozpočtového provizoria se týká hospodaření města, zařízení města, organizací městem založeným a zřízených od 1. 1. 1995.


usnesení č. 28/95
MěZ schvaluje na základě usn. MěZ č. 62/94 ze dne 29. 9. 1994 změnu ve výši úvěru na rekonstrukci II. etapy koupaliště ze 3 mil. na 5 mil. Kč s ručením rozpočtem města.


usnesení č. 29/95
MěZ schválilo tyto vyhlášky města číslo:
1) "O zřízení parkoviště"
2) "O zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně na území města a integrovaných obcí"
3) "O zajištění čistoty, dobrého vzhledu a ostatních opatřeních ve veřejném zájmu města Litomyšle a integrovaných obcí" vč. připomínek p. Šauera a MUDr. Štětky.
4) "O použití účelových prostředků z fondu rozvoje bydlení" vč. "Vyhlášení podmínek k účasti ve výběrovém řízení na poskytnutí půjčky z FRB."


usnesení č. 30/95

MěZ odsouhlasilo poskytnutí záruky na půjčku od SFŽP (státní fond životního prostředí) na plynofikaci kotelen v ul. Dukelská a 17. listopadu ve výši 1.874.886,-- Kč formou zastavení nemovitosti internátu MÚ na ul. J. E. Purkyně čp. 918 ve prospěch SFŽP  do roku 1998.


usnesení č. 31/95
MěZ schválilo poskytnutí půjčky od SFŽP na plynofikaci internátu MěÚ na ul. J. E. Purkyně čp. 918 v částce 489 tis. Kč a na plynofikaci Nedošín - I. etapa v částce 333 tis. Kč formou zastavení nemovitostí města čp. 918 na ul J. E. Purkyně ve prospěch SFŽP do roku 1998.


usnesení č. 32/95

MěZ vyslechlo informace o cenách vodného, stočného a poplatků za malé zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 212/94 Sb. pro rok 1995, kterou odsouhlasila MěR.


usnesení č. 33/95
MěZ bylo seznámeno se stěžejními invest. akcemi na rok 1995.


usnesení č. 34/95
MěZ zvolilo nepřímou volbou tajným hlasováním na základě zákona č. 564/90 Sb. § 16 odst 2 tyto členy do Školské rady územního obvodu ŠÚ Svitavy:
 - za město Litomyšl             Ing. Jan Janeček - I. zástupce starosty
 - za pedagogy                    Vladimír Novotný - ředitel I. ZŠ Litomyšl
 - za rodiče                        Ing. Eva Tmejova a Iva Šarounová


usnesení č. 35/95
MěZ zakládá společnosti s. r. o. "Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou", s. r. o. ode dne 1. 3. 1995 a odsouhlasilo návrh společenské smlouvy a pověřuje MěR ke schválení členů dozorčí rady a odsouhlasení této smlouvy právníkem.


usnesení č. 36/95
MěZ souhlasí se zárukou na úvěr firmě PRÁJA  Doležalová Jaroslava (čistírna a prádelna na ul. R. Stříteského čp. 187, Litomyšl) na 300 tis. Kč.


usnesení č. 37/95
MěZ schválilo vstup do "NADACE NA POMOC POLICII ČR, OKRESNÍHO ŘEDITELSTVÍ SVITAVY" s příspěvkem města v částce 100 tis. Kč.


usnesení č. 38/95
MěZ vzalo na vědomí informace o podané poetici občanů k získání zámku v Litomyšli do správy města.


usnesení č. 39/95
MěZ se usneslo na uspořádání důstojných oslav 50. výročí ukončení II. světové války v Evropě a souhlasí s tím, aby výzva byla zaslána na okolní obce a města a byla zveřejněna ve sdělovacích mediích.


usnesení č. 40/95
MěZ vyslechlo informaci o provozování zimního stadionu v Litomyšli.


usnesení č. 41/95
MěZ vyslechlo informaci o rozhodnutí MěR (co by orgánu státu v přenesené působnosti), která vydala vyhlášku o "Dani z nemovitostí" pro rok 1995. Zákon č. 338/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví, že obec může v rámci přenesené působnosti dle § 10 odst. 3 písm. a zvýšit či snížit koeficient daný zákonem. Příslušná ustanovení nezmocňují přímo zastupitelstvo co by orgán rozhodující v samostatné působnosti k úpravě koeficientů.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl