Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 02. 1994 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/94
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 661/2 v k. ú. Litomyšl o výměře 22 m2 za cenu
150,-- Kč ("u Hraběnčáku") manželům Kalouskovým.


usnesení č. 2/94
MěZ souhlasí se směnou části pozemku a verandy ve vlastnictví čtyř spoluvlastníků domu čp. 254 za část pozemku ve vlastnictví města Litomyšl č. 761/1 v k. ú. Litomyšl - zahrady u domu čp. 312 v rozsahu dříve uzavřených dohod a následným převodem na manžele Kazdovy, kterým byl dům čp. 312 prodán.


usnesení č. 3/94
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 457, Tomíčkova ul. se stavební plochu č. 60 o výměře 249 m2 a zahradou p. p. č. 94 o výměře 149 m2 manželům Petrovi a Aleně Šmejdovým (nyní bytem Smetanovo nám. 77) za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 4/94

MěZ souhlasí s bezúplatným převodem budovy sociálního zařízení a areálu "Školek" v Litomyšli na Rodinnou učňovskou školu, tj. budovy se stavební plochou č. 1106 o výměře 36 m2 v k. ú. Litomyšl.


usnesení č. 5/94
MěZ souhlasí se splátkami při prodeji domu čp. 109 v Budislavi. Kupní cena ve výši znaleckého posudku činí 163.152,50 Kč. 1. splátka - 50.000,-- Kč do 31. 1. 1994 (zaplacena 24. 1. 1994). 2. splátka - 113.152.50 Kč do 30. 6. 1994.


usnesení č. 6/94
MěZ souhlasí s bezplatným převodem p. p. č. 2511 . z Agrobanky na Bělidlech - od Terozu Litomyšl do vlastnictví města Litomyšl.


usnesení č. 7/94
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1062/21 o výměře 208 m2 na ulici Strokovská manželům Čapkovým a Zavoralovým dle doporučení MěR č. 563 za cenu 100,-- Kč/m2 dle zpracovaného geometrického plánu.


usnesení č. 8/94
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 204/1 v k. ú. Litomyšl na Zaháji dle doporučení odboru výstavby (geom. plán je zpracován) a MěR č. 674 za cenu 100,-- Kč/m2 včetně přečerpávací stanice za cenu 5.000,-- Kč manželům Štětkovým.


usnesení č. 9/94
MěZ souhlasí s prodejem p. č. 207/116 o výměře 85 m2 v k. ú. Záhraď dle doporučení odboru výstavby akomise výstavby za cenu 200,-- Kč manželům Faltysovým.


usnesení č. 10/94
MěZ bere na vědomí informaci o doplnění usnesení MěZ č. 117/93 do protokolů usnesení MěZ s tím, že toto usnesení bylo odsouhlaseno písemně potřebným počtem členů v prosinci 1993. Usnesení se týká dohody o budoucí směnné smlouvě mezi městem Litomyšl a První litomyšlské stavební společností.


usnesení č. 11/94
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1903/1 v k. ú. Litomyšl VČ Plynárnám a SIU Litomyšl za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Geometrický plán na převod těchto částí byl zpracován již v roce 1988 a nebyl majetkoprávně vypořádán. Nyní je zpracován nový geom. plán.


usnesení č. 12/94
MěZ souhlasí s prodejem st. p. č. 72 a 73 dle zpracovaného geom. plánu v k. ú. Záhraď panu Ing. Zdeňku Švecovi za cenu 300,-- Kč/m2 dle doporučení MěR č. usn. 78/94.


usnesení č. 13/94
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 164/10 v k. ú. Záhraď dle podmínek stanovených komisí výstavby panu Vladimíru Švábovi za cenu 100,-- Kč/m2.


usnesení č. 14/94
MěZ souhlasí s prodejem čp. 916 na ul. J. E. Purkyně panu Rudolfu Skřivanovi, a to za těchto podmínek:
 - movité věci (zařízení kuchyně) za cenu znaleckého posudku
 - stavební parcelu č. 1371 o výměře 442 m2 v k. ú. Litomyšl za cenu znaleckého posudku
 - vlastní budovu za cenu nejméně 1.200.000,-- Kč.


usnesení č. 15/94
MěZ projednalo výsledek hospodaření MěÚ Litomyšl, zařízení a organizací jím řízených za rok 1993 a souhlasí s vypořádáním výsledku hospodaření.


usnesení č. 16/94
MěZ projednalo návrh rozpočtu pro MěÚ, zařízení a organizace jím řízené na rok 1994, kde v příjmové části byly příjmy 75.313.5 tis. Kč, ve výdajové 75.313.5 tis. Kč. Vzhledem k neschválení nové vyhlášky o sazbách daně z nemovitostí (viz usn. č. 17/94) schvaluje návrh rozpočtu, kde celkové příjmy dle jednotlivých kapitol činí 74.713.5 tis. Kč (snížení o 600 tis. Kč v kapitole 741) a výdaje 74.713.5 tis. Kč (změny v kapitole 740). Soupis schválených akcí v kapitolách 716 - kultura a 741 všeobecná pokl. správa - nákup investic uvádí příloha tabulka č. 1, seznam jmenovitých staveb v kapitole 740 uvádí tabulka č. 2.


usnesení č. 17/94

MěZ nesouhlasí se zněním návrhu nové Vyhlášky o sazbách daně z nemovitostí, připravované dle zák. č. 315/93 Sb. (zvýšené koeficienty) s tím, že zůstává v platnosti původní vyhláška 18/93.


usnesení č. 18/94
MěZ souhlasí s převzetím infrastrukturního majetku od VaK Moravská Třebová na základě schváleného privatizačního projektu na základě usnesení vlády ČR o bezplatném převodu tohoto majetku na obce.


usnesení č. 19/94
MěZ souhlasí s prodejem hmotného investičního majetku (malotraktor, TERA-SYSTÉM, 3 sekačky trávy) za vydraženou cenu 34.900,-- Kč a s prodejem osobního automobilu ŠKODA (SPZ SYC 18-06) za cenu znaleckého posudku ve výši 17.400,-- Kč.


usnesení č. 20/94
MěZ vyslechlo zprávu městského stavitele pana Syrového o připravovaných akcích, stavebních opravách a údržbách pro rok 1994 a souhlasí  s jejich realizací vč. v podkladech uvedených priorit s tím, že objem akcí bude snížen o částku 600 tis. Kč, která dle plánu příjmu bude chybět vzhledem k usnesení MěZ č. 17/94.


usnesení č. 21/94
MěZ souhlasí s příspěvky cizím  investorům dle návrhu MěR: akce úpravy ploch a rest. Slunce, plochy p. Kábrta a u kina OKO.


usnesení č. 22/94
MěZ vyslechlo informaci vedoucího odboru KHŽP Ing. Chlada o stavu a vývoji bytového fondu ve městě a o současné situaci ve zpracování a schválení vyhlášky o bytech v parlamentu.


usnesení č. 23/94
MěZ vyslechlo informaci vedoucího odboru KHŽP Ing. Chlada o současném stavu a plánovaných projektech odpadového hospodářství ve městě.


usnesení č. 24/94
MěZ schvaluje vyhlášku č. 32/94 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.


usnesení č. 25/94
MěZ souhlasí s bezplatným převodem trafostanic na VČE.


usnesení č. 26/94
MěZ vyslechlo informaci vedoucího odboru "Městské lesy" Ing. P. Nováka o návrhu zřízení manipulačního skladu pro další zpracování dřevní hmoty a pověřuje MěR mandátem k definitivnímu schválení tohoto projektu dle podmínek dalších dohod.


usnesení č. 51/94
MěZ projednalo Stanovy pro Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí východních Čech, s kterými souhlasí a vstupuje podle § 20 a) zákona ČNR o obcích (úplné znění vyhlášeného pod č. 410/1992 Sb.) do dobrovolného svazku obcí východních Čech, uzavřeného k zastupování práv obcí jako akcionářů akciových společností Východočeská energetika a východočeská plynárenská.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl