Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 04. 03. 1993 v sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/93
Do rukou starosty ing. Brýdla složil poslanecký slib PhDr. Podařil Jiří, který byl tímto přijat do řad MěZ na místo pí. Bělehradské, která odešla z Litomyšle a byla uvolněna z funkce v MěZ.


usnesení č. 2/93
MěZ vyslechlo doplňující informaci k rozpočtu městského úřadu Litomyšl a tento rozpočet schvaluje. Uvolnění rezervy pro jednotlivé zařízení bude uskutečněno po uzavření rozpočtu k 30. 9. 1993.


usnesení č. 3/93
MěZ schvaluje předložený rozpočet na rok 1993 pro MěÚ, zařízení a organizace jím řízené.


usnesení č. 4/93
MěZ schvaluje vytvoření rezervy 1 mil. Kč k dispozičnímu právu starostovi MěÚ Litomyšl k řešení havarijních situací ve městě a integrovaných obcích.


usnesení č. 5/93
MěZ vyslechlo informaci o výsledku dražby na prodej domu čp. 2, Tomíčkova ul. a souhlasí s návrhem, aby na zmíněnou nemovitost byla uspoořádána veřejná dražba.


usnesení č. 6/93
MěZ potvrzuje doporučení MěR ve věcech prodeje a výkupu pozemků dle přílohy
MPO -1/93 a souhlasí s rozhodnutím MěR a stavební komise.


usnesení č. 7/93
MěZ potvrzuje a schvaluje doporučení MěR ohledně prodeje a výkupu pozemků dle přílohy MPO-2/93 s tím, že cena položky č. 1 bude schválena MěR.


usnesení č. 8/93
MěR souhlasí se změnou usnesení č. 66/92 v tom smyslu, že cena pozemku, kterou bude určovat finanční komise se týká prodejů všech zbytkových parcel a sídlišti Záhaj.


usnesení č. 9/93
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 440 na Havlíčkově ulici původním vlastníkům za odhadní cenu a domů čp. 441 a 439 formou veřejné dražby.


usnesení č. 10/93
MěZ vyslechlo informaci o přípravě projektu restaurátorské školy v Litomyšli a souhlasí s jejím zřízením nakladatelstvím Paseka a italsko firmou COOPERATIVA ARCHEOLOGIA  a souhlasí s pronájmem objektu bývalých Technických služeb, Jiráskova ul., čp. 3 této škole.


usnesení č. 11/93
MěZ souhlasí s převodem drůbežárny v Nedošíně za zbytkovou cenu 20 tis. Kč.


usnesení č. 12/93
MěZ souhlasí s nabytím majetku z Podniku služeb v likvidaci dle dispozic ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 21. 1. 1993.


usnesení č. 13/93
MěZ souhlasí s převodem kotelny na ul. kap. Jaroše na město a zažádání na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci přes okresní úřad.


usnesení č. 14/93
MěZ souhlasí s nabytím rozestavěných šaten a areálu zimního stadionu.


usnesení č. 15/93
MěZ bylo informováno o pronájmu bývalé kuchyně Vertex p. Skřivanovi.


usnesení č. 16/93
MěZ souhlasí s prodejní cenou domu čp. 1121 (zadní trakt čp. 96) za cenu odhadní dle znaleckého posudku ve výši 278.375,-- Kč.


usnesení č. 17/93
MěZ souhlasí s kupní cenou domu čp. 180 dle znaleckého posudku s příplatkem 20% ze stanovené ceny a případným inflačním koeficientem.


usnesení č. 18/93
MěZ souhlasí s prodejem domů čp. 180 a čp. 181.


usnesení č. 19/93
MěZ souhlasí s výkupem všech v minulosti neoprávněně zastavěných pozemků od soukromých majitelů.


usnesení č. 20/93
MěZ souhlasí s bezplatným převodem nebo koupí hal v Nedošíně od SP Potraviny Polička za dohodnutou cenu.


usnesení č. 21/93
MěZ vyslechlo informaci o odpovědích na stížnosti p. Taubenesta.


usnesení č. 22/93
MěZ souhlasí s výkupem pozemků (cca 2 ha) naproti areálu nemocnice v Litomyšli.


usnesení č. 23/93
MěZ vyslechlo informaci o snaze získat zpět historický majetek města: objekt bývalého podniku Zelenina.


usnesení č. 24/93
MěZ vyslechlo informaci o stavu likvidace bývalého Podniku služeb včetně pronájmu a prodeje okrasných školek (viz smlouva mezi městským úřadem a školkami).


usnesení č. 25/93
MěZ souhlasí se zněním smluv na prodej a pronájem okrasných školek v Litomyšli a splácením úvěru na TOZ u konsolidační banky do konce roku 1996.


usnesení č. 26/93
MěZ vyslechlo informaci o majetkoprávní situaci kolem lesů Čabrad a důvodem nemožnosti jejich vrácení (lesy nebyly majetkem města).


usnesení č. 27/93
MěZ bere na vědomí, že každému členu budou zaslány k prostudování a vyjádření vyhlášky "Katalyzátory" a "Městská památková rezervace".


usnesení č. 28/93
MěZ schvaluje vyhlášku "o nákladání s odpady".


usnesení č. 29/93
MěZ schvaluje vyhlášku Tržní řád s podmínkou dodatečných připomínek.


usnesení č. 30/93
MěZ schvaluje vyhlášku o hospodaření s byty.


usnesení č. 31/93
MěZ schvaluje vyhášku o postupu při nabytí, převodu a pronájmu nemovitého majetku města.


usnesení č. 32/93
MěZ vyslechlo informaci o založení nadací: Nadace "N", "Smetanova Litomyšl" a "Litomyšl" - rekonstrukce církevních památkových objektů.


usnesení č. 33/93
MěZ vyslechlo informaci o místní dopravě BULVA - SERVIS.


usnesení č. 34/93
MěZ vyslechlo informaci o přípravě podpisu smlouvy s italským městem S.Polo d´Enza a zájezdem občanů k příležitosti slavnostního podpisu této smlouvy do zmíněného města.


usnesení č. 35/93
MěZ vyslechlo komentář. ing. Černého k jeho dopisu ohledně územního plánování.


usnesení č. 36/93
MěZ vyslechlo informaci o návrhu územního uspořádání a zřízení Okresního úřadu v Litomyšli projednaném městy Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička a zřízení nového okresu. MěZ souhlasí s tímto návrhem.


usnesení č. 37/93
MěZ doporučuje provést měření stavu ovzduší a exhalací v prostoru autobusového nádraží pro nastávající kvalifikované rozhodnutí o výstavbě benzínové stanice a ustanovení nezávislé komise k posouzení a rozhodnutí o výstavbě.


usnesení č. 38/93
Starosta ing. Brýdl navrhl pozastavení usnesení o výstavbě benzinové stanice v prostoru autobusového nádraží učiněné městským zastupitelstvem č. 88/92 ze dne 26. 11. 1992. MěZ souhlasí.


usnesení č. 39/93
MěZ souhlasí s příspěvkem pro Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové s tím, že město Litomyšl ostatní města kraje k tomuto příspěvku. Náš příspěvek bude ve výši 100 tis. Kč.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl