Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

0. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 01. 11. 2018 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 01. 11. 2018 (formát pdf, velikost 673,4 KB)

usnesení č. 141/18

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové zastupitelstva složili v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Složení slibu potvrdili členové zastupitelstva podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 142/18

ZaM schvaluje, že do vydání nového jednacího řádu se bude při svém jednání řídit jednacím řádem zastupitelstva města ze dne  22.09.2011, ve znění pozdějších dodatků.


usnesení č. 143/18

ZaM schvaluje program jednání.


usnesení č. 144/18

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

 • p. Michal Kortyš
 • Mgr. Miroslav Hájek
 • Ing. Vítězslav Hanzl

usnesení č. 145/18

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pí Danu Kmoškovou a Ing. Josefa Černého.


usnesení č. 146/18

ZaM stanoví v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že radu města bude tvořit 7 členů.


usnesení č. 147/18

ZaM stanoví, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude ZaM tvořit 21 neuvolněných členů ZaM a 2 uvolnění členové ZaM. ZaM dále určuje že, funkci starosty a místostarosty budou vykonávat uvolnění členové ZaM.


usnesení č. 148/18

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:

 • Mgr. Josef Štefl, předseda
 • p. Lubomír Sršeň, člen
 • Ing. Josef Janeček, člen

usnesení č. 149/18

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 22 hlasů starostou města Litomyšle pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M.


usnesení č. 150/18

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 22 hlasů místostarostou města Litomyšle pana Radomila Kašpara.


usnesení č. 151/18

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto další členy Rady města Litomyšle

počtem 22 hlasů  p. Michala Kortyše

počtem 21 hlasů  pí Petru Benešovou

počtem 21 hlasů  Ing. Josefa Černého

počtem 21 hlasů  p. Petra Filu

počtem 21 hlasů  Mgr. Josefa Štefla


usnesení č. 152/18

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. l) a § 117 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní a finanční výbor, oba výbory budou sedmičlenné.


usnesení č. 153/18

ZaM volí předsedu a členy finančního výboru:

 • Ing. Vítězslav Hanzl, předseda (nominace KSČM)
 • p. Miroslav Bárta, člen (nominace ODS)
 • pí Pavlína Jiříčková, člen (nominace SNK Generace 89)
 • pí Dana Kmošková, člen (nominace ČSSD)
 • Ing. Petr Kovář, člen (nominace KDU-ČSL)
 • Ing. Markéta Prokešová, člen (nominace Nestraníci)
 • Ing. Světla Klejchová, člen

usnesení č. 154/18

ZaM volí předsedu a členy kontrolního výboru:

 • p. Lubomír Sršeň, předseda (nominace ČSSD) 
 • p. Tomáš Dřímal, člen (nominace KDU-ČSL)
 • p. Jiří Coufal, člen (nominace Nestraníci)
 • Mgr. Tomáš Fila (nominace SNK Generace 89)
 • Ing. Jan Koukol, člen (nominace ODS)
 • Ing. Bc. Miroslav Vacek, člen (nominace KSČM)
 • Mgr. Martin Klejch, člen

usnesení č. 155/18

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto osadní výbory:

 • osadní výbor Nedošín
 • osadní výbor Pazucha
 • osadní výbor Suchá
 • osadní výbor Kornice
 • osadní výbor Pohodlí 
 • osadní výbor Nová Ves

Složení osadních výborů bude předloženo na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i volba předsedů jednotlivých osadních výborů.


usnesení č. 156/18

ZaM si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodovat o pověření členů zastupitelstva města k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství podle § 11a odst. (1) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 157/18

ZaM rozhodlo o pověření těchto členů zastupitelstva města k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství podle § 11a odst. (1) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • pí Petra Benešová
 • pí Dana Kmošková
 • Mgr. Olga Radimecká
 • Mgr. Josef Štefl
 • p. Lubomír Sršeň
 • MgA. Leoš Krejčí
 • p. Michal Kortyš

usnesení č. 158/18

ZaM schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků), že výše měsíčních odměn bude neuvolněným členům zastupitelstva města poskytována od 01.11.2018 ve výši:

- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města (bez dalších funkcí) 3.000 Kč (podle sloupce 7, čísla velikostní kategorie územního samosprávného celku (7, přílohy k nařízení vlády 318/2017 Sb.) 

- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (bez dalších funkcí) 900 Kč (podle sloupce 10, čísla velikostní kategorie územního samosprávného celku 7, přílohy k nařízení vlády 318/2017 Sb.)

 


usnesení č. 159/18

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 74 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za tu z jeho funkcí, za niž se podle rozhodnutí ZaM poskytuje nejvyšší odměna.

 


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl