Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

0. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 05. 11. 2014 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 05. 11. 2014 (formát pdf, velikost 185,08 KB)

usnesení č. 137/14

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové zastupitelstva složili v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Složení slibu potvrdili členové zastupitelstva podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 138/14

ZaM schvaluje program jednání.


usnesení č. 139/14

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu paní Petru Benešovou a pana Radka Pulkrábka.


usnesení č. 140/14

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Ing. Marek Novohradský
MUDr. Renata Rothscheinová
Ing. Miroslav Nádvorník


usnesení č. 141/14

ZaM stanoví v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že radu města bude tvořit 7 členů.


usnesení č. 142/14

ZaM stanoví, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude ZaM tvořit 21 neuvolněných členů ZaM a 2 uvolnění členové ZaM. ZaM dále určuje, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů budou funkci starosty, a místostarosty vykonávat uvolnění členové ZaM.


usnesení č. 143/14

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:
Ing. Pavel Chadima, předseda
Mgr. Daniel Brýdl, člen
p. Vojtěch Stříteský, člen


usnesení č. 144/14

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 21 hlasů starostou města Litomyšle pana Radomila Kašpara.


usnesení č. 145/14

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 19 hlasů místostarostou města Litomyšle pana Michala Kortyše.


usnesení č. 146/14

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto další členy rady města Litomyšle:
počtem 21 hlasů pí Petru Benešovou
počtem 20 hlasů MUDr. Renatu Rothscheinovou
počtem 19 hlasů Mgr. Josefa Štefla
počtem 15 hlasů Ing. Josefa Černého
počtem 14 hlasů Ing. Josefa Janečka


usnesení č. 147/14

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) a § 117 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní a finanční výbor, oba výbory budou devítičlenné.


usnesení č. 148/14

ZaM volí předsedu a členy finančního výboru:
Ing. Hanzl Vítězslav, předseda (nominace KSČM)
p. Bárta Miroslav, člen (nominace ODS)
pí Jiříčková Pavlína, člen (nominace SNK Generace 89)
Ing. Kovář Petr, člen (nominace KDU-ČSL)
Ing. Osecký Josef, člen (nominace SNK Fórum občanů Litomyšle)
Ing. Pikna Robert, člen (nominace TOP 09)
Ing. Poulová Zdenka, člen (nominace ČSSD)
Ing. Prokešová Markéta, člen (nominace Nestraníci)
p. Pulkrábek Radek, člen (nominace PATRIOT – SNK)


usnesení č. 149/14

ZaM volí předsedu a členy kontrolního výboru:
Sršeň Lubomír, předseda (nominace ČSSD) 
p. Coufal Jiří, člen (nominace Nestraníci)
Mgr. Klejch Martin, člen (nominace PATRIOT – SNK)
Ing. Koukol Jan, člen (nominace ODS)
p. Lammel Jiří, člen (nominace TOP 09)
Mgr. Štarman Karel, člen (nominace SNK Fórum občanů Litomyšle)
Ing. Urban Marek, člen (nominace SNK Generace 89)
Mgr. Vacek Miloš, člen (nominace KDU-ČSL)
Ing. Bc. Vacek Miroslav, člen (nominace KSČM)


usnesení č. 150/14

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  tyto osadní výbory:
·           osadní výbor Nedošín
·           osadní výbor Pazucha
·           osadní výbor Suchá
·           osadní výbor Kornice
·           osadní výbor Pohodlí 
·           osadní výbor Nová Ves
Složení osadních výborů bude předloženo na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i volba předsedů jednotlivých osadních výborů.


usnesení č. 151/14

ZaM si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodovat o pověření zastupitelů města k oddávání.


usnesení č. 152/14

ZaM rozhodlo o pověření těchto členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 4 odst. (1) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů:
pí Petra Benešová
pí Dana Kmošková
p. Vojtěch Stříteský
Mgr. Josef Štefl


usnesení č. 153/14

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, že výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města bude od 06.11.2014 poskytována ve výši:
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.990,-Kč/měsíc+310,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 2.300,-Kč
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (460,-Kč/měsíc + 140,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 600,-Kč


usnesení č. 154/14

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 77 odst. (3) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna podle funkce, za niž se podle rozhodnutí ZaM poskytuje nejvyšší odměna.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl