Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

0. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 08. 11. 2010 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 08. 11. 2010 (formát pdf, velikost 250,06 KB)

usnesení č. 157/10

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové zastupitelstva složili v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Složení slibu potvrdili členové zastupitelstva podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 158/10
ZaM schvaluje program jednání.


usnesení č. 159/10

ZaM určuje tyto ověřovatele zápisu:
Ing. Josefa Janečka
MUDr. Davida Večeřu


usnesení č. 160/10

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Radomil Kašpar
Mgr. Jaromír Kroužil
Dana Kmošková


usnesení č. 161/10

ZaM souhlasí, že bude při svém jednání nadále postupovat podle jednacího řádu schváleného pod č.usnesení 180/06  dne 12.12.2006. Nový jednací řád nebo dodatek k platnému jednacímu řádu bude schválen na základě připomínek jednotlivých členů zastupitelstva na příštím zasedání ZaM.


usnesení č. 162/10

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:
Mgr. Josef Štefl
MUDr. Renata Rothscheinová
Mgr. Zdeněk Zitko 


usnesení č. 163/10
ZaM stanoví v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že radu města bude tvořit 7 členů.


usnesení č. 164/10

ZaM schvaluje zvolení 1. a 2. místostarosty města pro volební období 2010-2014.  


usnesení č. 165/10

ZaM stanoví, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude ZaM tvořit 20 neuvolněných členů ZaM a 3 uvolnění členové ZaM. ZaM dále určuje, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů budou funkci starosty, 1. místostarosty a 2. místostarosty vykonávat uvolnění členové ZaM.


usnesení č. 166/10

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 18 hlasů starostou města Litomyšle p. Michala Kortyše.


usnesení č. 167/10

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 21 hlasů 1. místostarostou města Litomyšle p. Radomila Kašpara.


usnesení č. 168/10

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 15 hlasů 2. místostarostou města Litomyšle p. Vojtěcha Stříteského.


usnesení č. 169/10

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto další členy Rady města Litomyšle
počtem 18 hlasů  Alenu Červinkovou
počtem 17 hlasů  Ing. Josefa Janečka
počtem 17 hlasů  Ing. Terezii Šmolíkovou
počtem 17 hlasů  MUDr. Libora Vylíčila.


usnesení č. 170/10

ZaM určuje v souladu s ustanovením § 104 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že 1. místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. (3) a § 79 odst. (1) č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).


usnesení č. 171/10
ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) a § 117 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní a finanční výbor. Jednotlivé volební strany předloží svoje návrhy na členy výborů na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i jmenování předsedů, jednotlivých členů výborů a schválení statutu výborů.


usnesení č. 172/10

ZaM schvaluje, že o zřízení Redakční rady zpravodaje města Litomyšl Lilie jako výboru zastupitelstva města se bude jednat na dalším zasedání zastupitelstva města. 


usnesení č. 173/10

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  tyto 5 členné osadní výbory:
- osadní výbor Nedošín
- osadní výbor Pazucha
- osadní výbor Suchá
- osadní výbor Kornice
- osadní výbor Pohodlí 
- osadní výbor Nová Ves
Složení osadních výborů bude předloženo na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i volba předsedů jednotlivých osadních výborů.


usnesení č. 174/10

ZaM si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodovat o pověření zastupitelů města k oddávání.


usnesení č. 175/10

ZaM rozhodlo o pověření těchto členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 4 odst. (1)  zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů:
Otokar Karlík
Dana Kmošková
Mgr. Jaromír Kroužil
Mgr. Josef Štefl


usnesení č. 176/10

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města:
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.990,-Kč/měsíc + 310,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 2.300,-Kč
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (460,-Kč/měsíc + 40,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 500,-Kč
Odměna bude poskytnuta ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.


usnesení č. 177/10

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 77 odst. (3) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna podle funkce, za niž se podle rozhodnutí ZaM poskytuje nejvyšší odměna.


usnesení č. 178/10
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč na zakoupení motorového vozidla pro dopravu nezaopatřených dětí s těžkým zdravotním postižením. Příjemci dotace Jana a Vladimír Štanclovi, Makov 138. Hrazeno z kap. 14.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl