Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

0. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 31. 10. 2006 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 131/06

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové zastupitelstva složili v souladu s ust. § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  slib. Složení slibu potvrdili podle § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 132/06

ZaM schvaluje jako ověřovatele zápisu
Vojtěch Stříteský
Mgr. Vladimír Novotný


usnesení č. 133/06

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Josef Janeček - předseda
Jaromír Kroužil - člen
Dana Kmošková - člen


usnesení č. 134/06

ZaM souhlasí, že bude při svém jednání postupovat podle jednacího řádu schváleného pod č. usnesení 179/02 ze dne 10.12.2002. Nový jednací řád nebo dodatek k platnému jednacímu řádu bude schválen na základě připomínek jednotlivých členů zastupitelstva  na příštím zasedání ZaM.


usnesení č. 135/06
ZaM schvaluje volební řád zastupitelstva města Litomyšle, který se stává nedílnou přílohou jednacího řádu zastupitelstva.


usnesení č. 136/06

ZaM schvaluje volební komisi ve složení
Ing. Terezie Šmolíková - předseda
Ing. Karel Kalousek - člen
Ladislav Könyü - člen.


usnesení č. 137/06

ZaM stanoví, že v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude ZaM tvořit 20 neuvolněných členů ZaM a 3 uvolnění členové ZaM. ZaM dále určuje, že v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů budou funkci starosty a místostarosty  vykonávat uvolnění členové ZaM.


usnesení č. 138/06
ZaM stanoví v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , že radu města bude tvořit 7 členů.


usnesení č. 139/06
ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 21 hlasů starostou Města Litomyšle p. Michala Kortyše, narozeného XX.XX.XXXX, bydliště Jiráskovo nám. 55, Litomyšl.


usnesení č. 140/06

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 20 hlasů 1.místostarostou  Města Litomyšle Ing. Jana Janečka, narozeného XX. XX. XXXX, bydliště Na Lánech 97, Litomyšl.


usnesení č. 141/06

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 18 hlasů 2.místostarostou  Města Litomyšle Mgr. Vladimíra Novotného, narozeného XX. XX. XXXX, bydliště ul. 9. května 808, Litomyšl.


usnesení č. 142/06

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto další členy Rady Města Litomyšle
počtem 21 hlasů  p. Radomil Kašpar
počtem 18 hlasů  Ing. Miroslav Brýdl
počtem 18 hlasů  MUDr. Jan Joukl
počtem 17 hlasů  p. Vojtěch Stříteský


usnesení č. 143/06

ZaM určuje v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, že 1.místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3  a § 79 odst. 1).


usnesení č. 144/06

ZaM zřizuje  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní a finanční výbor. Jednotlivé volební strany předloží svoje návrhy na členy výborů na příštím zasedání ZaM.


usnesení č. 145/06

ZaM zřizuje v souladu s ust. § 120 odst. 1 tyto 5 členné osadní výbory:
- osadní výbor Nedošín
- osadní výbor Pazucha
- osadní výbor Suchá
- osadní výbor Kornice
- osadní výbor Pohodlí  
-  osadní výbor Nová Ves
Složení osadních výborů bude předloženo na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i volba předsedů jednotlivých osadních výborů.


usnesení č. 146/06

ZaM souhlasí, že prohlášení o  uzavření manželství lze učinit před těmito pověřenými členy ZaM podle § 4odst. 1 zákona č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů :
p. Otokar Karlík
p. Radomil Kašpar
pí Dana Kmošková
Mgr. Jaromír Kroužil
p. Vojtěch Stříteský
Mgr. Vladimír Šauer


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl