Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností

 

Městská policie Litomyšl (měření rychlosti, odchyt volně pobíhajících zvířat)

Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie Litomyšl (dále jen „městská policie“) se zavazuje v souladu s ustanovením § 3a zákona o obecní policii, že městská policie bude na území smluvní obce (obce, která obecní polici nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem.

Městská policie bude na území smluvní obce kdykoliv vykonávat (minimálně dvoučlennou hlídkou) tyto úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony:
a) podílet se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích provádět měření rychlosti projíždějících vozidel a to prostřednictvím měření okamžité rychlosti přenosným radarem nebo automatizovaným technickým prostředkem bez obsluhy (dále jen „ATP“),
b) odchyt volně pobíhajících zvířat, zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat v katastru obce Osík, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek osob či ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Uzavřená smlouva je každému přístupná na Městském úřadu Litomyšl a obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


Cerekvice nad Loučnou
Makov
Morašice
Němčice
Němčice
Nová Sídla
Osík
Vidlatá Seč


Projednávání přestupků

V souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Litomyšle vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků ve správním obvodu smluvní obce, a to všech přestupků v rozsahu, který by jinak projednávaly orgány smluvní obce.

Uzavřená smlouva je každému přístupná na Městském úřadu Litomyšl a obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


Benátky
Bohuňovice
Budislav
Cerekvice nad Loučnou
Čistá
Desná
Dolní Újezd
Horky
Horní Újezd
Chmelík
Chotěnov
Chotovice
Janov
Jarošov
Litomyšl
Lubná
Makov
Morašice
Němčice
Němčice
Nová Sídla
Nová Ves u Jarošova
Osík
Příluka
Řídký
Sebranice
Sedliště
Sloupnice
Strakov
Suchá Lhota
Trstěnice
Tržek
Újezdec
Vidlatá Seč


Silniční správní úřad

V souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Litomyšle vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu smluvní obce svěřenou této obci podle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších zvláštních právních předpisů, a to v rozsahu, který by jinak projednávaly orgány smluvní obce.

Uzavřená smlouva je každému přístupná na Městském úřadu Litomyšl a obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


Benátky
Bohuňovice
Budislav
Dolní Újezd
Chotěnov
Chotovice
Janov
Jarošov
Litomyšl
Lubná
Makov
Němčice
Němčice
Nová Sídla
Nová Ves u Jarošova
Poříčí u Litomyšle
Příluka
Řídký
Strakov
Suchá Lhota
Tržek
Újezdec
Vidlatá Seč


Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)

V souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Litomyšle vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu smluvní obce svěřenou této obci podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších zvláštních právních předpisů, a to v rozsahu, který by jinak projednávaly orgány smluvní obce.

Uzavřená smlouva je každému přístupná na Městském úřadu Litomyšl a obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Uzavřená smlouva je každému přístupná na Městském úřadu Litomyšl a obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


Benátky
Bohuňovice
Budislav
Cerekvice nad Loučnou
Čistá
Desná
Dolní Újezd
Horky
Horní Újezd
Chmelík
Chotěnov
Chotovice
Janov
Jarošov
Litomyšl
Lubná
Makov
Morašice
Němčice
Němčice
Nová Sídla
Nová Ves u Jarošova
Osík
Poříčí u Litomyšle
Příluka
Řídký
Sebranice
Sedliště
Sloupnice
Strakov
Suchá Lhota
Trstěnice
Tržek
Újezdec
Vidlatá Seč


Výkon pověřence pro ochrana osobních údajů pro orgány a organizace obce (GDPR).

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními nařízení GDPR, zejména v souladu s ustanovením čl. 37 odst. 3 dohodly, že město Litomyšl zajistí pro smluvní obec výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro orgány a organizace této obce.

Uzavřená smlouva je každému přístupná na Městském úřadu Litomyšl a obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


Benátky
Bohuňovice
Budislav
Cerekvice nad Loučnou
Čistá
Dolní Újezd
Horky
Horní Újezd
Chmelík
Chotěnov
Chotovice
Janov
Jarošov
Lubná
Makov
Morašice
Němčice
Němčice
Nová Sídla
Osík
Příluka
Řídký
Sedliště
Strakov
Suchá Lhota
Trstěnice
Tržek
Újezdec
Vidlatá Seč
Vlčkov
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

V souladu s § 66a odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Litomyšl namísto Městského úřadu Svitavy a Městského úřadu Polička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve správním obvodu těchto měst v rozsahu vymezeném uzavřenou smlouvou.

Městský úřad v Litomyšli bude vykonávat na úseku státní památkové péče v následujícím rozsahu:
a)    podílet se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
b)    zabezpečovat předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky,
c)    usměrňovat péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,                                           
d)    navrhovat a vyjadřovat se k prohlašování nemovitostí a movitých věcí za kulturní památky a k jejich případnému zrušení,
e)    vyžadovat od vlastníků věcí, které mohou být prohlášeny za kulturní památky údaje o těchto věcech a jejich zamýšlených změnách, provádět prohlídku těchto věcí, popřípadě pořizovat jejich vědeckou dokumentaci,
f)     vést seznam kulturních památek ve správním obvodu  a provádět jeho aktualizaci,
g)    rozhodovat o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit a zároveň určovat lhůtu v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat,
h)    zakazovat takovou činnost fyzické a právnické osobě, která by mohla způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky, jejího prostředí anebo ohrozit zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky,
i)     rozhodovat o způsobu odstranění závady v případě ohrožení nebo poškození kulturní památky,
j)     rozhodovat o vydávání závazných stanovisek k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí,
k)    rozhodovat o vydávání závazných stanovisek vlastníku (správci, uživateli) k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
l)     rozhodovat o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky na náklad jejího vlastníka v případě neplnění povinností podle § 10 odst. 1 zákona o státní památkové péči,
m)   podávat návrhy stavebnímu úřadu na vyvlastnění kulturních památek, které nejsou státním majetkem v případě, že jsou užívány v rozporu s jejich kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem,
n)    vydávat souhlas obci k nutným opatřením k ochraně bezprostředně ohrožené kulturní památky,
o)    vymezovat ochranné pásmo nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, omezovat nebo zakazovat v ochranném pásmu určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření,
p)    vymezovat ochranné pásmo nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí,
q)    poskytovat vlastníku nebo uživateli pozemku náhrady za majetkové újmy v důsledku opatření podle § 17 odst. 1, 2, 3 zákona o státní památkové péči,
r)     koordinovat jednotné označování nemovitých kulturních památek,
s)    vykonávat státní stavební dohled,
t)     dozírat v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
u)    jmenovat dobrovolného pracovníka konzervátorem státní památkové péče,
v)    pověřovat dobrovolné pracovníky funkcí zpravodaje státní památkové péče,
w)   řídit činnost konzervátora a zpravodaje státní památkové péče,
x)   ukládat fyzickým a právnickým osobám pokuty při neplnění povinností vyplývajících ze zákona o státní památkové péči.

Smlouvy jsou uzavřeny na dobu do 31.12.2022.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl