TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 1. ODDĚLENÍ - A. BENÍŠKOVÁ

Noc s Harry Potterem
Noc s Harry Potterem
Noc s Harry Potterem
Policejní psovodi ve školní družině
Loučení s podzimem a lampionový průvod Litomyšlí
Policejní psovodi ve školní družině
Loučení s podzimem a lampionový průvod Litomyšlí
Policejní psovodi ve školní družině

Roční plán ŠD

Roční plán školní družiny 2021/2022

Putování do říše pohádek                            

Září

,,Toy Story´´

Na začátku roku se seznámíme s pravidly a řádem školní družiny, se spolužáky a s paní vychovatelkou.

Proběhne poučení o bezpečnosti ve školní budově, na školním hřišti a ve školní jídelně.

Činnost odpočinková – vyprávění o prázdninách, zážitcích, které se nám nejvíce líbily, poslech čtených pohádek a bajek,

společenské hry dle výběru dětí, individuální hry se stavebnicemi, kreslení, prohlížení časopisů
 
Činnost rekreační - vycházky do okolí školy, seznámení se s okolím školy, hry na dětských hřištích v blízkosti školy, závodivé hry, seznamovací a komunikativní hry,

hry k upevňování paměti, smyslové hry, tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry
 
Činnost zájmová

pracovní - práce se stavebnicemi či prostorovými předměty, práce s časopisy: stříhání, lepení, kreslení – rozvoj jemné motoriky, práce s různými materiály 

přírodovědná – prohlídka okolí školy - poznáváme stromy a květiny v blízkosti školy, prohlubování vnímání přírody, poznáváme svoje město 

estetická – malování zážitků z prázdnin, ilustrace s podzimní tématikou za využití různých výtvarných technik, výzdoba chodby a školní družiny, seznámení se s novými kamarády, sebeobsluha ve školní jídelně a v šatnách – vedení k samostatnosti dětí.

sportovní – hry s míči, s obručemi, se švihadlem, závodivé hry
 
Příprava na vyučování – didaktické hry, udržování pořádku ve třídě, v družině, v šatně, ve své tašce, seznámení se se školou – učebny, jídelna, tělocvična, seznámení s řádem školní družiny, seznámení se s pravidly společenského chování v kolektivu tzv. ,,Družinové desatero ´´a jejich upevňování ,soutěž co víš o svém městě, pravidla slušného chování, jazykolamy a básně pro procvičení jazýčku.
  
Prezentace a akce – uvítání prvňáčků, Adaptační výlet pro první ročníky
 

Říjen:
,,Lví král´´

Celý měsíc si budeme zpříjemňovat vyprávěním o přírodě- nejen o rostlinách a živočiších, ale také o podnebí, živelných pohromách a úkazech. Budeme tvořit z přírodních materiálů, hrát si a napodobovat zvířata, malovat nejen zvířata, ale i rostliny a budeme je lépe poznávat.


Činnost odpočinková – práce s dětskými časopisy, relaxační cvičení, tanečně pohybové hry, poslech písniček, komunitní kruh na téma roční období, proměna přírody a počasí -podzimní barvy
 
Činnost rekreační – pohybové hry s pravidly, procházky do přírody a okolí školy, návštěva dětských hřišť v blízkosti školy, všímáme si změn v přírodě, zvířata a jejich způsob přípravy na zimní čas,  zdolávání přírodních překážek, orientace v přírodě, hry na rozvoj osobnosti
 

Činnost zájmová

pracovní – koláže a jiné výrobky za použití přírodních materiálů, výrobky z dýní, brambor či mrkve, sběr přírodnin (listí, ovoce), skládaná zvířátka z listů stromů, z papíru,  příroda v ročních obdobích, malujeme siluety zvířat, skládání mozaiky z luštěnin

 

přírodovědná – besedy o zvířátkách a přírodninách, puzzle zvířat, poznej zvíře,  přírodovědné kvízy a soutěže, přírodní vlivy,  příroda v ročních obdobích a její proměny -výroba draků +pouštění draků

 

estetická – básničky a písničky o přírodě, zvířatech, rostlinách, poslech písniček o zvířatech, malování změn počasí v přírodě, kreslení čtyřlístku s ročním obdobím, vyrábění draků, obtiskování listů, brambor či ovoce

 

sportovní – zdolávání překážek, hry na zručnost, hry s míči s pravidly, vycházky do okolí školy
 
Příprava na vyučování – hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky, udržování pořádku ve věcech, opakování pravidel oddělení, chování k přírodě – ochrana přírody, besedy dle významných dní v měsíci, příprava zvířátek na zimu, poznáváme zvířata podle siluety, zpěv písní o zvířatech.

Prezentace a akce -   Halloween

  • Lampionový průvod

1.10. Mezinárodní den seniorů- dopis za odd. ŠD,

4.10. Mezinárodní den zvířat- namaluj,popiš svého domácího mazlíčka/jaké zvíře bych chtěl

9.10. Světový den pošty-napsat dopis do družinky mimo Litomyšl

20.10. Den stromů – kvíz v lese

Listopad:
,,Jak vycvičit draka´´

Kola, auta, autobusy, trolejbusy, vlaky, letadla - o všech těchto dopravních prostředcích si budeme celý měsíc povídat. Zda se zvládneme naučit některé silniční značky a zdokonalíme se v dopravních znalostech záleží čistě na naší šikovnosti.


Činnost odpočinková – čteme si pohádky o dopravních prostředcích, hry se stavebnicemi (cheva, merkur, lego), stavba vlakové dráhy ze stavebnic, individuální hra dětí, povídáme si, kde jsme všude byli a kam by jsme se rádi podívali, vymýšlíme vlastní dopravní značky
 
Činnost rekreační – pouštíme draka, vycházky do přírody a do okolí školy, seznamujeme se s dopravními značkami v blízkosti školy – význam značek, semaforu, chování na přechodu, hry  dopravní tématikou
 
Činnost zájmová

 

pracovní – skládání z papíru – loďky, parník, vytváříme dopravní značky – koláž z papíru
 

přírodovědná – tiskátka z přírodních materiálů (brambory, mrkev), výrobky z  kaštanů

 

estetická - malujeme veselé dopravní prostředky, vytváříme šablony dopravních prostředků na foukací fixy

 

sportovní - hry na rychlost, obratnost a zručnost, opičí dráha, hry se švihadlem, s obručemi
 
Příprava na vyučování – kvízy s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek, dopravní znalosti, bezpečná chůze do školy a ze školy, jízda na kole, povinná výbava kola, besedy na významné dny v měsíci , abychom se v přírodě neztratili – poznávání turistických značek

 

Prezentace a akce –     drakiáda

                                       vánoční dílny

                                       21.11. Světový den pozdravů
  
 
Prosinec:
,,Grinch´´

Říká se, že v prosinci všechno září a hlavně, že je to měsíc plný tajných přání, tak jsme všichni plní očekávání, co nás čeká. Budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla, které budeme ztvárňovat v různých podobách různými výtvarnými technikami. Připravíme drobné dárečky a budeme si povídat o vánočních svátcích. A možná nás navštíví i Ježíšek.


Činnost odpočinková – četba příběhů s vánoční tématikou, mikulášská besídka, vánoční besídka, zpívání koled, odpočinek na koberci, poslech relaxační hudby, vyprávění na téma Vánoce a svátky Vánoc
 
Činnost rekreační – vycházky do přírody, zimní sporty dle možnosti počasí a sněhu (klouzání, bobování, sáňkování, koulování), tvoření ze sněhu, individuální hry v učebně

 

Činnost zájmová

 

pracovní – konstruktivní stavby, výroba vánočních ozdob z papíru i jiných materiálů, příprava výrobků na vánoční jarmark, vyrábění přání a jednoduchých vánočních dárků, výzdoba třídy

 

přírodovědná – vycházky do přírody, příprava krmítek a dobrot pro zvířata a ptáky v lese,  péče o volně žijící zvířátka (sypání do krmítek)

estetická – poslech pohádek se zimní a vánoční tématikou, zpívání písniček a koled, práce s nůžkami (vystřihování vloček, vánočních stromů, baněk, komet, hvězdiček), dopis Ježíškovi, kolektivní výrobek např. vánoční strom, dopis, punčocha apod., kam si děti namalují dárky, které si přejí, malování Mikuláše, vyrábění adventního kalendáře s překvapením

 

sportovní  - zimní sporty, hudebně pohybové hry, pobyt na školním dvoře, hry na prohloubení vzájemné spolupráce a důvěry
 
Příprava na vyučování  - besedujeme jak slaví vánoce v různých zemích, vnímání hudby vlastním tělem, didaktické hry, lidové pranostiky, rozvoj tanečních schopností u dětí 
 
Prezentace a akce – zpívání před vánočním stromem, výroba vánočních ozdob na vánoční strom, Mikulášská nadílka a vánoční besídky v jednotlivých oddělení.
                              - Čertovská besídka

                                Vánoční besídka

Leden:
,,Popelka´´

Tento měsíc si budeme povídat o sportu a některé si vyzkoušíme.

Můžeme se těšit na návštěvu Tří králů.

  
Činnost odpočinková – četba z dětských časopisů, poslech pohádek na CD, shlédnutí DVD, rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, povídání o letní a zimní olympiádě, o paralympiádě, zimní a letní sporty, deskové a karetní hry 
 
Činnost rekreační – vycházky do okolí školy a pobyt na školním dvoře, hry se sněhem a na sněhu, soutěže s míčem, využití tělocvičny školy, didaktické hry se zimní tématikou
 
Činnost zájmová 

 

pracovní – ztvárňujeme Tři krále různými technikami, příprava dárků na zápis dětí do prvních tříd, tvoření zamrzlé krajiny pomocí různých technik (3D efekt, škrabané obrázky, vrstvení, propojování barev, využití tuže, vodovek, voskovek, temper, klovatiny, odklízení sněhu na školním dvoře 

 

přírodovědná – čtení stop ve sněhu – poznávání stop, pozorování změn počasí, povídání co dělají zvířátka v zimě doplňování zrní do krmítek

 

estetická – zpíváme písničku Tři králové jdeme k nám, malujeme sportovce, navrhujeme oblečení pro sportovce

 

sportovní – sportovní hry a soutěže v tělocvičně i na školním dvoře, taneční prvky při hudbě, silové zápasy, netradiční olympiáda

 

Příprava na vyučování – beseda o Třech králích, kvízy, hádanky, spojovačky a doplňovačky na téma sport, péče o vlastní tělo a zdraví, práce s hudebními nástroji, vysvědčení: zhodnocení samo sebe
 
Prezentace a akce – sněhové čarování – stavby ze sněhu

                                   lyžařský kurz - Přívrat


Únor:
,,Ledové království´´

Co nás čeká? Spousta zábavy, masek, masopustů a radosti.   


Činnost odpočinková – poslech pohádek čtených i na CD, četba příběhu s cestovatelskou tématikou, povídáme si o masopustu, karnevalech a cirkuse, individuální hra na koberci, prohlížení dětských časopisů, deskové a společenské hry, volné hry na koberci
 

Činnost rekreační – hry na hřišti, hry se sněhem, vyšlapávání obrázků do sněhu, cvičení s hudbou, procházky do okolí školy, smyslové hry ve třídě
 

Činnost zájmová 

pracovní – výroba papírových masek různého druhu, výroba karnevalových doplňků

přírodovědná – procházky do okolí školy, povídáme si o zvířátkách z cirkusu, které jsme tam viděly, jak se tam mají, jaké zvířátko máme doma, jak se o něj staráme, práce s glóbusem, atlasem a mapou, vyprávění o pustém ostrově, jak využít přírodní materiály k přežití, jak funguje kompas, mapa či buzola

estetická – vytváříme klauny, zpíváme písničky, dramatizace pohádky, lidové písničky, poslech písní v různých jazycích, ztvárnění více etnických skupin z různých kontinentů světa, origami

sportovní – tanečně pohybové hry, cvičení při hudbě, funkční hry pro rozvoj pohybu celého těla a senzomotorických funkcí
 

Příprava na vyučování – pranostiky na únor, povídáme si, o lidech žijících v různých zemích, o jejich práci a životě, prohlubování zájmu o etnické skupiny a jiné národnosti či kmeny, vnímání Země jako celek
 
Prezentace a akce – karneval v tělocvičně školy

         
Březen:
,,Shrek´´

Kdo by neměl rád pohádky? Animované, loutkové či hrané všechny mají šťastný konec. Čekají na nás pohádkové bytosti a pohádky jako takové. Budeme vítat jaro a také se připravovat na velikonoční svátky.


Činnost odpočinková – společné čtení z pohádkových knížek, poslech pohádek na CD, DVD s pohádkami, kreslení na tabuli, odpočinek na koberci, pantomima, tvoření z plastelíny, navlékání korálků
 
Činnost rekreační – vycházky do okolí školy, návštěva dětských hřišť v blízkosti školy, individuální hry na školním dvoře
 
Činnost zájmová 

 

pracovní – vyrábíme květiny z papíru, zápichy do květináče s tématikou velikonoc, malování za využití různých technik, velikonoční přání, velikonoční výzdoba, barvení vajíček

 

přírodovědná – procházky do přírody a vnímání probouzení jara, klady a zápory jara, změna času, první kytičky na zahrádkách, sázení osení, sledujeme ptáčky, beseda o mláďátkách

 

estetická – zpíváme písničky z pohádek, písničky o jaru, malujeme nejoblíbenější pohádkovou postavu, hrátky s pohádkami, skládání kytek z papíru

 

sportovní – hry s míčem, s obručemi, se švihadly, pohybové hry s pohádkovými náměty, skákání gumy,

přes švihadlo, práce s obručemi
 
Příprava na vyučování – besedujeme o svátcích jara, o velikonocích, učíme se velikonoční koledu, kvízy a doplňovačky o jarních květinách a pohádkových bytostech, má nejoblíbenější pohádková knížka a postava
 
Prezentace a akce – návštěva městské knihovny

                                   noc s Andersenem (spaní ve škole)

                                   8.3.Mezinárodní den žen -dárek pro maminky,babičky…

                                   27.3. Mezinárodní den divadla- divadlo pro MŠ

                                 

 
Duben 

,,Kráska a Zvíře´´

Tento měsíc si budeme povídat o zdraví a nemocech. Jak dodržovat správné hygienické návyky? Čekají nás také vycházky do přírody a poznávání rostlin. Povíme si také jak správně třídit odpad a zahrajeme si hru: ,, Třídíš, třídím, třídíme´´.
Činnost odpočinková – hry na koberci, zpíváme písničky, recitujeme básničky, pexeso, omalovánky, hry dle vlastního výběru, povídání o nebezpečných situacích a jak si s nimi poradit, první pomoc
 
Činnost rekreační – individuální hry ve třídě i na školním dvoře, hrajeme si na lékaře, nebezpečí, která nám hrozí , krátké scénky u lékaře
 
Činnost zájmová 

 

pracovní – čteme si a učíme se Polámal se mraveneček a malujeme komiks, učíme se ošetřit si ránu, jednoduché zavázaní poranění, obrázkové čtení, vyrábění rekvizit a doplňků na vystoupení ke Dni matek, vyrábění čarodějnice za využití různých materiálů

 

přírodovědná – vycházky do okolí školy, sledujeme další proměny jarní přírody – kvetoucí stromy, keře a jarní květiny, poznáváme ptáky a vnímáme jejich zpěv

 

estetická – malujeme křídou na školním hřišti, vyrábění čarodějnických masek, malování čarodějnických obrázků, výroba lektvarů a kotlíků, tvoření jarní mozaiky

 

sportovní – míčové hry na školním hřišti, hry se švihadly a s obručemi, hry na písku, hry pro rozvoj sebevědomí
 
Příprava na vyučování – besedujeme na téma zdraví a nemoci, hovoříme o úrazech, o následcích zranění, o zásadách první pomoci, o zdravé výživě, beseda na téma „Duben měsíc bezpečnosti“
  
Prezentace a akce – pálení čarodějnic- opékání špekáčků

                                  Den Země (sběr odpadků, ekologie)

                                  2.4. Mezinárodní den dětské knihy

 
Květen:
,,se Šípkovou Růženkou´´

Čeká nás měsíc plný básnění, tanečků a zpěvu. Vyrobíme si přání pro milované maminky, naučíme se básničku a chybět nebude ani malé divadelní okénko.


Činnost odpočinková – poslech pohádek, zpívání lidových písniček, DVD s ukázkou moderních i klasických tanců, vyprávění vtipů, pantomima, hraní na koberci

Činnost rekreační – improvizace krátkých scének z běžného života, individuální hry dle vlastního uvážení, stavebnice Cheva, Lego, Seva, dramatizační hry, cvičení dechu, řeči
 
Činnost zájmová 

 

pracovní – připravujeme drobný dáreček ke Dni Matek, malujeme hudební nástroje

 

přírodovědná – procházky do okolí školy a do přírody, procházka na Černou horu

 

estetická – vnímání hudby, výroba přáníček pro maminky, vymýšlení rýmů a básní pro maminky  

 

sportovní – hry pro lepší koordinaci těla a rovnováhy, cvičení s lanem, překážková dráha, míčové hry na školním dvoře
 
Příprava na vyučování  - tanec, hudba, hudební nástroje a hudební žánry, kvíz - poznáš hudební nástroj (poslechově i vizuálně)

Prezentace a akce – taneční soutěž v jednotlivých oddělení

                                   Den matek – výroba dárků pro maminky

                                   Atletický trojboj – hod míčkem, skok do dálky, běh 100m
 
Červen:  

,,Hledá se Nemo´´

Rok je téměř u konce a všichni jsme prožili spoustu legrace, našli jsme nové kamarády a zasoutěžili jsme si v různých disciplínách.  Naučili jsme se nové znalosti, dovednosti a spousty nových poznatků.

Co můžeme ještě čekat? Turistické a orientační znalosti, oslavu Dne dětí a samozřejmě olympiádu školní družiny a družinový výlet.

 

Činnost odpočinková – odpočinek na koberci při poslechu pohádky, povídáme si o prázdninách, které nás čekají, kam se chystáme, co budeme dělat, jak se máme bezpečně chovat o prázdninách, námětové hry, deskové, karetní a společenské hry, kreslení dle vlastní fantazie
 
Činnost rekreační – rozloučení s družinou,volné hry v přírodě a na školním dvoře, závodivé hry
 
Činnost zájmová 

 

pracovní – stříhání, lepení, skládání papíru, malujeme a vytváříme vlastní puzzle, konstruktivní stavebnice, textilní koláž, úklid družinové třídy před prázdninami

 

přírodovědná – louka a drobný hmyz, léčivé rostliny a kytky, letní čas v přírodě, pozorování změn v přírodě

 

estetická – kreslení krajiny v okolí školy, vymýšlíme vlastní netradiční hry, navlékání těstovin – vyrábíme náramky, malování a vyrábění hmyzu

 

sportovní – míčové a jiné hry na školním dvoře, netradiční disciplíny ve třídě i na školním dvoře, hry na upevnění odvahy
 
Příprava na vyučování – pravidla slušného chování, poznávání smysly – ochutnávka poznej, co vnímáš, encyklopedie, křížovky, doplňovačky, popletené texty, obtahování tvarů, hlavolamy, práce s metodickými a rytmickými hudebními nástroji. 
 
Prezentace a akce – „Den dětí´´

                                   ,,Den otců´´

                                   ,,Družinový výlet´´

                                   ,,Olympiáda školní družiny´´
 


Závěr :
 
Součástí ročního plánu je také řádné poučení dětí o bezpečnosti před každými prázdninami, státním svátkem či volnem udělené ředitelem školy. Činnosti jsou připravovány s ohledem k věku dítěte, jeho schopnostem a možnostem. Ke každému dítěti přistupovat individuálně, navazovat příjemnou atmosféru a snažit se o plně fungující kolektiv. Děti zbytečně nepřetěžovat, dbát na bezpečnost ochrany a zdraví. Některé činnosti a akce jsou uskutečňovány v rámci celé družiny, některé mezi několika odděleními (dle domluvy a zvážení vychovatelek). Činnosti se mohou v průběhu školního roku změnit. Akce školní družiny mohou být pozměněny dle aktuální nabídky města Litomyšle, možnostech a programech školy či vládními epidemiologickými opatřeními a změn dle MŠMT.