NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Zahájení školního roku
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte

MAP Litomyšl II

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II. Město Litomyšl se stalo žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“ (dále MAPII) je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Litomyšle. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2018 a ukončen bude 31. prosince 2021. Celkové výdaje projektu budou max. ve výši 11,7 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu MAPII je navázat na realizaci projektu MAPI, v rámci, kterého byla v území ORP Litomyšl především nastavena spolupráce a dialog mezi aktéry ve vzdělávání, byl rozvíjen proces společného vzdělávání, předávání dobré praxe a výměny zkušeností. Fyzickým výstupem MAPI je strategický dokument „Místní akční plán“, který byl schválen Řídícím výborem MAP dne 20.11.2017. 

Aby mělo vytvoření strategického dokumentu MAP svůj význam, je nutné začít definované projekty postupně s ohledem na dostupnost finančních zdrojů realizovat a také zajistit průběžnou aktualizaci dokumentu a tvorbu akčních plánů na další období.

Od září 2018 tak budou probíhat konkrétní projekty spolupráce základních a mateřských škol. Školy budou spolupracovat s Městskou knihovnou Litomyšl, se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Litomyšli, s volnočasovými organizacemi a vzdělávacími subjekty pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a také s neformálními organizacemi a vzdělávacími subjekty pro rozvoj polytechnického vzdělávání.   

Městská knihovna Litomyšl pořídí pro zapojené školy soubory knih, které budou propůjčeny do školních tříd, s možností výpůjčky do jednotlivých rodin. Děti si povedou čtenářský deník a na konci školního roku dojde k vyhodnocení nejlepšího čtenáře regionu. Tím bude posílena čtenářská gramotnost dětí a žáků i ve spolupráci s rodiči. Dále Městská knihovna uspořádá pro pedagogy školy a rodiče dětí a žáků besedy se spisovateli oblíbených knih a také přednášky, v rámci, kterých budou všem zúčastněným představeny zajímavé, především regionální knižní tituly.       

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Litomyšli uspořádá pro děti, žáky a pedagogy pracovní dílny, které budou zaměřeny na vyjadřovací schopnosti a na zvýšení čtenářské a matematické gramotnost dětí a žáků prostřednictvím práce s vlastním tělem a dramatického ztvárnění. Dále budou realizovány pravidelné keramické dílny, které podpoří manuální zručnost dětí a žáků a zatraktivní tradiční řemesla. Posledním projektem ve spolupráci se ZUŠ budou hraná divadelní představení, která ztvární děti a žáci dle vybrané literární předlohy v místní knihovně.     

S cílem rozvoje čtenářské gramotnosti budou realizovány společné exkurze žáků, v rámci, kterých vybraní studenti navštíví různá představení (divadlo, muzikál, operu, balet apod). Na základě představení zpracují grafický projekt, článek, nebo recenzi. Nejlepší výstup bude poté zveřejněn v tisku.

V oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání proběhnou exkurze dětí a žáků na přírodovědecká a technická pracoviště a do center podporujících popularizaci vědy a vědeckých a technických provozů (technologická muzea, IQ parky, VIDA vědecké centrum, ekocentra apod.) Pro podporu manuální zručnosti a tradičních řemesel proběhnou ve spolupráci s organizací neformálního vzdělávání námětové kurzy v exteriéru. Bude se jednat např. o kurz zaměřený a práci se zvířaty, pečení chleba, sadba a sběr plodin, sušení ovoce, zpracování lnu, výrobu keramiky, výrobu záhonu a sadbu bylinek, práci se dřevem apod. Pro předškoláky a děti 1.-3. třídy bude zrealizována série setkání prostřednictvím tzv. Malé technické univerzity. Cílem je co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. U žáků základních škol je činnost zaměřena na vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, s cílem naučit žáky číst v jednoduchých technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ jsou u dětí a žáků rozvíjeny technické a logické dovednosti dětí a žáků. 

Součástí navazujícího projektu bude také např. dotační poradenství a administrativní servis pro zapojené školy, zajištění profesního rozvoje pracovníků zapojených škol v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání, vzdělávací akce na témata inkluze, pravidelná aktualizace dokumentu MAP, tvorba akčních ročních plánů, přenos informací o potřebách z území směrem k MŠMT pro konkrétní nastavení  dotačních výzev (šablony a jiné), spolupráce s MŠMT ČR, s NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) Pardubice, se zástupci KAP PK (Krajský akční plán Pardubického kraje) apod.