Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Co je strategický plán rozvoje města?

Strategický plán rozvoje města či jednoduše "Program rozvoje města" je v podstatě ucelený koncepční plán rozvoje města v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků.

Strategický plán rozvoje města / SPRM / je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Úkolem programu rozvoje města je:

- definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů 
- definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování 
- optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě 
- koordinovat vynakládání veřejných investic 
- definovat dlouhodobé záměry politiky města 
- posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů

Program rozvoje města bude sloužit jako podklad pro:

- zpracování podnikatelských a investičních záměrů realizovaných ve městě 
- sestavování městského rozpočtu 
- práce na novelizacích územního plánu centrální zóny města a regulačních plánů pro jednotlivé městské části 
- rozpracování programových dokumentů jednotlivých oblastí života města 
- sestavování finančních projektů k žádostem o finanční zdroje z EU

Součástí tohoto programu je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního vývoje města a definice rozvojových šancí města a jeho slabých a silných stránek. Na základě tohoto hodnocení budou definovány strategické směry a cíle rozvoje města a návrh opatření k jejich dosažení, včetně stanovení priorit ve vlastním ekonomickém rozvoji, rozvoji lidských zdrojů, rozvoji infrastruktury atd..

To znamená, že tento dokument nestanovuje jenom cíle a priority rozvoje města, ale jeho snahou je vytyčit i prostředky a možné zdroje financování k dosažení jednotlivých kroků pro naplňování strategických cílů rozvoje a to za účasti nejenom úředníků města ale i řídících pracovníků firem a dalších institucí a subjektů majících významný vliv na život města.

Tento dokument, který je zpracován na dobu platnosti několika let, není jednou provždy uzavřený materiál, ale je materiálem živým s možností jeho neustálých aktualizací podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celého města.Jeho vypracováním by se měla nastartovat činorodá aktivní spolupráce mezi státně-správním a soukromě-veřejným sektorem, mezi vedením města spolu s MÚ a podnikatelskou sférou působící v městě ku prospěchu rozvoje celého města a regionu.

Nezbytným prvkem celého procesu strategického plánování je dodržení principu zpětné vazby a monitoringu vyhodnocování vytyčených cílů a naplňování jednotlivých rozvojových úkolů, u kterých by měla být stanovena konkrétní osobní zodpovědnost k jejich plnění.

Pokud se má naše město rozvíjet koncepčně a plánovitě s ohledem na potřeby a zájmy občanů tohoto města, je nezbytně nutné, aby tento dokument byl vypracován a poté přijat zastupitelstvem města jako závazný dokument dalšího rozvoje města Litomyšl.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl