Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Strategický plán rozvoje města Litomyšl

Strategický plán rozvoje města Litomyšl 2008-2015

Zpracovatel strategického plánu

DHV CR, spol. s r.o.

Multidisciplinární poradenská společnost

V ČR od roku 1992

Praha, Brno, Ostrava

Vyvíjíme aktivity v oblastech prostorového plánování, místního ekonomického rozvoje, rozvoje lidských zdrojů, dopravy a technické infrastruktury a životního prostředí.

Více na www.dhv.cz

 

Kontakty

Pokud máte zájem být přizváni ke spolupráci na dalších etapách přípravy Strategického plánu rozvoje města Litomyšl, spojte se s námi na níže uvedených kontaktech:

DHV CR, spol. s r.o.
Ing. Zuzana Pavlisková
Hollarova 3119/5
702 00   Ostrava

E-mail: zuzana.pavliskova@dhv.com
Telefon: 596 106 347
Fax: 597 106 515

Městský úřad Litomyšl
Ing. Bohuslav Pulgret
Bří Šťastných 1000
570 20  Litomyšl

E-mail: bohuslav.pulgret@litomysl.cz
Telefon: 461 653 310
Fax: 461 612 218

Vyplněný dotazník můžete doručit osobně na podatelnu MěÚ Litomyšl, do Informačního centra Litomyšl na Smetanově náměstí nebo zaslat na výše uvedenou adresu MěÚ Litomyšl.

Strategický plán rozvoje města Litomyšl

Strategický plán rozvoje města

Je základní dokument města pro řízení svého rozvoje. V průběhu jeho tvorby je třeba nalézt konsensuální odpovědi na řadu otázek:
1. Kde se město nachází ? jaká je výchozí situace jednotlivých oblastí života města Litomyšle?
2. Kam chce v horizontu strategie dospět ? čím by město Litomyšl chtělo být ?
3. Jaké základní cíle si k tomu stanovuje ? čeho má být dosaženo v jednotlivých oblastech života města?
4. Jakými cestami jich chce dosáhnout?
5. Jaké aktivity / projekty k tomu chce vyvinout?
6. Jaké priority stanoveným aktivitám přisuzuje?
7. Z jakých zdrojů chce město strategii realizovat?


Princip partnerství

 • Rozvoj města je vnímán jako velice důležitý jak místními institucemi, tak obyvatelstvem.
 • Strategický plán může být úspěšně realizován jen budou-li jeho záměry v podstatné míře akceptovatelné všemi zúčastněnými stranami.
 • Je proto všeobecným zájmem hledat formy, jak nabídnout příležitost také institucím, veřejnosti a podnikatelům (kteří nemají možnost přímo participovat na tvorbě Strategického plánu), aby svými názory, znalostmi a zkušenostmi pomohli k jeho úspěšnému zvládnutí.


Členění Strategického plánu

Samotný proces tvorby Strategického plánu lze rozdělit do tří základních částí:

 • Část A - Analytická část
 • Část B - Návrhová část
 • Část C - Realizační část


Analytická část

 • Popis města Litomyšl
 • Analýza současného stavu
 • Průzkum místních obyvatel a ekonomických subjektů

Hlavní výstupy: 

 • Profil města
 • SWOT analýza


Návrhová část

 • Strategická vize města v horizontu roku 2015
 • Strategické cíle jichž má být realizací projektů dosaženo a které přispívají k naplnění vize města
 • Stanovení priorit - klíčové problémové oblasti, které budou strategií řešeny
 • Definování opatření (způsob řešení) hlavních problémů zjištěných v analytické části.

Výstup: Identifikace hlavních problémů
Hlavní výstup: Strategický plán města


Realizační část

Souhrn projektů (aktivit) naplňujících strategické cíle a vizi.
Výstup: Akční plán realizace Strategického plánu v letech 2008 - 2009


Akční plán

 • Akční plán je základním realizačním dokumentem Strategického plánu rozvoje města na jedno až dvouleté období
 • Dosavadní zkušenosti ukazují, že je účelné považovat Akční plán za "plovoucí", tj. sestavit první plán na dva roky a dále jej prodlužovat (posouvat) vždy o další rok.
 • Do akčního plánu je třeba zařazovat jen ty aktivity (projekty), pro něž bude jasně stanoven způsob a zdroje financování, datum a garant realizace.


Aktualizace Strategického plánu

Strategický plán by měl být živým dokumentem, aktualizovaným ve tří- až čtyřletých intervalech, zejména při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v regionální či municipální politice a při změně podmínek jeho realizace ve městě.
Při zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do města apod. je třeba reagovat na vzniklou situaci i mimo stanovené intervaly jeho aktualizace.


Harmonogram výstupů

Profil města a SWOT analýza: 15.10.2007
Strategický plán: 30.11.2007
Akční plán: 28.2.2008


Průzkum názorů obyvatelstva a podnikatelů

Cíle průzkumu
Aktivní účast obyvatel a podnikatelů v procesu plánování budoucího rozvoje města

Použití výsledků průzkumu
Získané názory místních obyvatel a místních ekonomických subjektů budou sloužit jako podklad pro Analýzu i Strategii a také při přípravě konkrétních rozvojových aktivit a projektů.

Průzkum názorů obyvatelstva

Výběr respondentů
Minimálně 300 respondentů
Reprezentativnost:
   - Dle počtu obyvatel jednotlivých částí města
   - Dle pohlaví, věku a vzdělání
Způsob průzkumu
Tazatelé z řad studentů (vizitka a pověření)
Formuláře dotazníků také na MěÚ a webových stránkách města
Termín:   18.9.-21.9.2007 (osobní dotazování), 11.9.-21.9. na MěÚ a webových stránkách

Průzkum podnikatelského prostředí

Způsob průzkumu
Formuláře dotazníků také na MěÚ a webových stránkách města
Elektronické dotazování nejvýznamnějších podnikatelů. V případě malé návratnosti osobní rozhovory
Termín:  11.9.-21.9. 2007

Zápisy

Zápis č. 1 – 1. seminář pro veřejnost (10.9.2007) (formát pdf, velikost 47,04 KB)

Zápis z PS Cestovní ruch a kultura (15.10.2007) (formát pdf, velikost 47,66 KB)

Zápis z PS Financování městských aktivit (15.10.2007) (formát pdf, velikost 43,34 KB)

Zápis z PS Sociální a zdravotní péče (15.10.2007) (formát pdf, velikost 42,02 KB)

Zápis z PS Územní plán a rozvoj území (15.10.2007) (formát pdf, velikost 47,69 KB)

Zápis z PS Školství a sport (16.10.2007) (formát pdf, velikost 43,11 KB)

Zápis z PS Životní prostředí, doprava, bydlení (16.10.2007) (formát pdf, velikost 43,77 KB)

Zápis z PS Financování městských aktivit (19.11.2007) (formát pdf, velikost 40,07 KB)

Zápis z PS Územní plán a rozvoj území (19.11.2007) (formát pdf, velikost 38,22 KB)

Zápis z PS Životní prostředí, doprava, bydlení (20.11.2007) (formát pdf, velikost 41,12 KB)

Zápis z PS Cestovní ruch a kultura (21.11.2007) (formát pdf, velikost 39,69 KB)

Zápis z PS Školství a sport (21.11.2007) (formát pdf, velikost 40,42 KB)

Zápis z PS Sociální a zdravotní péče (21.11.2007) (formát pdf, velikost 36,44 KB)

Zápis č. 2 – 2. seminář pro veřejnost (5.12.2007) (formát pdf, velikost 52,11 KB)

Zápis z PS Cestovní ruch a kultura (21.1.2008) (formát pdf, velikost 42,25 KB)

Zápis z PS Školství a sport (21.1.2008) (formát pdf, velikost 42,27 KB)

Zápis z PS Sociální a zdravotní péče (21.1.2008) (formát pdf, velikost 40,97 KB)

Zápis z PS Životní prostředí, doprava, bydlení (21.1.2008) (formát pdf, velikost 40,58 KB)

Průzkumy

Průzkumy názorů obyvatel a ekonomických subjektů (12.3.2008) (formát pdf, velikost 563,21 KB)

Návrhová část

profil (12.3.2008) (formát pdf, velikost 1,12 MB)

návrhová část (12.3.2008) (formát pdf, velikost 269,38 KB)

akční plán na léta 2008 - 2010 (12.3.2008) (formát pdf, velikost 273,73 KB)

příloha č. 1: zásobník projektů na léta 2008 - 2010 (12.3.2008) (formát pdf, velikost 497,94 KB)

dodatek akčního plánu na léta 2008 - 2010 č. 1 (11.9.2008) (formát pdf, velikost 152,47 KB)

dodatek akčního plánu na léta 2008 - 2010 č. 2 (19.12.2008) (formát pdf, velikost 143,14 KB)

dodatek akčního plánu na léta 2008 - 2010 č. 3, aktualizace 2011 - 2012 (15.12.2011) (formát pdf, velikost 340,33 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl