Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Litomyšle dne 26.01.2021 usnesením č. 80/21.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2020 bylo podáno celkem 23 žádostí o informace, 1 byla odložena. Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2020 bylo podáno 1 odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl bylo v roce 2020 žalovanou stranou v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a žaloba byla zamítnuta. Městu Litomyšl nevznikly žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2020 nebyla podána stížnost podle § 16a zákona.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

 

Mgr. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ

Litomyšl 26.01.2021

 

 
Youtube Litomyšl