Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Směrnice o poskytování informací

SMĚRNICE Č. 3/06
Poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tato směrnice upravuje způsob poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro Město Litomyšl a jeho orgány.

Článek I
Základní pojmy

(1) Povinným subjektem se rozumí Město Litomyšl a jeho orgány.
(2) Městem Litomyšl se rozumí veřejnoprávní korporace 1) se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl.
(3) Orgány města jsou Zastupitelstvo města Litomyšle, Rada města Litomyšle, starosta města, Městský úřad Litomyšl se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl a zvláštní orgány města.


Článek II
Poskytování informací zveřejněním

(1) Informace jsou zveřejněny na základě zákona (§ 5 odst. 1 a 2 zákona) nebo z vlastní iniciativy na těchto místech :
a) informace vydané tiskem
- úřední deska Městského úřadu
- informační centrum (Smetanovo nám. 71, Litomyšl)
- vnitřní informační centrum městského úřadu (Bří Šťastných 1000, Litomyšl)
- tisk (litomyšlská lilie)
b) informace zveřejněné pomocí dálkové přístupu
- internetové stránky města (www.litomysl.cz)
(2) Pro informování veřejnosti zajistí odbor kanceláře vedení městského úřadu a odbor kultury a cestovního ruchu v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona zveřejnění potřebných informací na úřední desce, ve vnitřním informačním centru, informačním centru a v tisku.
Informatik městského úřadu zajistí v souladu s ust. § 5 odst. 3,4,5 zveřejnění potřebných informací na internetových stránkách města.
 

Článek III
Poskytování informací na základě žádosti

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
(1) Na ústní žádost podanou na Město Litomyšl nebo jeho orgány je povinen požadovanou informaci poskytnout každý kompetentní zaměstnanec Města Litomyšl nebo uvolněný člen Zastupitelstva města Litomyšl. Informace se poskytne neformálně a bezodkladně v běžném úřednickém styku. Žadatel může být vždy odkázán na zveřejněnou informaci, tak aby byla odstraněna zbytečná administrativa, pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace povinný subjekt bude postupovat podle odst. 2) tohoto článku. Na ústní žádost dostane žadatel vždy pouze ústní odpověď. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, musí podat žádost písemně. Ústní žádosti se neevidují.
(2) Písemná žádost je podána dnem jejího doručení na Město Litomyšl nebo jeho orgány. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona se považuje za nové podání žádosti. Zároveň
a) žádost musí mít všechny náležitosti podle § 14 odst. 2) zákona.
b) žádost učiněná elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny
- internetová adresa: www.litomysl.cz/podatelna
- emailová adresa: podatelna@litomysl.cz
(3) Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací postupuje povinný subjekt uvedený v článku V této směrnice podle § 14, 14a, 15, 16, 16a zákona.
 

Článek IV
Subjekty pověřené k vyřizování žádostí

(1) Žádost, která je určena Městu Litomyšl vyřizuje Městský úřad Litomyšl-odbor kanceláře vedení městského úřadu v součinnosti s příslušným odborem Městského úřadu Litomyšl, u kterého může být informace vyhledána nebo získána.
(2) Žádost, která je určena Zastupitelstvu města Litomyšl vyřizuje starosta města v součinnosti s Městským úřadem Litomyšl-odborem kanceláře vedení městského úřadu, případně dalším odborem Městského úřadu Litomyšl, u kterého může být informace vyhledána nebo získána.
(3) Žádost, která je určena Radě města Litomyšl vyřizuje starosta města v součinnosti s Městským úřadem Litomyšl-odborem kanceláře vedení městského úřadu, případně dalším odborem Městského úřadu Litomyšl, u kterého může být informace vyhledána nebo získána.
(4) Žádost, která je určena starostovi města vyřizuje starosta města v součinnosti s Městským úřadem Litomyšl-odborem kanceláře vedení městského úřadu, případně dalším odborem Městského úřadu Litomyšl, u kterého může být informace vyhledána nebo získána.
(5) Žádost, která je určena Městskému úřadu Litomyšl vyřizuje Městský úřad Litomyšl-odbor kanceláře vedení městského úřadu v součinnosti s příslušným odborem Městského úřadu Litomyšl, u kterého může být informace vyhledána nebo získána.


Článek V
Výjimky z práva na přístup k informacím

(1) Povinný subjekt neposkytne informace, o kterých tak stanoví zákon a dále pak informace, pokud:
a) se vztahují výlučně k vnitřním pokynům, směrnicím a personálním předpisům
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
 

Článek VI
Hrazení nákladů

Úhradu nákladů spojených s poskytováním informací stanoví povinný subjekt jako součet dílčích částek podle sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací, který je nedílnou součástí této směrnice-příloha č.1. Při požadavku na úhradu nákladů postupuje povinný subjekt podle § 17 zákona.


Článek VII
Výroční zpráva

Městský úřad Litomyšl-odbor kanceláře vedení městského úřadu předloží Radě města Litomyšl vždy do 15. února výroční zprávu za předcházející kalendářní rok (musí mít náležitosti podle § 18 zákona) a po schválení městskou radou zabezpečí její zveřejnění podle čl. III této směrnice do 1. března.
 

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se směrnice č. 7/99, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválena MěR dne 7.12.1999 pod usnesením č.701/99.


Článek IX
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.6.2006.


Ing. Jan Janeček
starosta města Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník Městského úřadu Litomyšl


Schváleno RaM na 14. schůzi dne 30.5.2006 pod číslem usnesení 435/06.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl