Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 01.01.2019 do 31.12.2019. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Litomyšle dne 21.01.2020 usnesením č. 47/20.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2019 bylo podáno celkem 20 žádostí o informace, 3 bylo zamítnuty. Byly vydány 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2019 bylo podáno 1 odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl bylo v roce 2019 žalovanou stranou v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a žaloba byla zamítnuta. Městu Litomyšl nevznikly žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2019 nebyla podána stížnost podle § 16a zákona.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

  

Mgr. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ

Litomyšl 23.01.2020

 

 
Youtube Litomyšl