Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti  poskytování  informací  podle  shora uvedeného zákona za období od 1. 1. do 31. 12. 2008. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady Města Litomyšle dne 24. 2. 2009 usnesením č. 115/09.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2008 bylo podáno celkem 27 žádosti o informace a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2008 nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2008 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy nevznikly v této souvislosti Městu Litomyšl žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2008 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

V Litomyšli  dne 24. 2. 2009
Bc. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ

 
Youtube Litomyšl