Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006

V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti  poskytování  informací  podle  shora  uvedeného zákona za období od 1. 1. do 31. 12. 2006. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady Města Litomyšl dne 20. 2. 2007 usnesením č. 138/07. 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2006 bylo podáno celkem 60 žádostí o informace (56 e-mailem, 4 písemně) a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

V roce 2006 nebylo podáno žádné odvolání. 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:

Město Litomyšl nevedlo v roce 2006 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy nevznikly v této souvislosti Městu Litomyšl žádné výdaje. 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:

V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

e) počet stížností podaných podle § 16a:

V roce 2006 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona. 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Naprostá většina písemných žádostí byla podána prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách města www.litomysl.cz.  Nejčastější dotazy se týkaly údajů z matriky, údržby místních komunikací a rekonstrukce autobusového nádraží.

 

 

V Litomyšli  dne 20. 2. 2007

Bc. Miroslava Kubešová

odbor kanceláře vedení MÚ

 
Youtube Litomyšl