Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů)

V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 1. 1. do 31. 12. 2005. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady Města Litomyšl dne 21. 2. 2006 usnesením č. 159/06.

a) Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2005 bylo podáno celkem 59 žádostí o informace (53 e-mailem, 6 písemně) a žádná z nich nebyla zamítnuta.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2005 nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2005 žádný soudní spor o poskytnutí informace.

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně. Drtivá většina písemných žádostí byla podána prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách města www.litomysl.cz. Nejčastější dotazy se týkaly údajů z matriky, stavebních záležitostí a volných pracovních míst.

 

V Litomyšli dne 21. 2. 2006
Bc. Miroslava Kubešová
Odbor kanceláře vedení MÚ

 
Youtube Litomyšl