Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Základní pravidla pronajímání nájemních bytů

1. Způsoby přidělování bytů:

1.1. Výběrovým řízením ze seznamu žádostí o přidělení  bytu a seznamu žádostí určených pro RaM (nejčastější způsob přidělení při uvolnění bytů)

·         Pro tuto variantu je odborem místního a silničního hospodářství veden seznam žádostí o  byty 

·         Platnost evidence žádosti je omezena dobou 3 let od data jejího zaevidování, po uplynutí této lhůty je třeba provést obnovení žádosti včetně nového prokázání plnění níže uvedených pravidel. 

·         Základní podmínky pro evidenci a obnovení žádosti : 

a) žadatel je zletilý

b) žadatel splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

   ba) má hlášen trvalý pobyt území města Litomyšle

   bb) má prokazatelné bydliště po dobu nejméně 36 měsíců na území města Litomyšle

   bc) má pracoviště minimálně po dobu 6 měsíců na území města Litomyšle

   bd) vlastní nemovitost na území města Litomyšle

·           Formulář žádosti o evidenci nebo obnovení žádosti o byt  je k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo odboru místního a silničního hospodářství – budova Bří Šťastných 1000 nebo elektronicky na www.litomysl.cz – sekce úřední formuláře – odbor místního a silničního hospodářství – Žádost o přidělení bytu .

·           Na formuláři uvede další údaje, zejména :

a) údaje o žadateli a jeho domácnosti

b) požadavek na velikost bytu

c) údaje o pracovišti žadatele

d) údaje o vlastnictví bytu nebo nemovitosti s bytem

·           V případě zaevidování nebo obnovení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn.

·         Žádost určená přímo pro RaM musí být adresována přímo RaM s uvedením důvodů (pro tento případ není vytvořen formulář).

·           O přijetí žádosti určené pro RaM do databáze rozhoduje RaM.

·         Byt je přidělován výhradně Radou města Litomyšle (dále jen RaM) na návrh pracovní skupiny pro bytovou politiku (dále jen pracovní skupina).

·         Nájemní smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou jednoho roku. Výše nájemného je stanovena podle rozhodnutí RaM.

 

1.2. Přímé přidělení bytu RaM 

·         RaM  přidělí byt přímo bez výběrového řízení zejména v případech živelných událostí, pokud je to potřebné pro město nebo v jiných naléhavých případech.

 

 

1.3. Veřejným výběrovým řízením 

·           Používá se hlavně u obsazování nově postavených bytů prvním nájemcům a bytů postavených za účasti dotačních prostředků. 

·           Pravidla stanovuje RaM pro každý konkrétní případ, zejména v závislosti na podmínkách přidělení dotace.

·           Výběrové řízení je vyhlašováno veřejným způsobem.

·           Žádosti jsou přijímány až po vyhlášení výběrového řízení podle stanovených pravidel

 

2. Směny bytů

·           Směny bytů ve vlastnictví města povoluje vedoucí odboru místního a silničního hospodářství na základě písemné dohody nájemců obou bytů. Nové nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných parametrů, jako smlouvy původní.

·           Směny bytu ve vlastnictví města a bytu ve vlastnictví jiného subjektu schvaluje RaM po projednání žádosti  v pracovní skupině. Parametry nové nájemní smlouvy stanovuje RaM.

 

3. Přechody nájmu bytu a prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

  • Správce bytového fondu schvaluje nebo zpracovává samostatně uzavření nové nájemní smlouvy nebo dodatku nájemní smlouvy v případech:
    a) přechodu nájmu bytu plynoucích ze zákona
    b) prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou při plnění podmínek článku V, odst. 2) písm. b), dalších podmínek stanovených v rámci pokynu k uzavření nájemní smlouvy (zejm. výkon práce pro určenou organizaci)  a  všech ustanovení nájemní smlouvy ze strany nájemce, pokud nebylo ze strany odboru místního a silničního hospodářství stanoveno jinak.
  • Při prodloužení nájemní smlouvy prokazuje nájemce plnění podmínek článku VI, odst. 2), písm. b) této směrnice podpisem čestného prohlášení. Nájemce bytu v objektu, kde bylo vytvořeno Společenství vlastníků jednotek, předloží při prodloužení smlouvy platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za jím způsobené škody. 
  • prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou v případě neplnění ustanovení nájemní smlouvy ze strany nájemce rozhoduje RaM nebo vedoucí odboru místního a silničního hospodářství včetně stanovení parametrů dodatků nájemních smluv.

Žádost o přidělení (formát doc, velikost 62 KB)

Žádost o obnovení (formát doc, velikost 61,5 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl