Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Základní pravidla pronajímání bytů v domech určených pro nájemní bydlení seniorů (J.E. Purkyně 1126 a 1150)

Základní pravidla přidělování bytů v domech určených pro nájemní bydlení seniorů (J. E. Purkyně čp. 1126 a 1150)

 

 

Byty v domech čp. 1126 a 1150 jsou majetkem Města Litomyšle (dále jen Město) a ve správě Městských služeb města Litomyšle.
 

 Byt není možné směnit za jiný byt v majetku Města .
 

 Žadatelem o byt  může být pouze :
- starobní důchodce

- osoba mladší, která pobírá invalidní důchod

- manželská, sourozenecká nebo jiná dvojice jestliže alespoň jeden z nich potřebuje sociální péči a druhý ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže  poskytnout, avšak splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek.

 

 Podmínky pro zařazení žádosti o byt do evidence :
- alespoň jeden z žadatelů je občanem ČR nebo některé ze zemí EU

- alespoň jeden z žadatelů má trvalé bydliště v Litomyšli nebo  spádové obci minimálně tři roky před podáním žádosti

- na základě souhlasu bytové komise Města může být v odůvodněných případech zařazena do seznamu uchazečů i žádost, kde ani jeden z žadatelů  nesplňuje výše uvedené podmínky občanství a trvalého pobytu  (zohlednění vztahu k městu, rodinné zázemí ve městě apod.)

- celkové bodové ohodnocení žádosti je vyšší než stanovený limit 12 bodů.

 

Tiskopis žádosti o přidělení bytu je k vyzvednutí na těchto místech :
 podatelna a odbor místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl, Bratří Šťastných 1000, Litomyšl

odbor sociální péče MěÚ Litomyšl, J.E.Purkyně 918, Litomyšl

 

Po vyzvednutí a vyplnění žádosti si žadatel osobně nebo telefonicky domluví termín schůzky se sociálními pracovníky na jejich pracovišti za účelem posouzení, bodového ohodnocení a odevzdání žádosti. Údaje uvedené na žádosti musí žadatel prokázat příslušnými doklady.
Kontakty na sociální pracovníky, kteří provedou obodování žádosti:

odbor sociální péče MěÚ Litomyšl, J.E.Purkyně 918 - tel. 461 653 438, 461 653 441

 

V případě, že se žadatel s trvalým pobytem na území města Litomyšle nebo obce ve spádové oblasti ze zdravotních důvodů nemůže osobně dostavit na pracoviště sociálního pracovníka, vyžádá si na výše uvedených telefonních číslech jeho návštěvu  v místě svého bydliště.
 

V odůvodněných případech může být žadatel  při jednání se sociálním pracovníkem zastoupen zástupcem s podepsanou plnou mocí.
 

Pověřený člen bytové komise Města je oprávněn na její pokyn provádět další šetření v místě bydliště žadatele. Účelem je konkrétní a objektivní posouzení potřebnosti přidělení bytu.
 

Žádosti o přidělení bytu přijímá odbor místního a silničního hospodářství, MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 364 (461 653 360). Žádosti, které vyhoví výše uvedeným podmínkám budou zapsány do seznamu žadatelů o byty v objektech bydlení seniorů. O zařazení nebo odmítnutí zařazení žádosti do seznamu uchazečů o byty bude žadatel písemně informován.
 

Pořadník žádostí se sestavuje podle dosaženého počtu bodů  získaných podle platných kritérií při podání žádosti a v případě rovnosti bodů podle délky doby od data podání žádosti.
 

Informace o pořadí konkrétní žádosti o byt může žadatel získat na odboru místního a silničního hospodářství, MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 364 (461 653 360).
 

Požádá-li některý ze současných nájemců bytů  o směnu bytu v rámci těchto objektů (týká se pouze  výměny většího bytu za menší), projedná tuto směnu bytová komise ještě před přidělením volného bytu jinému žadateli z pořadníku.
 

O přidělení bytu je žadatel vyrozuměn písemně pracovníkem odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.
 

Uvede-li žadatel do žádosti úmyslně a ve snaze získat co nejvíce bodů nepravdivé údaje, dojde k vyřazení žádosti z evidence. Novou žádost si tento žadatel může podat nejdříve po uplynutí dvou let od vyřazení z evidence. O vyřazení žádosti z tohoto důvodu bude žadatel písemně informován.
 
 

Zemře-li jeden z žadatelů o přidělení bytu dvojice, bude žádost vyřazena. Druhý ze dvojice si může v takovém případě podat novou žádost. Nová žádost, pokud splní požadovaná kritéria, bude vedena ke stejnému datu podání jako původní žádost dvojice.
 

Žadatel je ve svém vlastním zájmu povinen nahlásit všechny změny, které mohou ovlivnit bodové hodnocení (např. přiznání příspěvku na péči, soudní výpověď z bytu, změnu trvalého bydliště, zhoršení zdravotního stavu) na výše uvedená čísla sociálních pracovníků a domluvit termín nového obodování žádosti.
 

V případě, že obyvatel objektů pro bydlení seniorů bude využívat služeb některého z poskytovatelů sociální péče, platí  za tyto úkony poplatky podle platných předpisů 

Žádost a podklad k bodovému hodnocení žádosti (formát doc, velikost 72 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl