Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Participativní rozpočet

Pravidla

Pravidla participativního rozpočtu v Litomyšli

 

1. Úvod

Participativní rozpočet má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Litomyšli a integrovaných obcích. Za tímto účelem Zastupitelstvo města Litomyšl uvolní z rozpočtu částku potřebnou k realizaci čtyř projektů: dvou s celkovými náklady v maximální výši 50 tisíc Kč na jeden projekt a dále dvou projektů s celkovými náklady v maximální výši až 300 tisíc Kč na jeden projekt.

Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty může podat každý občan České republiky (dále jen ČR) starší 12 let. Hlasování o návrhu bude umožněno pouze osobám, které mají trvalý pobyt v Litomyšli či integrované obci města Litomyšle a které v den odeslání hlasu dovrší věk 12 let. Tento systém byl vybrán, aby měla veřejnost k výběru co nejvíce návrhů, o jejichž realizaci však rozhodnou sami Litomyšlané. Věková hranice byla stanovena tak, aby svůj názor mohla projevit i mladá generace.

 

2. Komunikace s veřejností

Osobou pověřenou za organizaci participativního rozpočtu je Andrea Filipi, Odbor kanceláře vedení Městského úřadu (dále MěÚ) Litomyšl, andrea.filipi@litomysl.cz, tel. 461 653 300 a 727 832 823. Za fyzickou realizaci projektů odpovídá Odbor rozvoje a investic MěÚ Litomyšl. Propagaci participativního rozpočtu má na starost Tiskové oddělení MěÚ Litomyšl.

 

3. Harmonogram

1. fáze – informační kampaň o zahájení procesu. Termín: 12/2021

– příjem návrhů. Termín 01/2022 – 02/2022

 

2. fáze – kontrola proveditelnosti návrhů. Termín 02/2022 – 04/2022

– oznámení schválených návrhů, info k hlasování. Termín 04/2022 – 05/2022

 

3. fáze – hlasování. Termín 05/2022 – 06/2022

– oznámení výsledků hlasování, odsouhlasení Radou města Litomyšl. Termín 06/2022

 

4. fáze – zahájení realizace. Podzim 2022

 

4. Návrhy

a)     Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.

b)     Návrhy musí být v souladu s usneseními Zastupitelstva města Litomyšle a ve veřejném zájmu.

c)      Náklady na realizaci nesmí překročit 100 % částky vyčleněné v kategorii na jeden daný projekt (včetně projektové dokumentace).

d)     V rámci participativního rozpočtu mohou občané vybírat dva projekty v kategorii do 50 tisíc Kč a dva projekty v kategorii do 300 tisíc Kč.

e)     Investiční akce musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Litomyšl, vlastnictví lze ověřit například na: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

V případě spoluvlastnictví vyhodnotí investiční komise realizovatelnost projektu

f)      Projekty musí být realizovatelné do jednoho kalendářního roku od data zveřejnění výsledků.

g)     Návrh na projekt může podat fyzická osoba starší 12 let s trvalým pobytem v ČR.

h)     Každá osoba může podat maximálně tři návrhy v jednom ročníku participativního rozpočtu. Projekty nevybrané v předchozích ročnících mohou být opakovaně nominovány.

i)       Projekt musí být v souladu se schváleným územním plánem a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty

 

5. Město zveřejní výzvu k podání návrhů

a)     na internetových stránkách města

b)     v městském zpravodaji Lilie

c)      na úřední desce

d)     na výlepových plochách

e)     v městském rozhlase

f)      na FB profilech spravovaných městem

 

6. Návrhy mohou občané posílat

a)     elektronicky na webu www.litomysl.cz.

b)     Navrhovatelé, kteří nemohou či nechtějí využít internet k podání návrhu, mohou požádat o pomoc s vložením projektu do systému pracovníky MěÚ Litomyšl (recepce, redakce Lilie) nebo IC Litomyšl. Pro tuto formu odeslání návrhu je nutná osobní návštěva na daných místech

termín: do 28. února 2022

 

7. Došlé návrhy posoudí investiční komise MěÚ Litomyšl

Složení a případné změny ve složení komise určuje Rada města Litomyšle.
Došlé návrhy musí respektovat ráz zmiňované lokality i kvalitu veřejného prostoru. Z těchto důvodů nemůže město Litomyšl garantovat, že navržený projekt bude umístěn přesně dle původního návrhu. Pověřené osoby za město Litomyšl budou v podobných případech s autorem komunikovat o konkrétním umístění. V případě pořízení nového mobiliáře radnice preferuje v rámci sjednocení vzhledu využití již stávajících typů. 

 

8. Investiční komise MěÚ Litomyšl u návrhu posuzuje

a)     majetkové vztahy

b)     finanční náročnost

c)      soulad s právními předpisy

d)     soulad s podmínkami dle čl. 4

e)     možné technického řešení

f)      termín realizace

g)     dodržení podmínek participativního rozpočtu

h)     dodržení podmínek dle čl. 4

a rozhodne o zařazení návrhů do ankety.

termín: do 15. dubna 2022

 

9. Oznámení o schválených projektech a nacházejícím hlasování

a)     bude zveřejněno na webu města

b)     v městském rozhlase

c)      na úředních deskách

d)     na výlepových plochách

e)     na FB profilech spravovaných městem

f)      v nejbližším možném vydání městského zpravodaje Lilie

termín: do 30. dubna 2022

 

10. Hlasování veřejnosti

a)     Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webu www.litomysl.cz. Hlasování pro občany, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci MěÚ Litomyšl (recepce, redakce Lilie) nebo Informačního centra Litomyšl, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech.

b)     Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození. Po hlasování pověření pracovníci MěÚ Litomyšl provedou kontrolu údajů se základními registry. Pokud budou údaje souhlasit, hlas bude započítán.

c)      V případě, že by se při kontrole zjistilo zneužití cizích osobních údajů k hlasování, bude daný hlas odebrán ze systému.

d)     Hlasování jinou formou není možné. Hlasovat mohou pouze fyzické osoby starší 12 let s trvalým pobytem v Litomyšli nebo integrovaných obcích města Litomyšle.

e)     Při hlasování má každá osoba dva kladné hlasy a jeden záporný. Zvolit musí vždy všechny tři.

f)      Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům než pro ověření osoby pro účely hlasování a nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákony a platnými právními předpisy, kterými je Česká republika vázána.

termín: 15. května – 15. června 2022

 

11. Odsouhlasení výsledků Radou města Litomyšl, zahájení příprav

a)     Rada města se seznámí s výsledky hlasování.

b)     V případě, že se u projektů do hlasování rady neobjeví problémy s realizací, rada odsouhlasí zahájení prací.

c)      V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.

termín: do 30. června 2022

 

13. Realizace

a)     S přípravami na realizaci projektu se začne do 31. 8. 2022.

b)     Vítězné projekty v kategorii do 50 tisíc Kč se v případě, že se neobjeví neočekávané komplikace, dokončí ve stejném kalendářním roce, ve kterém byly zveřejněný výsledky uplynulého ročníku.

c)      Vítězné projekty v kategorii do 300 tisíc Kč se v případě, že se neobjeví neočekávané komplikace, dokončí do konce následujícího kalendářního roku, po roce  ve kterém byly zveřejněny výsledky uplynulého ročníku.

d)     O termínu dokončení, stavu prací a případných posunech dokončení bude veřejnost pravidelně informována.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl