Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Město pečuje o vzácné druhy rostlin a živočichů

obrázek k Město pečuje o vzácné druhy rostlin a živočichů
Město Litomyšl v loňském roce započalo realizaci akce, jejímž cílem je obnova a údržba biotopů s výskytem druhů, které jsou v důsledku svého mizení z krajiny zařazeny ve svých kategoriích na Červené seznamy ohrožených druhů.

Akce byla zaměřena především na sečení zarůstajících a degradujících travních biotopů na celkem 11 místech po celém Litomyšlsku. Spočívala zejména ve výřezech křovin a kosení travních porostů, kdy termíny sečí byly přizpůsobeny ekologickým nárokům vzácných druhů na jednotlivých lokalitách. Před výřezem křovin byl proveden ornitologický průzkum a vyznačeny skupiny keřů, které byly ponechány jako hnízdní biotop mnoha druhů ptáků. Součástí projektu je též monitoring vybraných skupin rostlin a živočichů (ptáci, plazi, obojživelníci, denní motýli, čmeláci) odborníky na tyto taxony. Na monitoringu se podílely ZO ČSOP Litomyšl, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká krajina o. p. s. Jaké jsou závěry za první rok?

Během první sezony bylo na lokalitách zaznamenáno celkem 22 druhů rostlin zařazených na červený seznam (orchideje, hořce atd.), z nichž výskyt některých vzhledem k bohatosti populace, jako např. sasanky lesní, je významný v rámci celé ČR a početností se blíží bohatým jihomoravským populacím, které se nachází v centru rozšíření druhu u nás. Tato populace byla přímo ohrožena na existenci v důsledku zarůstáním keři a před realizací zásahu čítala již pouhých cca 100 kvetoucích rostlin, po výřezu keřů zde jich byla počítána téměř tisícovka. Na lokalitách bylo i přes nepříznivé povětrnostní podmínky v minulém roce zaznamenáno téměř 60 druhů motýlů s denní aktivitou, z nichž deset je zařazeno na červený seznam.

Několik z těchto druhů bylo v regionu Svitavska, či dokonce celých východních Čech při vydání posledního atlasu rozšíření denních motýlů v roce 2002 považováno za vymizelé (např. soumračník skořicový, modrásek očkovaný, vřetenuška ligrusová). Na lokalitách bylo zaznamenáno 14 druhů čmeláků, přičemž v jejich blízkosti byl nalezen i velmi vzácný čmelák zdobný, známý jen z několika málo míst v ČR. Dále bylo zjištěno 64 ptačích druhů a 10 z nich bylo zařazeno na červený seznam (ne všechny druhy však na lokalitách hnízdí). Většina míst byla osídlena plazy (ještěrka obecná, j. živorodá, slepýš křehký, zmije obecná). Na lokalitách s přítomností vodních ploch byli zaznamenáni obojživelníci (skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský).

V rámci projektu též byly náhodně zjištěny vzácné druhy náležící do skupin, které nebyly podrobněji monitorovány – jednalo se např. o kudlanku nábožnou, cikádu chlumní, svižníka lesního nebo majku obecnou. Již v prvním roce byl pozorován pozitivní vliv realizovaných zásahů na mnoho nejen vzácných druhů vázaných na travnatá stanoviště, které by při absenci vhodné údržby z těchto lokalit vymizely a v důsledku intenzivního obhospodařování mizí z krajiny v celé ČR.
Výsledky z první sezony realizace projektu naznačují správné nastavení navržených opatření (termíny sečí, narušení drnu atd.). Výraznější pozitivní efekt na některé cílové druhy projektu je však možné očekávat až po delší době. Na tyto výsledky se budeme těšit v příštích dvou letech, kdy bude celá akce pokračovat.

Projekt je realizován díky finanční podpoře z Norských fondů, konkrétně z Výzvy Rondane. Finanční podpora na realizaci akce je 2,1 mil. Kč. Realizace projektu probíhá od roku 2021 a měla by být ukončena do konce října 2023.

Odběr novinek Youtube Litomyšl