Vyhledat na webu
en

Bydlení

Stavební povolení

Co musím udělat pro získání stavebního povolení?

Pokud řešíte, jakým způsobem má být podle stavebního zákona povolena Vámi uvažovaná stavba (terénní úprava, zařízení) a jaké podklady jsou k tomu nutné předložit, je v první řadě nutné zjistit, jaké podmínky pro místo stavby stanoví příslušný územní plán obce (případně regulační plán, územní studie) a zda je Vámi uvažovaná stavba s těmito dokumenty v souladu. Všechny územní plány, regulační plány územní studie týkající se obcí ve správním obvodu zdejšího stavebního úřadu naleznete zde.

Každý dobrý projektant Vám je schopen sdělit, zda je Vámi uvažovaná stavba v souladu s územním plánem (regulačním plánem, územní studií). V případě pochybností Vám v této věci ochotně pomohou pracovníci oddělení úřadu územního plánování – kontakty naleznete zde. V případě, že zjistíte, že je Vámi uvažovaná stavba v rozporu s územním plánem obce, je možné požádat o změnu územního plánu. Jak na to, zjistíte zde.

I když u níže uvedených staveb není nutné žádné povolení dle stavebního zákona, je nutné upozornit, že ustanovení jiných právních předpisů nejsou dotčena (např. povinnost realizovat pouze takový záměr, který je v souladu s územním plánem nebo regulačním plánem, případná povinnost vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, případná povinnost získat stanovisko orgánu státní památkové péče, apod.). Stejně tak je stavebník i v tomto případě povinen plnit své povinnosti uložené mu např. § 152 stavebního zákona. Stavby, terénní úpravy či zařízení (pro které není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) nevyžadující žádné povolení dle stavebního zákona jsou tyto:

 • informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
 • stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
 • povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
 • signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací sítě,
 • podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
 • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
 • propustky na neveřejných účelových komunikacích,
 • cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
 • sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
 • antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
 • oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
 • stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
 • důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
 • stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 • bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
 • stavby mostních vah,
 • přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
 • výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,
 • prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.
 • terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady a pokud se nenachází v území, na kterém se prokazatelně nalézají archeologické nálezy,
 • odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, a pokud se nenachází v území, na kterém se prokazatelně nalézají archeologické nálezy
 • úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci a pokud se nenachází v území, na kterém se prokazatelně nalézají archeologické nálezy,
 • udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
 • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Každý dobrý projektant Vám je schopen sdělit, vyžaduje-li Vámi uvažovaná stavba vydání nějakého povolení dle stavebního zákona. V případě pochybností Vám v této věci ochotně pomohou pracovníci oddělení stavebního úřadu – kontakty naleznete zde.

Je-li Vámi uvažovaná stavba v souladu s územním plánem (regulačním plánem, územní studií) a vyžaduje-li nějaké povolení dle stavebního zákona, je nutné, aby Váš projektant nejprve vypracoval projektovou dokumentaci. Protože obsah a rozsah projektové dokumentace se liší v závislosti na druhu povolení, je vhodné nejprve s pracovníkem oddělení stavebního úřadu zkonzultovat, jaký druh povolení je pro Vámi uvažovanou stavbu možno či nutno zvolit. Existují tyto druhy povolení:

 • územní rozhodnutí,
 • územní souhlas,
 • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí,
 • zjednodušené územní řízení,
 • společné povolení,
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • stavební povolení,
 • veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení,
 • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení,
 • rozhodnutí o povolení výjimky.

Formuláře příslušných žádostí naleznete zde (v části týkající se oddělení stavebního úřadu).

Kromě projektové dokumentace budete dále potřebovat závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a další podklady stanovené právními předpisy. Které konkrétní podklady budou v případě Vámi uvažované stavby potřeba, Vám na základě předložené úplné projektové dokumentace ochotně sdělí pracovníci oddělení stavebního úřadu.

Pro úplnost je nutné uvést, že vydání výše uvedených povolení je zpoplatněno dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění.

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Josef Filipi josef.filipi@litomysl.cz tel.: 461 653 347 mobil: 775 653 314
 
Youtube Litomyšl