Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 7/1998

Obecně závazná vyhláška, o vytvoření a použití účelového fondu obce pro opravy bytů občanů postižených záplavami

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 13. 10. 1998

Městská rada města Litomyšle vydala na svém zasedání dne 12.10.1998 v souladu s ustanovením§ 14 odst. 1 písm. i), § 16 odst. 1 a 2 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. I.

Předmět úpravy

1) Město Litomyšl vytváří účelový fond (dále jen fond), určený na poskytování účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou k úhradě nákladů na jejich opravy , na opravy obecního bytového fondu poškozeného živelnou pohromou - záplavou (vnitřní a venkovní omítky, podlahy, dlažby, obklady, poškozená elektroinstalace) a na opravy nebo modernizaci obytných budov a bytů.

2) Předmětem úpravy této vyhlášky je zřízení fondu, hospodaření s jeho příjmy a výdaji a podmínky jeho použití.

Čl. II.

Zřízení fondu

1) Fond se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určeným pro obce postižené záplavami.

2) Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu na základě smlouvy uzavřené mezi městem a tímto peněžním ústavem, která se po jejím podpisu stane přílohou č.1 této vyhlášky.

Čl. III.

Příjmy fondu

1) Příjmy fondu jsou :

a) návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá MMR
b) příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich
c) částka z rozpočtu obce, odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci obecního bytového fondu zvýšená o 3 %
d) úroky z účtu

2) Příjmy fondu mohou být :

a) prostředky z rozpočtu města
b) dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu OkÚ, popř. jiného územního orgánu
c) dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob
d) výnos místních poplatků za zábor veřejného prostranství, povoleného v souvislosti se stavební činností
e) jiné příjmy.

Čl. IV.

Podmínky použití prostředků fondu do 31.12. 1997

1) Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané úvěry (dále jen úvěry) vlastníkům obytných budov nebo bytů podle zvláštního zákona* poškozených živelnou pohromou - záplavou k úhradě nákladů na jejich opravy.

* zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů.

2) Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budo- vy nebo bytu na území města. K žádosti doloží vyjádření stavebního úřadu nebo znalecký po- sudek o poškození budovy (bytu) záplavou a o předpokládané ceně opravy.

3) Poškozením obytné budovy nebo bytu ve smyslu této vyhlášky se rozumí takové poškození stavby a jejích součástí a příslušenství, které brání jejímu řádnému užívání a bylo prokazatelně způsobeno záplavou. Za poškození bytu nelze považovat poškození jeho vnitřního vybavení.

4) Žadatel může použít prostředky úvěru pouze k úhradě nákladů na opravy poškození obytné budovy nebo bytu, způsobeného záplavou. V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr.

5) Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše 300.000,- Kč. Výše úvěru a výše splátek bude v konkrétních případech stanovena ve smlouvě o úvěru.

6) Úroková sazba z poskytovaných úvěrů činí 3 %.

7) Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je 5 let při půjčce do 50-ti tisíc Kč, 7 let při půjčce do 100 tisíc Kč, 8 let při půjčce do 150-ti tisíc Kč, 10 let při půjčce nad 150 tisíc Kč a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru.

8) Vrácení úvěru bude zajištěno směnkou.

9) Žadatel je povinen provádět opravy obytné budovy nebo bytu v souladu se stavebními předpisy. V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr.

Čl. V

Podmínky použití prostředků fondu od 1.1. 1998 do 31.5. 1999

1) Prostředky fondu lze použít přednostně na poskytnutí účelově vázaných úvěrů dle čl. IV

2) Mimo to lze prostředky fondu použít též na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravu a modernizaci

3) Žadatelem o úvěr dle odst.2. může být fyzická nebo právnická osoba , která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města.

4) Úroková sazba z poskytnutých úvěrů dle odst.2. činí 3 %.

5) Maximální výše úvěru je 2.000.000,- Kč

6) Lhůta splatnosti úvěrů poskytnutých dle odst.2. je 5 let při půjčce do 50-ti tisíc Kč, 7 let při půjčce do 100 tisíc Kč, 8 let při půjčce nad 150 tisíc Kč a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru.

7) Vrácení úvěru podle odst.2. bude zajištěno směnkou.

8) Žadatel je povinen provádět opravy obytné budovy nebo bytu v souladu se stavebními předpisy. V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr

Čl. VI.

Použití zůstatku fondu

 

1) Případný zůstatek fondu, po splacení částky poskytnuté ze státního rozpočtu, bude použit na opravy bytového fondu ve vlastnictví města.

Čl. VII.

Pravidla poskytování úvěru

1) Žádosti o poskytnutí úvěru dle čl. IV. přijímá městský úřad v Litomyšli do 30.11.1997, žádosti o poskytnutí úvěru dle čl. V. přijímá městský úřad v Litomyšli do 30.10. 1998.

2) Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěru podléhá schválení městským zastupitelstvem.

3) Začátek splácení půjčky je stanoven na leden 1999.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1) Město bude o hospodaření s prostředky tohoto fondu informovat veřejnost současně se zveřejněním výsledků hospodaření města.

2) Tato vyhláška podléhá schválení MMR.

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Litomyšle č. 2/97 ze dne 9.10. 1997.

4) Tato obecně závazná vyhláška z důvodů naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení dne 13.10. 1998.

 

V Litomyšli, dne 13.10.1998

 
 
Ing. Miroslav Brýdl
starosta města 


Ing. Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl