Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 5/2013

Nařízení města, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

platnost: ne
působnost: přenesená
datum účinnosti: 01. 11. 2013

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A   L I T O M Y Š L

č. 05/2013

kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

 

 

Rada  města  Litomyšle  se na svém zasedání dne 19.11.2013 usnesla  vydat  podle § 23 odst. 1, zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v  souladu  s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění toto nařízení:

 Čl. 1
Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty

(1)      Místní komunikace  nebo jejich úseky které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. (1) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto nařízení.

(2)      Na místech vyhrazených a označených příslušnými dopravními značkami lze parkovat na dobu časově omezenou nejvýše však na 24 hodin. Parkování dvoustopých motorových vozidel na těchto místech v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin je možné pouze za úplatu. Parkování motorových vozidel  přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením – viz § 67, zák. 361/2000 Sb.), osobu sluchově postiženou (označení O2) nebo lékaře konajícího návštěvní službu, je na těchto místech zdarma.

(3)      Řidič motorového vozidla podléhajícího zpoplatnění je povinen při parkování prokázat zaplacení ceny za parkování zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím parkovacího automatu nebo parkovacího lístku od ubytovatele a jejich umístěním na viditelném místě za předním sklem vozidla nebo zakoupenou  parkovací známkou  nalepenou na zadní nebo boční sklo vozidla v souladu se zákonem1).

(4)      Ceny za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu, parkovací lístek od ubytovatele a parkovací známky jsou stanoveny ceníkem. Ceník na každý kalendářní rok bude schvalován usnesením rady města Litomyšle.

(5)      Parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu prokazuje zaplacení ceny za parkování v době ne něm vytištěné.

(6)      Místa pro zakoupení parkovacích lístků pro ubytovatele, oprávněnost jejich nákupu a výčet předkládaných dokladů  budou uvedeny v platném ceníku. Parkovací lístek od ubytovatele je platný pouze v případě vyplnění jeho předtištěných údajů a pokud je označen razítkem ubytovatele. Prokazuje zaplacení ceny za parkování v době na něm uvedené.

(7)      Druhy parkovacích známek, místa pro jejich zakoupení, oprávněnost jejich nákupu a výčet předkládaných dokladů budou uvedeny v platném ceníku. Parkovací známka je označena cenou a rokem platnosti, prokazuje zaplacení ceny za parkování po dobu uvedeného kalendářního roku, není přenosná na více vozidel a nezakládá nárok na parkovací místo. Parkovací známka základní  je platná pouze s ve  vozidle umístěným parkovacím kotoučem s označením času začátku parkování a prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu uvedenou v platném ceníku od času nastaveného na parkovacím kotouči.

Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení

(1)         Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce dle zvláštních právních předpisů.2)

(2)         Tímto nařízením se ruší nařízení města Litomyšl č. 01/13

(3)         Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2014.

  

Michal Kortyš                                                                      Radomil Kašpar
starosta v.r.                                                                       1. místostarosta v.r.

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka Městského úřadu Litomyšl. 

1)   zákon  č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
2)   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vyvěšeno na úřední desku města  Litomyšl

dne

25.11.2013

Nařízení sejmuto z úřední desky města Litomyšl

dne

10.12.2013

Nařízení č. 05/2013 (formát pdf, velikost 294,23 KB)

Ceník parkovného 2014 (formát pdf, velikost 237,86 KB)

Příloha č.1 (formát pdf, velikost 276,17 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl